Acte necesare

 • declaraţie pentru scoaterea din evidență a mijloacelor de transport – model 2016 ITL 016;

Documentul care atestă încetarea dreptului de proprietate asupra mijlocului de transport, care poate fi:

 • contract de vânzare-cumpărare, încheiat in 5 exemplare;
 • dovada ridicării de pe domeniul public a mijlocului de transport şi intrării în patrimoniul statului;
 • adeverinţă de predare la “REMAT”;
 • documentul în care se menţionează că mijlocul de transport a fost dezmembrat de către o unitate autorizată;
 • declaraţia pe propria răspundere din care să rezulte elementele de identificare ale contribuabilului şi a mijlocului de transport, împrejurările care au condus la pierderea acestuia, în cazul în care contribuabilul nu mai poate face dovada existenţei fizice a mijlocului de transport;
 • certificatul de radiere (emis de Direcţia Regim Permise de Conducere şi Inmatriculare a Vehiculelor) pentru mijloacele de transport radiate conform OUG 189/2005, art. 6
 • Actul de identitate / legitimatie de sedere temporara (in cazul cetatenilor străini), original şi copie certificată pentru conformitate cu originalul;
 • Procura sau împuternicire, în acord cu prevederile legale, în cazul în care nu se prezinta proprietarul, act de identitate împuternicit în copie certificată pentru conformitate cu originalul;
 • cerere pentru vizarea fișei de înmatriculare ca urmare a finalizării leasingului;
 • factura fiscală din care să reiasă că s-a finalizat leasingul (original și fotocopie);
 • cartea de identitate a vehiculului (original și fotocopie);
 • certificatul de atestare fiscală pentru persoane fizice privind impozitele și taxele locale și alte venituri datorate bugetului local din care să rezulte că, la data înstrăinării vânzătorul nu figura cu debite față de bugetul local al unității administrativ teritoriala unde a fost înregistrat mijlocul de transport (original sau fotocopie legalizată – în cazul în care mijlocul de transport nu este la prima înregistrare în evidentele fiscale);
 • actul de identitate al contribuabilului: C.I./B.I/N.I.F/C.U.I (original și fotocopie);
 • actul de identitate al împuternicitului (original și fotocopie);
 • fișa de înmatriculare a vehiculului (original);
 • împuternicire în original sau fotocopie legalizată.
 • Cerere tip;
 • Actul de identitate / legitimatie de sedere temporara (in cazul cetatenilor străini), original şi copie certificată pentru conformitate cu originalul;
 • Cartea de identitate a mijlocului de transport – original şi copie certificată pentru conformitate cu originalul;
 • cerere pentru eliberarea unui certificat de atestare fiscală pentru persoane fizice privind impozite, taxe locale și alte venituri datorate bugetului local;
 • actul de identitate al contribuabilului: C.I./B.I/N.I.F/C.U.I (original și fotocopie);
 • împuternicire în original sau fotocopie legalizată.
 • C.I./B.I/N.I.F/C.U.I împuternicit.

În cazul în care se solicită certificat de atestare fiscală pentru dezbaterea succesiunii:

 • actul de deces al persoanei pentru care se dezbate succesiunea (original și fotocopie);
 • acte doveditoare din care să reiasă calitatea persoanei fizice de a obține certificatul de atestare fiscala, după caz:
 • certificat de naștere (original și fotocopie);
 • certificat de căsătorie (original și fotocopie);
 • actul de identitate al persoanei care solicita certificatul de atestare fiscală: C.I./B.I/N.I.F/C.U.I (original și fotocopie);
 • sentință judecătorească de divorț (original și fotocopie);
 • actul de identitate al împuternicitului (original și fotocopie);
 • certificat de calitate moștenitor/legatar (original și fotocopie);
 • certificat de moștenitor/legatar;
 • adresă notariat prin care se solicită certificat de atestare fiscal.
 • împuternicire în original sau fotocopie legalizată.

