Impozitarea clădirilor folosite pentru activități economice

Cladirile nerezidentiale sunt:

 • cladiri folosite pentru activitati administrative, comerciale, de agrement, cult, cultura, educatie, financiar-bancare, sociale, turistice, de sanatate etc.;
 • structurile de primire turistice;
 • cladiri sau spatii unde se inregistreaza sedii secundare si puncte de lucru;
 • cladirile in care nu se desfasoara nicio activitate, dar destinatia rezultata din autorizatia de construire este de nerezidentiala.

Persoanele care se regasesc in aceasta situatie au obligatia sa depuna „Declaratie fiscala pentru stabilirea impozitului/taxei pe cladiri rezidentiale/nerezidentiale/cu destinatie mixta aflate in proprietatea PF” (conform model anexat) pana la data de 31.05.2016 insotita de urmatoarele documente justificative:

 • Planurile/schitele cadastrale – copie/original;
 • Raportul de evaluare intocmit de un evaluator autorizat care reflecta valoarea cladirii la data de 31 decembrie a anului anterior anului de referinta;
 • Procesul verbal de receptie finala din care reiese valoarea cladirii, in cazul cladirilor noi, construite in ultimii 5 ani anteriori anului de referinta;
 • Actul de dobandire a dreptului de proprietate asupra cladirii, in cazul cladirilor dobandite in ultimii 5 ani anteriori anului de referinta, din care reiese valoarea cladirii. In cazul in care valoarea cladirii nu se evidentiaza distinct, impozitul pe cladiri se va stabili la valoarea totala din actul respectiv;
 • Orice document din care reiese destinatia cladirii precum: contracte de inchiriere, contracte de comodat, autorizatii de construire si orice alte documente justificative;
 • Cartile de identitate/Buletinele de identitate ale proprietarilor – original si copie;
 • Delegatia/imputernicirea si cartea/buletinul de identitate a delegatului/imputernicitului, dupa caz.