Acte necesare

 • Declaratia fiscala pentru stabilirea impozitului/taxei pe cladirile rezidentiale/nerezidentiale/mixte aflate in proprietatea PJ; – Model 2016 ITL 002
 • Documentele de dobandire/detinere a cladirii – original si copie;
 • Certificatul de inmatriculare al societatii – original si copie, in cazul in care nu mai exista alte bunuri declarate pe societate;
 • Contractul de inchiriere/comodat, in care se precizeaza suprafata transmisa pentru desfasurarea activitatii economice – original si copie;
 • Autorizatia de construire si/sau de desfiintare, dupa caz, privind schimbarea de destinatie a cladirii – original si copie;
 • Certificatul de performanta energetica a cladirii – original si copie;
 • Raportul de evaluare, dupa caz;
 • Buletinul/cartea de identitate a delegatului/imputernicitului – original si copie;
 • Delegatie/imputernicire – original si copie
 • Orice documente doveditoare, altele decat cele prevazute
 • Declaratie fiscala pt stabilirea impozitului pe cladiri, model 2016 ITL 002, 2 exemplare;
 • Autorizatie de construire, copie certificate pentru conformitate cu originalul;
 • Anuntul de incepere al lucrarilor cu nr. de inregistrare de la emitentul autorizatiei, copie certificată pentru conformitate cu cu originalul;
 • Proces verbal de receptie la terminarea lucrarilor, copie certificată pentru conformitate cu originalul;
 • Declaratia privind valoarea reala a lucrarilor, inregistrata la emitentul autorizatiei, copie certificată pentru conformitate cu originalul;
 • Nota contabila de inregistrare in contul 212 a cladirii;
 • Fisa mijlocului fix;
 • Fisa analitica a contului 231;
 • Balanta de verificare analitica la luna in care s-a inregistrat investitia;
 • Ultima balanta de verificare analitica intocmita;
 • Imputernicire si copie carte de identitate imputernicit conforma cu originalul;
 • Certificat de inregistrare a societatii la ONRC, copie conforma cu originalul
 • Declaratia fiscala pentru stabilirea impozitului/taxei pe cladirile rezidentiale/nerezidentiale/mixte aflate in proprietatea PJ; – Model 2016 ITL 002
 • Documentele de dobandire/detinere a cladirii – original si copie;
 • Certificatul de inmatriculare al societatii – original si copie, in cazul in care nu mai exista alte bunuri declarate pe societate;
 • Contractul de inchiriere/comodat, in care se precizeaza suprafata transmisa pentru desfasurarea activitatii economice – original si copie;
 • Autorizatia de construire si/sau de desfiintare, dupa caz, privind schimbarea de destinatie a cladirii – original si copie;
 • Certificatul de performanta energetica a cladirii – original si copie;
 • Raportul de evaluare, dupa caz;
 • Buletinul/cartea de identitate a delegatului/imputernicitului – original si copie;
 • Delegatie/imputernicire – original si copie
 • Orice documente doveditoare, altele decat cele prevazute
 • Formularul tipizat “Declaratie pentru scoaterea din evidenta a bunurilor imobile PJ” – model
 • Autorizatia de demolare – original si copie;
 • Procesul verbal de demolare – original si copie;
 • Nota de constatare – copie;
 • Buletin/carte identitate a delegatului/imputernicitului – original şi copie;
 • Delegatie/imputernicire – original şi copie.

NOTA: termen de declarare – 30 de zile de la data procesului-verbal de demolare. Impozitul/ taxa pe teren

 • Declaratia fiscala pentru stabilirea impozitului/taxei pe teren in cazul PJ; – Model 2016 ITL 004
 • Certificatul de inmatriculare al societatii – original si copie, in cazul in care nu mai exista alte bunuri declarate pe societate;
 • Actul de dobandire/detinere a terenului – original si copie;
 • Planuri/schite cadastrale – original si copie;
 • Buletinul/cartea de identitate a delegatului/imputernicitului – original si copie;
 • Delegatie/imputernicire – original şi copie;
 • Orice documente doveditoare, altele decat cele prevazute.

NOTA: termen de declarare – 30 de zile de la data actului de dobandire

 • Formularul tipizat “Declaratie pentru scoaterea din evidenta a bunurilor imobile – PJ” – model
 • Actul de instrainare a proprietatii terenului – original si copie;
 • Buletin/carte identitate a delegatului/imputernicitului – original si copie;
 • Delegatie/imputernicire – original şi copie.