Menționăm că:

 • în cazul în care contribuabilul nu are domiciliul pe teritoriul României, în conformitate cu art. 18 din Noul Cod de procedură fiscală, acesta va fi reprezentat de un împuternicit;
 • împuternicirea se depune la organul fiscal în original sau fotocopie legalizata în conformitate cu același act normativ;
 • în conformitate cu art. 159 alin. (3) din Noul Cod de Procedură Fiscală “certificatul de atestare fiscală se emite în termen de cel mult două zile lucrătoare de la data solicitării și este valabil 30 de zile de la data emiterii.
 • declarație fiscală pentru stabilirea impozitului/taxei pe clădirile rezidențiale/nerezidentiale/cu destinație mixtă, aflate în proprietatea persoanelor fizice – model 2016 ITL 001;
 • declarație fiscală pentru stabilirea impozitului/taxei pe teren în cazul persoanelor fizice – model 2016 ITL 003;
 • actul de dobândire al imobilului (original și fotocopie) după caz:
  • contract de vânzare-cumpărare;
  • contract de schimb;
  • contract de donație;
  • certificat de moștenitor;
  • hotărâri judecătorești (legalizate cu mențiunea definitivă și irevocabilă) sau alte înscrisuri din care să reiasă calitatea de proprietar al imobilului în cauză;
  • proces verbal de licitație;
  • act de adjudecare;
  • contract de leasing;
  • contract de fiducie;
  • contract de concesiune/închiriere;
  • dispoziție emisă de primărie;
  • autorizație de construire;
  • adresă prin care s-a anunțat începerea lucrărilor;
  • proces verbal de recepție a lucrărilor;
  • taxa de regularizare;
  • declarație pe proprie răspundere în cazul în care imobilul a fost construit fără autorizație de construire;
  • act de alipire;
  • act de dezmembrare;
  • proces verbal de predare primire/punere în posesie (în cazul locuințelor noi);
  • schițe imobil/cadastru și intabulare;
  • Releveu
 • autorizația de construire și/sau de desființare, după caz privind schimbarea de destinație a clădirii/documentația cadastrală/orice documente doveditoare/declarația pe proprie răspundere a proprietarului clădirii înregistrată la organul fiscal, în cazul în care nu există alte documente doveditoare;
 • actul de identitate al contribuabilului: C.I./B.I/N.I.F/C.U.I (original și fotocopie);
 • actul de identitate al împuternicitului (original și fotocopie);
 • NIF/CIF eliberat de Administrația Finanțelor Publice din raza administrativ teritorială a domiciliului reprezentantului;
 • împuternicire în original sau fotocopie legalizată.

În cazul clădirilor nerezidentiale, pe lângă declarația fiscală vor fi depuse:

 • contract de închiriere/comodat (copie);
 • raport de evaluare întocmit de un evaluator autorizat în conformitate cu standardele de evaluare a bunurilor aflate în vigoare la data evaluării care să reflecte valoarea clădirii la data de 31 decembrie a anului anterior anului de referință în copie/acte din care să rezulte valoarea finală a lucrărilor de construcții, în cazul clădirilor noi, construite în ultimii 5 ani anteriori anului de referință în copie/actul prin care se transferă dreptul de proprietate, în cazul clădirilor dobândite în ultimii 5 ani anteriori anului de referință în copie (contract de vânzare-cumpărare, contract de donație, acte de succesiune, etc;)
 • carte de identitate copie;
 • act de dobândire imobil în copie;
 • actul de identitate al contribuabilului: C.I./B.I/N.I.F/C.U.I (original și fotocopie);
 • actul de identitate al împuternicitului (original și fotocopie);
 • NIF/CIF eliberat de Administrația Finanțelor Publice din raza administrativ teritoriala a domiciliului reprezentantului;
 • împuternicire în original sau fotocopie legalizată.

Pentru clădirile cu destinație mixtă, pe lângă declarația fiscală vor fi depuse:

 • contract de închiriere/comodat în care se precizează suprafața transmisă pentru desfășurarea activității economice (copie);
 • raport de evaluare întocmit de un evaluator autorizat în conformitate cu standardele de evaluare a bunurilor aflate în vigoare la data evaluării care să reflecte valoarea clădirii la data de 31 decembrie a anului anterior anului de referință în copie/acte din care sa rezulte valoarea finală a lucrărilor de construcții, în cazul clădirilor noi, construite în ultimii 5 ani anteriori anului de referință în copie/actul prin care se transferă dreptul de proprietate, în cazul clădirilor dobândite în ultimii 5 ani anteriori anului de referință în copie (contract de vânzare-cumpărare, contract de donație, acte de succesiune, etc;)
 • act de dobândire imobil în copie;
 • declarație pe proprie răspundere;
 • actul de identitate al contribuabilului: C.I./B.I/N.I.F/C.U.I (original și fotocopie);
 • actul de identitate al împuternicitului (original și fotocopie);
 • NIF/CIF eliberat de Administrația Finanțelor Publice din raza administrativ teritorială a domiciliului reprezentantului;
 • împuternicire în original sau fotocopie legalizată.

