HOTARARE nr. 44 din 22 ianuarie 2004 (*actualizata*)

pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal

EMITENT:     GUVERNUL

PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL nr. 112 din 6 februarie 2004

Data intrarii in vigoare : 6 februarie 2004

 

 

Forma actualizata valabila la data de : 18 ianuarie 2011

Prezenta forma actualizata este valabila de la 31 decembrie 2010 pana la 18 ianuarie 2011

 

—————-

*) Textul initial a fost publicat in MONITORUL OFICIAL nr. 112 din 6 februarie 2004. Aceasta este forma actualizata de S.C. „Centrul Teritorial de Calcul Electronic” S.A. Piatra-Neamt pana la data de 18 ianuarie 2011, cu modificarile si completarile aduse de RECTIFICAREA nr. 44 din 22 ianuarie 2004; HOTaRaREA nr. 1.840 din 28 octombrie 2004; HOTaRaREA nr. 783 din 19 mai 2004; HOTaRaREA nr. 84 din 3 februarie 2005; HOTaRaREA nr. 610 din 23 iunie 2005; HOTaRaREA nr. 797 din 14 iulie 2005; RECTIFICAREA nr. 797 din 14 iulie 2005; HOTaRaREA nr. 580 din 3 mai 2006; HOTaRaREA nr. 1.514 din 25 octombrie 2006 abrogata de HOTaRaREA nr. 956 din 19 august 2009; HOTaRaREA nr. 1.861 din 21 decembrie 2006; HOTaRaREA nr. 213 din 28 februarie 2007; HOTaRaREA nr. 314 din 28 martie 2007; HOTaRaREA nr. 1.195 din 4 octombrie 2007; ORDONANta DE URGENta nr. 155 din 19 decembrie 2007; HOTaRaREA nr. 1.579 din 19 decembrie 2007; HOTaRaREA nr. 686 din 24 iunie 2008; HOTaRaREA nr. 1.618 din 4 decembrie 2008; HOTaRaREA nr. 192 din 25 februarie 2009; HOTaRaREA nr. 488 din 28 aprilie 2009; HOTaRaREA nr. 616 din 20 mai 2009; HOTaRaREA nr. 956 din 19 august 2009; HOTaRaREA nr. 1.620 din 29 decembrie 2009; HOTaRaREA nr. 296 din 31 martie 2010; HOTaRaREA nr. 768 din 23 iulie 2010; HOTaRaREA nr. 791 din 2 august 2010; RECTIFICAREA nr. 791 din 2 august 2010; HOTaRaREA nr. 1.355 din 23 decembrie 2010.

—————-

**) Aceasta forma actualizata a Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal se refera la Codul fiscal aplicabil incepand cu data de 30.12.2010.

 

***) Forma actualizata a HOTaRaRII nr. 44 din 22 ianuarie 2004 aplicabila incepand cu data de 31.12.2010, nu cuprinde Norme metodologice de aplicare pentru urmatoarele articole din Codul fiscal:

 

 

Titlul I,  Cap. I   – Art. 1 si Art. 2;

Cap. II  – Art. 3-Art. 6;

Cap. IV  – Art. 9, Art. 10, Art. 12, Art. 12^1

 

Titlul II, Cap. I   – Art. 14 si Art. 17;

Cap. II  – Art. 19^1, Art. 28, Art. 28^1;

Cap. V   – Art. 35;

Cap. VII – Art. 37, Art. 37^1.

 

Titlul III, Cap. I   –  Art. 39 si Art. 40;

Cap. II  –  Art. 52^1, Art. 53 si Art. 54;

Cap. III –  Art. 58^1

Cap. IV  –  Art. 63 si Art. 64;

Cap. V   –  Art. 67^2;

Cap. VI  –  Art. 68, Art. 68^1, Art. 69;

Cap. VII –  Art. 71 – Art. 73;

Cap. VIII – Art. 76;

Cap. IX   – Art. 79;

Cap. X    – Art. 80^1;

Cap. XIII – Art. 93;

Cap. XIV  – Art. 95.

 

Titlul V,   Cap. I    – Art. 113, Art. 114, Art. 121.

Cap. III  – Art. 124^1-Art. 124^17

Cap. IV   – Art. 124^18, Art. 124^19, Art. 124^21-Art. 124^25, Art. 124^27

Cap. V    – Art. 124^29-Art. 124^41

 

Titlul VI,  Cap. I    – Art. 125

Cap. IV   – Art. 131

Cap. V    – Art. 132^2

Cap. VI   – Art. 134

Cap. VII  – Art. 139;

Cap. IX   – Art. 143****), Art. 144^1

Cap. X    – Art. 147^3,

Cap. XI   – Art. 151;

Cap. XII  – Art. 152^4;

Cap. XIII – Art. 155^1, Art. 156^2, Art. 158, Art. 158^1

Cap. XV   – Art. 161^2

 

Titlul VII  Cap. I^1 – Sectiunea 1    – Art. 206^4-Art. 206^6

– Sectiunea a 2-a- Art. 206^11-Art. 206^13

– Sectiunea a 3-a- Art. 206^15

– Sectiunea a 7-a- Art. 206^25, Art. 206^27

– Sectiunea a 9-a- Art. 206^34, Art. 206^39-Art. 206^41

– Sectiunea a 11-a- Art. 206^49

– Sectiunea a 12-a- Art. 206^52

– Sectiunea a 13-a- Art. 206^57

– Sectiunea a 15-a- Art. 206^66, Art. 206^68

 

Cap. II                   – Art. 207, Art. 212 – Art. 214;

Cap. III                  – Art. 216 si Art. 217;

Cap. IV                   – Art. 220^1;

Cap. V                    – Art. 220^2, Art. 221^1;

 

Titlul IX     Cap. XIII                 – Art. 294^1;

 

Titlul IX^1                             – Art. 296^1.

 

Titlul X,                               – Art. 297 si Art. 298.

 

 

****) A se vedea ORDINUL nr. 2.067 din 16 noiembrie 2007 pentru aprobarea Normelor privind aplicarea scutirii de taxa pe valoarea adaugata prevazute la art. 143 alin. (1) lit. j), k), l) si m) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, si la art. X si XI din Acordul dintre Romania si Statele Unite ale Americii privind statutul fortelor Statelor Unite ale Americii in Romania, semnat la Washington la 30 octombrie 2001, ratificat prin Legea nr. 260/2002, publicat in MONITORUL OFICIAL nr. 810 din 28 noiembrie 2007.

 

*****) Urmatoarele articole din Codul fiscal aplicabil incepand cu data de 30.12.2010 sunt abrogate: Cap. IV – art. 33, art. 47, art. 67^1, art. 70^1, art. 92, art. 96-art. 102, art. 103-art. 112, art. 160^1, art. 162-art. 175^4, art. 178-art. 206, art. 206^1, art. 214^1-art. 214^3, art. 221, art. 221^2, art. 222-art. 237, art. 238, art. 239-art. 242, art. 243, art. 244, art. 244^1, art. 245, art. 246, art. 290.

 

In temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata, si ale art. 1 alin. (1) si art. 5 alin. (3) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal,

 

Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

 

ART. 1

Se aproba Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, prevazute in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.

ART. 2

Pe data intrarii in vigoare a prezentei hotarari se abroga:

 1. a) Ordinul ministrului finantelor publice nr. 635/2002 pentru aprobarea Precizarilor referitoare la aplicarea conventiilor sau acordurilor de evitare a dublei impuneri, incheiate de Romania cu diverse state, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 390 din 7 iunie 2002;
 2. b) Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1.828/2003 privind documentele necesare achizitionarii unor produse accizabile in regim de scutire, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 13 din 8 ianuarie 2004;
 3. c) Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1.852/2003 privind modelul marcajelor aplicate asupra unor produse accizabile si procedura de achizitionare a acestora, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 16 din 8 ianuarie 2004;
 4. d) Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1.853/2003 privind documentele fiscale utilizate in domeniul produselor accizabile, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 17 din 9 ianuarie 2004;
 5. e) Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1.845/2003 privind norme de aplicare a unor prevederi din titlul VI „Taxa pe valoarea adaugata” din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 14 din 8 ianuarie 2004.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NASTASE

 

Contrasemneaza:

—————

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tanasescu

 

Bucuresti, 22 ianuarie 2004.

Nr. 44.

 

ANEXA

 

NORME METODOLOGICE

de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal

 

Codul fiscal:

 

TITLUL I

Dispozitii generale

 

Codul fiscal:

Definitii ale termenilor comuni

Art. 7. – (1) in intelesul prezentului cod, cu exceptia titlului VI, termenii si expresiile de mai jos au urmatoarele semnificatii:

[…]

2.1. Orice activitate poate fi reconsiderata ca activitate dependenta daca indeplineste cel putin unul dintre urmatoarele criterii:

 1. a) beneficiarul de venit se afla intr-o relatie de subordonare fata de platitorul de venit, respectiv organele de conducere ale platitorului de venit, si respecta conditiile de munca impuse de acesta, cum ar fi: atributiile ce ii revin si modul de indeplinire a acestora, locul desfasurarii activitatii, programul de lucru;
 2. b) in prestarea activitatii, beneficiarul de venit foloseste baza materiala a platitorului de venit, respectiv spatii cu inzestrare corespunzatoare, echipament special de lucru sau de protectie, unelte de munca si altele asemenea;
 3. c) beneficiarul de venit contribuie numai cu prestatia fizica sau cu capacitatea intelectuala, nu si cu capitalul propriu;
 4. d) platitorul de venit suporta in interesul desfasurarii activitatii cheltuielile de deplasare ale beneficiarului de venit, cum ar fi indemnizatia de delegare-detasare in tara si in strainatate, precum si alte cheltuieli de aceasta natura;
 5. e) platitorul de venit suporta indemnizatia de concediu de odihna si indemnizatia pentru incapacitate temporara de munca, in contul beneficiarului de venit;
 6. f) orice alte elemente care reflecta natura dependenta a activitatii.

2.2. in cazul reconsiderarii unei activitati ca activitate dependenta, impozitul pe venit si contributiile sociale obligatorii, stabilite potrivit legii, vor fi recalculate si virate, fiind datorate solidar de catre platitorul si beneficiarul de venit. in acest caz se aplica regulile de determinare a impozitului pentru veniturile din salarii realizate in afara functiei de baza.

[…]

 

Norme metodologice:

 1. O activitate poate fi reconsiderata, potrivit criteriilor prevazute la art. 7 alin. (1) pct. 2.1 din Codul fiscal, ca activitate dependenta, in cazul in care raportul juridic in baza caruia se desfasoara activitatea nu reflecta continutul economic al acestuia.

Activitatile desfasurate in mod independent, in conditiile legii, care genereaza venituri din profesii libere, precum si drepturile de autor si drepturile conexe definite potrivit prevederilor Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor si drepturile conexe, cu modificarile si completarile ulterioare, nu pot fi reconsiderate ca activitati dependente potrivit prevederilor art. 7 alin. (1) pct. 2.1 si 2.2 din Codul fiscal.

————

Pct. 1 din Normele metodologice de aplicare a art. 7 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal a fost introdus de pct. 1 al lit. A a art. I din HOTaRaREA nr. 791 din 2 august 2010, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 542 din 3 august 2010.

 

Codul fiscal:

Definitia sediului permanent

Art. 8. – (1) in intelesul prezentului cod, sediul permanent este un loc prin care se desfasoara integral sau partial activitatea unui nerezident, fie direct, fie printr-un agent dependent.

(2) Un sediu permanent presupune un loc de conducere, sucursala, birou, fabrica, magazin, atelier, precum si o mina, un put de titei sau gaze, o cariera sau alte locuri de extractie a resurselor naturale, precum si locul in care continua sa se desfasoare o activitate cu activele si pasivele unei persoane juridice romane care intra intr-un proces de reorganizare prevazut la art. 27^1.

(3) Un sediu permanent presupune un santier de constructii, un proiect de constructie, ansamblu sau montaj sau activitati de supervizare legate de acestea, numai daca santierul, proiectul sau activitatile dureaza mai mult de 6 luni.

(4) Prin derogare de la prevederile alin. (1)-(3), un sediu permanent nu presupune urmatoarele:

 1. a) folosirea unei instalatii numai in scopul depozitarii sau al expunerii produselor ori bunurilor ce apartin nerezidentului;
 2. b) mentinerea unui stoc de produse sau bunuri ce apartin unui nerezident numai in scopul de a fi depozitate sau expuse;
 3. c) mentinerea unui stoc de produse sau bunuri ce apartin unui nerezident numai in scopul de a fi procesate de catre o alta persoana;
 4. d) vanzarea de produse sau bunuri ce apartin unui nerezident, care au fost expuse in cadrul unor expozitii sau targuri fara caracter permanent ori ocazionale, daca produsele ori bunurile sunt vandute nu mai tarziu de o luna dupa incheierea targului sau a expozitiei;
 5. e) pastrarea unui loc fix de activitate numai in scopul achizitionarii de produse sau bunuri ori culegerii de informatii pentru un nerezident;
 6. f) pastrarea unui loc fix de activitate numai in scopul desfasurarii de activitati cu caracter pregatitor sau auxiliar de catre un nerezident;
 7. g) pastrarea unui loc fix de activitate numai pentru o combinatie a activitatilor prevazute la lit. a)-f), cu conditia ca intreaga activitate desfasurata in locul fix sa fie de natura preparatorie sau auxiliara.

(5) Prin derogare de la prevederile alin. (1) si (2), un nerezident este considerat a avea un sediu permanent in Romania, in ceea ce priveste activitatile pe care o persoana, alta decat un agent cu statut independent, le intreprinde in numele nerezidentului, daca persoana actioneaza in Romania in numele nerezidentului si daca este indeplinita una din urmatoarele conditii:

 1. a) persoana este autorizata si exercita in Romania autoritatea de a incheia contracte in numele nerezidentului, cu exceptia cazurilor in care activitatile respective sunt limitate la cele prevazute la alin. (4) lit. a)-f);
 2. b) persoana mentine in Romania un stoc de produse sau bunuri din care livreaza produse sau bunuri in numele nerezidentului.

(6) Un nerezident nu se considera ca are un sediu permanent in Romania daca doar desfasoara activitate in Romania prin intermediul unui broker, agent, comisionar general sau al unui agent intermediar avand un statut independent, in cazul in care aceasta activitate este activitatea obisnuita a agentului, conform descrierii din documentele constitutive. Daca activitatile unui astfel de agent sunt desfasurate integral sau aproape integral in numele nerezidentului, iar in relatiile comerciale si financiare dintre nerezident si agent exista conditii diferite de acelea care ar exista intre persoane independente, agentul nu se considera ca fiind agent cu statut independent.

(7) Un nerezident nu se considera ca are un sediu permanent in Romania numai daca acesta controleaza sau este controlat de un rezident ori de o persoana ce desfasoara o activitate in Romania prin intermediul unui sediu permanent sau altfel.

(7^1) Persoanele juridice romane beneficiare ale unor prestari de servicii de natura activitatilor de lucrari de constructii, montaj, supraveghere, consultanta, asistenta tehnica si orice alte activitati, executate de persoane juridice straine sau fizice nerezidente pe teritoriul Romaniei, au obligatia sa inregistreze contractele incheiate cu acesti parteneri la organele fiscale competente, potrivit procedurii instituite prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala. Contractele incheiate de persoane juridice romane cu persoane juridice straine sau persoane fizice nerezidente pentru activitati desfasurate in afara teritoriului Romaniei nu fac obiectul inregistrarii potrivit prezentelor dispozitii. Pentru incadrarea ca sediu permanent a unui santier de constructii sau a unui proiect de constructie, ansamblu ori montaj sau a activitatilor de supraveghere legate de acestea si a altor activitati similare, se va avea in vedere data de incepere a activitatii din contractele incheiate cu persoanele juridice romane beneficiare sau orice alte informatii ce probeaza inceperea activitatii. Perioadele consumate pentru realizarea unor contracte conexe care sunt legate in mod direct cu primul contract ce a fost executat se adauga la perioada care s-a consumat la realizarea contractului de baza.

(8) in intelesul prezentului cod, sediul permanent al unei persoane fizice se considera a fi baza fixa.

 

Norme metodologice:

 1. Sintagma loc prin care se desfasoara integral sau partial activitatea acopera orice fel de cladiri, echipamente sau instalatii utilizate pentru desfasurarea activitatii nerezidentului, indiferent daca acestea sunt ori nu utilizate exclusiv in acest scop. Un loc de activitate exista si acolo unde nu sunt construite sau nu sunt necesare cladiri pentru desfasurarea activitatii nerezidentului, ci dispune doar de un spatiu. Nu este important daca cladirile, echipamentele sau instalatiile sunt detinute in proprietate, sunt inchiriate ori se gasesc in alt fel la dispozitia nerezidentului. Un loc de activitate poate fi constituit de o taraba in piata sau locul de activitate poate fi situat in cladirea unei alte societati, atunci cand un nerezident are in permanenta la dispozitie anumite cladiri sau parti ale acestora, detinute in proprietate de alta societate.
 2. Este suficient ca un nerezident sa aiba la dispozitia sa un spatiu utilizat pentru activitati economice pentru ca acesta sa constituie un loc de activitate, nefiind necesar niciun drept legal de utilizare a respectivului spatiu.
 3. Desi nu este necesar niciun drept legal oficial de utilizare a unui anumit spatiu pentru ca locul respectiv sa constituie sediu permanent, simpla prezenta a unui nerezident intr-o anumita locatie nu inseamna ca locatia respectiva se gaseste la dispozitia acelui nerezident. Acest principiu este ilustrat de urmatoarele situatii in care reprezentanti ai unui nerezident sunt prezenti in spatiile unei alte societati:
 4. a) Un vanzator care isi viziteaza cu regularitate un client principal pentru a primi comenzi si se intalneste cu directorul de achizitii in biroul acestuia. in acest caz, cladirea clientului nu se afla la dispozitia societatii pentru care lucreaza vanzatorul si nu constituie un loc fix de activitate prin care se desfasoara activitatile nerezidentului. Cu toate acestea, in functie de situatia existenta, se poate aplica art. 8 alin. (5) din Codul fiscal pentru a considera ca exista un sediu permanent.
 5. b) Un angajat al unei societati caruia i se permite, pe o perioada lunga de timp, sa utilizeze un birou in sediul unei alte societati pentru a asigura respectarea de catre societatea din urma a obligatiilor asumate prin contractul incheiat cu prima societate. in acest caz, angajatul desfasoara activitati legate de obiectul primei societati, iar biroul ce se gaseste la dispozitia sa in sediul celeilalte societati va constitui un sediu permanent al angajatorului sau, daca biroul este pus la dispozitia sa pe o perioada de timp suficient de lunga pentru a constitui un «loc de activitate» si daca activitatile efectuate acolo depasesc activitatile precizate in art. 8 alin. (4) din Codul fiscal.
 6. c) O societate de transport rutier care foloseste zilnic o perioada scurta de timp o platforma de livrare din depozitul clientului sau, pentru a livra marfuri achizitionate de acel client. in acest caz, prezenta societatii de transport rutier la platforma de livrare este de scurta durata si societatea nu poate considera ca acel loc se afla la dispozitia sa si constituie un sediu permanent al societatii.
 7. d) Un zugrav care, timp de 2 ani, petrece 3 zile pe saptamana intr-o cladire mare de birouri ce apartine principalului lui client. in acest caz, prezenta zugravului in acea cladire de birouri in care isi desfasoara activitatea, respectiv zugraveste, constituie un sediu permanent al zugravului.
 8. Cuvintele «prin care» trebuie sa se aplice in toate situatiile in care activitatile economice sunt desfasurate intr-o anumita locatie ce este la dispozitia societatii in acest scop. Astfel, se va considera ca o societate angajata pentru pavarea unui drum isi desfasoara activitatea «prin» locatia in care are loc activitatea.
 9. Locul de activitate trebuie sa fie «fix», astfel incat sa existe o legatura intre locul de activitate si un anumit punct geografic. Nu este importanta perioada de timp in care o societate a unui stat contractant opereaza in celalalt stat contractant daca nu face acest lucru intr-un loc distinct, dar nu inseamna ca echipamentul ce constituie locul de activitate trebuie sa fie efectiv fixat pe sol. Este suficient ca echipamentul sa ramana intr-un anumit loc. Atunci cand activitatile economice ale unei societati sunt deplasate intre locatii invecinate, pot exista dificultati in a stabili daca exista un singur «loc de activitate». Daca exista mai multe locuri de activitate si daca celelalte conditii ale sediului permanent sunt indeplinite, la fiecare dintre aceste locuri, societatea va avea mai multe sedii permanente. Se considera ca exista un singur loc de activitate atunci cand o anumita locatie, in interiorul careia sunt deplasate activitatile, poate fi identificata ca formand un tot unitar din punct de vedere comercial si geografic, in ceea ce priveste activitatea respectiva. Acest principiu poate fi ilustrat prin exemple:
 10. a) O mina constituie un singur loc de activitate, chiar daca activitatile pot fi deplasate dintr-o locatie in alta in interiorul acelei mine, deoarece mina respectiva constituie o singura unitate geografica si comerciala din punct de vedere al activitatii miniere. Un «hotel de birouri» in care o firma de consultanta inchiriaza in mod regulat diferite birouri este considerat ca fiind un singur loc de activitate pentru acea firma, deoarece, in acest caz, cladirea constituie un tot unitar din punct de vedere geografic, iar hotelul este unicul loc de activitate al acelei firme de consultanta. O strada pietonala, o piata deschisa sau un targ in care isi fixeaza standul un comerciant reprezinta unicul loc de activitate al respectivului comerciant.
 11. b) Faptul ca activitatile pot fi desfasurate intr-o zona geografica limitata nu are ca rezultat considerarea acelei zone geografice ca fiind loc unic de activitate. Astfel, atunci cand un zugrav lucreaza succesiv in cadrul unei serii de contracte fara legatura intre ele pentru mai multi clienti diferiti, intr-o cladire mare de birouri, fara sa existe contract pentru un proiect complex de zugravire a cladirii, cladirea nu este considerata ca unic loc de activitate. Daca insa un zugrav efectueaza, in cadrul unui singur contract, lucrari in toata cladirea pentru un singur client, acest contract reprezinta un singur proiect si cladirea in ansamblul sau este un singur loc de activitate pentru lucrarile de zugravit, deoarece constituie un tot unitar din punct de vedere comercial si geografic.
 12. c) O zona in care activitatile sunt desfasurate ca parte a unui singur proiect ce constituie un tot unitar din punct de vedere comercial si care nu intruneste aceleasi conditii din punct de vedere geografic nu constituie un loc unic de activitate. Astfel, atunci cand un consultant lucreaza in diferite sucursale din locatii diferite in cadrul unui singur proiect de instruire profesionala a angajatilor unei banci, fiecare sucursala este considerata separat. Daca insa respectivul consultant se deplaseaza dintr-un birou in altul in cadrul aceleiasi sucursale, se va considera ca el ramane in acelasi loc de activitate. Locatia unica a sucursalei se incadreaza in conditia de tot unitar din punct de vedere geografic, situatie care lipseste in cazul in care consultantul se deplaseaza intre sucursale aflate in locatii diferite.
 13. Deoarece locul de activitate trebuie sa fie fix, se considera sediu permanent daca acel loc de activitate are un anumit grad de permanenta. Se considera astfel ca exista un sediu permanent atunci cand locul de activitate a fost mentinut pe o perioada mai lunga de 6 luni. Astfel, in cazul activitatilor a caror natura este repetitiva, fiecare perioada in care este utilizat locul de activitate trebuie analizata in combinatie cu numarul de ocazii in care s-a utilizat respectivul loc, care se pot intinde pe un numar de ani.

