Cum se calculează impozitul pe teren potrivit Legii 227/2015?

Potrivit art. 465 din actul normativ citat, impozitul pe teren se calculează, ca până acum, luând în calcul suprafața terenului, rangul localităţii în care este amplasat terenul, zona şi categoria de folosinţă a terenului, conform încadrării făcute de consiliul local.

Astfel, în cazul unui teren amplasat în interiorul oraşului (intravilan), înregistrat în registrul agricol la categoria de folosinţă terenuri cu construcţii, precum și terenul înregistrat în registrul agricol la altă categorie de folosinţă decât cea de terenuri cu construcţii în suprafață de până la 400 mp, inclusiv, impozitul pe teren se stabileşte prin înmulţirea suprafeţei terenului, exprimată în hectare, cu suma corespunzătoare prevăzută în următorul tabel:

Zona in cadrul Localitatii Nivelurile impozitului/taxei, pe ranguri de localitati
-lei/ha-
0 I II III IV V
A 5236
B 3558
C 1690
D 984

Prevederile de mai sus au fost completate prin intermediul OUG nr. 50/2015, în vigoare din 3 ianuarie, document potrivit căruia, în cazul unui contribuabil care deţine mai multe terenuri situate în intravilanul aceleiaşi unităţi/subdiviziuni administrativ-teritoriale, suprafaţa de 400 mp se calculează o singură dată, prin însumarea suprafeţelor terenurilor, în ordine descrescătoare.

În cazul unui teren amplasat în intravilan, înregistrat în registrul agricol la altă categorie de folosinţă decât cea de terenuri cu construcţii, pentru suprafaţa care depăşeşte 400 mp, impozitul se stabileşte prin înmulţirea suprafeţei terenului, exprimată în hectare, cu suma corespunzătoare prevăzută în tabelul de mai jos:

Nr. crt. Zona categoria de folosinta A B C D
1 Teren arabil 28 21 19 15
2 Pasune 21 19 15 13
3 Faneata 21 19 15 13
4 Vie 46 35 28 19
5 Livada 53 46 35 28
6 Padure sau alt teren cu vegetatie forestiera 28 21 19 15
7 Teren cu ape 15 13 8 0
8 Drumuri si cai ferate 0 0 0 0
9 Neproductiv 0 0 0 0

La rândul său, rezultatul obţinut mai sus se înmulţeşte cu un coeficient de corecţie, după cum urmează:

Potrivit legislaţiei în vigoare, rangul localităţii este stabilit astfel:

  • rangul 0  – Capitala României, municipiu de importanţă europeană;
  • rangul I   – municipii de importanţă naţională, cu influenţă potenţială la nivel european;
  • rangul II  – municipii de importanţă interjudeţeană, judeţeană sau cu rol de echilibru în reţeaua de localităţi;
  • rangul III – oraşe;
  • rangul IV – sate reşedinţă de comună;
  • rangul V  – sate componente ale comunelor şi sate aparţinând municipiilor şi oraşelor.

În ceea ce priveşte terenul amplasat în extravilan, adică în afara oraşului, impozitul se stabileşte prin înmulţirea suprafeţei terenului, exprimată în hectare, cu suma corespunzătoare prevăzută în tabelul de mai jos, înmulţită cu acelaşi coeficient de corecţie corespunzător, ca în cazul terenurilor intravilane:

Rangul localitatii Coeficientul de corectie
III 3,00
Nr. crt Categoria de folosinta Nivelurile stabilite de Consiliul Local prin hotarare
1 Teren cu construcții 31
2 Teren arabil 50
3 Pășune 28
4 Fâneață 28
5 Vie pe rod, alta decât cea prevăzută la nr. crt. 5.1 55
5.1 Vie până la intrarea pe rod 0
6 Livadă pe rod, alta decât cea prevăzută la nr. crt. 6.1 56
6.1 Livadă până la intrarea pe rod 0
7 Pădure sau alt teren cu vegetație forestieră, cu excepția celui prevăzut la nr. crt. 7.1 16
7.1 Pădure în vârstă de până la 20 de ani și pădure cu rol de protecție 0
8 Teren cu apa, altul decat cel cu amenajari piscicole 6
8.1 Teren cu amenajari piscicole 34
9 Drumuri si cai ferate 0
10 Teren neproductiv 0