Menționăm că:

 • în cazul în care contribuabilul nu are domiciliul pe teritoriul României, în conformitate cu art. 18 din Noul Cod de procedură fiscală, acesta va fi reprezentat de un împuternicit;
 • împuternicirea se depune la organul fiscal în original sau fotocopie legalizată în conformitate cu același act normativ;
 • conform art. 82 din Noul Cod de Procedură Fiscală orice persoană sau entitate care este subiect într-un raport juridic fiscal se înregistrează fiscal primind un cod de identificare fiscală. Codul de identificare fiscală este pentru persoanele fizice care nu dețin cod numeric personal, numărul de identificare fiscală atribuit de organul fiscal;
 • în cazul în care bunul imobil este dobândit de un către minor, declararea bunului se face de către tutore/curator/reprezentant legal (părinte).
 • declarație fiscală pentru stabilirea impozitului/taxei pe teren în cazul persoanelor fizice – model 2016 ITL 003
 • actul de dobândire al terenului (original și fotocopie):
  • schița terenului;
  • plan de amplasament în zonă;
 • actul de identitate al contribuabilului: C.I./B.I/N.I.F/C.U.I (original și fotocopie);
 • actul de identitate al împuternicitului (original și fotocopie);
 • declarație fiscală pentru stabilirea taxei pentru afișaj în scop de reclamă și publicitate;
 • certificat de înregistrare fiscală proprietar (original și fotocopie);
 • autorizația de construire (original și fotocopie);
 • declarație pe proprie răspundere din care să reiasă data amplasării firmei/panoului (original);
 • împuternicire în original sau fotocopie legalizată.
 • actul de identitate al împuternicitului (original și fotocopie);
 • cerere tip;
 • actul de înstrăinare (original și fotocopie) după caz:
  • contract de vânzare-cumpărare;
  • contract de schimb;
  • contract de donație;
  • certificat de moștenitor;
  • hotărâri judecătorești (legalizate cu mențiunea definitivă și irevocabilă) sau alte înscrisuri din care să reiasă că bunul imobil nu mai este în proprietatea contribuabilului;
  • proces verbal de licitație;
  • act de adjudecare;
  • contract de leasing;
  • contract de concesiune;
  • dispoziție emisă de primărie sau unitatea deținătoare, după caz;
  • act de dezmembrare;
  • autorizație de demolare.
 • actul de identitate al contribuabilului: C.I./B.I/N.I.F/C.U.I (original și fotocopie);
 • actul de identitate al împuternicitului (original și fotocopie);
 • împuternicire în original sau fotocopie legalizată.
 • cerere tip;
 • certificat de casatorie (original si fotocopie)/sentinta civila divort;
 • actul de identitate al contribuabilului: C.I./B.I/N.I.F/C.U.I (original și fotocopie);
 • actul de identitate al împuternicitului (original și fotocopie);
 • împuternicire în original sau fotocopie legalizată.

După caz:

 • legitimație de veteran de război/ văduvă de veteran de război/văduvă de război;
 • hotărârea care atestă calitatea de beneficiar al Decretului nr. 118/1990, privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum și celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri;
 • certificat de încadrare în grad de handicap grav, accentuat, sau gradul I de invaliditate;
 • certificat de revoluționar;
 • act din care să rezulte că mijlocul de transport este folosit exclusiv pentru transportul stupilor în pastoral;
 • cartea de identitate a vehiculului, cu viza R.A.R. pentru autovehicule istorice (original și fotocopie);
 • atestat de vehicul istoric emis de A.C.R.;
 • cartea de identitate a vehiculului, cu viza R.A.R. din care să reiasă că autovehiculul este hybrid sau acționat electric (original și fotocopie);
 • actul de identitate al contribuabilului: C.I./B.I/N.I.F/C.U.I (original și fotocopie).
 • cerere tip; (Descarcarca cerere)
 • actul de dobândire al imobilului (original și fotocopie);
 • actul doveditor care atestă faptul că proprietarul este beneficiar al scutirii (original și fotocopie) după caz:
  • legitimație de veteran de război/ văduvă de veteran de război/văduvă de război;
  • certificat de încadrare în grad de handicap grav, accentuat, sau gradul I de invaliditate;
  • hotărârea care atesta calitatea de beneficiar al Decretului nr. 118/1990, privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum și celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri;
  • adeverință persoane prevazute la art. 2 lit. a), c), e) din Ordonanța de urgenta a Guvernului nr. 82/2006 pentru recunoașterea meritelor personalului armatei participant la acțiuni militare și acordarea unor drepturi acestuia și urmașilor celui decedat, aprobată cu modificări prin Legea nr. 111/2007, cu modificările și completările ulterioare;
  • documente aferente activității pentru care sunt autorizați de exemplu facturi de utilități, facturi fiscale, state plată salariați sau orice alte documente pentru clădirile utilizate pentru prestarea de servicii cu caracter sezonier pe o durată de cel mult 6 luni în cursul unui an calendaristic.