Un loc de activitate poate totusi sa constituie un sediu permanent chiar daca exista doar pentru o perioada scurta de timp. Astfel:

 1. a) intreruperile temporare de activitate nu determina incetarea existentei sediului permanent. Cand un anumit loc de activitate este utilizat numai in intervale scurte de timp, dar aceste utilizari au loc cu regularitate pe perioade lungi, locul de activitate nu trebuie considerat ca fiind de natura strict temporara.
 2. b) De asemenea, in situatiile in care un loc de activitate este utilizat pe perioade foarte scurte de timp de un numar de societati similare conduse de aceeasi persoana sau de persoane asociate. in aceasta situatie se evita considerarea locului de activitate ca fiind utilizat altfel decat in scopuri temporare de fiecare dintre societati.
 3. c) Atunci cand un loc de activitate care a fost la inceput conceput pentru a fi utilizat pe o perioada de timp scurta, incat nu constituia sediu permanent, dar este in realitate mentinut mai mult, devine un loc fix de activitate si se transforma retroactiv in sediu permanent. Un loc de activitate poate de asemenea constitui un sediu permanent de la infiintarea sa chiar daca a existat, in practica, doar pe o perioada scurta de timp, daca acesta a fost prematur lichidat datorita unor situatii deosebite, cum ar fi esecul investitiei.
 4. Pentru ca un loc de activitate sa constituie sediu permanent, societatea ce il utilizeaza trebuie sa isi desfasoare integral sau partial activitatile prin acel loc de activitate. Activitatea nu trebuie sa fie permanenta in sensul ca nu exista intreruperi ale operatiunilor, ci operatiunile trebuie desfasurate cu regularitate.
 5. Atunci cand activele corporale, precum utilajele, echipamentele industriale, comerciale sau stiintifice, cladirile, ori activele necorporale, precum brevetele, procedurile si alte proprietati similare, sunt inchiriate sau acordate in leasing unor terti printr-un loc fix de activitate mentinut de o societate a unui stat contractant in celalalt stat, aceasta activitate va conferi, in general, locului de activitate caracterul de sediu permanent. Acelasi lucru este valabil si atunci cand printr-un loc fix de activitate este furnizat capital. Daca o societate a unui stat inchiriaza sau acorda in leasing utilaje, echipamente, cladiri sau proprietati necorporale unei societati a celuilalt stat fara ca pentru aceasta inchiriere sa mentina un loc fix de activitate in celalalt stat, atunci utilajele, echipamentele, cladirea sau proprietatile necorporale inchiriate nu constituie un sediu permanent al locatorului, cu conditia ca obiectul contractului sa fie limitat la simpla inchiriere a utilajelor sau echipamentelor. Acesta este si cazul cand locatorul furnizeaza personal, ulterior instalarii, pentru a opera echipamentul, cu conditia ca responsabilitatea acestuia sa fie limitata la operarea si intretinerea echipamentului sub conducerea, responsabilitatea si controlul locatarului. Daca personalul are responsabilitati mai largi, cum ar fi participarea la deciziile privind lucrarile in care va fi utilizat echipamentul, sau daca opereaza, asigura service, inspecteaza si intretine echipamentul sub responsabilitatea si controlul locatorului, atunci activitatea locatorului poate depasi simpla inchiriere a echipamentului si poate constitui o activitate antreprenoriala. in acest caz se considera ca exista un sediu permanent daca este indeplinit criteriul permanentei.
 6. Activitatea unei societati este desfasurata in principal de catre antreprenor sau de catre personal aflat intr-o relatie de angajare retribuita cu societatea. Acest personal include angajati si alte persoane care primesc instructiuni de la societate ca agenti dependenti. Prerogativele acestui personal in relatiile sale cu tertii sunt irelevante. Nu are nicio importanta daca agentul dependent este autorizat sau nu sa incheie contracte, daca lucreaza la locul fix de activitate. Un sediu permanent este considerat si daca activitatea societatii este desfasurata in principal cu ajutorul echipamentului automatizat, activitatile personalului fiind limitate la montarea, operarea, controlarea si intretinerea acestui echipament. Deci, masinile cu castiguri, automatele cu vanzare si celelalte echipamente similare instalate de o societate a unui stat in celalalt stat constituie un sediu permanent in functie de desfasurarea de catre societate si a altor activitati in afara de instalarea initiala a masinilor. Nu exista un sediu permanent atunci cand societatea doar instaleaza masinile si apoi le inchiriaza altor societati. Un sediu permanent exista atunci cand societatea care instaleaza masinile se ocupa pe cont propriu si de operarea acestora si de intretinerea lor. Acelasi lucru este valabil si atunci cand masinile sunt operate si intretinute de un agent dependent al societatii.
 7. Un sediu permanent exista imediat ce societatea incepe sa isi desfasoare activitatea printr-un loc fix de activitate. Acesta este cazul atunci cand societatea pregateste activitatea pentru care va servi permanent locul de activitate. Perioada de timp in care locul fix de activitate este infiintat de catre societate nu trebuie luata in calcul, cu conditia ca aceasta activitate sa difere substantial de activitatea pentru care va servi permanent locul de activitate. Sediul permanent va inceta sa existe odata cu renuntarea la locul fix de activitate sau odata cu incetarea oricarei activitati desfasurate prin acesta, respectiv atunci cand toate actele si masurile ce au legatura cu activitatile anterioare ale sediului permanent sunt incheiate, cum ar fi finalizarea tranzactiilor curente, intretinerea si repararea utilajelor. O intrerupere temporara a operatiunilor nu poate fi privita insa ca o incetare a activitatii. Daca locul fix de activitate este inchiriat unei alte societati, acesta va servi in mod normal numai activitatilor acelei societati, si nu activitatilor locatorului; in general, sediul permanent al locatorului inceteaza sa existe, cu exceptia situatiilor in care acesta continua sa isi desfasoare activitatea pe cont propriu prin locul fix de activitate.
 8. Desi o locatie in care echipamentul automat este operat de catre o societate poate constitui un sediu permanent in tara in care este situat, trebuie facuta o distinctie intre un computer, ce poate fi instalat intr-o locatie astfel incat in anumite conditii poate constitui sediu permanent, si datele si software-ul utilizat de respectivul echipament sau stocat pe el. Astfel, un site web internet, care reprezinta o combinatie de software si date electronice, nu constituie un activ corporal, nu are o locatie care sa poata constitui un «loc de activitate» si nu exista «un amplasament, cum ar fi cladiri sau, in unele cazuri, echipamente sau utilaje» in ceea ce priveste software-ul si datele ce constituie site-ul web. Serverul pe care este stocat acel site web si prin intermediul caruia acesta este accesibil este un echipament ce are o locatie fizica si locatia fizica poate constitui un «loc fix de activitate» al societatii care opereaza serverul.
 9. Distinctia dintre site-ul web si serverul pe care acesta este stocat si utilizat este importanta, deoarece societatea care opereaza serverul poate fi diferita de societatea care desfasoara activitati prin site-ul web. Este frecventa situatia ca un site web prin care o societate desfasoara activitati sa fie gazduit pe serverul unui furnizor de servicii internet. Desi onorariile platite unui furnizor de servicii internet in cadrul acestui aranjament pot avea la baza dimensiunea spatiului pe disc utilizat pentru a stoca software-ul si datele necesare site-ului web, prin aceste contracte serverul si locatia acestuia nu sunt la dispozitia societatii, chiar daca respectiva societate a putut sa stabileasca ca site-ul sau web va fi gazduit pe un anumit server dintr-o anumita locatie. in acest caz, societatea nu are nicio prezenta fizica in locatia respectiva, deoarece site-ul web nu este corporal. in aceste cazuri nu se poate considera ca respectiva societate a dobandit un loc de activitate prin aranjamentul de gazduire a site-ului. in cazul in care societatea care desfasoara activitati printr-un site web are serverul la dispozitia sa, aceasta detine in proprietate sau inchiriaza serverul pe care este stocat si utilizat site-ul web si opereaza acest server, locul in care se afla serverul constituie un sediu permanent al societatii daca sunt indeplinite celelalte conditii ale art. 8 din Codul fiscal.
 10. Computerul intr-o anumita locatie poate constitui un sediu permanent numai daca indeplineste conditia de a fi fix. in cazul unui server, nu este relevanta posibilitatea ca serverul sa fie deplasat, ci daca acesta este in realitate deplasat sau nu. Pentru ca un server sa constituie un loc de activitate fix, el trebuie sa fie amplasat intr-un anumit loc pe o perioada de timp suficienta pentru a fi considerat fix.
 11. Pentru a se stabili daca activitatea unei societati este desfasurata integral sau partial printr-un astfel de echipament trebuie sa se analizeze de la caz la caz daca datorita acestui echipament societatea are la dispozitie facilitati acolo unde sunt indeplinite functiile de activitate ale societatii.
 12. Atunci cand o societate opereaza un computer intr-o anumita locatie, poate exista un sediu permanent chiar daca nu este necesara prezenta niciunui angajat al societatii in locatia respectiva pentru a opera computerul. Prezenta personalului nu este necesara pentru a se considera ca o societate isi desfasoara activitatile partial sau total intr-o locatie, atunci cand nu se impune prezenta personalului pentru a desfasura activitati in acea locatie. Aceasta situatie se aplica comertului electronic in aceeasi masura in care se aplica si altor activitati in care echipamentul functioneaza automat, cum ar fi in cazul echipamentului automat de pompare utilizat in exploatarea resurselor naturale.
 13. Un alt aspect este cel legat de faptul ca nu se poate considera ca exista un sediu permanent atunci cand operatiunile de comert electronic desfasurate prin computer intr-o anumita locatie dintr-o tara sunt limitate la activitatile pregatitoare sau auxiliare descrise in art. 8 alin. (4) din Codul fiscal. Pentru a se stabili daca anumite activitati efectuate intr-o astfel de locatie intra sub incidenta art. 8 alin. (4) din Codul fiscal, ele trebuie analizate de la caz la caz, tinand seama de diversele functii indeplinite de societate prin respectivul echipament. Activitatile ce sunt in general privite ca fiind activitati pregatitoare sau auxiliare includ in special:
 14. a) furnizarea unei legaturi de comunicatii – foarte asemanatoare cu o linie telefonica – intre furnizori si clienti;
 15. b) publicitatea pentru bunuri sau servicii;
 16. c) transmiterea informatiilor printr-un server-oglinda in scopuri de securitate si eficienta;
 17. d) culegerea de date de piata pentru societate;
 18. e) furnizarea de informatii.
 19. Exista un sediu permanent cand aceste functii constituie partea esentiala si semnificativa a activitatii de afaceri a societatii sau cand alte functii centrale ale societatii sunt realizate prin computer, echipamentul constituind un loc fix de activitate al societatii, intrucat aceste functii depasesc activitatile prevazute la art. 8 alin. (4) din Codul fiscal.
 20. Functiile centrale ale unei anumite societati depind de natura activitatii desfasurate de respectiva societate. Unii furnizori de servicii internet au ca obiect de activitate operarea serverelor lor in scopul gazduirii site-urilor web sau a altor aplicatii pentru alte societati. Pentru acesti furnizori de servicii internet, operarea serverelor ce ofera servicii clientilor reprezinta o componenta a activitatii comerciale ce nu este considerata o activitate pregatitoare sau auxiliara.

in cazul unei societati denumite «e-tailer» sau «e-comerciant» ce are ca activitate vanzarea de produse prin internet si nu are ca obiect de activitate operarea serverelor, efectuarea serviciilor printr-o locatie nu este suficienta pentru a concluziona ca activitatile desfasurate in acel loc sunt mai mult decat activitati pregatitoare si auxiliare. intr-o astfel de situatie trebuie sa se analizeze natura activitatilor desfasurate din perspectiva activitatii derulate de societate. Daca aceste activitati sunt strict pregatitoare sau auxiliare fata de activitatea de vanzare de produse pe internet si locatia este utilizata pentru a opera un server ce gazduieste un site web care, asa cum se intampla adesea, este utilizat exclusiv pentru promovare, pentru prezentarea catalogului de produse sau pentru furnizarea de informatii potentialilor clienti, se aplica art. 8 alin. (4) din Codul fiscal si locatia nu va constitui un sediu permanent. Daca functiile tipice aferente vanzarii sunt realizate in acea locatie, cum ar fi prin incheierea contractului cu clientul, procesarea platii si livrarea produselor care sunt efectuate automat prin echipamentul amplasat in acel loc, aceste activitati nu pot fi considerate strict pregatitoare sau auxiliare.

 1. in ceea ce priveste aplicarea art. 8 alin. (5) din Codul fiscal, pentru a stabili daca un furnizor de servicii internet constituie un sediu permanent, atunci cand acesta ofera serviciul de a gazdui pe server site-urile web ale altor societati, se pune intrebarea daca este aplicabil art. 8 alin. (5) din Codul fiscal. Art. 8 alin. (5) din Codul fiscal nu se aplica deoarece furnizorii de servicii internet nu sunt considerati agenti ai societatilor carora le apartin site-urile web, deoarece acestia nu au autoritatea de a incheia contracte in numele acestor societati si nu incheie in mod obisnuit astfel de contracte sau deoarece ei sunt considerati agenti cu statut independent ce actioneaza conform activitatii lor obisnuite, lucru evidentiat si de faptul ca ei gazduiesc site-uri web pentru societati diferite. Este de asemenea clar ca intrucat site-ul web prin care o societate isi desfasoara activitatea nu este in sine o «persoana», conform definitiei prevazute la art. 7 alin. (1) pct. 20 din Codul fiscal, art. 8 alin. (5) din Codul fiscal nu se poate aplica pentru a considera ca exista un sediu permanent, in virtutea faptului ca site-ul web este un agent al societatii, in sensul acelui alineat.
 2. La definirea sediului permanent se au in vedere comentariile la art. 5 «Sediu permanent» din Modelul conventiei de evitare a dublei impuneri al Organizatiei pentru Cooperare si Dezvoltare Economica.

———–

Normele metodologice de aplicare a Titlului I – pentru art. 8 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal – sunt reproduse astfel cum au fost modificate de lit. A a art. I din HOTARAREA nr. 1.861 din 21 decembrie 2006, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 1.044 din 29 decembrie 2006.

Alin. (1) al pct. 21 din Normele metodologice de aplicare a art. 8 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal a fost modificat de pct. 1 al lit. A a art. I din HOTaRaREA nr. 1.579 din 19 decembrie 2007, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 894 din 28 decembrie 2007.

Pct. 21 din Normele metodologice de aplicare a art. 8 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal a fost abrogat de litera A a art. I din HOTaRaREA nr. 1.620 din 29 decembrie 2009, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 927 din 31 decembrie 2009.

Pct. 2-21 din Normele metodologice de aplicare a art. 8 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal au fost modificate de pct. 2 al lit. A a art. I din HOTaRaREA nr. 791 din 2 august 2010, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 542 din 3 august 2010.

 

Codul fiscal:

Prevederi speciale pentru aplicarea Codului fiscal

Art. 11 – (1) La stabilirea sumei unui impozit sau a unei taxe in intelesul prezentului cod, autoritatile fiscale pot sa nu ia in considerare o tranzactie care nu are un scop economic sau pot reincadra forma unui tranzactii pentru a reflecta continutul economic al tranzactiei.

(1^1) Autoritatile fiscale pot sa nu ia in considerare o tranzactie efectuata de un contribuabil declarat inactiv prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala.

(1^2) De asemenea, nu sunt luate in considerare de autoritatile fiscale tranzactiile efectuate cu un contribuabil declarat inactiv prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala. Procedura de declarare a contribuabililor inactivi va fi stabilita prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala. Ordinul si lista contribuabililor declarati inactivi se comunica contribuabililor carora le sunt destinate si persoanelor interesate, prin afisarea pe pagina de internet a Agentiei Nationale de Administrare Fiscala.

(2) in cadrul unei tranzactii intre persoane romane si persoane nerezidente afiliate, precum si intre persoane romane afiliate, autoritatile fiscale pot ajusta suma venitului sau a cheltuielii oricareia dintre persoane, dupa cum este necesar, pentru a reflecta pretul de piata al bunurilor sau al serviciilor furnizate in cadrul tranzactiei. La stabilirea pretului de piata al tranzactiilor intre persoane afiliate se foloseste cea mai adecvata dintre urmatoarele metode:

 1. a) metoda compararii preturilor, prin care pretul de piata se stabileste pe baza preturilor platite altor persoane care vand bunuri sau servicii comparabile catre persoane independente;
 2. b) metoda cost-plus, prin care pretul de piata se stabileste pe baza costurilor bunului sau serviciului asigurat prin tranzactie, majorat cu marja de profit corespunzatoare;
 3. c) metoda pretului de revanzare, prin care pretul de piata se stabileste pe baza pretului de revanzare al bunului sau serviciului vandut unei persoane independente, diminuat cu cheltuiala cu vanzarea, alte cheltuieli ale contribuabilului si o marja de profit;
 4. d) orice alta metoda recunoscuta in liniile directoare privind preturile de transfer emise de Organizatia pentru Cooperare si Dezvoltare Economica.

 

Norme metodologice:

 1. Reconsiderarea evidentelor, realizata de autoritatea fiscala in scopul reflectarii pretului de piata al bunurilor si serviciilor, se efectueaza si la cealalta persoana afiliata implicata.
 2. La estimarea pretului de piata al tranzactiilor se poate utiliza una dintre urmatoarele metode:
 3. a) metoda compararii preturilor;
 4. b) metoda cost-plus;
 5. c) metoda pretului de revanzare;
 6. d) orice alta metoda recunoscuta in liniile directoare privind preturile de transfer, emise de Organizatia pentru Cooperare si Dezvoltare Economica.
 7. in termeni generali, pretul de piata este determinat prin raportarea la tranzactii comparabile necontrolate. O tranzactie este necontrolata daca se desfasoara intre persoane independente.
 8. Metoda compararii preturilor

Determinarea pretului de piata are la baza comparatia pretului tranzactiei analizate cu preturile practicate de alte entitati independente de aceasta, atunci cand sunt vandute produse sau servicii comparabile. Pentru transferul de bunuri, marfuri sau servicii intre persoane afiliate, pretul de piata este acel pret pe care l-ar fi convenit persoane independente, in conditiile existente pe piete, comparabile din punct de vedere comercial, pentru transferul de bunuri sau de marfuri identice ori similare, in cantitati comparabile, in acelasi punct din lantul de productie si de distributie si in conditii comparabile de livrare si de plata. in acest sens, pentru stabilirea valorii de piata se poate recurge la:

 1. a) compararea preturilor convenite intre persoane afiliate cu preturile convenite in relatiile cu persoane independente, pentru tranzactii comparabile (compararea interna a preturilor);
 2. b) compararea preturilor convenite intre persoane independente, pentru tranzactii comparabile (compararea externa a preturilor).

Pentru aplicarea metodei compararii preturilor, pretul de piata al tranzactiei este determinat prin compararea pretului de vanzare al marfurilor si serviciilor identice sau similare, vandute in cantitati comparabile, cu pretul de vanzare al marfurilor si al serviciilor supuse evaluarii. in cazul in care cantitatile nu sunt comparabile, se utilizeaza pretul de vanzare pentru marfurile si serviciile identice sau similare, vandute in cantitati diferite. Pentru aceasta, pretul de vanzare se corecteaza cu diferentele in plus sau in minus care ar putea fi determinate de diferenta de cantitate.

 1. Metoda cost-plus

Pentru determinarea pretului pietei, metoda se bazeaza pe majorarea costurilor principale cu o marja de profit corespunzatoare domeniului de activitate al contribuabilului. Punctul de plecare pentru aceasta metoda, in cazul transferului de marfuri sau de servicii intre persoane afiliate, este reprezentat de costurile producatorului sau ale furnizorului de servicii. Aceste costuri sunt stabilite folosindu-se aceeasi metoda de calcul pe care persoana care face transferul isi bazeaza si politica de stabilire a preturilor fata de persoane independente. Suma care se adauga la costul astfel stabilit va avea in vedere o marja de profit care este corespunzatoare domeniului de activitate al contribuabilului. in acest caz, pretul de piata al tranzactiei controlate reprezinta rezultatul adaugarii profitului la costurile de mai sus. in cazul in care marfurile sau serviciile sunt transferate printr-un numar de persoane afiliate, aceasta metoda urmeaza sa fie aplicata separat pentru fiecare stadiu, luandu-se in considerare rolul si activitatile concrete ale fiecarei persoane afiliate. Costul plus profitul furnizorului intr-o tranzactie controlata va fi stabilit in mod corespunzator prin referinta la costul plus profitul aceluiasi furnizor in comparatie cu tranzactiile necontrolate. in completare, metoda care poate fi folosita este costul plus profitul care a fost castigat in tranzactii comparabile de catre o persoana independenta.

