Facilități şi scutiri fiscale

Actul normativ in baza caruia se acorda facilitatea fiscala:

Legea 227/2015 privind codul fiscal cu modificarile si completarile ulterioare

Nu se datoreaza impozit/taxa pe cladiri pentru:

 • cladirile aflate in proprietatea publica sau privata a statului sau a unitatilor administrativ-teritoriale, cu exceptia incaperilor folosite pentru activitati economice sau agrement, altele decat cele desfasurate in relatie cu persoane juridice de drept public;
 • cladirile aflate in domeniul privat al statului concesionate, inchiriate, date in administrare ori in folosinta, dupa caz, institutiilor publice cu finantare de la bugetul de stat, utilizate pentru activitatea proprie a acestora;
 • cladirile aflate in proprietatea fundatiilor infiintate prin testament constituite, conform legii, cu scopul de a intretine, dezvolta si ajuta institutii de cultura nationala, precum si de a sustine actiuni cu caracter umanitar, social si cultural;
 • cladirile care, prin destinatie, constituie lacasuri de cult, apartinand cultelor religioase recunoscute oficial si asociatiilor religioase, precum si componentelor locale ale acestora, cu exceptia incaperilor folosite pentru activitati economice;
 • cladirile funerare din cimitire si crematorii;
 • cladirile utilizate de unitatile si institutiile de invatamant de stat, confesional sau particular, autorizate sa functioneze provizoriu ori acreditate, cu exceptia incaperilor care sunt folosite pentru activitati economice care genereaza alte venituri decat cele din taxele de scolarizare, servirea meselor pentru prescolari, elevi sau studenti si cazarea acestora, precum si cladirile utilizate de catre crese, astfel cum sunt definite si functioneaza potrivit Legii nr. 263/2007 privind infiintarea, organizarea si functionarea creselor, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • cladirile unei institutii sau unitati care functioneaza sub coordonarea Ministerului Educatiei si Cercetarii Stiintifice sau a Ministerului Tineretului si Sportului, precum si cladirile federatiilor sportive nationale, cu exceptia incaperilor care sunt folosite pentru activitati economice;
 • cladirile unitatilor sanitare publice, cu exceptia incaperilor folosite pentru activitati economice;
 • cladirile din parcurile industriale, parcurile stiintifice si tehnologice, precum si cele utilizate de incubatoarele de afaceri, cu respectarea legislatiei in materia ajutorului de stat;
 • cladirile care sunt afectate activitatilor hidrotehnice, hidrometrice, hidrometeorologice, oceanografice, de imbunatatiri funciare si de interventii la apararea impotriva inundatiilor, precum si cladirile din porturi si cele afectate canalelor navigabile si statiilor de pompare aferente canalelor, cu exceptia incaperilor care sunt folosite pentru activitati economice;
 • cladirile care, prin natura lor, fac corp comun cu poduri, viaducte, apeducte, diguri, baraje si tuneluri si care sunt utilizate pentru exploatarea acestor constructii, cu exceptia incaperilor care sunt folosite pentru alte activitati economice;
 • cladirile aferente infrastructurii feroviare publice sau infrastructurii metroului;
 • cladirile Academiei Romane si ale fundatiilor proprii infiintate de Academia Romana, in calitate de fondator unic, cu exceptia incaperilor care sunt folosite pentru activitati economice;
 • cladirile aferente capacitatilor de productie care sunt in sectorul pentru aparare cu respectarea legislatiei in materia ajutorului de stat;
 • cladirile care sunt utilizate ca sere, solare, rasadnite, ciupercarii, silozuri pentru furaje, silozuri si/sau patule pentru depozitarea si conservarea cerealelor, cu exceptia incaperilor care sunt folosite pentru alte activitati economice;
 • cladirile aflate in domeniul public al statului si in administrarea Regiei Autonome „Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat”, cu exceptia incaperilor care sunt folosite pentru activitati economice;
 • cladirile aflate in proprietatea organizatiilor cetatenilor apartinand minoritatilor nationale din Romania, cu statut de utilitate publica, precum si cele inchiriate, concesionate sau primite in administrare ori in folosinta de acestea de la o institutie sau o autoritate publica, cu exceptia incaperilor care sunt folosite pentru activitati economice;
 • cladirile destinate serviciului de apostila si supralegalizare, cele destinate depozitarii si administrarii arhivei, precum si cladirile afectate functionarii Centrului National de Administrare a Registrelor Nationale Notariale;
  cladirile detinute sau utilizate de catre intreprinderile sociale de insertie.
 • Cladirile care, potrivit legii, sunt clasate ca monumente istorice, de arhitectura sau arheologice, muzee ori case memoriale.
 • Cladiri pentru care s-a instituit un regim de protectie, altele decat monumentele istorice, amplasate in zone de protectie ale monumentelor istorice si in zonele construite protejate.
 • Cladirile utilizate pentru furnizarea de servicii sociale de catre organizatii neguvernamentale si intreprinderi sociale ca furnizori de servicii sociale.
 • Cladirile utilizate de organizatii nonprofit folosite exclusiv pentru activitatile fara scop lucrativ.
 • Cladirile detinute de asociatiile de dezvoltare intercomunitara