NOTA: termen de declarare – 30 de zile de la data instrainarii. Impozitul pe mijloace de transport

 • Declaratia fiscala pentru stabilirea impozitului/taxei pe mijloacele de transport aflate in proprietatea PJ – Model 2016 ITL 005
 • Declaratia fiscala pentru stabilirea impozitului asupra mijloacelor transport marfa cu masa totala autorizata de peste 12 tone aflate in proprietatea PJ– Model 2016 ITL 006
 • Certificatul de inmatriculare al societatii în copie certificată pentru conformitate cu originalul;
 • Dovada sediului (contract de închiriere sau contrac de comodat) – doar în cazul în care nu mai există alte bunuri declarate pe societate;
 • Act constitutiv – doar în cazul în care nu mai există alte bunuri declarate pe societate;
 • Actul de dobandire al mijlocului de transport (contract de vanzare-cumparare,factura,contract de leasing)– original si copie (5 copii);
 • Fisa de inmatriculare a mijlocului de transport – original (se poate obtine de la birourile de intermedieri auto);
 • Carte de identitate a mijlocului de transport în copie certificată pentru conformitate cu originalul;
 • Certificatul de atestare fiscala eliberat in vederea intocmirii actului de transfer al dreptului de proprietate – copie;
 • Proces-verbal de predare-primire pentru mijlocul de transport – original si copie( doar pentru mijloacele de transport dobandite prin contract de leasing);
 • Buletin/ carte identitate a delegatului/ imputernicitului – original si copie;
 • Delegatie/imputernicire – original;
 • Orice documente doveditoare, altele decat cele prevazute.

NOTA:  Termen de declarare – 30 de zile de la data actului de dobandire/ 30 de zile de la data contractului de leasing sau procesului verbal de predare – primire, după caz.

 • Cerere pentru scoaterea din evidenta a mijloacelor de transport – model ;
 • Actul de înstrainare al mijlocului de transport (5 exemplare);
 • Certificatul de atestare fiscala eliberat in vederea intocmirii actului de transfer al dreptului de proprietate – copie;
 • Buletin/ carte identitate a delegatului/ imputernicitului – original si copie;
 • Delegatie/ imputernicire – original si copie;
 • Orice documente doveditoare, altele decat cele prevazute.
 • NOTA: termen de declarare – 30 de zile de la data actului de înstrainare.
 • Cerere transfer dosar;
 • Copie a hotararii AGA in care este mentionata schimbarea sediului social;
 • Inregistrarea de mentiuni de la Registrul Comertului – copie;
 • Certificatul de inmatriculare al societatii – copie;
 • Buletin/carte identitate a delegatului/imputernicitului – original si copie;
 • Delegatie/imputernicire – original si copie.
 • Declaratie/Decont lunar pentru stabilirea impozitului pe spectacole – Model 2016 ITL 015
 • Biletele – pentru vizare;
 • Factura achizitie bilete- original si copie (pentru vizare);
 • Buletin/ carte identitate a delegatului/imputernicitului – original si copie;
 • Delegatie/ imputernicire – original si copie.
 • Cerere eliberare certificat de atestare fiscala – model
 • Formularul tipizat „Cerere pentru eliberarea unui certificat de atestare fiscala privind impozite, taxe locale şi alte venituri la bugetul local“;
 • CI /BI împuternicit;
 • Delegatie/imputernicire – original;
 • cerere pentru vizarea fișei de înmatriculare ca urmare a finalizării leasingului – model;
 • factura fiscală din care să reiasă că s-a finalizat leasingul (original și fotocopie);
 • cartea de identitate a vehiculului (original și fotocopie);
 • certificatul de atestare fiscală pentru persoane fizice privind impozitele și taxele locale și alte venituri datorate bugetului local din care să rezulte că, la data înstrăinării vânzătorul nu figura cu debite față de bugetul local al unității administrativ teritoriala unde a fost înregistrat mijlocul de transport (original sau fotocopie legalizată – în cazul în care mijlocul de transport nu este la prima înregistrare în evidentele fiscale);
 • actul de identitate al contribuabilului: C.I./B.I/N.I.F/C.U.I (original și fotocopie);
 • actul de identitate al împuternicitului (original și fotocopie);
 • fișa de înmatriculare a vehiculului (original);
 • împuternicire în original sau fotocopie legalizată.
 • Cerere pentru eliberarea unui certificat de atestare fiscala pentru persoane juridice privind impozite, taxe locale si alte venituri la bugetul local – model;
 • Buletin/carte identitate a delegatului/imputernicitului – original si copie;
 • Delegatie/imputernicire – original si copie.
 • cerere restituire/cerere compensare – model;
 • chitanță (fotocopie);
 • chitanța cu care a fost achitată taxa de timbru (original sau fotocopie);
 • copii legalizate de pe hotărârile definitive și irevocabile, de pe decizii ale organelor jurisdicționale administrative sau un înscris din care să rezulte că sumele nu au fost folosite sau după caz stabilite de acestea;
 • certificatul de inmatriculare;
 • actul de identitate al împuternicitului (original și fotocopie);
 • împuternicire în original sau fotocopie legalizată.