 1. Metoda pretului de revanzare

in cazul acestei metode pretul pietei este determinat pe baza pretului de revanzare al produselor si serviciilor catre entitati independente, diminuat cu cheltuielile de vanzare, alte cheltuieli ale contribuabilului si o marja de profit. Aceasta metoda se aplica pornindu-se de la pretul la care un produs cumparat de la o persoana afiliata este revandut unei persoane independente. Acest pret (pretul de revanzare) este apoi redus cu o marja bruta corespunzatoare (marja pretului de revanzare), reprezentand valoarea din care ultimul vanzator din cadrul grupului incearca sa isi acopere cheltuielile de vanzare si alte cheltuieli de operare in functie de operatiunile efectuate (luand in considerare activele utilizate si riscul asumat) si sa realizeze un profit corespunzator. in acest caz, pretul de piata pentru transferul bunului intre entitati afiliate este pretul care ramane dupa scaderea marjei brute si dupa ajustarea cu alte costuri asociate achizitionarii produsului. Marja pretului de revanzare a ultimului vanzator intr-o tranzactie controlata poate fi determinata prin referinta la marja profitului de revanzare, pe care acelasi ultim vanzator o castiga pentru bunurile procurate si vandute in cadrul tranzactiilor necontrolate comparabile. De asemenea, se poate utiliza si marja profitului ultimei vanzari realizate de o persoana independenta in cadrul unor tranzactii necontrolate comparabile.

La stabilirea valorii marjei pretului de revanzare trebuie sa se aiba in vedere urmatoarele aspecte:

 1. a) factorii referitori la perioada de timp dintre cumpararea initiala si revanzare, inclusiv cei referitori la schimbarile survenite pe piata in ceea ce priveste cheltuielile, ratele de schimb si inflatia;
 2. b) modificarile survenite in starea si gradul de uzura al bunurilor ce fac obiectul tranzactiei, inclusiv modificarile survenite prin progresul tehnologic dintr-un anumit domeniu;
 3. c) dreptul exclusiv al revanzatorului de a vinde anumite bunuri sau drepturi, care ar putea influenta decizia asupra unei schimbari a marjei de pret.

De regula, metoda pretului de revanzare este utilizata in cazul in care cel care revinde nu majoreaza substantial valoarea produsului. Metoda poate fi utilizata si atunci cand, inainte de revanzare, bunurile mai sunt prelucrate si, in aceste circumstante, se poate stabili marja adecvata.

 1. in sensul art. 11 alin. (2) lit. d) din Codul fiscal, prin alte metode recunoscute in liniile directoare privind preturile de transfer, emise de Organizatia pentru Cooperare si Dezvoltare Economica, se intelege metoda marjei nete si metoda impartirii profitului.
 2. Metoda marjei nete

Metoda marjei nete implica calcularea marjei nete a profitului, obtinuta de o persoana in urma uneia sau a mai multor tranzactii cu persoane afiliate, si estimarea acestei marje pe baza nivelului obtinut de catre aceeasi persoana in tranzactii cu persoane independente sau pe baza marjei obtinute in tranzactii comparabile efectuate de persoane independente.

Metoda marjei nete presupune efectuarea unei comparatii intre anumiti indicatori financiari ai persoanelor afiliate si aceiasi indicatori ai persoanelor independente care activeaza in cadrul aceluiasi domeniu de activitate.

in utilizarea metodei marjei nete trebuie luate in considerare diferentele dintre persoanele ale caror marje sunt comparabile. in acest sens vor fi avuti in vedere urmatorii factori: competitivitatea altor contribuabili de pe piata si a bunurilor echivalente, eficienta si strategia de management, pozitia pe piata, diferenta in structura costurilor si nivelul experientei in afaceri.

 1. Metoda impartirii profitului

Metoda impartirii profitului se foloseste atunci cand tranzactiile efectuate intre persoane afiliate sunt interdependente, astfel incat nu este posibila identificarea unor tranzactii comparabile. Aceasta metoda presupune estimarea profitului obtinut de persoanele afiliate in urma uneia sau a mai multor tranzactii si impartirea acestor profituri intre persoanele afiliate proportional cu profitul care ar fi fost obtinut de catre persoane independente. impartirea profiturilor trebuie sa se realizeze printr-o estimare adecvata a veniturilor realizate si a costurilor suportate in urma uneia sau a mai multor tranzactii de catre fiecare persoana. Profiturile trebuie impartite astfel incat sa reflecte functiile efectuate, riscurile asumate si activele folosite de catre fiecare dintre parti.

 1. in cazul compararii tranzactiilor dintre persoane afiliate si cele independente se au in vedere:
 2. a) diferentele determinate de particularitatile bunurilor materiale, nemateriale sau ale serviciilor ce fac obiectul tranzactiilor comparabile, in masura in care aceste particularitati influenteaza pretul de piata al obiectului respectivei tranzactii;
 3. b) functiile indeplinite de persoane in tranzactiile respective.

La analiza functiilor persoanelor participante intr-o tranzactie vor fi avute in vedere: importanta economica a functiilor indeplinite de fiecare participant, impartirea riscurilor si a responsabilitatilor intre partile ce participa la tranzactie, volumul resurselor angajate, al utilajelor si echipamentelor, valoarea activelor necorporale folosite.

 1. La stabilirea pretului de piata al tranzactiilor dintre persoane afiliate se foloseste una dintre metodele prevazute mai sus. in vederea stabilirii celei mai adecvate metode se au in vedere urmatoarele elemente:
 2. a) metoda care se apropie cel mai mult de imprejurarile in care sunt stabilite preturile supuse liberei concurente pe piete comparabile din punct de vedere comercial;
 3. b) metoda pentru care sunt disponibile date rezultate din functionarea efectiva a persoanelor afiliate implicate in tranzactii supuse liberei concurente;
 4. c) gradul de precizie cu care se pot face ajustari in vederea obtinerii comparabilitatii;
 5. d) circumstantele cazului individual;
 6. e) activitatile desfasurate efectiv de diferitele persoane afiliate;
 7. f) metoda folosita trebuie sa corespunda imprejurarilor date ale pietei si ale activitatii contribuabilului;
 8. g) documentatia care poate fi pusa la dispozitie de catre contribuabil.
 9. Circumstantele cazului individual care urmeaza sa fie luat in considerare in examinarea pretului de piata sunt:
 10. a) tipul, starea, calitatea, precum si gradul de noutate al bunurilor, marfurilor si serviciilor transferate;
 11. b) conditiile pietei pe care bunurile, marfurile sau serviciile sunt folosite, consumate, tratate, prelucrate sau vandute unor persoane independente;
 12. c) activitatile desfasurate si stadiile din lantul productiei si distributiei ale entitatilor implicate;
 13. d) clauzele cuprinse in contractele de transfer privind: obligatiile, termenele de plata, rabaturile, reducerile, garantiile acordate, asumarea riscului;
 14. e) in cazul unor relatii de transfer pe termen lung, avantajele si riscurile legate de acestea;
 15. f) conditiile speciale de concurenta.
 16. in aplicarea metodelor prevazute la art. 11 alin. (2) din Codul fiscal se iau in considerare datele si documentele inregistrate in momentul in care a fost incheiat contractul.

in cazul contractelor pe termen lung este necesar sa se aiba in vedere daca terte parti independente tin seama de riscurile asociate, incheind contractele corespunzatoare (de exemplu, clauze de actualizare a pretului).

in situatia in care in legatura cu transferul bunurilor si al serviciilor sunt convenite aranjamente financiare speciale (conditii de plata sau facilitati de credit pentru client diferite de practica comerciala obisnuita), precum si in cazul furnizarii partiale de materiale de catre client sau servicii auxiliare, la determinarea pretului de piata trebuie sa se ia in considerare si acesti factori.

 1. La aplicarea metodelor prevazute la art. 11 alin. (2) din Codul fiscal nu se iau in considerare preturile care au fost influentate de situatii competitive speciale, cum ar fi:
 2. a) preturi practicate pe piete speciale inchise, unde aceste preturi sunt stabilite diferit de conditiile de pe piata din care se face transferul;
 3. b) preturi care sunt supuse reducerilor speciale legate de introducerea de produse noi pe piata;
 4. c) preturi care sunt influentate de reglementarile autoritatilor publice.
 5. Atunci cand se stabileste pretul de piata al serviciilor in cadrul tranzactiilor dintre persoane afiliate, autoritatile fiscale examineaza in primul rand daca persoanele independente, cu un comportament adecvat, ar fi incheiat o asemenea tranzactie in conditiile stabilite de persoanele afiliate.

in cazul furnizarilor de servicii se iau in considerare tarifele obisnuite pentru fiecare tip de activitate sau tarifele standard existente in anumite domenii (transport, asigurare). in cazul in care nu exista tarife comparabile se foloseste metoda «cost-plus».

 1. in cazul costurilor de publicitate, acestea se deduc de catre acele persoane afiliate care urmeaza sa beneficieze de pe urma publicitatii facute sau, daca este necesar, sunt alocate proportional cu beneficiul. in situatia in care costurile de publicitate sunt asumate de societatea-mama in numele grupului ca un tot unitar, acestea sunt nedeductibile la persoana controlata.

La calcularea profitului, autoritatile fiscale estimeaza cheltuielile efectuate de persoanele afiliate cu publicitatea, proportional cu beneficiile castigate de aceste persoane din publicitate. Daca un contribuabil efectueaza cheltuieli cu publicitatea de care beneficiaza si o persoana afiliata, se presupune ca prima persoana a furnizat celei de a doua persoane servicii comerciale, proportional cu natura si sfera serviciilor furnizate de o companie de publicitate independenta.

Pentru a stabili mai clar proportiile cheltuielilor efectuate de fiecare persoana cu publicitatea, de care beneficiaza doua sau mai multe persoane afiliate, trebuie luate in considerare pietele pe care s-a facut publicitatea si cota de piata a respectivelor persoane afiliate in vanzarile de bunuri si servicii carora li s-a facut reclama.

 1. Cand un contribuabil acorda un imprumut (credit) unei persoane afiliate sau atunci cand acesta primeste un astfel de imprumut (credit), indiferent de scopul si destinatia sa, pretul pietei pentru asemenea serviciu este constituit din dobanda care ar fi fost agreata de persoane independente pentru astfel de servicii furnizate in conditii comparabile, inclusiv comisionul de administrare a creditului, respectiv imprumutului.

in cazul serviciilor de finantare intre persoane afiliate, pentru alocarea veniturilor se analizeaza:

 1. a) daca imprumutul dat este in interesul desfasurarii activitatii beneficiarului si a fost utilizata in acest scop;
 2. b) daca a existat o schema de distributie a profitului.

incadrarea imprumutului in schema de distributie a profitului va fi presupusa daca la data acordarii imprumutului nu se asteapta in mod cert o rambursare a imprumutului sau daca contractul contine clauze defavorabile pentru platitor.

Atunci cand se examineaza dobanda, trebuie luate in considerare: suma si durata imprumutului, natura si scopul imprumutului, garantia implicata, valuta implicata, riscurile de schimb si costurile masurilor de asigurare a ratei de schimb, precum si alte circumstante de acordare a imprumutului.

Raportarea conditiilor de imprumut are in vedere ratele dobanzii aplicate in imprejurari comparabile si in aceeasi zona valutara de o persoana independenta. De asemenea, trebuie sa se tina seama de masurile pe care persoanele independente le-ar fi luat pentru a imparti riscul de schimb (de exemplu: clauze care mentin valoarea imprumutului in termeni reali, incheierea unui contract de devize pentru plata la termen pe cheltuiala imprumutatorului).

 1. in cazul dobanzilor aferente furnizorilor de bunuri si de servicii este necesar sa se examineze daca costul dobanzii reprezinta o practica comerciala obisnuita sau daca partile care fac tranzactia cer dobanda acolo unde, in tranzactii comparabile, bunurile si serviciile sunt transferate reciproc. Aceste elemente de analiza se au in vedere si la alte forme de venituri sau costuri asimilate dobanzilor.
 2. Atunci cand se stabileste pretul de piata al drepturilor de proprietate intelectuala in cadrul tranzactiilor dintre persoane afiliate, autoritatile fiscale examineaza in primul rand daca persoanele independente, cu un comportament adecvat, ar fi incheiat o asemenea tranzactie in conditiile stabilite de persoane afiliate.

in cazul transferului de drepturi de proprietate intelectuala, cum sunt: drepturile de folosire a brevetelor, licentelor, know-how si altele de aceeasi natura, costurile folosirii proprietatii nu sunt deduse separat daca drepturile sunt transferate in legatura cu furnizarea de bunuri sau de servicii si daca sunt incluse in pretul acestora.

 1. in cazul serviciilor de administrare si conducere din interiorul grupului se au in vedere urmatoarele:
 2. a) intre persoanele afiliate costurile de administrare, management, control, consultanta sau functii similare sunt deduse la nivel central sau regional prin intermediul societatiimama, in numele grupului ca un tot unitar. Nu poate fi ceruta o remuneratie pentru aceste activitati, in masura in care baza lor legala este relatia juridica ce guverneaza forma de organizare a afacerilor sau orice alte norme care stabilesc legaturile dintre entitati. Cheltuielile de aceasta natura pot fi deduse numai daca astfel de entitati furnizeaza in plus servicii persoanelor afiliate sau daca in pretul bunurilor si in valoarea tarifelor serviciilor furnizate se iau in considerare si serviciile sau costurile administrative. Nu pot fi deduse costuri de asemenea natura de catre o filiala care foloseste aceste servicii luand in considerare relatia juridica dintre ele, numai pentru propriile conditii, tinand seama ca nu ar fi folosit aceste servicii daca ar fi fost o persoana independenta;
 3. b) serviciile trebuie sa fie prestate in fapt. Simpla existenta a serviciilor in cadrul unui grup nu este suficienta, deoarece, ca regula generala, persoanele independente platesc doar serviciile care au fost prestate in fapt.

Pentru aplicarea prezentelor norme metodologice, autoritatile fiscale vor lua in considerare si Liniile directoare privind preturile de transfer, emise de Organizatia pentru Cooperare si Dezvoltare Economica.”

———–

Normele metodologice de aplicare a Titlului I – pentru art. 11 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal – sunt reproduse astfel cum au fost modificate de lit. A a art. I din HOTARAREA nr. 1.861 din 21 decembrie 2006, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 1.044 din 29 decembrie 2006.

Pct. 22-41 din Normele metodologice de aplicare a art. 11 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal au fost modificate de pct. 3 al lit. A a art. I din HOTaRaREA nr. 791 din 2 august 2010, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 542 din 3 august 2010.

 

Codul fiscal:

 

TITLUL II

Impozitul pe profit

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

Contribuabili

Art. 13. – Sunt obligate la plata impozitului pe profit, conform prezentului titlu, urmatoarele persoane, denumite in continuare contribuabili:

 1. a) persoanele juridice romane;

 

Norme metodologice:

 1. Fac parte din aceasta categorie companiile nationale, societatile nationale, regiile autonome, indiferent de subordonare, societatile comerciale, indiferent de forma juridica de organizare si de forma de proprietate, inclusiv cele cu participare cu capital strain sau cu capital integral strain, societatile agricole si alte forme de asociere agricola cu personalitate juridica, organizatiile cooperatiste, institutiile financiare si institutiile de credit, fundatiile, asociatiile, organizatiile, precum si orice alta entitate care are statutul legal de persoana juridica constituita potrivit legislatiei romane.
 2. In cazul persoanelor juridice romane care detin participatii in capitalul altor societati comerciale si care intocmesc situatii financiare consolidate, calculul si plata impozitului pe profit se fac la nivelul fiecarei persoane juridice din grup.

 

Codul fiscal:

 1. b) persoanele juridice straine care desfasoara activitate prin intermediul unui sediu permanent in Romania;

 

Norme metodologice:

 1. Persoanele juridice straine, cum sunt: companiile, fundatiile, asociatiile, organizatiile si orice entitati similare, infiintate si organizate in conformitate cu legislatia unei alte tari, devin subiect al impunerii atunci cand isi desfasoara activitatea, integral sau partial, prin intermediul unui sediu permanent in Romania, asa cum este definit acesta in Codul fiscal, de la inceputul activitatii sediului.

 

Codul fiscal:

Scutiri

Art. 15. – (1) Sunt scutiti de la plata impozitului pe profit urmatorii contribuabili: […]

 1. d) fundatiile romane constituite ca urmare a unui legat;

 

Norme metodologice:

 1. Fundatia constituita ca urmare a unui legat, in conformitate cu Ordonanta Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii, cu modificarile si completarile ulterioare, este subiectul de drept infiintat de una sau mai multe persoane, care, pe baza unui act juridic pentru cauza de moarte, constituie un patrimoniu afectat in mod permanent si irevocabil realizarii unui scop de interes general sau, dupa caz, comunitar.

 

Codul fiscal:

 1. e) cultele religioase, pentru veniturile obtinute din activitati economice care sunt utilizate pentru sustinerea activitatilor cu scop caritabil;

—————

Lit. e) a alin. (1) al art. 15 a fost abrogata de pct. 5 al art. I din ORDONANtA DE URGENta nr. 106 din 4 octombrie 2007, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 703 din 18 octombrie 2007.

 

Norme metodologice:

 1. Abrogat.

————

Pct. 5 din Normele metodologice de aplicare a art. 15, alin. (1), lit. e) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal este reprodus astfel cum a fost modificat de pct. 1 al lit. B a art. I din HOTARAREA nr. 1.861 din 21 decembrie 2006, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 1.044 din 29 decembrie 2006.

Pct. 5 din Normele metodologice de aplicare a art. 15, alin. (1), lit. e) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal a fost abrogat de pct. 1 al lit. B a art. I din HOTaRaREA nr. 1.579 din 19 decembrie 2007, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 894 din 28 decembrie 2007.

 

Codul fiscal:

 1. f) cultele religioase, pentru: venituri obtinute din producerea si valorificarea obiectelor si produselor necesare activitatii de cult, potrivit legii, venituri obtinute din chirii, alte venituri obtinute din activitati economice, venituri din despagubiri in forma baneasca, obtinute ca urmare a masurilor reparatorii prevazute de legile privind reconstituirea dreptului de proprietate, cu conditia ca sumele respective sa fie utilizate, in anul curent si/sau in anii urmatori, pentru intretinerea si functionarea unitatilor de cult, pentru lucrari de constructie, de reparatie si de consolidare a lacasurilor de cult si a cladirilor ecleziastice, pentru invatamant, pentru furnizarea, in nume propriu si/sau in parteneriat, de servicii sociale, acreditate in conditiile legii, pentru actiuni specifice si alte activitati nonprofit ale cultelor religioase, potrivit Legii nr. 489/2006 privind libertatea religioasa si regimul general al cultelor.
 2. g) institutiile de invatamant particular acreditate, precum si cele autorizate, pentru veniturile utilizate, in anul curent sau in anii urmatori, potrivit Legii invatamantului nr. 84/1995, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare si Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 174/2001privind unele masuri pentru imbunatatirea finantarii invatamantului superior, cu modificarile ulterioare;

 

Norme metodologice:

 1. Veniturile obtinute din activitati economice de catre contribuabilii prevazuti la art. 15 alin. (1) lit. f), g) si h) din Codul fiscal si care sunt utilizate in alte scopuri decat cele expres mentionate la literele respective se supun impozitarii cu cota prevazuta la art. 17 din Codul fiscal. in vederea stabilirii bazei impozabile, din veniturile obtinute se scad cheltuielile efectuate in scopul realizarii acestor venituri.

—————

Pct. 6 din Normele metodologice de aplicare a art. 15, alin. (1), lit. e), f), g) si h) din Legea nr. 571/2003 a fost modificat de pct. 2, subpct. 1 al art. I din HOTARAREA nr. 1.840 din 28 octombrie 2004, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 1.074 din 18 noiembrie 2004.

Pct. 6 din Normele metodologice de aplicare a art. 15, alin. (1), lit. f), g) si h) din Legea nr. 571/2003 a fost modificat de pct. 2 al lit. B a art. I din HOTaRaREA nr. 1.579 din 19 decembrie 2007, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 894 din 28 decembrie 2007.

 

Codul fiscal:

(2) Organizatiile nonprofit, organizatiile sindicale si organizatiile patronale sunt scutite de la plata impozitului pe profit pentru urmatoarele tipuri de venituri: […]

 1. k) veniturile obtinute din reclama si publicitate, realizate de organizatiile nonprofit de utilitate publica, potrivit legilor de organizare si functionare, din domeniul culturii, cercetarii stiintifice, invatamantului, sportului, sanatatii, precum si de camerele de comert si industrie, organizatiile sindicale si organizatiile patronale.

 

Norme metodologice:

 1. Sunt venituri neimpozabile din reclama si publicitate veniturile obtinute din inchirieri de spatii publicitare pe: cladiri, terenuri, tricouri, carti, reviste, ziare etc. Nu se includ in veniturile descrise anterior veniturile obtinute din prestari de servicii de intermediere in reclama si publicitate.

 

Codul fiscal:

(3) Organizatiile nonprofit, organizatiile sindicale si organizatiile patronale sunt scutite de la plata impozitului pe profit si pentru veniturile din activitati economice realizate pana la nivelul echivalentului in lei a 15.000 euro, intr-un an fiscal, dar nu mai mult de 10% din veniturile totale scutite de la plata impozitului pe profit, prevazute la alin. (2). Organizatiile prevazute in prezentul alineat datoreaza impozit pe profit pentru partea din profitul impozabil ce corespunde veniturilor, altele decat cele prevazute la alin. (2) sau in prezentul alineat, impozit calculat prin aplicarea cotei prevazute la art. 17 alin. (1) sau art. 18, dupa caz.

 

Norme metodologice:

 1. Organizatiile nonprofit care obtin venituri, altele decat cele mentionate la art. 15 alin. (2) din Codul fiscal, si depasesc limita prevazuta la alin. (3) platesc impozit pentru profitul corespunzator acestora. Determinarea profitului impozabil se face in conformitate cu prevederile de la cap. II, titlul II din Codul fiscal. In acest sens se vor avea in vedere urmatoarele:
 2. a) stabilirea veniturilor neimpozabile prevazute la art. 15 alin. (2) din Codul fiscal;
 3. b) determinarea veniturilor neimpozabile prevazute la art. 15 alin. (3) din Codul fiscal, prin parcurgerea urmatorilor pasi:

– calculul echivalentului in lei a 15.000 euro prin utilizarea cursului mediu de schimb valutar EUR/ROL comunicat de Banca Nationala a Romaniei pentru anul fiscal respectiv;

– calculul valorii procentului de 10% din veniturile prevazute la lit. a);

– stabilirea veniturilor neimpozabile prevazute la art. 15 alin. (3) din Codul fiscal ca fiind valoarea cea mai mica dintre sumele stabilite conform precizarilor anterioare;

 1. c) stabilirea veniturilor neimpozabile prin adunarea sumelor de la lit. a) si b);
 2. d) determinarea veniturilor impozabile prin scaderea din totalul veniturilor a celor de la lit. c);
 3. e) calculul profitului impozabil corespunzator veniturilor impozabile de la lit. d), avandu-se in vedere urmatoarele:

(i) stabilirea cheltuielilor efectuate in scopul realizarii veniturilor impozabile de la lit. d). Este necesara utilizarea de catre contribuabil a unor chei corespunzatoare de repartizare a cheltuielilor comune;

(ii) stabilirea valorii deductibile a cheltuielilor determinate conform regulilor de la pct. (i), luandu-se in considerare prevederile art. 21 din Codul fiscal;

(iii) stabilirea profitului impozabil ca diferenta intre veniturile impozabile de la lit. d) si cheltuielile deductibile stabilite la pct. (ii);

 1. f) calculul impozitului pe profit prin aplicarea cotei prevazute la art. 17 alin. (1) sau la art. 18 din Codul fiscal, dupa caz, asupra profitului impozabil stabilit la lit. e).