Actul normativ in baza caruia se acorda facilitatea fiscala:

Legea 227/2015 privind codul fiscal cu modificarile si completarile ulterioare

Nu se datoreaza impozit/taxa pe teren pentru:

 • terenurile aflate in proprietatea publica sau privata a statului ori a unitatilor administrativ-teritoriale, cu exceptia suprafetelor folosite pentru activitati economice sau agrement;
 • terenurile aflate in domeniul privat al statului concesionate, inchiriate, date in administrare ori in folosinta, dupa caz, institutiilor publice cu finantare de la bugetul de stat, utilizate pentru activitatea proprie a acestora;
 • terenurile fundatiilor infiintate prin testament, constituite conform legii, cu scopul de a intretine, dezvolta si ajuta institutii de cultura nationala, precum si de a sustine actiuni cu caracter umanitar, social si cultural;
 • terenurile apartinand cultelor religioase recunoscute oficial si asociatiilor religioase, precum si componentelor locale ale acestora, cu exceptia suprafetelor care sunt folosite pentru activitati economice;
 • terenurile apartinand cimitirelor si crematoriilor;
 • terenurile utilizate de unitatile si institutiile de invatamant de stat, confesional sau particular, autorizate sa functioneze provizoriu ori acreditate, cu exceptia suprafetelor care sunt folosite pentru activitati economice care genereaza alte venituri decat cele din taxele de scolarizare, servirea meselor pentru prescolari, elevi sau studenti si cazarea acestora, precum si cladirile utilizate de catre crese, astfel cum sunt definite si functioneaza potrivit Legii nr. 263/2007, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • terenurile unitatilor sanitare publice, cu exceptia suprafetelor folosite pentru activitati economice;
 • terenurile legate de sistemele hidrotehnice, terenurile de navigatie, terenurile aferente infrastructurii portuare, canalelor navigabile, inclusiv ecluzele si statiile de pompare aferente acestora, precum si terenurile aferente lucrarilor de imbunatatiri funciare, pe baza avizului privind categoria de folosinta a terenului, emis de oficiile de cadastru si publicitate imobiliara;
 • terenurile folosite pentru activitatile de aparare impotriva inundatiilor, gospodarirea apelor, hidrometeorologie, cele care contribuie la exploatarea resurselor de apa, cele folosite ca zone de protectie definite in lege, precum si terenurile utilizate pentru exploatarile din subsol, incadrate astfel printr-o hotarare a consiliului local, in masura in care nu afecteaza folosirea suprafetei solului;
 • terenurile degradate sau poluate, incluse in perimetrul de ameliorare, pentru perioada cat dureaza ameliorarea acestora;
 • terenurile care prin natura lor si nu prin destinatia data sunt improprii pentru agricultura sau silvicultura;
 • terenurile ocupate de autostrazi, drumuri europene, drumuri nationale, drumuri principale administrate de Compania Nationala de Autostrazi si Drumuri Nationale din Romania – S.A., zonele de siguranta a acestora, precum si terenurile ocupate de piste si terenurile din jurul pistelor reprezentand zone de siguranta;
 • terenurile pe care sunt amplasate elementele infrastructurii feroviare publice, precum si cele ale metroului;
 • terenurile din parcurile industriale, parcurile stiintifice si tehnologice, precum si cele utilizate de incubatoarele de afaceri, cu respectarea legislatiei in materia ajutorului de stat;
 • terenurile aferente capacitatilor de productie care sunt in sectorul pentru aparare cu respectarea legislatiei in materia ajutorului de stat;
 • terenurile Academiei Romane si ale fundatiilor proprii infiintate de Academia Romana, in calitate de fondator unic, cu exceptia terenurilor care sunt folosite pentru activitati economice;
 • terenurile institutiilor sau unitatilor care functioneaza sub coordonarea Ministerului Educatiei si Cercetarii Stiintifice sau a Ministerului Tineretului si Sportului, cu exceptia terenurilor care sunt folosite pentru activitati economice;
 • terenurile destinate serviciului de apostila si supralegalizare, cele destinate depozitarii si administrarii arhivei, precum si terenurile afectate functionarii Centrului National de Administrare a Registrelor Nationale Notariale;
 • suprafetele de fond forestier, altele decat cele proprietate publica, pentru care nu se reglementeaza procesul de productie lemnoasa, cele certificate, precum si cele cu arborete cu varsta de pana la 20 de ani;
  terenurile detinute sau utilizate de catre intreprinderile sociale de insertie;
 • terenurile aflate in proprietatea organizatiilor cetatenilor apartinand minoritatilor nationale din Romania, cu statut de utilitate publica, precum si cele inchiriate, concesionate sau primite in administrare ori in folosinta de acestea de la o institutie sau o autoritate publica, cu exceptia terenurilor care sunt folosite pentru activitati economice.
 • Terenurile utilizate pentru furnizarea de servicii sociale de catre organizatii neguvernamentale si intreprinderi sociale ca furnizori de servicii sociale.
 • Terenurile utilizate de organizatii nonprofit folosite exclusiv pentru activitatile fara scop lucrativ.
 • Terenurile apartinand asociatiilor si fundatiilor folosite exclusiv pentru activitatile fara scop lucrativ.
 • Suprafetele neconstruite ale terenurilor cu regim de monument istoric si protejate.
 • Terenurile, situate in zonele de protectie ale monumentelor istorice si in zonele protejate.
 • Suprafetele terenurilor afectate de cercetarile arheologice, pe intreaga durata a efectuarii cercetarilor.

