Asistenţă fiscală

În cazul clădirilor cu destinație mixtă, impozitul se calculează prin însumarea impozitului calculat pentru suprafaţa folosită în scop rezidențial cu impozitul determinat pentru suprafaţa folosită în scop nerezidenţial;

Dacă suprafeţele folosite în scop rezidenţial şi cele folosite în scop nerezidenţial nu pot fi evidenţiate distinct, iar la adresa clădirii, o persoană fizică are inregistrată o persoana juridică, aceasta va avea regimul fiscal nerezidențial numai în situația când desfășoară activitate economic și se deduc cheltuielile cu utilitățile;

Da. În cazul persoanelor fizice, dacă la adresa clădirii cu destinatie mixta este înregistrat un domiciliu fiscal la care nu se desfășoară nicio activitate economică, impozitul se calculează conform regulilor aplicabile cladirilor rezidentiale, însă obligația declarării există.

În cazul în care proprietarul clădirii este o persoană juridică și acesta NU a actualizat valoarea impozabilă a clădirii în ultimii 3 ani anteriori anului de referinţă, cota impozitului/taxei pe clădiri este 5%;

În cazul în care proprietarul clădirii este o persoană fizică și acesta NU a actualizat valoarea impozabilă a clădirii în ultimii 5 ani anteriori anului de referinţă, sau dacă actul din care rezultă proprietatea are mai mult de 5 ani anteriori anului de referință, cota impozitului stabilita de Leagea 227/2015 este de 2%.

Impozitul pe clădiri, impozitul pe teren și impozitul pe mijloacele de transport sunt datorate pentru întregul an fiscal de persoana care are în proprietate activul la data de 31 decembrie a anului fiscal anterior.

Certificatul de atestare fiscală emis de autoritățile administrației publice locale in cel mult 2 zile lucratoare de la data depunerii cererii si are valabilitate 30 de zile, de la data emiterii.

NU. Ordinea de stingere a obligațiilor fiscale s-a modificat prin Legea 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, în sensul că cu suma platită se sting cu prioritate amenzile contravenţionale individualizate în titluri executorii, în ordinea vechimii, chiar dacă debitorul indică un alt tip de obligaţie fiscal.

Clasificarea clădirilor în funcție de destinație sunt: rezidențiale, nerezidențiale și cu destinație mixtă.

  • în cazul clădirilor rezidențiale deținute atât de persoane fizice, cât și de persoane juridice, impozitul pe clădiri se calculează prin aplicarea unei cote cuprinse între 0,08%-0,2%, asupra valorii impozabile a clădirii;
  • în cazul clădirilor nerezidențiale deținute atat de persoane fizice, cât și de persoane juridice, impozitul pe clădiri se calculează prin aplicarea unei cote cuprinse între 0,2-1,3% asupra valorii clădirii;
  • pentru clădirile nerezidenţiale deținute de persoane fizice, valoarea impozabilă trebuie stabilită prin raport de evaluare dacă aceasta nu a fost construită sau dobandită în ultimii 5 ani, în caz contrar, impozitul se determină prin aplicarea cotei de 2% asupra valorii impozabile determinate ca și când clădirea ar fi fost rezidențială;

La nivelul Orasului Popesti-Leordeni cotele de impozitare stabilite prin H.C.L. 98/25.11.2016 la impozitul pe cladire sunt:

  • – pentru clădirile rezidențiale și clădirile anexă deținute de persoane fizice 0,08%;
  • – pentru clădirile rezidențiale /nerezidențiale deținute de persoane fizice/juridice 0,2%;
  • – pentru clădirile nerezidențiale deținute de persoane juridice 1,5%.

NU. S-a eliminat prevederea conform căreia persoanele fizice care au în proprietate două sau mai multe clădiri, impozit pe clădiri se majorează.

DA, iar in cazul achitarii proceselor verbale de contraventie in alte localitati, conform O.G.2/2001, privind regimul contraventiilor, in termenul legal prevazut, contribuabilii sunt rugati sa faca dovada platii prin prezentarea chitantei originale insotita de o copiei conforma cu originalul

În cazul obligațiilor datorate și neachitate bugetelor locale se datorează majorări de întârziere, nivelul acestora scăzând de la 2% la 1%/luna sau fracțiune de lună.