8^1. Veniturile realizate de organizatiile nonprofit din transferul sportivilor sunt venituri impozabile la determinarea profitului impozabil.

—————

Pct. 8^1 din Normele metodologice de aplicare a art. 15, alin. (2) si alin. (3) din Legea nr. 571/2003 a fost introdus de pct. 1 din sectiunea A a art. I din HOTARAREA nr. 84 din 3 februarie 2005, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 147 din 18 februarie 2005.

 

8^2. Prevederile alin. (2) si alin. (3) ale art. 15 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, sunt aplicabile si persoanelor juridice care sunt constituite si functioneaza potrivit Legii nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole si celor forestiere, cu modificarile si completarile ulterioare.

————

Pct. 8^2 din Normele metodologice de aplicare a art. 15, alin. (2) si alin. (3) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal a fost introdus de pct. 2 al lit. B a art. I din HOTARAREA nr. 1.861 din 21 decembrie 2006, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 1.044 din 29 decembrie 2006.

 

(4) Prevederile alin. (2) si (3) sunt aplicabile si persoanelor juridice care sunt constituite si functioneaza potrivit Legii nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole si celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 si aleLegii nr. 169/1997, cu modificarile si completarile ulterioare.

————-

Alin. (4) al art. 15 a fost introdus de pct. 2 al art. I din LEGEA nr. 76 din 6 mai 2010, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 307 din 11 mai 2010, care completeaza art. I din ORDONANtA DE URGENta nr. 109 din 7 octombrie 2009, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 689 din 13 octombrie 2009, cu pct. 13^1.

 

Codul fiscal:

Anul fiscal

Art. 16. – (1) Anul fiscal este anul calendaristic.

(2) Cand un contribuabil se infiinteaza sau inceteaza sa mai existe in cursul unui an fiscal, perioada impozabila este perioada din anul calendaristic pentru care contribuabilul a existat.

 

Norme metodologice:

 1. In cazul infiintarii unui contribuabil intr-un an fiscal perioada impozabila incepe:
 2. a) de la data inregistrarii acestuia la registrul comertului, daca are aceasta obligatie;
 3. b) de la data inregistrarii in registrul tinut de instantele judecatoresti competente, daca are aceasta obligatie;
 4. c) de la data incheierii sau, dupa caz, a punerii in aplicare a contractelor de asociere, in cazul asocierilor care nu dau nastere unei noi persoane juridice.
 5. Perioada impozabila se incheie, in cazul divizarilor sau fuziunilor care au ca efect juridic incetarea existentei persoanelor juridice prin dizolvare fara lichidare, la una dintre urmatoarele date:
 6. a) la data inregistrarii in registrul comertului/registrul tinut de instantele judecatoresti competente a noii societati sau a ultimei dintre ele, in cazul constituirii uneia sau mai multor societati noi;
 7. b) la data inregistrarii hotararii ultimei adunari generale care a aprobat operatiunea sau de la alta data stabilita prin acordul partilor in cazul in care se stipuleaza ca operatiunea va avea efect la o alta data, potrivit legii;
 8. c) la data inmatricularii persoanei juridice infiintate potrivit legislatiei europene, in cazul in care prin fuziune se constituie asemenea persoane juridice;
 9. d) la data stabilita potrivit legii, in alte cazuri decat cele mentionate la lit. a), b) si c).

in cazul dizolvarii urmata de lichidarea contribuabilului, perioada impozabila inceteaza la data depunerii situatiilor financiare la registrul unde a fost inregistrata, conform legii, infiintarea acestuia.

————

Pct. 10 din Normele metodologice de aplicare a art. 16 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal a fost modificat de pct. 1 al lit. B a art. I din HOTaRaREA nr. 1.620 din 29 decembrie 2009, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 927 din 31 decembrie 2009.

 

Codul fiscal:

Impozit minim pentru baruri de noapte, cluburi de noapte, discoteci, cazinouri si pariuri sportive

Art. 18*). – Contribuabilii care desfasoara activitati de natura barurilor de noapte, cluburilor de noapte, discotecilor, cazinourilor sau pariurilor sportive, inclusiv persoanele juridice care realizeaza aceste venituri in baza unui contract de asociere, si la care impozitul pe profit datorat pentru activitatile prevazute in acest articol este mai mic decat 5% din veniturile respective sunt obligati la plata unui impozit de 5% aplicat acestor venituri realizate.

———–

Art. 18 a fost modificat de pct. 6 al art. I din ORDONANTA nr. 83 din 19 august 2004, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 793 din 27 august 2004.

*) A se vedea art. 18, asa cum figureaza mai jos, modificat de ORDONANtA DE URGENta nr. 34 din 11 aprilie 2009, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 249 din 14 aprilie 2009.

 

Norme metodologice:

 1. Intra sub incidenta prevederilor art. 18 din Codul fiscal contribuabilii care desfasoara activitati de natura barurilor de noapte, cluburilor de noapte, discotecilor, cazinourilor sau pariurilor sportive, incadrati potrivit dispozitiilor legale in vigoare; acestia trebuie sa organizeze si sa conduca evidenta contabila pentru a se cunoaste veniturile si cheltuielile corespunzatoare acestor activitati. La determinarea profitului aferent acestor activitati se iau in calcul si cheltuielile de conducere si administrare si alte cheltuieli comune ale contribuabilului, proportional cu veniturile obtinute din aceste activitati. In cazul in care impozitul pe profitul datorat este mai mic decat 5% din veniturile obtinute din aceste activitati, contribuabilul este obligat la plata unui impozit de 5% din aceste venituri. Acesta se adauga la valoarea impozitului pe profit aferent celorlalte activitati, impozit calculat potrivit prevederilor titlului II din Codul fiscal. Veniturile care se iau in calcul pentru aplicarea cotei de 5% sunt veniturile aferente activitatilor respective, inregistrate in conformitate cu reglementarile contabile.

 

Codul fiscal:

Impozit minim

Art. 18. – (1) Contribuabilii care desfasoara activitati de natura barurilor de noapte, cluburilor de noapte, discotecilor, cazinourilor sau pariurilor sportive, inclusiv persoanele juridice care realizeaza aceste venituri in baza unui contract de asociere, si in cazul carora impozitul pe profit datorat pentru activitatile prevazute in acest articol este mai mic decat 5% din veniturile respective sunt obligati la plata unui impozit de 5% aplicat acestor venituri inregistrate.

(2) Contribuabilii, cu exceptia celor prevazuti la alin. (1), la art. 13 lit. c)-e) si la art. 15 si 38, in cazul carora impozitul pe profit este mai mic decat suma impozitului minim pentru transa de venituri totale corespunzatoare, prevazute la alin. (3), sunt obligati la plata impozitului la nivelul acestei sume.

(3) Pentru aplicarea prevederilor alin. (2), sumele corespunzatoare impozitului minim, stabilite in functie de veniturile totale inregistrate la data de 31 decembrie a anului precedent, sunt urmatoarele:

*T*

┌───────────────────────────┬─────────────────────┐

│Venituri totale anuale     │ Impozit minim anual │

│       (lei)               │         (lei)       │

├───────────────────────────┼─────────────────────┤

│0-52.000                   │         2.200       │

├───────────────────────────┼─────────────────────┤

│52.001-215.000             │         4.300       │

├───────────────────────────┼─────────────────────┤

│215.001-430.000            │         6.500       │

├───────────────────────────┼─────────────────────┤

│430.001-4.300.000          │         8.600       │

├───────────────────────────┼─────────────────────┤

│4.300.001-21.500.000       │        11.000       │

├───────────────────────────┼─────────────────────┤

│21.500.001-129.000.000     │        22.000       │

├───────────────────────────┼─────────────────────┤

│Peste 129.000.001          │        43.000       │

└───────────────────────────┴─────────────────────┘

*ST*

 

(4) Pentru incadrarea in transa de venituri totale prevazuta la alin. (3), se iau in calcul veniturile totale, obtinute din orice sursa, inregistrate la data de 31 decembrie a anului precedent, din care se scad:

 1. a) veniturile din variatia stocurilor;
 2. b) veniturile din productia de imobilizari corporale si necorporale;
 3. c) veniturile din exploatare, reprezentand cota-parte a subventiilor guvernamentale si a altor resurse pentru finantarea investitiilor;
 4. d) veniturile din reducerea sau anularea provizioanelor pentru care nu s-a acordat deducere, conform reglementarilor legale;
 5. e) veniturile rezultate din anularea datoriilor si a majorarilor datorate bugetului statului, care nu au fost cheltuieli deductibile la calculul profitului impozabil, conform reglementarilor legale;
 6. f) veniturile realizate din despagubiri de la societatile de asigurare;
 7. g) veniturile prevazute la art. 20 lit. d).

(5) Contribuabilii prevazuti la art. 34 alin. (1) lit. b) efectueaza pentru trimestrele I-III comparatia impozitului pe profit trimestrial cu impozitul minim prevazut la alin. (3), recalculat in mod corespunzator pentru trimestrul respectiv, prin impartirea impozitului minim anual la 12 si inmultirea cu numarul de luni aferente trimestrului respectiv. in situatia in care perioada impozabila incepe sau se incheie in cursul unui trimestru, impozitul minim prevazut la alin. (3) se recalculeaza corespunzator numarului de zile aferente trimestrului respectiv. Pentru definitivarea impozitului pe profit datorat se efectueaza comparatia impozitului pe profit anual cu impozitul minim anual prevazut la alin. (3)**).

————

Alin. (5) al art. 18 a fost introdus de pct. 1 al art. I din ORDONANtA DE URGENta nr. 22 din 24 martie 2010, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 201 din 30 martie 2010.

 

(6) in situatia in care perioada impozabila incepe sau se incheie in cursul anului, pentru definitivarea impozitului pe profit datorat se efectueaza comparatia impozitului pe profit aferent perioadei respective cu impozitul minim anual prevazut la alin. (3), recalculat in mod corespunzator pentru aceeasi perioada**).

(7) Nu sunt obligati la plata impozitului minim potrivit prevederilor alin. (2)-(4) contribuabilii care se afla in urmatoarele situatii:

 1. a) se afla in procedura insolventei, de la data deschiderii acestei proceduri, potrivit legii;
 2. b) se afla in dizolvare, de la data inregistrarii acestei mentiuni in registrul comertului sau la instantele judecatoresti, potrivit legii.

Pentru contribuabilii care se dizolva de plin drept ca urmare a expirarii duratei de existenta prevazute in actul constitutiv sau, dupa caz, in actul modificator, scutirea de la plata impozitului minim opereaza de la data dizolvarii prevazute in aceste acte. Nu intra sub incidenta acestor prevederi contribuabilii care se afla in dizolvare fara lichidare.

————-

Alin. (7) al art. 18 a fost introdus de pct. 2 al art. I din LEGEA nr. 76 din 6 mai 2010, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 307 din 11 mai 2010, care completeaza art. I din ORDONANtA DE URGENta nr. 109 din 7 octombrie 2009, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 689 din 13 octombrie 2009, cu pct. 13^2.

————

Alin. (6) al art. 18 a fost introdus de pct. 1 al art. I din ORDONANtA DE URGENta nr. 22 din 24 martie 2010, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 201 din 30 martie 2010.

NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamt:

*) RECTIFICAREA nr. 34 din 11 aprilie 2009, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 254 din 16 aprilie 2009 a modificat art. 40 din ORDONANtA DE URGENta nr. 34 din 11 aprilie 2009, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 249 din 14 aprilie 2009 dispunand:

„in Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2009 cu privire la rectificarea bugetara pe anul 2009 si reglementarea unor masuri financiar-fiscale, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 249 din 14 aprilie 2009, se face urmatoarea rectificare (care nu apartine Redactiei „Monitorul Oficial, Partea I”):

– la art. 40, in loc de: „Art. 40. – Prevederile art. 32 pct. 12 si art. 33 intra in vigoare in termen de 10 zile de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta.” se va citi: „Art. 40. – Prevederile art. 32-34 intra in vigoare la data de 1 mai 2009.”

**) Conform art. II din ORDONANtA DE URGENta nr. 22 din 24 martie 2010, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 201 din 30 martie 2010, prin exceptie de la dispozitiile art. 4 alin. (2) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, prevederile prezentei ordonante de urgenta se aplica pentru determinarea impozitului pe profit incepand cu anul 2010.

 

Norme metodologice:

11^1. Contribuabilii mentionati la art. 18 alin. (2) din Codul fiscal, la determinarea impozitului datorat, vor avea in vedere urmatoarele:

 1. a) calculul impozitului pe profit aferent trimestrului/anului, potrivit prevederilor titlului II din Codul fiscal;
 2. b) incadrarea in transa de venituri totale anuale prevazuta la art. 18 alin. (3) din Codul fiscal in functie de veniturile totale anuale inregistrate la data de 31 decembrie a anului precedent, din care se scad veniturile prevazute la art. 18 alin. (4) din Codul fiscal;
 3. c) stabilirea impozitului minim anual/trimestrial datorat corespunzator transei de venituri totale anuale, determinata potrivit lit. b);
 4. d) compararea impozitului pe profit trimestrial/anual cu impozitul minim trimestrial/anual si plata impozitului la nivelul sumei celei mai mari.

11^2. in aplicarea prevederilor art. 18 alin. (2) coroborat cu art. 34 alin. (15) lit. a) din Codul fiscal, pentru trimestrul II al anului 2009, la calculul impozitului datorat se vor avea in vedere urmatoarele:

 1. a) calculul impozitului pe profit aferent trimestrului II, potrivit prevederilor titlului II din Codul fiscal;
 2. b) incadrarea in transa de venituri totale anuale prevazuta la art. 18 alin. (3) din Codul fiscal in functie de veniturile totale anuale inregistrate la data de 31 decembrie a anului precedent, din care se scad veniturile prevazute la art. 18 alin. (4) din Codul fiscal;
 3. c) stabilirea impozitului minim corespunzator transei de venituri totale anuale, determinata potrivit lit. b), pentru perioada 1 mai 2009-30 iunie 2009;
 4. d) compararea impozitului pe profit aferent trimestrului II cu impozitul minim calculat potrivit lit. c) si plata impozitului la nivelul sumei celei mai mari.

Exemplul I

O societate comerciala a determinat la sfarsitul trimestrului al II-lea impozit pe profit in suma de 250 lei. Pentru incadrarea in prevederile art. 18 alin. (2) contribuabilul ia in calcul veniturile totale inregistrate la 31 decembrie 2008, determinand un impozit minim in valoare de 2.200 lei, corespunzator transei de venituri totale anuale in suma de 40.000 lei. Pentru perioada 1 mai 2009-30 iunie 2009 din trimestrul al II-lea impozitul minim se calculeaza in mod corespunzator prin impartirea impozitului minim anual la 12 luni si inmultit cu 2 (lunile mai si iunie), astfel: (2.200/12) x 2 = 367 lei.

Avand in vedere ca impozitul pe profit datorat pentru trimestrul al II-lea este in suma de 250 lei, iar impozitul minim calculat pentru aceeasi perioada este de 367 lei, contribuabilul are obligatia de plata a impozitului minim in suma de 367 lei.

Exemplul II

O societate comerciala a determinat la sfarsitul trimestrului al II-lea impozit pe profit in suma de 500 lei. Pentru incadrarea in prevederile art. 18 alin. (2) contribuabilul ia in calcul veniturile totale inregistrate la 31 decembrie 2008, determinand un impozit minim in valoare de 2.200 lei corespunzator transei de venituri totale anuale in suma de 50.000 lei. Pentru perioada 1 mai 2009-30 iunie 2009 din trimestrul al II-lea impozitul minim se calculeaza in mod corespunzator prin impartirea impozitului minim anual la 12 luni si inmultit cu 2 (lunile mai si iunie), astfel: (2.200/12) x 2 = 367 lei.

Avand in vedere ca impozitul pe profit datorat pentru trimestrul al II-lea este in suma de 500 lei, iar impozitul minim calculat pentru aceeasi perioada este de 367 lei, contribuabilul are obligatia de plata a impozitului pe profit in suma de 500 lei.

11^3. Pentru definitivarea impozitului pe profit aferent trimestrului al IV-lea al anului 2009, din impozitul pe profit calculat cumulat de la inceputul anului se scade impozitul pe profit aferent perioadei precedente, inclusiv impozitul minim datorat, dupa caz, pana la nivelul impozitului minim datorat in cursul anului fiscal.

Exemplul III

O societate comerciala inregistreaza pierdere fiscala la sfarsitul trimestrului I si al II-lea. Pentru incadrarea in prevederile art. 18 alin. (2) contribuabilul ia in calcul veniturile totale inregistrate la 31 decembrie 2008, determinand un impozit minim in valoare de 6.500 lei, corespunzator transei de venituri totale anuale in suma de 300.000 lei. Pentru perioada 1 mai 2009-30 iunie 2009 din trimestrul al II-lea impozitul minim se calculeaza in mod corespunzator prin impartirea impozitului minim anual la 12 luni si inmultit cu 2 (lunile mai si iunie), astfel: (6.500/12) x 2 = 1.083 lei. Prin urmare, pentru trimestrul al II-lea societatea datoreaza impozitul minim in suma de 1.083 lei.

Impozitul pe profit cumulat de la inceputul anului este in suma de 6.000 lei. Pentru determinarea impozitului datorat pentru trimestrul al III-lea se efectueaza urmatorul calcul: 6.000 – 1.083 = 4.917 lei.

Se compara impozitul pe profit aferent trimestrului al III-lea, in suma de 4.917 lei, cu impozitul minim aferent acestei perioade: (6.500/12) x 3 = 1.625 lei si se datoreaza impozitul pe profit.

La inchiderea exercitiului financiar 2009, contribuabilul inregistreaza pierdere fiscala. Prin urmare, pentru trimestrul al IV-lea datoreaza impozit minim in suma de 1.625 lei. in acest caz, impozitul pe profit de recuperat reprezinta impozitul datorat in cursul anului respectiv mai putin impozitul minim.

11^4. Impozitul pe profit aferent trimestrului/anului se calculeaza potrivit prevederilor titlului II din Codul fiscal, inclusiv cele referitoare la recuperarea pierderii fiscale prevazute la art. 26 din titlul II «Impozitul pe profit».

Exemplul IV

O societate comerciala inregistreaza la sfarsitul anului 2008 pierdere fiscala in suma de 700 lei. in cursul anului 2009 societatea inregistreaza in trimestrul I pierdere fiscala, iar in trimestrul al II-lea inregistreaza un profit impozabil in suma de 13.200 lei.

Impozit pe profit aferent trimestrului al II-lea = (13.200-700) x 16% = 2.000 lei

Pentru incadrarea in prevederile art. 18 alin. (2) contribuabilul ia in calcul veniturile totale inregistrate la 31 decembrie 2008, determinand un impozit minim in valoare de 2.200 lei, corespunzator transei de venituri totale anuale in suma de 35.000 lei. Pentru perioada 1 mai 2009-30 iunie 2009 din trimestrul al II-lea impozitul minim se calculeaza in mod corespunzator prin impartirea impozitului minim anual la 12 luni si inmultit cu 2 (lunile mai si iunie), astfel: (2.200/12) x 2 = 367 lei.

Avand in vedere ca impozitul pe profit datorat pentru trimestrul al II-lea este in suma de 2.000 lei, iar impozitul minim calculat pentru aceeasi perioada este de 367 lei, contribuabilul are obligatia de plata a impozitului pe profit in suma de 2.000 lei.

11^5. Prevederile art. 18 alin. (2) din Codul fiscal nu se aplica contribuabililor aflati in inactivitate temporara sau care au declarat pe propria raspundere ca nu desfasoara activitati la sediul social/sediile secundare, situatii inscrise, potrivit prevederilor legale, in registrul comertului sau in registrul tinut de instantele judecatoresti competente, dupa caz. in cazul in care contribuabilii solicita inscrierea, in cursul anului, a situatiilor mentionate, prevederile art. 18 alin. (2) din Codul fiscal se aplica pentru perioada cuprinsa intre inceputul anului si data cand contribuabilul inregistreaza la oficiul registrului comertului/registrul tinut de instantele judecatoresti competente cererea de inscriere de mentiuni. Daca perioada de inactivitate temporara/nedesfasurare a activitatii inceteaza in cursul anului, contribuabilii aplica prevederile art. 18 alin. (2) din Codul fiscal pentru perioada ramasa din anul respectiv.

————–

Pct. 11^5 din Normele metodologice de aplicare a art. 18 alin. (2) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal a fost modificat de pct. 1 al lit. B a art. I din HOTaRaREA nr. 791 din 2 august 2010, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 542 din 3 august 2010.

 

11^6. Contribuabilii infiintati in cursul anului nu intra sub incidenta prevederilor art. 18 alin. (2) pentru anul in care se inregistreaza la oficiul registrului comertului, insa acestia sunt obligati la determinarea impozitului pe profit potrivit prevederilor titlului II „Impozitul pe profit” din Codul fiscal. Nu intra sub incidenta impozitului minim societatile care la data de 1 mai 2009 se aflau in inactivitate temporara si aceasta inceteaza in cursul anului 2009, pentru perioada aferenta de la incetarea inactivitatii pana la 31 decembrie 2009.