Pentru scutirile acordate în baza hotărârii consiliului local, procedura de acordare și actele necesare sunt cele prevazute în HCL nr.11/2017.

 

 • cerere tip;
 • acte doveditoare calității de a solicita istoric de rol fiscal, după caz:
  • act de proprietate/certificat de moștenitor/legatar în cazul în care contribuabilul este înregistrat în evidențele fiscale;
  • certificat de moștenitor/legatar, certificat calitate de moștenitor/legatar în cazul în care imobilul a aparținut autorului solicitantului;
  • testament (original și fotocopie);
  • certificate de naștere (original și fotocopie);
  • certificat de căsătorie (original și fotocopie);
 • actul de identitate al contribuabilului: C.I./B.I/N.I.F/C.U.I (original și fotocopie);
 • actul de identitate al împuternicitului (original și fotocopie);
 • împuternicire în original sau fotocopie legalizată.
 • cerere tip;
 • sentință judecătorească cu mențiunea definitivă și irevocabilă (original și fotocopie);
 • chitanță (original și fotocopie);
 • actul de identitate al contribuabilului: C.I./B.I/N.I.F/C.U.I (original și fotocopie);
 • actul de identitate al împuternicitului (original și fotocopie);
 • împuternicire în original sau fotocopie legalizată.
 • cerere restituire/cerere compensare;
 • chitanță (fotocopie);
 • chitanța cu care a fost achitată taxa de timbru (original sau fotocopie);
 • copii legalizate de pe hotărârile definitive și irevocabile, de pe decizii ale organelor jurisdicționale administrative sau un înscris din care să rezulte că sumele nu au fost folosite sau după caz stabilite de acestea;
 • actul de identitate al contribuabilului: C.I./B.I/N.I.F/C.U.I (original și fotocopie);
 • actul de identitate al împuternicitului (original și fotocopie);
 • împuternicire în original sau fotocopie legalizată.
  • contract de leasing financiar;
  • act adiţional la contractul de leasing financiar;
  • contract de novaţie;
  • contract de vânzare-cumpărare;
  • certificat moștenitor;
  • contract de vânzare-cumpărare / factura fiscală (întocmit în Uniunea Europeană) tradus în limba română de traducator autorizat, în acord cu prevederile Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare;
  • contract de vânzare-cumpărare / factura fiscală / chitanţa vamală însoţită de actul de dobândire, (întocmit în afara Uniunii Europene) tradus în limba română de traducător autorizat, în acord cu prevederile Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare;
 • În cazul mijloacelor de transport asupra cărora dreptul de proprietate a fost dobândit în afara ţării și au fost înmatriculate în circulație pe teritoriul altei țări (pe numele contribuabilului) se va face dovada faptului ca respectivul mijloc de transport a fost radiat din circulație în țara respectivă, data dobândirii fiind în acest caz data radierii din circulație; în lipsa acestui document, contribuabilul va da o declarație pe propria răspundere în care va declara că nu deține documentul mai sus menționat și va specifica data la care vehiculul respectiv a intrat pe teritoriul României, aceasta fiind și data dobândirii;
 • În cazul în care mijlocul de transport este dobândit de la o societate comercială ce are ca activitate principală comerțul cu autoturisme se va prezenta certificatul de înregistrare al societății (în copie certificată pentru conformitate cu originalul), din care să reiasă principalul obiect de activitate al societății;
 • Certificatul de atestare fiscală în original, prin care se atestă faptul că fostul proprietar nu are datorii la bugetul local, ca anexă la documentul care atestă dreptul de proprietate, menţionat anterior, dacă este cazul;
 • Fişa de înmatriculare completată în caseta B cu datele de identificare ale contribuabilului, iar în caseta A cu datele de identificare ale mijlocului de transport;
 • Actul de identitate / legitimatie de sedere temporara (in cazul cetatenilor străini), original şi copie certificată pentru conformitate cu originalul, dacă este cazul;
 • Adeverinţa eliberată de R.A.R. sau altă unitate autorizată, care să ateste sistemul de suspensie cu care este dotat mijlocul de transport – marfă cu masa totală de peste 12 tone (numai pentru cele cu sistem de suspensie pneumatic);
 • Procura sau împuternicire, în acord cu prevederile legale, în cazul în care nu se prezinta proprietarul, act de identitate împuternicit în copie certificată pentru conformitate cu originalul.