ORDIN nr. 259 din 18 noiembrie 2011

privind aprobarea normelor pentru administrarea creanţelor fiscale ale unităţilor administrativ-teritoriale sau, după caz, ale subdiviziunilor administrativ-teritoriale ale municipiilor în vederea anulării unor obligaţii fiscale accesorii administrate de cătrecompartimentele de specialitate ale autorităţilor administraţiei publice locale

EMITENT:     MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR

             Nr. 259 din 18 noiembrie 2011

             MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

             Nr. 2.842 din 22 noiembrie 2011

PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 838 din 25 noiembrie 2011

Data intrarii in vigoare : 25 noiembrie 2011

 

Având în vedere prevederile art. XI din Ordonanţa Guvernului nr. 30/2011 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, precum şi pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale,

în temeiul art. 228 alin. (2^2) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 7 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea şifuncţionarea Ministerului Administraţiei şi Internelor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea MinisteruluiFinanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare,

 

ministrul administraţiei şi internelor şi ministrul finanţelor publice emit următorul ordin:

 

ART. 1

(1) Prezentul ordin se aplică pentru obligaţiile fiscale ale unităţilor administrativ-teritoriale sau, după caz, ale subdiviziunilor administrativ-teritoriale ale municipiului Bucureşti, în conformitate cu art. XI din Ordonanţa Guvernului nr. 30/2011 pentrumodificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, precum şi pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale.

(2) Facilităţile fiscale prevăzute la art. 2 se acordă de către organele fiscale ale unităţilor administrativ-teritoriale sau ale subdiviziunilor administrativ-teritoriale ale municipiului Bucureşti.

(3) Obligaţiile fiscale de a căror plată depinde acordarea facilităţii sunt cele administrate de fiecare dintre organele prevăzute la alin. (2).

ART. 2

Pentru obligaţiile fiscale accesorii aferente obligaţiilor fiscale principale restante la data de 31 august 2011 se acordă următoarele facilităţi:

  1. a) anulareaunei cote de 50% din majorările de întârziereaferenteobligaţiilorfiscaleprincipale, dacăobligaţiileprincipaleşicota de 50% din majorările de întârziere, calculate până la data plăţii, administrate de fiecaredintreorganelefiscaleprevăzutela art. 1 alin. (2), suntstinseprinplatăsaucompensarepână la data de 31 decembrie 2011;
  2. b) anulareaunei cote de 25% din majorările de întârziereaferenteobligaţiilorfiscaleprincipale, dacăobligaţiileprincipaleşicota de 75% din majorările de întârziere, calculate până la data plăţii, administrate de fiecaredintreorganelefiscaleprevăzutela art. 1 alin. (2), suntstinseprinplatăsaucompensarepână la data de 30 iunie

ART. 3

(1) Prin obligaţii fiscale principale restante la data de 31 august 2011 se înţelege obligaţiile fiscale cu termene de plată scadente până la data de 31 august 2011 şi neachitate până la această dată.

(2) Prin obligaţii fiscale principale restante, în sensul art. 2, se înţelege şi sumele reprezentând amenzi exigibile, de orice fel, cu excepţia celor pentru care, potrivit legii, executarea actului prin care s-a aplicat amenda este suspendată. În acest caz, data exigibilităţii este:

  1. a) datacomunicăriiactului de individualizare a amenzii, încazulamenzilorstabilite de organelefiscale din cadrulorganelorcompetente;
  2. b) dataprimiriititlurilorexecutorii, încazulamenzilorstabilite de alteinstituţiişitransmiseorganelorcompetenteînvedereaexecutării;
  3. c) datarămânerii definitive şiirevocabile a hotărârilorce au ca obiectcontestareaunoramenzi.

ART. 4

Facilităţile prevăzute la art. 2 nu se acordă pentru obligaţiile fiscale stinse prin poprire sau sume încasate din valorificarea bunurilor sechestrate.

ART. 5

(1) În vederea acordării facilităţii prevăzute la art. 2, contribuabilii pot depune o cerere prin care solicită o situaţie a obligaţiilor fiscale de plată exigibile, care urmează a fi stinse, precum şi a celor care intră sub incidenţa facilităţii.

(2) În termen de 5 zile de la data depunerii cererii, organul fiscal competent comunică contribuabilului situaţia prevăzută la alin. (1).

(3) De la data comunicării situaţiei prevăzute la alin. (1), se pot stinge prin plată sau compensare obligaţiile principale şi cota de majorări de întârziere aferentă acestora, cu respectarea prevederilor art. 114 şi 115 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare Codul de procedură fiscală, iar, în cazul stingerii, organul fiscal competent întocmeşte borderoul de scădere.