11^7. Contribuabilii care se infiinteaza in cursul anului ca urmare a operatiunilor de reorganizare (fuziune, divizare etc.) aplica prevederile art. 18 alin. (2) de la data inregistrarii la oficiul registrului comertului. in cazul in care contribuabilii se infiinteaza prin fuziunea a doua sau mai multe societati, pentru determinarea impozitului minim datorat, veniturile totale anuale sunt veniturile insumate ale societatilor participante, inregistrate la data de 31 decembrie a anului precedent. in cazul in care contribuabilii se infiinteaza prin divizarea unei societati, pentru determinarea impozitului minim datorat, veniturile totale anuale se determina proportional cu valoarea activelor si pasivelor transferate de catre persoana juridica cedenta, conform proiectului intocmit potrivit legii, care stabileste si criteriul de repartitie a activelor si pasivelor transferate. in cazul fuziunilor prin absorbtie sau in cazul divizarilor prin care activele si pasivele se transfera catre una sau mai multe societati existente, pentru determinarea impozitului minim datorat de catre societatile beneficiare, la veniturile totale anuale inregistrate la data de 31 decembrie a anului precedent, se iau in calcul si veniturile totale anuale ale societatilor cedente, proportional cu valoarea activelor si pasivelor transferate.

———–

Pct. 11^1-11^7 din Normele metodologice de aplicare a art. 18 din Legea nr. 571/2003 au fost introduse de pct. 1 al literei A de la articolul unic din HOTaRaREA nr. 488 din 28 aprilie 2009, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 286 din 30 aprilie 2009.

 

Codul fiscal:

Impozit minim

Art. 18. […]

(5) Contribuabilii prevazuti la art. 34 alin. (1) lit. b) efectueaza pentru trimestrele I-III comparatia impozitului pe profit trimestrial cu impozitul minim prevazut la alin. (3), recalculat in mod corespunzator pentru trimestrul respectiv, prin impartirea impozitului minim anual la 12 si inmultirea cu numarul de luni aferente trimestrului respectiv. in situatia in care perioada impozabila incepe sau se incheie in cursul unui trimestru, impozitul minim prevazut la alin. (3) se recalculeaza corespunzator numarului de zile aferente trimestrului respectiv. Pentru definitivarea impozitului pe profit datorat se efectueaza comparatia impozitului pe profit anual cu impozitul minim anual prevazut la alin. (3).

 

Norme metodologice:

11^8. Exemplu de calcul

Un contribuabil inregistreaza la data de 31 decembrie 2009 venituri totale anuale in suma de 250.000 lei, carora le corespunde, in conformitate cu prevederile art. 18 alin. (3) din Codul fiscal, un impozit minim anual de 6.500 lei, respectiv 1.625 lei trimestrial.

in trimestrul I 2010, contribuabilul determina un impozit pe profit de 1.800 lei. in urma efectuarii comparatiei impozitului pe profit aferent trimestrului I cu impozitul minim trimestrial rezulta impozit pe profit datorat de 1.800 lei.

in trimestrul II 2010, impozitul pe profit cumulat de la inceputul anului este 3.300 lei. Impozitul pe profit pentru trimestrul II este 1.500 lei (3.300 – 1.800) determinat ca diferenta intre impozitul pe profit cumulat de la inceputul anului si impozitul pe profit datorat in trimestrul I. in urma efectuarii comparatiei impozitului pe profit aferent trimestrului II cu impozitul minim trimestrial rezulta impozit minim datorat in suma de 1.625 lei.

in trimestrul III 2010, impozitul pe profit cumulat de la inceputul anului este 6.925 lei. Impozitul pe profit pentru trimestrul III este 3.500 lei (6.925 – 1.800 – 1.625) determinat ca diferenta intre impozitul pe profit cumulat de la inceputul anului si impozitul datorat in trimestrele I si II. in urma efectuarii comparatiei impozitului pe profit aferent trimestrului III cu impozitul minim trimestrial rezulta impozit pe profit datorat de 3.500 lei.

La sfarsitul anului 2010, contribuabilul inregistreaza impozit pe profit anual in suma de 5.000 lei.

in cazul in care contribuabilul efectueaza definitivarea exercitiului financiar 2010 pana la data de 25 februarie 2011, in urma efectuarii comparatiei impozitului pe profit anual cu impozitul minim anual de 6.500 lei rezulta impozit pe profit datorat pentru anul 2010 la nivelul impozitului minim in suma de 6.500 lei. Astfel, avand in vedere faptul ca impozitul pe profit declarat in cursul anului a fost de 6.925 lei, la finele anului contribuabilul inregistreaza un impozit pe profit de recuperat final in suma de 425 lei (6.925 – 6.500) lei.

in cazul in care contribuabilul efectueaza definitivarea exercitiului financiar 2010 pana la data de 25 aprilie 2011, declara si plateste pentru trimestrul IV al anului 2010 impozit pe profit in suma egala cu impozitul pe profit calculat si evidentiat pentru trimestrul III al aceluiasi an fiscal, adica suma de 3.500 lei. in urma efectuarii comparatiei impozitului pe profit anual cu impozitul minim anual de 6.500 lei rezulta impozit pe profit datorat pentru anul 2010 la nivelul impozitului minim in suma de 6.500 lei. in acest caz, avand in vedere faptul ca impozitul pe profit declarat in cursul anului a fost de 10.425 lei, la finele anului contribuabilul inregistreaza un impozit pe profit de recuperat final in suma de 3.925 lei (10.425 – 6.500) lei.

————–

Pct. 11^8 din Normele metodologice de aplicare a art. 18 alin. (5) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal a fost introdus de pct. 2 al lit. B a art. I din HOTaRaREA nr. 791 din 2 august 2010, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 542 din 3 august 2010.

 

Codul fiscal:

 

CAPITOLUL II

Calculul profitului impozabil

 

Reguli generale

Art. 19. – (1) Profitul impozabil se calculeaza ca diferenta intre veniturile realizate din orice sursa si cheltuielile efectuate in scopul realizarii de venituri, dintr-un an fiscal, din care se scad veniturile neimpozabile si la care se adauga cheltuielile nedeductibile. La stabilirea profitului impozabil se iau in calcul si alte elemente similare veniturilor si cheltuielilor potrivit normelor de aplicare.

 

Norme metodologice:

 1. Veniturile si cheltuielile care se iau in calcul la stabilirea profitului impozabil sunt cele inregistrate in contabilitate potrivit reglementarilor contabile date in baza Legii contabilitatii nr. 82/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si orice alte elemente similare veniturilor si cheltuielilor, din care se scad veniturile neimpozabile si se adauga cheltuielile nedeductibile conform prevederilor art. 21 din Codul fiscal.

Exemple de elemente similare veniturilor:

– diferentele favorabile de curs valutar, rezultate in urma evaluarii creantelor si datoriilor in valuta, inregistrate in evidenta contabila in rezultatul reportat, ca urmare a retratarii sau transpunerii;

– rezervele din reevaluarea mijloacelor fixe, potrivit prevederilor art. 22 alin. (5) si alin. (5^1) din Codul fiscal;

– castigurile legate de vanzarea sau anularea titlurilor de participare proprii dobandite/rascumparate.

————

Liniuta a doua a paragrafului II de la pct. 12 din Normele metodologice de aplicare a art. 19, alin. (1) din Legea nr. 571/2003 a fost modificata de pct. 3 al lit. B a art. I din HOTaRaREA nr. 1.579 din 19 decembrie 2007, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 894 din 28 decembrie 2007.

Liniuta a doua a paragrafului II de la pct. 12 din Normele metodologice de aplicare a art. 19, alin. (1) din Legea nr. 571/2003 a fost modificata de pct. 2 al lit. B a art. I din HOTaRaREA nr. 1.620 din 29 decembrie 2009, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 927 din 31 decembrie 2009.

Liniuta a treia a paragrafului II de la pct. 12 din Normele metodologice de aplicare a art. 19, alin. (1) din Legea nr. 571/2003 a fost introdusa de pct. 3 al lit. B a art. I din HOTaRaREA nr. 1.620 din 29 decembrie 2009, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 927 din 31 decembrie 2009.

 

Exemple de elemente similare cheltuielilor:

– diferentele nefavorabile de curs valutar, rezultate in urma evaluarii creantelor si datoriilor in valuta, inregistrate in evidenta contabila in rezultatul reportat, ca urmare a retratarii sau transpunerii;

– cheltuiala cu valoarea neamortizata a cheltuielilor de cercetare si dezvoltare si a mijloacelor fixe de natura obiectelor de inventar care a fost inregistrata in rezultatul reportat. In acest caz, cheltuiala este deductibila fiscal pe perioada ramasa de amortizat a acestor imobilizari, respectiv durata initiala stabilita conform legii, mai putin perioada pentru care s-a calculat amortizarea. In mod similar se va proceda si in cazul obiectelor de inventar, baracamentelor si amenajarilor provizorii trecute in rezultatul reportat cu ocazia retratarii situatiilor financiare anuale.

– diferentele nefavorabile dintre pretul de vanzare al titlurilor de participare proprii si valoarea lor de dobandire/rascumparare, inregistrate la data vanzarii titlurilor respective.

Veniturile si cheltuielile generate de evaluarea ulterioara si executarea instrumentelor financiare derivate, inregistrate potrivit reglementarilor contabile, sunt luate in calcul la stabilirea profitului impozabil.

————

Ultimul alineat al pct. 12 din Normele metodologice de aplicare a art. 19, alin. (1) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal a fost introdus de pct. 3 al lit. B a art. I din HOTaRaREA nr. 1.861 din 21 decembrie 2006, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 1.044 din 29 decembrie 2006.

Ultimul paragraf al pct. 12 din Normele metodologice de aplicare a art. 19, alin. (1) din Legea nr. 571/2003 a fost modificat de pct. 3 al lit. B a art. I din HOTaRaREA nr. 1.579 din 19 decembrie 2007, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 894 din 28 decembrie 2007.

Liniuta a doua a paragrafului III de la pct. 12 din Normele metodologice de aplicare a art. 19, alin. (1) din Legea nr. 571/2003 a fost introdusa de pct. 4 al lit. B a art. I din HOTaRaREA nr. 1.620 din 29 decembrie 2009, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 927 din 31 decembrie 2009.

 

 1. Veniturile sau cheltuielile inregistrate eronat sau omise se corecteaza prin ajustarea profitului impozabil al perioadei fiscale careia ii apartin si depunerea unei declaratii rectificative in conditiile prevazute de Codul de procedura fiscala.

————

Pct. 13 din Normele metodologice de aplicare a art. 19, alin. (1) din Legea nr. 571/2003 a fost modificat de pct. 5 al lit. B a art. I din HOTaRaREA nr. 1.620 din 29 decembrie 2009, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 927 din 31 decembrie 2009.

 

 1. La calculul profitului impozabil limitele cheltuielilor deductibile prevazute de legislatia in vigoare se aplica trimestrial sau potrivit prezentelor norme metodologice, dupa caz, astfel incat la finele anului acestea sa se incadreze in prevederile legii. Pentru contribuabilii care au obligatia de a plati impozitul pe profit anual, limitele cheltuielilor deductibile prevazute de legislatia in vigoare se aplica anual.

————

Pct. 14 din Normele metodologice de aplicare a art. 19, alin. (1) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal a fost modificat de pct. 4 al lit. B a art. I din HOTARAREA nr. 1.861 din 21 decembrie 2006, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 1.044 din 29 decembrie 2006.

 

 1. Pentru determinarea profitului impozabil contribuabilii sunt obligati sa intocmeasca un registru de evidenta fiscala, intr-un singur exemplar, compus din cel putin 100 de file, tinut in forma scrisa sau electronica. Completarea se face in ordine cronologica, iar informatiile inregistrate trebuie sa corespunda cu operatiunile fiscale si cu datele prezentate in declaratiile de impunere. Registrul de evidenta fiscala se completeaza in toate situatiile in care informatiile cuprinse in declaratia fiscala sunt obtinute in urma unor prelucrari ale datelor furnizate din inregistrarile contabile. Modul de completare a registrului de evidenta fiscala este la latitudinea fiecarui contribuabil, in functie de specificul activitatii si de necesitatile proprii ale acestuia. Acestea se refera la: calculul dobanzilor si al diferentelor de curs valutar deductibile fiscal, amortizarea fiscala, reduceri si scutiri de impozit pe profit, evidenta fiscala a vanzarilor cu plata in rate, valoarea fiscala in cazul efectuarii operatiunilor prevazute la art. 27 din Codul fiscal, alte asemenea operatiuni.

 

Codul fiscal:

(3) Contribuabilii care au optat pana la data de 30 aprilie 2005 inclusiv, conform prevederilor legale, pentru impunerea veniturilor aferente contractelor de vanzare cu plata in rate, pe masura ce ratele devin scadente, beneficiaza in continuare de aceasta facilitate pe durata derularii contractelor respective; cheltuielile corespunzatoare sunt deductibile la aceleasi termene scadente, proportional cu valoarea ratei inregistrate in valoarea totala a contractului.

———–

Alin. (3) al art. 19 a fost modificat de pct. 2 din LEGEA nr. 494 din 12 noiembrie 2004, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 1.092 din 24 noiembrie 2004.

Alin. (3) al art. 19 a fost modificat de pct. 2 al art. I din ORDONANTA DE URGENTA nr. 24 din 24 martie 2005, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 263 din 30 martie 2005. (modificare aplicabila cu data de 1 mai 2005).

Alin. (3) al art. 19 a fost modificat de pct. 2 al art. I din LEGEA nr. 163 din 1 iunie 2005, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 466 din 1 iunie 2005*).

*) Art. II din LEGEA nr. 163 din 1 iunie 2005 abroga Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 24/2005, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 263 din 30 martie 2005.

 

Norme metodologice:

 1. Pentru contribuabilii care au optat la momentul livrarii bunurilor, executarii lucrarilor sau prestarii serviciilor pentru impunerea veniturilor aferente contractelor cu plata in rate pana la data de 30 aprilie 2005 inclusiv, veniturile si cheltuielile aferente bunurilor mobile si imobile produse, lucrarilor executate si serviciilor prestate, valorificate in baza unui contract cu plata in rate, sunt impozabile, respectiv deductibile, pe masura ce ratele devin scadente, pe durata derularii contractelor respective.

—————

Pct. 16 din Normele metodologice de aplicare a art. 19, alin. (3) din Legea nr. 571/2003 a fost modificat de pct. 1 din sectiunea A a art. I din HOTaRaREA nr. 610 din 23 iunie 2005, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 575 din 4 iulie 2005.

 

Codul fiscal:

(4) In cazul contribuabililor care desfasoara activitati de servicii internationale, in baza conventiilor la care Romania este parte, veniturile si cheltuielile efectuate in scopul realizarii acestora sunt luate in calcul la determinarea profitului impozabil, potrivit unor norme speciale stabilite in conformitate cu reglementarile din aceste conventii.

 

Norme metodologice:

 

 1. Intra sub incidenta acestui alineat contribuabilii care desfasoara activitati de servicii internationale care aplica regulile de evidenta si decontare a veniturilor si cheltuielilor stabilite prin regulamente de aplicare a conventiilor la care Romania este parte (de exemplu: serviciile postale, telecomunicatiile, transporturile internationale).

 

Codul fiscal:

Art. 19^2. – Scutirea de impozit a profitului reinvestit

(1) Profitul investit in productia si/sau achizitia de echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru), astfel cum sunt prevazute in subgrupa 2.1 din Catalogul privind clasificarea si duratele normale de functionare a mijloacelor fixe, folosite in scopul obtinerii de venituri impozabile, este scutit de impozit.

(2) Profitul investit potrivit alin. (1) reprezinta soldul contului de profit si pierdere, respectiv profitul contabil cumulat de la inceputul anului, utilizat in acest scop in anul efectuarii investitiei. Scutirea de impozit pe profit aferenta investitiilor realizate se acorda in limita impozitului pe profit datorat pentru perioada respectiva.

(3) Pentru perioada 1 octombrie – 31 decembrie 2009, in aplicarea facilitatii se ia in considerare profitul contabil inregistrat incepand cu data de 1 octombrie 2009 si investit in activele mentionate la alin. (1) produse si/sau achizitionate dupa aceeasi data.

[…]

(7) Pentru activele prevazute la alin. (1) care se realizeaza pe parcursul mai multor ani consecutivi, facilitatea se acorda pentru lucrarile realizate efectiv, in baza unor situatii partiale de lucrari, pentru investitiile puse in functiune partial in anul respectiv.

[…]

(10) in cazul in care, ca urmare a aplicarii prevederilor alin. (1), impozitul pe profit este sub nivelul impozitului minim, contribuabilii sunt obligati la plata impozitului minim in conformitate cu prevederile art. 18 alin. (2).

[…]

(12) Prin exceptie de la prevederile art. 7 alin. (1) pct. 33, valoarea fiscala, respectiv valoarea de intrare a activelor prevazute la alin. (1) se determina prin scaderea din valoarea de productie si/sau de achizitie a sumei pentru care s-a aplicat facilitatea prevazuta la alin. (1).

 

Norme metodologice:

17^1. in sensul prevederilor art. 19^2 alin. (1) din Codul fiscal, prin productia de echipamente tehnologice se intelege realizarea acestora in regie proprie si inregistrarea ca mijloace fixe potrivit reglementarilor contabile in corelatie cu prevederile art. 24 din Codul fiscal.

17^2. Exemple de calcul:

Exemplul I. Determinarea scutirii de impozit si a valorii fiscale, in cazul in care profitul contabil este mai mare decat valoarea investitiei realizate

La sfarsitul anului 2009 o societate comerciala inregistreaza un profit impozabil in suma de 170.000 lei. Impozitul pe profit datorat la finele trimestrului III este 10.000 lei. Societatea achizitioneaza la data de 15 noiembrie un echipament tehnologic in valoare de 80.000 lei, profitul contabil aferent perioadei 1 octombrie – 31 decembrie 2009 fiind in suma de 90.000 lei.

Pentru determinarea scutirii de impozit pe profit aferent profitului investit se parcurg urmatoarele etape:

– se calculeaza impozitul pe profit aferent trimestrului IV al anului 2009:

170.000 x 16% = 27.200 lei

27.200 – 10.000 = 17.200 lei;

– se calculeaza impozitul pe profit aferent profitului investit:

Avand in vedere faptul ca profitul contabil aferent perioadei 1 octombrie – 31 decembrie 2009 in suma de 90.000 lei acopera investitia realizata, impozitul scutit este:

80.000 x 16% = 12.800 lei;

– se determina valoarea fiscala a echipamentului tehnologic, in baza careia se calculeaza amortizarea fiscala, in conformitate cu prevederile art. 19^2 alin. (12) din Codul fiscal, prin scaderea din valoarea de achizitie a sumei pentru care s-a aplicat facilitatea.

Valoarea fiscala = 80.000 – 80.000 = 0

Exemplul II. Determinarea scutirii de impozit si a valorii fiscale, in cazul in care profitul contabil este mai mic decat valoarea investitiei realizate

La sfarsitul anului 2009 o societate comerciala inregistreaza un profit impozabil in suma de 60.000 lei. Impozitul pe profit datorat la finele trimestrului III este 4.000 lei. Societatea achizitioneaza la data de 20 noiembrie un echipament tehnologic in valoare de 70.000 lei, profitul contabil aferent perioadei 1 octombrie – 31 decembrie fiind 30.000 lei.

Pentru determinarea scutirii de impozit pe profit aferent profitului investit se parcurg urmatoarele etape:

– se calculeaza impozitul pe profit aferent trimestrului IV al anului 2009:

60.000 x 16% = 9.600 lei

9.600 – 4.000 = 5.600 lei;

– se calculeaza impozitul pe profit aferent profitului investit: in aceasta situatie, profitul contabil nu acopera investitia realizata, decat pana la nivelul de 30.000 lei. Impozitul pe profit aferent partii din investitie finantata din profit este:

30.000 x 16% = 4.800 lei; impozit pe profit scutit = 4.800 lei;

– se determina valoarea fiscala a echipamentului tehnologic, in baza careia se calculeaza amortizarea fiscala, in conformitate cu prevederile art. 19^2 alin. (12) din Codul fiscal, prin scaderea din valoarea de achizitie a sumei pentru care s-a aplicat facilitatea.

Valoarea fiscala = 70.000 – 30.000 = 40.000 lei

Exemplul III. Determinarea impozitului pentru situatia in care impozitul pe profit dupa aplicarea facilitatii este mai mic decat impozitul minim

La sfarsitul anului 2009 o societate comerciala inregistreaza un profit impozabil in suma de 45.000 lei. Impozitul pe profit datorat la finele trimestrului III este 2.000 lei.

Societatea achizitioneaza la data de 15 decembrie un utilaj in valoare de 25.000 lei, profitul contabil aferent perioadei 1 octombrie – 31 decembrie 2009 fiind 30.000 lei. La data de 31 decembrie 2008 societatea a inregistrat venituri totale anuale in suma de 250.000 lei, la care corespunde un impozit minim pentru trimestrul IV de 1.625 lei.

Pentru determinarea scutirii de impozit pe profit aferent profitului investit si a impozitului pe profit datorat dupa aplicarea facilitatii, se parcurg urmatoarele etape:

– se calculeaza impozitul pe profit aferent trimestrului IV al anului 2009:

45.000 x 16% = 7.200 lei

7.200 – 2.000 = 5.200 lei;

– avand in vedere faptul ca, in acest caz profitul contabil acopera investitia realizata, impozitul pe profit aferent profitului investit este:

25.000 x 16% = 4.000 lei;

– dupa aplicarea facilitatii, impozitul pe profit este:

5.200 – 4.000 = 1.200 lei;

– in aceasta situatie, deoarece impozitul pe profit dupa aplicarea facilitatii este mai mic decat impozitul minim, impozitul pentru trimestrul IV se datoreaza la nivelul impozitului minim in suma de 1.625 lei;

– se determina valoarea fiscala a echipamentului tehnologic, in baza careia se calculeaza amortizarea fiscala, in conformitate cu prevederile art. 19^2 alin. (12) din Codul fiscal, prin scaderea din valoarea de achizitie a sumei pentru care s-a aplicat facilitatea.

Valoarea fiscala = 25.000 – 25.000 = 0

Exemplul IV de calcul al scutirii de impozit pentru profitul reinvestit de catre contribuabilii obligati la plata anuala a impozitului pe profit

La sfarsitul anului 2010 o societate comerciala inregistreaza un profit impozabil in suma de 2.500.000 lei. Profitul contabil aferent anului 2010 este de 1.900.000 lei. Societatea achizitioneaza la data de 15 martie 2010 un echipament tehnologic in valoare de 70.000 lei, la data de 16 iulie un echipament tehnologic in valoare de 110.000 lei si in data de 15 octombrie un echipament tehnologic in valoare de 90.000 lei.