Actul normativ in baza caruia se acorda facilitatea fiscala:

Legea 227/2015 privind codul fiscal cu modificarile si completarile ulterioare

Nu se datoreaza impozit pe mijloace de transport pentru:

 • mijloacele de transport ale institutiilor publice;
 • mijloacele de transport ale persoanelor juridice, care sunt utilizate pentru servicii de transport public de pasageri in regim urban sau suburban, inclusiv transportul de pasageri in afara unei localitati, daca tariful de transport este stabilit in conditii de transport public;
 • vehiculele istorice definite conform prevederilor legale in vigoare;
 • mijloacele de transport folosite exclusiv pentru transportul stupilor in pastoral;
 • mijloacele de transport folosite exclusiv pentru interventii in situatii de urgenta;
 • mijloacele de transport ale institutiilor sau unitatilor care functioneaza sub coordonarea Ministerului Educatiei si Cercetarii Stiintifice sau a Ministerului Tineretului si Sportului;
 • mijloacele de transport ale fundatiilor infiintate prin testament constituite conform legii, cu scopul de a intretine, dezvolta si ajuta institutii de cultura nationala, precum si de a sustine actiuni cu caracter umanitar, social si cultural;
 • mijloacele de transport ale organizatiilor care au ca unica activitate acordarea gratuita de servicii sociale in unitati specializate care asigura gazduire, ingrijire sociala si medicala, asistenta, ocrotire, activitati de recuperare, reabilitare si reinsertie sociala pentru copil, familie, persoane cu handicap, persoane varstnice, precum si pentru alte persoane aflate in dificultate, in conditiile legii;
 • autovehiculele actionate electric;
 • autovehiculele second-hand inregistrate ca stoc de marfa si care nu sunt utilizate in folosul propriu al operatorului economic, comerciant auto sau societate de leasing;
 • mijloacele de transport detinute de catre organizatiile cetatenilor apartinand minoritatilor nationale.
 • mijloacele de transport agricole utilizate efectiv in domeniul agricol.

Impozitul pe mijloace de transport se reduce cu 50% pentru:

 • mijloacele de transport hibride.

Actul normativ in baza caruia se acorda facilitatea fiscala:

Legea 227/2015 privind Codul Fiscal cu modificarile si completarile ulterioare.

Nu se aplica:

Spectacolele organizate in scopuri umanitare sunt scutite de la plata impozitului pe spectacole.