(4) În cazul în care contribuabilul achită obligaţiile fiscale principale la data de 31 august 2011 şi cota de accesorii aferente acestora, stabilite conform art. 2, cu respectarea prevederilor art. 114 şi 115 din Codul de procedură fiscală, organul fiscal competent verifică îndeplinirea condiţiilor prevăzute de art. XI din Ordonanţa Guvernului nr. 30/2011 şi emite, după caz:

  1. a) decizia de anulare a cotei de 50% din majorările de întârziere calculate până la data plăţii, aferenteobligaţiilorfiscaleprincipale restante la data de 31 august 2011 şiachitatepână la data de 31 decembrie 2011;
  2. b) decizia de anularepentru 25% din majorările de întârziere calculate până la data plăţii, aferenteobligaţiilorfiscaleprincipale restante la data de 31 august 2011 şiachitatepână la data de 30 iunie

(5) Decizia prevăzută la alin. (4) se întocmeşte în două exemplare, din care un exemplar se comunică contribuabilului, iar un exemplar se arhivează la organul competent.

ART. 6

Tipizatul model 2011 ITL 104 „Decizie de anulare a creanţelor” este prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin. Tipizatul se utilizează şi pentru îndeplinirea prevederilor art. 5 alin. (4) şi (5).

ART. 7

Contribuabililor care nu au depus cererea prevăzută la art. 5 alin. (1), dar sting prin plată sau compensare toate obligaţiile de plată şi solicită acordarea facilităţii prevăzute la art. 2 prin depunerea unei cereri la organul competent, până la data de 31 decembrie 2011, respectiv 30 iunie 2012, după caz, le sunt aplicabile dispoziţiile art. 5 alin. (4) şi (5), în mod corespunzător. În acest caz, contribuabilul poate solicita restituirea sumelor ce formează obiectul facilităţii prevăzute la art. 2, în conformitatecu art. 117 din Codul de procedură fiscală.

ART. 8

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

  1. Ministruladministraţieişiinternelor,

Mihai Capră,

secretar de stat

 

Ministrul finanţelor publice,

Gheorghe Ialomiţianu

 

 

ANEXĂ

 

*T*

┌────────────────┐

│ Stema unităţii │

│ administrativ- │                                      ┌────────────────────┐

│  teritoriale   │                                      │ Model 2011 ITL 104 │

└────────────────┘               ROMÂNIA                └────────────────────┘

Comuna/Oraşul/Municipiul/Sectorul

Denumirea compartimentului de specialitate

 

Codul de identificare fiscală: ……………

Adresă/Cont IBAN/telefon/fax/e-mail                   Nr. ……/…/20…

 

DECIZIE

de anulare a creanţelor

 

Numele şi prenumele/Denumirea debitorului ……………………………

Domiciliul/Sediul: România/ ………………., judeţul ……………..,

codul poştal ……………., municipiul/oraşul/comuna ………………….,

satul/sectorul …………….., str. ……………… nr. ….., bl. …..,

  1. …., et. …., ap. ….

Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./

C.I.P./paşaport seria ……. nr. ………….., C.I.F.*) ……………….,

telefon/fax …………………., e-mail …………………….

În temeiul art. XI din Ordonanţa Guvernului nr. 30/2011 pentru modificarea

şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, precum şi pentru

reglementarea unor măsuri financiar-fiscale, precum şi al Ordonanţei Guvernului

  1. nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi

completările ulterioare, se anulează următoarele creanţe:

– natura obligaţiei fiscale*1): …………………………………….

 

┌──────────────────┬───────────────────┬───────────────────────────┐

│  Tipul creanţei  │       Suma        │       Data anulării       │

├──────────────────┼───────────────────┼───────────────────────────┤

│                  │                   │                           │

├──────────────────┼───────────────────┼───────────────────────────┤

│                  │                   │                           │

├──────────────────┼───────────────────┼───────────────────────────┤

│                  │                   │                           │

├──────────────────┼───────────────────┼───────────────────────────┤

│                  │                   │                           │

├──────────────────┼───────────────────┼───────────────────────────┤

│                  │                   │                           │

├──────────────────┼───────────────────┼───────────────────────────┤

│ TOTAL:           │                   │                           │

└──────────────────┴───────────────────┴───────────────────────────┘

 

Conducătorul organului fiscal local,

L.S. ………………………….

(prenumele, numele şi semnătura)

*ST*

 

———

*) Se vor completa: codul de identificare fiscală (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz) etc.

*1) Se va preciza denumirea creanţei fiscale (impozite, taxe, contribuţii sociale, amenzi şi alte sume).

 

——–