Pentru determinarea scutirii de impozit pe profit aferent profitului investit si a impozitului pe profit datorat dupa aplicarea facilitatii, se parcurg urmatoarele etape:

– se calculeaza impozitul pe profit aferent anului 2010:

2.500.000 x 16% = 400.000 lei;

– se determina valoarea totala a investitiilor realizate in echipamente tehnologice:

70.000 + 110.000 + 90.000 = 270.000 lei;

– avand in vedere faptul ca profitul contabil acopera investitiile realizate, impozitul pe profit aferent profitului investit este:

270.000 x 16% = 43.200 lei;

– se calculeaza impozitul pe profit datorat dupa aplicarea facilitatii:

400.000 – 43.200 = 356.800 lei;

– se determina valoarea fiscala a echipamentelor tehnologice, in baza careia se calculeaza amortizarea fiscala, in conformitate cu prevederile art. 19^2 alin. (12) din Codul fiscal, prin scaderea din valoarea de achizitie a sumei pentru care s-a aplicat facilitatea.

Valoarea fiscala a echipamentelor tehnologice achizitionate:

70.000 – 70.000 = 0

110.000 – 110.000 = 0

90.000 – 90.000 = 0

17^3. in situatia in care investitiile in echipamente tehnologice realizate nu sunt acoperite in totalitate de profitul contabil, pentru determinarea valorii fiscale, in baza careia se calculeaza amortizarea fiscala, in conformitate cu prevederile art. 19^2 alin. (12) din Codul fiscal, se are in vedere ordinea cronologica a inregistrarii acestora ca mijloace fixe potrivit art. 24 din Codul fiscal.

17^4. in aplicarea prevederilor art. 19^2 alin. (7), facilitatea se acorda pentru valoarea imobilizarilor corporale in curs de executie inregistrate in perioada 1 octombrie 2009 – 31 decembrie 2010 si puse in functiune in aceeasi perioada potrivit art. 24 din Codul fiscal.

————

Pct. 17^1-17^4 din Normele metodologice de aplicare a art. 19^2 din Legea nr. 571/2003 au fost introduse de pct. 6 al lit. B a art. I din HOTaRaREA nr. 1.620 din 29 decembrie 2009, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 927 din 31 decembrie 2009.

 

Deduceri pentru cheltuielile de cercetare-dezvoltare

ART. 19^1

(1) La calculul profitului impozabil, pentru activitatile de cercetare-dezvoltare se acorda urmatoarele stimulente fiscale:

 1. a) deducerea suplimentara la calculul profitului impozabil in proportie de 20% a cheltuielilor eligibile pentru aceste activitati; deducerea suplimentara se calculeaza trimestrial/anual; in cazul in care se realizeaza pierdere fiscala, aceasta se recupereaza potrivit dispozitiilor art. 26;
 2. b) aplicarea metodei de amortizare accelerata si in cazul aparaturii si echipamentelor destinate activitatilor de cercetare-dezvoltare.

(2) in aplicarea prevederilor prezentului articol se elaboreaza norme privind deducerile pentru cheltuielile de cercetare-dezvoltare, aprobate prin ordin comun al ministrului finantelor publice si al ministrului educatiei, cercetarii si inovarii.

————

Alin. (2) al art. 19^1 a fost modificat de pct. 1 al art. I din LEGEA nr. 343 din 11 noiembrie 2009, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 779 din 13 noiembrie 2009, care modifica pct. 1 al art. I din ORDONANtA DE URGENta nr. 200 din 4 decembrie 2008, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 815 din 4 decembrie 2008.

————

Art. 19^1 a fost introdus de pct. 1 al art. I din ORDONANtA DE URGENta nr. 200 din 4 decembrie 2008, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 815 din 4 decembrie 2008.

 

Codul fiscal:

Venituri neimpozabile

Art. 20. Urmatoarele venituri sunt neimpozabile la calculul profitului impozabil:

 1. a) dividendele primite de la o persoana juridica romana;
 2. b) diferentele favorabile de valoare a titlurilor de participare, inregistrate ca urmare a incorporarii rezervelor, beneficiilor sau primelor de emisiune la persoanele juridice la care se detin titluri de participare, precum si diferentele de valoare a investitiilor financiare pe termen lung reprezentand actiuni detinute la societati afiliate, titluri de participare si investitii detinute ca imobilizari, inregistrate astfel, potrivit reglementarilor contabile. Acestea sunt impozabile la data transmiterii cu titlu gratuit, a cesionarii, a retragerii, lichidarii investitiilor financiare, precum si la data retragerii capitalului social la persoana juridica la care se detin titlurile de participare; […]

————–

Art. 20 este reprodus astfel cum a fost modificat de pct. 8 al art. I din LEGEA nr. 343 din 17 iulie 2006, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 662 din 1 august 2006:

„Venituri neimpozabile

ART. 20

Urmatoarele venituri sunt neimpozabile la calculul profitului impozabil:

 1. a) dividendele primite de la o persoana juridica romana;
 2. b) diferentele favorabile de valoare a titlurilor de participare, inregistrate ca urmare a incorporarii rezervelor, beneficiilor sau primelor de emisiune la persoanele juridice la care se detin titluri de participare, precum si diferentele de valoare a investitiilor financiare pe termen lung, reprezentand actiuni detinute la societati afiliate, titluri de participare si investitii detinute ca imobilizari, inregistrate astfel potrivit reglementarilor contabile. Acestea sunt impozabile la data transmiterii cu titlu gratuit, a cesionarii,*) a retragerii, lichidarii investitiilor financiare, precum si la data retragerii capitalului social la persoana juridica la care se detin titlurile de participare;
 3. c) veniturile din anularea cheltuielilor pentru care nu s-a acordat deducere, veniturile din reducerea sau anularea provizioanelor pentru care nu s-a acordat deducere, precum si veniturile din recuperarea cheltuielilor nedeductibile;
 4. d) veniturile neimpozabile, prevazute expres in acorduri si memorandumuri aprobate prin acte normative.

———–

Litera c) a art. 20 a fost abrogata de pct. 8 al art. I din ORDONANTA nr. 83 din 19 august 2004, publicata in  MONITORUL OFICIAL nr. 793 din 27 august 2004.

Art. 20 este reprodus astfel cum a fost modificat de pct. 8 al art. I din LEGEA nr. 343 din 17 iulie 2006, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 662 din 1 august 2006.

*) Teza a doua a lit. b) a art. 20 a fost rectificata prin RECTIFICAREA nr. 343 din 17 iulie 2006, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 765 din 7 septembrie 2006.”

 

Norme metodologice:

 1. In sensul prevederilor art. 20 lit. a) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, dividendele de incasat/incasate de un contribuabil de la o persoana juridica romana, reprezinta venituri neimpozabile la data inregistrarii acestora in evidenta contribuabilului, potrivit reglementarilor contabile.

 

Codul fiscal:

 1. b) diferentele favorabile de valoare a titlurilor de participare, inregistrate ca urmare a incorporarii rezervelor, beneficiilor sau primelor de emisiune la persoanele juridice la care se detin titluri de participare, precum si diferentele favorabile de valoare rezultate din evaluarea titlurilor de participare si a obligatiunilor emise pe termen lung, efectuata potrivit reglementarilor contabile. Acestea sunt impozabile la data transmiterii cu titlu gratuit, a cesionarii, a retragerii, a lichidarii investitiilor financiare, precum si la data retragerii capitalului social la persoana juridica la care se detin titlurile de participare;

————

Lit. b) a art. 20 a fost modificata de pct. 14 al art. I din ORDONANtA DE URGENta nr. 109 din 7 octombrie 2009, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 689 din 13 octombrie 2009.

 

Norme metodologice:

 1. in aplicarea prevederilor art. 20 lit. b) din Codul fiscal, titlurile de participare sunt cele definite potrivit art. 7 alin. (1) pct. 31 din Codul fiscal.

La data transmiterii cu titlu gratuit, a cesionarii titlurilor de participare sau a retragerii capitalului social detinut la o persoana juridica, precum si la data lichidarii investitiilor financiare, valoarea fiscala utilizata pentru calculul castigului/pierderii este cea pe care titlurile de participare, respectiv investitiile financiare, au avut-o inainte de inregistrarea diferentelor favorabile respective.

————

Pct. 19 din Normele metodologice de aplicare a art. 20 litera b) din Legea nr. 571/2003 a fost modificat de pct. 7 al lit. B a art. I din HOTaRaREA nr. 1.620 din 29 decembrie 2009, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 927 din 31 decembrie 2009.

————

Pct. 18 si 19 din Normele metodologice de aplicare a art. 20, lit. a) si b) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal au fost modificate de pct. 5 al lit. B a art. I din HOTARAREA nr. 1.861 din 21 decembrie 2006, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 1.044 din 29 decembrie 2006.

 

Codul fiscal:

[…]

 1. c) veniturile din anularea cheltuielilor pentru care nu s-a acordat deducere, veniturile din reducerea sau anularea provizioanelor pentru care nu s-a acordat deducere, veniturile din recuperarea cheltuielilor nedeductibile, precum si veniturile din restituirea sau anularea unor dobanzi si/sau penalitati de intarziere pentru care nu s-a acordat deducere;

————

Lit. c) a art. 20 a fost modificata de pct. 14 al art. I din ORDONANtA DE URGENta nr. 109 din 7 octombrie 2009, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 689 din 13 octombrie 2009.

 

[…]

Norme metodologice:

 1. Sunt considerate venituri neimpozabile veniturile prin care se recupereaza cheltuielile pentru care nu s-a acordat deducere la momentul efectuarii lor, cum sunt: rambursarile de impozit pe profit platit in perioadele anterioare, restituirea unor dobanzi si/sau penalitati de intarziere, veniturile din anularea unor provizioane care au fost considerate cheltuieli nedeductibile la data constituirii lor si altele asemenea.

————–

Pct. 20 din Normele metodologice de aplicare a art. 20, lit. c) din Legea nr. 571/2003 a fost modificat de pct. 4 al lit. B a art. I din HOTaRaREA nr. 1.579 din 19 decembrie 2007, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 894 din 28 decembrie 2007.

 

Codul fiscal:

[…]

 1. d) veniturile neimpozabile, prevazute expres in acorduri si memorandumuri aprobate prin acte normative.”

Norme metodologice:

 1. Contribuabilii pentru care prin acorduri si memorandumuri aprobate prin acte normative s-a prevazut faptul ca profitul aferent anumitor activitati nu este impozabil sunt obligati sa organizeze si sa conduca evidenta contabila pentru delimitarea veniturilor si a cheltuielilor aferente acestora. La determinarea profitului aferent acestor activitati se iau in calcul si cheltuielile de conducere si administrare si alte cheltuieli comune ale contribuabilului, proportional cu veniturile obtinute din aceste activitati, in situatia in care evidenta contabila nu asigura informatia necesara identificarii acestora, dupa caz.

————–

Pct. 21 din Normele metodologice de aplicare a art. 20, lit. d) din Legea nr. 571/2003 a fost modificat de pct. 5 al lit. B a art. I din HOTaRaREA nr. 1.579 din 19 decembrie 2007, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 894 din 28 decembrie 2007.

 

Codul fiscal:

 1. d) veniturile neimpozabile, prevazute expres in acorduri si memorandumuri aprobate prin acte normative.

 

Venituri neimpozabile

ART. 20

Urmatoarele venituri sunt neimpozabile la calculul profitului impozabil:

 1. a) dividendele primite de la o persoana juridica romana;
 2. b) diferentele favorabile de valoare a titlurilor de participare, inregistrate ca urmare a incorporarii rezervelor, beneficiilor sau primelor de emisiune la persoanele juridice la care se detin titluri de participare, precum si diferentele de valoare a investitiilor financiare pe termen lung, reprezentand actiuni detinute la societati afiliate, titluri de participare si investitii detinute ca imobilizari, inregistrate astfel potrivit reglementarilor contabile. Acestea sunt impozabile la data transmiterii cu titlu gratuit, a cesionarii, a retragerii, lichidarii investitiilor financiare, precum si la data retragerii capitalului social la persoana juridica la care se detin titlurile de participare;

————–

Lit. b) a art. 20 a fost modificata de RECTIFICAREA nr. 343 din 17 iulie 2006, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 765 din 7 septembrie 2006.

 

 1. c) veniturile din anularea cheltuielilor pentru care nu s-a acordat deducere, veniturile din reducerea sau anularea provizioanelor pentru care nu s-a acordat deducere, precum si veniturile din recuperarea cheltuielilor nedeductibile;
 2. d) veniturile neimpozabile, prevazute expres in acorduri si memorandumuri aprobate prin acte normative.
 3. e) in perioada 1 ianuarie 2009-31 decembrie 2009 inclusiv, veniturile din tranzactionarea titlurilor de participare pe piata autorizata si supravegheata de Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare. in aceeasi perioada, cheltuielile reprezentand valoarea de inregistrare a acestor titluri de participare, precum si cheltuielile inregistrate cu ocazia desfasurarii operatiunilor de tranzactionare reprezinta cheltuieli nedeductibile la calculul profitului impozabil.

————–

Lit. e) a art. 20 a fost introdusa de pct. 3 al art. I din ORDONANtA DE URGENta nr. 127 din 8 octombrie 2008, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 705 din 16 octombrie 2008.

————–

Art. 20 a fost modificat de pct. 8 al art. I din LEGEA nr. 343 din 17 iulie 2006, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 662 din 1 august 2006.

 

Norme metodologice:

 1. Contribuabilii pentru care prin acorduri si memorandumuri aprobate prin acte normative s-a prevazut faptul ca profitul aferent anumitor activitati nu este impozabil sunt obligati sa organizeze si sa conduca evidenta contabila pentru determinarea profitului neimpozabil. La determinarea profitului aferent acestor activitati se iau in calcul si cheltuielile de conducere si administrare si alte cheltuieli comune ale contribuabilului, proportional cu veniturile obtinute din acele activitati, in situatia in care evidenta contabila nu asigura informatia necesara identificarii acestora, dupa caz.

NOTA C.T.C.E S.A. Piatra-Neamt:

(inaplicabil prin modificarea integrala a art. 20 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal. A se vedea nota de mai sus)

 

Codul fiscal:

Regimul fiscal al dividendelor primite din statele membre ale Uniunii Europene

Art. 20^1. – (1) Dupa data aderarii Romaniei la Uniunea Europeana sunt, de asemenea, neimpozabile si:

(a) dividendele primite de o persoana juridica romana, societate-mama, de la o filiala a sa situata intr-un stat membru, daca persoana juridica romana intruneste cumulativ urmatoarele conditii:

 1. plateste impozit pe profit potrivit prevederilor titlului II, fara posibilitatea unei optiuni sau exceptari;
 2. detine minimum 15% din capitalul social al unei persoane juridice dintr-un stat membru, respectiv minimum 10%, incepand cu 1 ianuarie 2009;
 3. La data inregistrarii venitului din dividende, detine participatia minima mentionata la pct. 2, pe o perioada neintrerupta de cel putin 2 ani.

Sunt, de asemenea, neimpozabile si dividendele primite de persoana juridica romana prin intermediul sediului sau permanent situat intr-un stat membru, in cazul in care persoana juridica romana indeplineste cumulativ conditiile prevazute la pct. 1-3.

(b) dividendele primite de sediile permanente din Romania ale unor persoane juridice straine din alte state membre, societati-mama, care sunt distribuite de filialele acestora situate in state membre, daca persoana juridca straina intruneste, cumulativ, urmatoarele conditii:

 1. are una din formele de organizare prevazute la alin. (4);
 2. in conformitate cu legislatia fiscala a statului membru, este considerata a fi rezident al statului membru respectiv si, in temeiul unei conventii privind evitarea dublei impuneri incheiate cu un stat tert, nu se considera ca are sediul fiscal in afara Uniunii Europene;
 3. plateste, in conformitate cu legislatia fiscala a unui stat membru, fara posibilitatea unei optiuni sau exceptari, impozit pe profit sau un impozit similar acestuia;
 4. detine minimum 15% din capitalul social al filialei dintr-un stat membru, respectiv o participare minima de 10%, incepand cu data de 1 ianuarie 2009;
 5. la data inregistrarii venitului din dividende de catre sediul permanent din Romania, persoana juridica straina detine participatia minima prevazuta la pct. 4, pe o perioada neintrerupta de cel putin 2 ani. […]”

 

Norme metodologice:

21^1. In aplicarea prevederilor art. 20^1 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, conditia legata de perioada minima de detinere de 2 ani va fi inteleasa luandu-se in considerare hotararea Curtii Europene de Justitie in cazurile conexate: Denkavit International BV, VITIC Amsterdam BV and Voormeer BV v Bundesamt fur Finanzen- C-284/94, C-291/94 si C-292/94. Astfel, in situatia in care, la data inregistrarii dividendului de catre societatea-mama, persoana juridica romana, respectiv de catre sediul permanent al unei societati-mama, persoana juridica straina dintr-un stat membru, conditia referitoare la perioada minima de detinere de 2 ani nu este indeplinita, venitul din dividende este supus impunerii. Ulterior, in anul fiscal in care conditia este indeplinita, contribuabilul urmeaza sa beneficieze de recalcularea impozitului pe profit al anului in care venitul a fost impus. In acest sens, contribuabilul trebuie sa depuna declaratia rectificativa privind impozitul pe profit.”

21^2. Pentru indeplinirea conditiei de la pct. 3 lit. b) alin. (1) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, societatile-mama, persoane juridice straine, trebuie sa platesca, in conformitate cu legislatia fiscala a unui stat membru, fara posibilitatea unei optiuni sau exceptari, unul din urmatoarele impozite :

– impot des societes/ vennootschapsbelasting, in Belgia;

– selskabsskat, in Danemarca;

– Korperschaftsteuer, in Republica Federala Germania;

– „text in lb. greaca”*), in Grecia;

——–

NOTA „CTCE”

Textul in limba greaca se afla in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, Nr. 1044, la pagina 10.

 

– impuesto sobre sociedades, in Spania;

– impot sur les societes, in Franta;

– Corporation tax, in Irlanda;

– imposta sul reddito delle societa, in Italia;

– impot sur le revenu des collectivites, in Luxemburg;

– vennootschapsbelasting, in Olanda;

– Korperschaftsteuer, in Austria;

– imposto sobre o rendimento das pessoas colectivas, in Portugalia;

– y hteisojen tulovero/inkomstskatten for samfund, in Finlanda;

– statlig inkomstskatt, in Suedia;

– Corporation tax, in Regatul Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord;

– Danz pfijmu pravnickych osob, in Republica Ceha;

– Tulumaks, in Estonia;

– „text in lb. greaca”, in Cipru;

———

NOTA „CTCE”

Textul in limba greaca se afla in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, Nr. 1044, la pagina 11.

 

– uznemumu ienakuma nodoklis, in Letonia;

– Pelno mokestis, in Lituania;

– Tarsasagi ado, in Ungaria;

– Taxxa fuq l-income, in Malta;

– Podatek dochodowy od osob prawnych, in Polonia;

– Davek od dobicka pravnih oseb, in Slovenia;

– Danz prijmov pravnickych osob, in Slovacia;

– (text in. lb. bulgara), in Bulgaria .”

——

NOTA „CTCE”

Textul in limba bulgara se afla in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, Nr. 1044, la pagina 11.

 

21^3. Pentru aplicarea prevederilor art. 20^1 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, formele de organizare pentru persoanele juridice romane si bulgare, societati-mama, sunt:

– societatile infiintate in baza legii romane, cunoscute ca „societati pe actiuni”, „societati in comandita pe actiuni”, „societati cu raspundere limitata”;

– societatile infiintate in baza legii bulgare, cunoscute ca „text in lb. bulgara”, „text in lb. bulgara”, „text in lb. bulgara”, „text in lb. bulgara”, „text in lb. bulgara”

———–

NOTA „CTCE”

Textul in limba bulgara se afla in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, Nr. 1044, la pagina 11.

————

Pct. 21^1, 21^2 si 21^3 din Normele metodologice de aplicare a art. 20^1, alin. (1) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal au fost introduse de pct. 6 al lit. B a art. I din HOTARAREA nr. 1.861 din 21 decembrie 2006, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 1.044 din 29 decembrie 2006.

 

Codul fiscal:

Cheltuieli

Art. 21. – (1) Pentru determinarea profitului impozabil sunt considerate cheltuieli deductibile numai cheltuielile efectuate in scopul realizarii de venituri impozabile, inclusiv cele reglementate prin acte normative in vigoare.

 

Norme metodologice:

 1. Abrogat.

————–

Pct. 22 din Normele metodologice de aplicare a art. 21 alin. (1) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal a fost abrogat de pct. 3 al lit. B a art. I din HOTaRaREA nr. 791 din 2 august 2010, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 542 din 3 august 2010.

 

 1. In sensul art. 21 alin. (1) din Codul fiscal, sunt cheltuieli efectuate in scopul realizarii de venituri impozabile si urmatoarele:
 2. a) cheltuielile efectuate cu editarea publicatiilor care sunt inregistrate ca retururi in perioada de determinare a profitului impozabil pe baza documentelor justificative si in limita cotelor prevazute in contractele de distributie, cu conditia reflectarii in contabilitate a veniturilor si cheltuielilor potrivit reglementarilor contabile;
 3. b) cheltuielile generate de taxa pe valoarea adaugata ca urmare a aplicarii proratei, in conformitate cu prevederile titlului VI «Taxa pe valoarea adaugata» din Codul fiscal, precum si in alte situatii cand taxa pe valoarea adaugata este inregistrata pe cheltuieli, in situatia in care taxa pe valoarea adaugata este aferenta unor bunuri sau servicii achizitionate in scopul realizarii de venituri impozabile;
 4. c) cheltuielile reprezentand valoarea creantelor comerciale instrainate, potrivit legii.
 5. d) dobanzile si daunele-interese, stabilite in cadrul contractelor economice incheiate cu persoane rezidente/nerezidente sunt cheltuieli deductibile pe masura inregistrarii lor;
 6. e) pierderile tehnologice care sunt cuprinse in norma de consum proprie necesara pentru fabricarea unui produs sau prestarea unui serviciu;
 7. f) cheltuielile efectuate pentru transportul salariatilor la si de la locul de munca.
 8. g) cheltuielile cu taxa pe valoarea adaugata platita intr-un stat membru aferenta unor bunuri sau servicii achizitionate in scopul realizarii de venituri impozabile.
 9. h) cheltuielile privind serviciile care vizeaza eficientizarea, optimizarea, restructurarea operationala si/sau financiara a activitatii contribuabilului.

—————-

Pct. 23 din Normele metodologice de aplicare a art. 21, alin. (1) din Legea nr. 571/2003 a fost modificat de pct. 2, subpct. 2 al art. I din HOTARAREA nr. 1.840 din 28 octombrie 2004, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 1.074 din 18 noiembrie 2004.

Lit. d) a pct. 23 din Normele metodologice de aplicare a art. 21, alin. (1) din Legea nr. 571/2003 a fost introdusa de pct. 3 din sectiunea A a art. I din HOTARAREA nr. 84 din 3 februarie 2005, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 147 din 18 februarie 2005.

Lit. e) si f) ale pct. 23 din Normele metodologice de aplicare a art. 21, alin. (1) din Legea nr. 571/2003 au fost introduse de pct. 6 al lit. B a art. I din HOTaRaREA nr. 1.579 din 19 decembrie 2007, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 894 din 28 decembrie 2007.

Lit. d) a pct. 23 din Normele metodologice de aplicare a art. 21, alin. (1) din Legea nr. 571/2003 a fost modificata de pct. 8 al lit. B a art. I din HOTaRaREA nr. 1.620 din 29 decembrie 2009, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 927 din 31 decembrie 2009.

Lit. g) a pct. 23 din Normele metodologice de aplicare a art. 21, alin. (1) din Legea nr. 571/2003 a fost introdusa de pct. 9 al lit. B a art. I din HOTaRaREA nr. 1.620 din 29 decembrie 2009, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 927 din 31 decembrie 2009.

Lit. h) a pct. 23 din Normele metodologice de aplicare a art. 21 alin. (1) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal a fost introdusa de pct. 4 al lit. B a art. I din HOTaRaREA nr. 791 din 2 august 2010, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 542 din 3 august 2010.

 

 1. Abrogat.

————

Pct. 24 din Normele metodologice de aplicare a art. 21, alin. (1) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal a fost modificat de pct. 7 al lit. B a art. I din HOTARAREA nr. 1.861 din 21 decembrie 2006, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 1.044 din 29 decembrie 2006.

Pct. 24 din Normele metodologice de aplicare a art. 21, alin. (1) din Legea nr. 571/2003 a fost abrogat de pct. 10 al lit. B a art. I din HOTaRaREA nr. 1.620 din 29 decembrie 2009, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 927 din 31 decembrie 2009.

 

Codul fiscal:

(2) Sunt cheltuieli efectuate in scopul realizarii de venituri si: […]

 1. b) cheltuielile efectuate, potrivit legii, pentru protectia muncii si cheltuielile efectuate pentru prevenirea accidentelor de munca si a bolilor profesionale;

 

Norme metodologice:

 1. Intra sub incidenta acestei prevederi cheltuielile efectuate in acest scop, in conditiile in care specificul activitatii desfasurate se incadreaza in domeniile pentru care se impune respectarea normelor de protectie a muncii, stabilite conform legislatiei in materie.

 

Codul fiscal:

 1. c) cheltuielile reprezentand contributiile pentru asigurarea de accidente de munca si boli profesionale, potrivit legii, si cheltuielile cu primele de asigurare pentru asigurarea de riscuri profesionale;

———–

Litera c) a alin. (2) al art. 21 a fost modificata de pct. 9 al art. I din ORDONANTA nr. 83 din 19 august 2004, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 793 din 27 august 2004.

 

Norme metodologice:

 1. Intra sub incidenta prevederilor art. 21 alin. (2) lit. c) din Codul fiscal cheltuielile reprezentand contributiile pentru asigurarea de accidente de munca si boli profesionale, efectuate potrivit Legii nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de munca si boli profesionale, cu modificarile si completarile ulterioare. Cheltuielile cu primele de asigurare pentru riscul profesional, efectuate potrivit legislatiei specifice, sunt deductibile la calculul profitului impozabil.

—————-

Pct. 26 din Normele metodologice de aplicare a art. 21, alin. (2), lit. c) din Legea nr. 571/2003 a fost modificat de pct. 2, subpct. 3 al art. I din HOTARAREA nr. 1.840 din 28 octombrie 2004, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 1.074 din 18 noiembrie 2004.

 

Codul fiscal:

 1. e) cheltuielile de transport si cazare in tara si in strainatate, efectuate de catre salariati si administratori, precum si pentru alte persoane fizice asimilate acestora, stabilite prin norme;

————–

Litera e) a alin. (2) al art. 21 a fost modificata de pct. 10 al art. I din LEGEA nr. 343 din 17 iulie 2006, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 662 din 1 august 2006.

Litera e) a alin. (2) al art. 21 a fost modificata de pct. 8 al art. I din ORDONANtA DE URGENta nr. 106 din 4 octombrie 2007, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 703 din 18 octombrie 2007.

 

Norme metodologice:

 1. Calitatea de administrator rezulta din actul constitutiv al contribuabilului sau contractul de administrare/mandat. in sensul art. 21 alin. (2) lit. e) din Codul fiscal, persoanele fizice asimilate salariatilor cuprind si:
 2. a) directorii care isi desfasoara activitatea in baza contractului de mandat, potrivit legii;
 3. b) persoanele fizice rezidente si/sau nerezidente detasate, potrivit legii, in situatia in care contribuabilul suporta drepturile legale cuvenite acestora.
 4. Abrogat.

—————-

Pct. 27 din Normele metodologice de aplicare a art. 21, alin. (2), lit. e) din Legea nr. 571/2003 a fost modificat de pct. 6 al lit. B a art. I din HOTaRaREA nr. 1.579 din 19 decembrie 2007, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 894 din 28 decembrie 2007.

Pct. 28 din Normele metodologice de aplicare a art. 21, alin. (2), lit. e) din Legea nr. 571/2003 a fost modificat de pct. 2, subpct. 4 al art. I din HOTARAREA nr. 1.840 din 28 octombrie 2004, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 1.074 din 18 noiembrie 2004.

Pct. 28 din Normele metodologice de aplicare a art. 21, alin. (2), lit. e) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal a fost abrogat de pct. 8 al lit. B a art. I din HOTARAREA nr. 1.861 din 21 decembrie 2006, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 1.044 din 29 decembrie 2006.

 

Codul fiscal:

 1. f) contributia la rezerva mutuala de garantare a casei centrale a cooperativelor de credit;

 

Norme metodologice:

 1. Intra sub incidenta prevederilor art. 21 alin. (2) lit. f) din Codul fiscal cotizatiile cooperativelor de credit afiliate casei centrale a cooperativelor de credit pentru constituirea rezervei mutuale de garantare, in conformitate cu reglementarile legale.

 

Codul fiscal:

 1. g) taxele de inscriere, cotizatiile si contributiile obligatorii, reglementate de actele normative in vigoare, precum si contributiile pentru fondul destinat negocierii contractului colectiv de munca;

 

Norme metodologice:

 1. Intra sub incidenta prevederilor art. 21 alin. (2) lit. g) din Codul fiscal cheltuielile cu taxele de inscriere, cotizatiile si contributiile obligatorii, stabilite prin acte normative, de practicare a unor profesii cum sunt: expert contabil, contabil autorizat, arhitect, medic, auditor financiar, avocat, notar si altele asemenea. Contributiile pentru fondul destinat negocierii contractului colectiv de munca sunt cele datorate patronatelor, in conformitate cu prevederile Legii patronatelor nr. 356/2001.

 

Codul fiscal:

 1. i) cheltuielile pentru marketing, studiul pietei, promovarea pe pietele existente sau noi, participarea la targuri si expozitii, la misiuni de afaceri, editarea de materiale informative proprii;

———–

Litera i) a alin. (2) al art. 21 a fost modificata de pct. 9 al art. I din ORDONANTA nr. 83 din 19 august 2004, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 793 din 27 august 2004.

 

Norme metodologice:

 1. Abrogat.
 2. Abrogat.

———–

Pct. 31 si 32 din Normele metodologice de aplicare a art. 21, alin. (2), lit. i) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal au fost abrogate de pct. 9 al lit. B a art. I din HOTARAREA nr. 1.861 din 21 decembrie 2006, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 1.044 din 29 decembrie 2006.

 

Codul fiscal:

 1. n) pierderile inregistrate la scoaterea din evidenta a creantelor neincasate, in urmatoarele cazuri:
 2. procedura de faliment a debitorilor a fost inchisa pe baza hotararii judecatoresti;
 3. debitorul a decedat si creanta nu poate fi recuperata de la mostenitori;
 4. debitorul este dizolvat, in cazul societatii cu raspundere limitata cu asociat unic, sau lichidat, fara succesor;
 5. debitorul inregistreaza dificultati financiare majore care ii afecteaza intreg patrimoniul.

 

Norme metodologice:

32^1. Dificultatile financiare majore care afecteaza intregul patrimoniu al debitorului sunt cele care rezulta din situatii exceptionale determinate de calamitati naturale, epidemii, epizootii, accidente industriale sau nucleare, incendii, fenomene sociale sau economice, conjuncturi externe si in caz de razboi.

————–

Pct. 32^1 din Normele metodologice de aplicare a art. 21, alin. (2), lit. n) din Legea nr. 571/2003 a fost introdus de pct. 4 din sectiunea A a art. I din HOTARAREA nr. 84 din 3 februarie 2005, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 147 din 18 februarie 2005.

 

Codul fiscal:

(3) Urmatoarele cheltuieli au deductibilitate limitata:

 1. a) cheltuielile de protocol in limita unei cote de 2% aplicata asupra diferentei rezultate dintre totalul veniturilor impozabile si totalul cheltuielilor aferente veniturilor impozabile, altele decat cheltuielile de protocol si cheltuielile cu impozitul pe profit;

 

Norme metodologice:

 1. Baza de calcul la care se aplica cota de 2% o reprezinta diferenta dintre totalul veniturilor si cheltuielile inregistrate conform reglementarilor contabile, la care se efectueaza ajustarile fiscale. Astfel, din cheltuielile totale se scad cheltuielile cu impozitul pe profit curent si amanat, cheltuielile de protocol, cheltuielile aferente veniturilor neimpozabile, iar din totalul veniturilor se scad veniturile neimpozabile.

 

Codul fiscal:

 1. c) cheltuielile sociale, in limita unei cote de pana la 2%, aplicata asupra valorii cheltuielilor cu salariile personalului, potrivit Legii nr. 53/2003 – Codul muncii, cu modificarile si completarile ulterioare. Intra sub incidenta acestei limite, cu prioritate, ajutoarele pentru nastere, ajutoarele pentru inmormantare, ajutoarele pentru boli grave sau incurabile si protezele, precum si cheltuielile pentru functionarea corespunzatoare a unor activitati ori unitati aflate in administrarea contribuabililor: gradinite, crese, servicii de sanatate acordate in cazul bolilor profesionale si al accidentelor de munca pana la internarea intr-o unitate sanitara, muzee, biblioteci, cantine, baze sportive, cluburi, camine de nefamilisti, pentru scolile pe care le au sub patronaj, precum si alte cheltuieli efectuate in baza contractului colectiv de munca. in cadrul acestei limite, pot fi deduse si cheltuielile reprezentand: tichete de cresa acordate de angajator in conformitate cu legislatia in vigoare, cadouri in bani sau in natura oferite copiilor minori si salariatilor, cadouri in bani sau in natura acordate salariatelor, costul prestatiilor pentru tratament si odihna, inclusiv transportul pentru salariatii proprii si pentru membrii de familie ai acestora, ajutoare pentru salariatii care au suferit pierderi in gospodarie si contributia la fondurile de interventie ale asociatiei profesionale a minerilor, ajutorarea copiilor din scoli si centre de plasament;

————

Litera c) a alin. (3) al art. 21 a fost modificata de pct. 15 al art. I din ORDONANtA DE URGENta nr. 109 din 7 octombrie 2009, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 689 din 13 octombrie 2009.

 

Norme metodologice:

33^1. Cheltuielile efectuate in baza contractului colectiv de munca, ce intra sub incidenta prevederilor art. 21 alin. (3) lit. c) din Codul fiscal, sunt cheltuielile de natura sociala stabilite in cadrul contractelor colective de munca la nivel national, de ramura, grup de unitati si unitati, altele decat cele mentionate in mod expres in cadrul art. 21 alin. (3) lit. c) din Codul fiscal.

————–

Pct. 33^1 din Normele metodologice de aplicare a art. 21, alin. (3) litera c) din Legea nr. 571/2003 a fost introdus de pct. 11 al lit. B a art. I din HOTaRaREA nr. 1.620 din 29 decembrie 2009, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 927 din 31 decembrie 2009.

 

Codul fiscal:

 1. b) suma cheltuielilor cu indemnizatia de deplasare acordata salariatilor pentru deplasari in Romania si in strainatate, in limita a de 2,5 ori nivelul legal stabilit pentru institutiile publice;

—————

Litera b) a alin. (3) al art. 21 a fost modificata de pct. 11 al art. I din LEGEA nr. 343 din 17 iulie 2006, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 662 din 1 august 2006.

 

Norme metodologice:

 1. Abrogat.

———–

Pct. 34 din Normele metodologice de aplicare a art. 21, alin. (3), lit. b) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal a fost abrogat de pct. 10 al lit. B a art. I din HOTARAREA nr. 1.861 din 21 decembrie 2006, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 1.044 din 29 decembrie 2006.

 

Codul fiscal:

 1. d) perisabilitatile, in limitele stabilite de organele de specialitate ale administratiei centrale, impreuna cu institutiile de specialitate, cu avizul Ministerului Finantelor Publice;

 

Norme metodologice:

 1. Nu sunt considerate perisabilitati pierderile tehnologice care sunt cuprinse in norma de consum proprie necesara pentru fabricarea unui produs sau obtinerea unui serviciu.

 

Codul fiscal:

[…]

 1. j) cheltuielile efectuate in numele unui angajat, la schemele de pensii facultative, in limita unei sume reprezentand echivalentul in lei a 400 euro intr-un an fiscal, pentru fiecare participant;
 2. k) cheltuielile cu primele de asigurare voluntara de sanatate, in limita unei sume reprezentand echivalentul in lei a 250 euro intr-un an fiscal, pentru fiecare participant;

 

Norme metodologice:

35^1. Intra sub incidenta prevederilor art. 21 alin. (3) lit. j) din Codul fiscal cheltuielile inregistrate de angajator in numele unui angajat, la schemele de pensii facultative, efectuate potrivit Legii nr. 204/2006 privind pensiile facultative, cu modificarile si completarile ulterioare, in limita unei sume reprezentand echivalentul in lei a 400 de euro intr-un an fiscal, pentru fiecare participant. Cursul de schimb utilizat pentru determinarea echivalentului in euro este cursul de schimb leu/euro comunicat de Banca Nationala a Romaniei la data inregistrarii cheltuielilor.

————–

Pct. 35^1 din Normele metodologice de aplicare a art. 21, alin. (3), lit. j) si k) din Legea nr. 571/2003 a fost modificat de pct. 12 al lit. B a art. I din HOTaRaREA nr. 1.620 din 29 decembrie 2009, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 927 din 31 decembrie 2009.

 

35^2. Sunt deductibile la determinarea profitului impozabil, potrivit prevederilor art. 21 alin. (3) lit. k) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, cheltuielile cu primele de asigurare voluntara de sanatate, efectuate de angajator potrivit Legii privind reforma in domeniul sanatatii nr. 95/2006, cu modificarile si completarile ulterioare. Cursul de schimb utilizat pentru determinarea echivalentului in euro este cursul de schimb LEU/EUR comunicat de Banca Nationala a Romaniei la data inregistrarii cheltuielilor.

———–

Pct. 35^1 si 35^2 din Normele metodologice de aplicare a art. 21, alin. (3), lit. j) si k) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal au fost modificate de pct. 11 al lit. B a art. I din HOTaRaREA nr. 1.861 din 21 decembrie 2006, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 1.044 din 29 decembrie 2006.

 

*) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamt:

Normele metodologice date in aplicarea art. 21, alin. (3), lit. j) si k) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal trebuie adaptate corespunzator noilor modificari de catre legiuitor.

 

Codul fiscal:

 1. l) cheltuielile pentru functionarea, intretinerea si repararea locuintelor de serviciu situate in localitatea unde se afla sediul social sau unde societatea are sedii secundare, deductibile in limita corespunzatoare suprafetelor construite prevazute de Legea locuintei nr. 114/1996, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, care se majoreaza din punct de vedere fiscal cu 10%;

————-

Lit. l) a alin. (3) al art. 21 a fost modificata de pct. 8 al art. I din ORDONANtA DE URGENta nr. 106 din 4 octombrie 2007, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 703 din 18 octombrie 2007.

 

Norme metodologice:

 1. In cazul locuintei de serviciu date in folosinta unui salariat sau administrator, cheltuielile pentru functionarea, intretinerea si repararea acesteia sunt deductibile in limita corespunzatoare raportului dintre suprafata construita prevazuta de Legea locuintei nr. 114/1996, republicata, cu modificarile ulterioare, majorata cu 10%, si totalul suprafetei construite a locuintei de serviciu respective.

 

Codul fiscal:

 1. m) cheltuielile de functionare, intretinere si reparatii aferente unui sediu aflat in locuinta proprietate personala a unei persoane fizice, folosita si in scop personal, deductibile in limita corespunzatoare suprafetelor puse la dispozitia societatii in baza contractelor incheiate intre parti, in acest scop;

 

Norme metodologice:

 1. In cazul in care sediul unui contribuabil se afla in locuinta proprietate a unei persoane fizice, cheltuielile de functionare, intretinere si reparatii aferente sediului sunt deductibile in limita determinata pe baza raportului dintre suprafata pusa la dispozitie contribuabilului, mentionata in contractul incheiat intre parti, si suprafata totala a locuintei. Contribuabilul va justifica cheltuielile de functionare, intretinere si reparatii aferente sediului cu documente legale, cum sunt contractele incheiate cu furnizorii de utilitati si alte documente.

 

Codul fiscal:

(4) Urmatoarele cheltuieli nu sunt deductibile:

 1. a) cheltuielile proprii ale contribuabilului cu impozitul pe profit datorat, inclusiv cele reprezentand diferente din anii precedenti sau din anul curent, precum si impozitele pe profit sau pe venit platite in strainatate. Sunt nedeductibile si cheltuielile cu impozitele neretinute la sursa in numele persoanelor fizice si juridice nerezidente, pentru veniturile realizate din Romania;

 

Norme metodologice:

 1. Sunt nedeductibile cheltuielile cu impozitul pe profit, inclusiv cele reprezentand diferente din anii precedenti sau din anul curent, precum si impozitele platite in strainatate. Sunt nedeductibile si impozitele cu retinere la sursa platite in numele persoanelor fizice si juridice nerezidente pentru veniturile realizate din Romania. Cheltuielile cu impozitul pe profit amanat, inregistrate de contribuabil, sunt nedeductibile.

 

Codul fiscal:

 1. b) dobanzile/majorarile de intarziere, amenzile, confiscarile si penalitatile de intarziere datorate catre autoritatile romane/straine, potrivit prevederilor legale;

 

Norme metodologice:

 1. Prin autoritati romane/straine se intelege totalitatea institutiilor, organismelor si autoritatilor din Romania si din strainatate care urmaresc si incaseaza amenzi, dobanzi/majorari si penalitati de intarziere, executa confiscari, potrivit prevederilor legale.

————–

Pct. 39 din Normele metodologice de aplicare a art. 21, alin. (4), lit. b) din Legea nr. 571/2003 a fost modificat de pct. 13 al lit. B a art. I din HOTaRaREA nr. 1.620 din 29 decembrie 2009, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 927 din 31 decembrie 2009.

 

 1. Abrogat.

—————

Pct. 40 din Normele metodologice de aplicare a art. 21, alin. (4), lit. b) din Legea nr. 571/2003 a fost modificat de pct. 6 din sectiunea A a art. I din HOTARAREA nr. 84 din 3 februarie 2005, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 147 din 18 februarie 2005.

Pct. 40 din Normele metodologice de aplicare a art. 21, alin. (4), lit. b) din Legea nr. 571/2003 a fost abrogat de pct. 14 al lit. B a art. I din HOTaRaREA nr. 1.620 din 29 decembrie 2009, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 927 din 31 decembrie 2009.

 

Codul fiscal:

[…]

 1. c) cheltuielile privind bunurile de natura stocurilor sau a activelor corporale constatate lipsa din gestiune ori degradate, neimputabile, pentru care nu au fost incheiate contracte de asigurare, precum si taxa pe valoarea adaugata aferenta, daca aceasta este datorata potrivit prevederilor titlului VI. Nu intra sub incidenta acestor prevederi stocurile si mijloacele fixe amortizabile, distruse ca urmare a unor calamitati naturale sau a altor cauze de forta majora, in conditiile stabilite prin norme; […]

 

Norme metodologice:

 1. Cheltuielile cu bunurile de natura stocurilor sau a activelor corporale, constatate lipsa din gestiune sau degradate si neimputabile, inclusiv taxa pe valoarea adaugata aferenta, dupa caz, pentru care s-au incheiat contracte de asigurare, nu intra sub incidenta prevederilor art. 21 alin. (4) lit. c) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare.
 2. in sensul prevederilor art. 21 alin. (4) lit. c) din Codul fiscal, cheltuielile privind stocurile si mijloacele fixe amortizabile distruse ca urmare a unor calamitati naturale sau a altor cauze de forta majora sunt considerate cheltuieli deductibile la calculul profitului impozabil, in masura in care acestea se gasesc situate in zone declarate, potrivit prevederilor legale speciale pentru fiecare domeniu, afectate de calamitati naturale sau de alte cauze de forta majora. Totodata, sunt considerate deductibile si cheltuielile privind stocurile si mijloacele fixe amortizabile distruse de epidemii, epizootii, accidente industriale sau nucleare, incendii, fenomene sociale sau economice, conjuncturi externe si in caz de razboi. Fenomenele sociale sau economice, conjuncturile externe si in caz de razboi sunt cele prevazute de Legea privind rezervele de stat nr. 82/1992, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

———–

Pct. 41 si 42 din Normele metodologice de aplicare a art. 21, alin. (4), lit. c) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal au fost modificate de pct. 12 al lit. B a art. I din HOTARAREA nr. 1.861 din 21 decembrie 2006, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 1.044 din 29 decembrie 2006.

Pct. 42 din Normele metodologice de aplicare a art. 21, alin. (4), lit. c) din Legea nr. 571/2003 a fost modificat de pct. 7 al lit. B a art. I din HOTaRaREA nr. 1.579 din 19 decembrie 2007, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 894 din 28 decembrie 2007.

 

Codul fiscal:

 1. e) cheltuielile facute in favoarea actionarilor sau asociatilor, altele decat cele generate de plati pentru bunurile livrate sau serviciile prestate contribuabilului, la pretul de piata pentru aceste bunuri sau servicii;

 

Norme metodologice:

 1. Sunt considerate cheltuieli facute in favoarea participantilor urmatoarele:
 2. a) cheltuielile cu amortizarea, intretinerea si repararea mijloacelor de transport utilizate de catre participanti, in favoarea acestora;
 3. b) bunurile, marfurile si serviciile acordate participantilor, precum si lucrarile executate in favoarea acestora;
 4. c) cheltuielile cu chiria si intretinerea spatiilor puse la dispozitie acestora;
 5. d) cheltuielile reprezentand diferenta dintre pretul de piata si pretul de cumparare preferential, in cazul tranzactiilor cu actiuni efectuate in cadrul sistemului stock options plan, precum si cheltuielile cu remunerarea in instrumente de capitaluri proprii acordate salariatilor;
 6. e) alte cheltuieli in favoarea acestora.

————–

Pct. 43 din Normele metodologice de aplicare a art. 21, alin. (4), lit. e) din Legea nr. 571/2003 a fost modificat de pct. 9 al lit. B a art. I din HOTaRaREA nr. 1.579 din 19 decembrie 2007, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 894 din 28 decembrie 2007.

Lit. d) a pct. 43 din Normele metodologice de aplicare a art. 21, alin. (4), lit. e) din Legea nr. 571/2003 a fost modificata de pct. 15 al lit. B a art. I din HOTaRaREA nr. 1.620 din 29 decembrie 2009, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 927 din 31 decembrie 2009.

 

Codul fiscal:

 1. f) cheltuielile inregistrate in contabilitate, care nu au la baza un document justificativ, potrivit legii, prin care sa se faca dovada efectuarii operatiunii sau intrarii in gestiune, dupa caz, potrivit normelor;

 

Norme metodologice:

 1. Inregistrarile in evidenta contabila se fac cronologic si sistematic, pe baza inscrisurilor ce dobandesc calitatea de document justificativ care angajeaza raspunderea persoanelor care l-au intocmit, conform reglementarilor contabile in vigoare.

 

Codul fiscal:

 1. h) cheltuielile determinate de diferentele nefavorabile de valoare a titlurilor de participare la persoanele juridice la care se detin participatii, precum si de diferentele nefavorabile de valoare aferente obligatiunilor emise pe termen lung, cu exceptia celor determinate de vanzarea-cesionarea acestora. Exceptia nu se aplica pentru cheltuielile reprezentand valoarea de inregistrare a titlurilor de participare tranzactionate pe piata autorizata si supravegheata de Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare, in perioada 1 ianuarie 2009-31 decembrie 2009 inclusiv;

 

Norme metodologice:

 1. Cheltuielile reprezentand pierderi de valoare a titlurilor de participare, ca urmare a reducerii valorii capitalului social la societatea comerciala la care se detin titlurile de participare sau ca urmare a evaluarii potrivit reglementarilor contabile, sunt cheltuieli nedeductibile la calculul profitului impozabil.

in sensul prevederilor art. 20 lit. b) si art. 21 alin. (4) lit. h) din Codul fiscal, obligatiunile pe termen lung reprezinta obligatiunile cu maturitate/scadenta mai mare de un an, stabilita conform prospectului de emisiune.

————-

Pct. 45 din Normele metodologice de aplicare a art. 21 alin. (4), lit. h) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal a fost modificat de pct. 5 al lit. B a art. I din HOTaRaREA nr. 791 din 2 august 2010, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 542 din 3 august 2010.

 

 1. Nu intra sub incidenta acestor prevederi cheltuielile reprezentand valoarea titlurilor de participare tranzactionate sau cesionate.
 2. In cazul vanzarii titlurilor de participare, profitul impozabil se determina ca diferenta intre valoarea obtinuta in urma vanzarii si valoarea nominala in cazul primei vanzari sau costul de achizitie ori valoarea fiscala definita potrivit art. 27 din Codul fiscal, dupa caz. La scoaterea din gestiune a titlurilor de participare se poate utiliza una dintre metodele folosite pentru scoaterea din evidenta a stocurilor.

 

Codul fiscal:

[…]

 1. i) cheltuielile aferente veniturilor neimpozabile, cu exceptia celor prevazute la art. 20 lit. c);

————-

Lit. i) a alin. (4) al art. 21 a fost modificata de pct. 9 al art. I din ORDONANtA DE URGENta nr. 106 din 4 octombrie 2007, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 703 din 18 octombrie 2007.

 

[…]

Norme metodologice:

47^1. Veniturile din dividende primite de la persoane juridice romane sau straine nu au, pentru determinarea profitului impozabil, cheltuieli aferente.

————–

Pct. 47^1 din Normele metodologice de aplicare a art. 21, alin. (4), lit. i) din Legea nr. 571/2003 a fost introdus de pct. 10 al lit. B a art. I din HOTaRaREA nr. 1.579 din 19 decembrie 2007, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 894 din 28 decembrie 2007.

 

Codul fiscal:

 1. m) cheltuielile cu serviciile de management, consultanta, asistenta sau alte prestari de servicii, pentru care contribuabilii nu pot justifica necesitatea prestarii acestora in scopul activitatilor desfasurate si pentru care nu sunt incheiate contracte;

—————-

Litera m) a alin. (4) al art. 21 a fost modificata de pct. 12 al art. I din LEGEA nr. 343 din 17 iulie 2006, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 662 din 1 august 2006; rectificata prin RECTIFICAREA nr. 343 din 17 iulie 2006, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 662 din 1 august 2006.

 

Norme metodologice:

 1. Pentru a deduce cheltuielile cu serviciile de management, consultanta, asistenta sau alte prestari de servicii trebuie sa se indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii:

– serviciile trebuie sa fie efectiv prestate, sa fie executate in baza unui contract incheiat intre parti sau in baza oricarei forme contractuale prevazute de lege; justificarea prestarii efective a serviciilor se efectueaza prin: situatii de lucrari, procese-verbale de receptie, rapoarte de lucru, studii de fezabilitate, de piata sau orice alte materiale corespunzatoare;

– contribuabilul trebuie sa dovedeasca necesitatea efectuarii cheltuielilor prin specificul activitatilor desfasurate.

Nu intra sub incidenta conditiei privitoare la incheierea contractelor de prestari de servicii, prevazuta la art. 21 alin. (4) lit. m) din Codul fiscal, serviciile cu caracter ocazional prestate de persoane fizice autorizate si de persoane juridice, cum sunt: cele de intretinere si reparare a activelor, serviciile postale, serviciile de comunicatii si de multiplicare, parcare, transport si altele asemenea.

———–

Ultimul alineat al pct. 48 din Normele metodologice de aplicare a art. 21, alin. (4), lit. m) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal a fost introdus de pct. 13 al lit. B a art. I din HOTARAREA nr. 1.861 din 21 decembrie 2006, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 1.044 din 29 decembrie 2006.

Pct. 48 din Normele metodologice de aplicare a art. 21, alin. (4), lit. m) din Legea nr. 571/2003 a fost modificat de pct. 11 al lit. B a art. I din HOTaRaREA nr. 1.579 din 19 decembrie 2007, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 894 din 28 decembrie 2007.

 

 1. Pentru servicii de management, consultanta si asistenta tehnica prestate de nerezidentii afiliati contribuabilului, la analiza tranzactiilor pentru determinarea deductibilitatii cheltuielilor trebuie sa se aiba in vedere si principiile din comentariul la articolul 9 privind impunerea intreprinderilor asociate din Conventia-model cu privire la impozitele pe venit si impozitele pe capital. Analiza trebuie sa aiba in vedere:

(i) partile implicate;

(ii) natura serviciilor prestate;

(iii) elementele de recunoastere a cheltuielilor si veniturilor pe baza documentelor justificative care sa ateste prestarea acestor servicii.

 

Codul fiscal:

 1. p) cheltuielile de sponsorizare si/sau mecenat si cheltuielile privind bursele private, acordate potrivit legii; contribuabilii care efectueaza sponsorizari si/sau acte de mecenat, potrivit prevederilor Legii nr. 32/1994 privind sponsorizarea, cu modificarile ulterioare, si ale Legii bibliotecilor nr. 334/2002, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si cei care acorda burse private, potrivit legii, scad din impozitul pe profit datorat sumele aferente in limita minima precizata mai jos:
 2. 3 la mie din cifra de afaceri;
 3. 20% din impozitul pe profit datorat.

in limitele respective se incadreaza si cheltuielile de sponsorizare a bibliotecilor de drept public, in scopul constructiei de localuri, al dotarilor, achizitiilor de tehnologie a informatiei si de documente specifice, finantarii programelor de formare continua a bibliotecarilor, schimburilor de specialisti, a burselor de specializare, a participarii la congrese internationale;

————

Litera p) a alin. (4) al art. 21 a fost modificata de pct. 12 al art. I din ORDONANTA nr. 83 din 19 august 2004, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 793 din 27 august 2004.

Litera p) a alin. (4) al art. 21 a fost modificata de pct. 12 al art. I din LEGEA nr. 343 din 17 iulie 2006, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 662 din 1 august 2006.

Litera p) a alin. (4) al art. 21 a fost modificata de pct. 17 al art. I din ORDONANtA DE URGENta nr. 109 din 7 octombrie 2009, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 689 din 13 octombrie 2009.

 

Norme metodologice:

49^1. Exemplu de calcul privind scaderea din impozitul pe profit datorat a cheltuielilor reprezentand sponsorizarea.

Un contribuabil platitor de impozit pe profit incheie un contract de sponsorizare conform legii privind sponsorizarea, in calitate de sponsor, in valoare de 15.000.000 lei. Contractul de sponsorizare se incheie in data de 2 februarie 2005.

La calculul profitului impozabil pentru trimestrul I 2005, contribuabilul prezinta urmatoarele date financiare:

 

*T*

Venituri din vanzarea marfurilor               =  1.000.000.000 lei

Venituri din prestari de servicii                 =      2.000.000 lei

____________________

Total cifra de afaceri                            1.002.000.000 lei

Cheltuieli privind marfurile                   =    750.000.000 lei

Cheltuieli cu personalul                         =     20.000.000 lei

Alte cheltuieli de exploatare                  =     90.000.000 lei

din care:

15.000.000 lei sponsorizare

Total cheltuieli                                            860.000.000 lei

 

Calculul profitului impozabil pentru trimestrul I 2005:

 

Profitul impozabil   = 1.002.000.000  – 860.000.000 + 15.000.000 =

=  157.000.000 lei.

 

Impozitul pe profit inainte de scaderea cheltuielii cu

sponsorizarea:

 

157.000.000 x 16% = 25.120.000 lei.

*ST*

 

Avandu-se in vedere conditiile de deducere prevazute la art. 21 alin. (4) lit. p) din Codul fiscal, prin aplicarea limitelor, valorile sunt:

– 3 la mie din cifra de afaceri reprezinta 3.006.000 lei;

– 20% din impozitul pe profit inainte de deducerea cheltuielilor de sponsorizare reprezinta 5.024.000 lei.

Suma de scazut din impozitul pe profit este 3.006.000 lei.

Pentru trimestrul I 2005 impozitul pe profit datorat este de:

25.120.000 – 3.006.000 = 22.114.000 lei.

Contribuabilii care efectueaza sponsorizari si/sau acte de mecenat, potrivit Legii nr. 32/1994 privind sponsorizarea, cu modificarile si completarile ulterioare, si Legii bibliotecilor nr. 334/2002, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare si/sau care acorda burse private, pe baza de contract, in conditiile Legii nr. 376/2004 privind bursele private, cu modificarile ulterioare, scad din impozitul pe profit datorat sumele aferente, daca aceste cheltuieli insumate indeplinesc cumulativ conditiile prevazute de art. 21 alin.(4) lit. p) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare.

————–

Pct. 49^1 din Normele metodologice de aplicare a art. 21, alin. (4), lit. p) din Legea nr. 571/2003 a fost introdus de pct. 7 din sectiunea A a art. I din HOTARAREA nr. 84 din 3 februarie 2005, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 147 din 18 februarie 2005.

Ultimul alineat al pct. 49^1 din Normele metodologice de aplicare a art. 21, alin. (4), lit. p) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal a fost introdus de pct. 14 al lit. B a art. I din HOTARAREA nr. 1.861 din 21 decembrie 2006, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 1.044 din 29 decembrie 2006.

 

Codul fiscal:

[….]

 1. t) in perioada 1 mai 2009-31 decembrie 2010, cheltuielile privind combustibilul pentru vehiculele rutiere motorizate care sunt destinate exclusiv pentru transportul rutier de persoane, cu o greutate maxima autorizata care sa nu depaseasca 3.500 kg si care sa nu aiba mai mult de 9 scaune de pasageri, incluzand si scaunul soferului, aflate in proprietatea sau in folosinta contribuabilului, cu exceptia situatiei in care vehiculele se inscriu in oricare din urmatoarele categorii:
 2. vehiculele utilizate exclusiv pentru: interventie, reparatii, paza si protectie, curierat, transport de personal la si de la locul de desfasurare a activitatii, precum si vehiculele special adaptate pentru a fi utilizate drept care de reportaj, vehiculele utilizate de agenti de vanzari si de agenti de recrutare a fortei de munca;
 3. vehiculele utilizate pentru transportul de persoane cu plata, inclusiv pentru activitatea de taxi;
 4. vehiculele utilizate pentru inchirierea catre alte persoane, inclusiv pentru desfasurarea activitatii de instruire in cadrul scolilor de soferi.

 

Norme metodologice:

49^2. Termenii si expresiile prevazute la art. 21 alin. (4) lit. t) pct. 1 au semnificatiile prevazute la pct. 45^1 din normele metodologice date in aplicarea art. 145^1 din Codul fiscal din titlul VI «Taxa pe valoarea adaugata».”

———–

Pct. 49^1 din Normele metodologice de aplicare a art. 21 alin. (4) lit. t) din Legea nr. 571/2003 a fost introdus de pct. 2 al literei A de la articolul unic din HOTaRaREA nr. 488 din 28 aprilie 2009, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 286 din 30 aprilie 2009.

 

Codul fiscal:

Provizioane si rezerve

Art. 22 – (1) Contribuabilul are dreptul la deducerea rezervelor si provizioanelor, numai in conformitate cu prezentul articol, astfel:

 1. a) rezerva legala este deductibila in limita unei cote de 5% aplicata asupra profitului contabil, inainte de determinarea impozitului pe profit, din care se scad veniturile neimpozabile si se adauga cheltuielile aferente acestor venituri neimpozabile, pana ce aceasta va atinge a cincea parte din capitalul social subscris si varsat sau din patrimoniu, dupa caz, potrivit legilor de organizare si functionare. In cazul in care aceasta este utilizata pentru acoperirea pierderilor sau este distribuita sub orice forma, reconstituirea ulterioara a rezervei nu mai este deductibila la calculul profitului impozabil. Prin exceptie, rezerva constituita de persoanele juridice care furnizeaza utilitati societatilor comerciale care se restructureaza, se reorganizeaza sau se privatizeaza poate fi folosita pentru acoperirea pierderilor de valoare a pachetului de actiuni obtinut in urma procedurii de conversie a creantelor, iar sumele destinate reconstituirii ulterioare a acesteia sunt deductibile la calculul profitului impozabil;

 

Norme metodologice:

 1. Cota de 5% reprezentand rezerva prevazuta la art. 22 alin. (1) lit. a) din Codul fiscal se aplica asupra diferentei dintre totalul veniturilor, din care se scad veniturile neimpozabile, si totalul cheltuielilor, din care se scad cheltuielile cu impozitul pe profit si cheltuielile aferente veniturilor neimpozabile, inregistrate in contabilitate. Rezerva se calculeaza cumulat de la inceputul anului si este deductibila la calculul profitului impozabil trimestrial sau anual, dupa caz. in veniturile neimpozabile care se scad la determinarea bazei de calcul pentru rezerva sunt incluse veniturile prevazute la art. 20 din Codul fiscal, cu exceptia celor prevazute la lit. c) din acelasi articol. Rezervele astfel constituite se completeaza sau se diminueaza in functie de nivelul profitului contabil din perioada de calcul. De asemenea, majorarea sau diminuarea rezervelor astfel constituite se efectueaza si in functie de nivelul capitalului social subscris si varsat sau al patrimoniului. in situatia in care, ca urmare efectuarii unor operatiuni de reorganizare, rezerva legala a persoanei juridice beneficiare depaseste a cincea parte din capitalul social sau din patrimoniul social, dupa caz, diminuarea rezervei legale, la nivelul prevazut de lege, nu este obligatorie.

—————-

Pct. 50 din Normele metodologice de aplicare a art. 22, alin. (1), lit. a) din Legea nr. 571/2003 a fost modificat de pct. 2, subpct. 5 al art. I din HOTARAREA nr. 1.840 din 28 octombrie 2004, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 1.074 din 18 noiembrie 2004.

Pct. 50 din Normele metodologice de aplicare a art. 22, alin. (1), lit. a) din Legea nr. 571/2003 a fost modificat de pct. 12 al lit. B a art. I din HOTaRaREA nr. 1.579 din 19 decembrie 2007, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 894 din 28 decembrie 2007.

 

 1. In cazul in care aceasta rezerva este utilizata pentru acoperirea pierderilor sau este distribuita sub orice forma, rezerva reconstituita ulterior acestei utilizari in aceeasi limita nu mai este deductibila la calculul profitului impozabil.

 

Codul fiscal:

 1. b) provizioanele pentru garantii de buna executie acordate clientilor;

 

Norme metodologice:

 1. Provizioanele pentru garantii de buna executie acordate clientilor se constituie trimestrial numai pentru bunurile livrate, lucrarile executate si serviciile prestate in cursul trimestrului respectiv pentru care se acorda garantie in perioadele urmatoare, la nivelul cotelor prevazute in contractele incheiate sau la nivelul procentelor de garantare prevazut in tariful lucrarilor executate ori serviciilor prestate.

Pentru lucrarile de constructii care necesita garantii de buna executie, conform prevederilor din contractele incheiate, astfel de provizioane se constituie trimestrial, in limita cotelor prevazute in contracte, cu conditia reflectarii integrale la venituri a valorii lucrarilor executate si confirmate de beneficiar pe baza situatiilor de lucrari.

Inregistrarea la venituri a provizioanelor constituite pentru garantiile de buna executie se face pe masura efectuarii cheltuielilor cu remedierile sau la expirarea perioadei de garantie inscrise in contract.

Aceleasi prevederi se aplica si in cazul provizioanelor pentru garantii de buna executie a contractelor externe, acordate in conditiile legii producatorilor si prestatorilor de servicii, in cazul exporturilor complexe, proportional cu cota de participare la realizarea acestora, cu conditia ca acestea sa se regaseasca distinct in contractele incheiate sau in tariful lucrarilor executate si in facturile emise.

Prin export complex se intelege exportul de echipamente, instalatii sau parti de instalatii, separat ori impreuna cu tehnologii, licente, know-how, asistenta tehnica, proiectare, constructii-montaj, lucrari de punere in functiune si receptie, precum si piesele de schimb si materialele aferente, definite in conformitate cu actele normative in vigoare.

Sunt considerate exporturi complexe lucrarile geologice de proiectare-explorare, lucrarile de exploatare pentru zacaminte minerale, constructii de retele electrice, executarea de foraje de sonde, constructii de schele, de instalatii si conducte de transport, de depozitare si de distribuire a produselor petroliere si a gazelor naturale, precum si realizarea de nave complete, de obiective in domeniile agriculturii, imbunatatirilor funciare, amenajarilor hidrotehnice, silvice, organizarea exploatarilor forestiere si altele asemenea, definite in conformitate cu actele normative in vigoare.

 

Codul fiscal:

 1. c) provizioanele constituite in limita unui procent de 20% incepand cu data de 1 ianuarie 2004, 25% incepand cu data de 1 ianuarie 2005, 30% incepand cu data de 1 ianuarie 2006, din valoarea creantelor asupra clientilor, inregistrate de catre contribuabili, altele decat cele prevazute la lit. d), f), g) si i), care indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii:
 2. sunt inregistrate dupa data de 1 ianuarie 2004;
 3. sunt neincasate intr-o perioada ce depaseste 270 de zile de la data scadentei;
 4. nu sunt garantate de alta persoana;
 5. sunt datorate de o persoana care nu este persoana afiliata contribuabilului;
 6. au fost incluse in veniturile impozabile ale contribuabilului.

 

Norme metodologice:

 1. Creantele asupra clientilor reprezinta sumele datorate de clientii interni si externi pentru produse, semifabricate, materiale, marfuri etc. vandute, lucrari executate si servicii prestate, pe baza de facturi, inregistrate dupa 1 ianuarie 2004 si neincasate intr-o perioada ce depaseste 270 de zile de la data scadentei.

Diminuarea sau anularea provizioanelor se efectueaza prin trecerea acestora pe venituri in cazul incasarii creantei, proportional cu valoarea incasata sau inregistrarea acesteia pe cheltuieli.

In cazul creantelor in valuta, provizionul este deductibil la nivelul valorii influentate cu diferentele de curs favorabile sau nefavorabile ce apar cu ocazia evaluarii acestora. Valoarea provizioanelor pentru creantele asupra clientilor este luata in considerare la determinarea profitului impozabil in trimestrul in care sunt indeplinite conditiile prevazute la art. 22 din Codul fiscal si nu poate depasi valoarea acestora, inregistrata in contabilitate in anul fiscal curent sau in anii anteriori. Procentele prevazute la art. 22 alin. (1) lit. c) din Codul fiscal, aplicate asupra creantelor inregistrate incepand cu anii fiscali 2004, 2005 si, respectiv, 2006, nu se recalculeaza.

Cheltuielile reprezentand pierderile din creantele incerte sau in litigiu neincasate, inregistrate cu ocazia scoaterii din evidenta a acestora, sunt deductibile pentru partea acoperita de provizionul constituit potrivit art. 22 din Codul fiscal.

—————-

Pct. 53 din Normele metodologice de aplicare a art. 22, alin. (1), lit. c) din Legea nr. 571/2003 a fost modificat de pct. 2, subpct. 6 al art. I din HOTARAREA nr. 1.840 din 28 octombrie 2004, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 1.074 din 18 noiembrie 2004.

 

Codul fiscal:

 1. e) abrogata;

—————-

Litera e) a alin. (1) al art. 22 a fost abrogata de pct. 14 al art. I din LEGEA nr. 343 din 17 iulie 2006, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 662 din 1 august 2006.

 

Norme metodologice:

 1. Abrogat.

—————-

Pct. 54 din Normele metodologice de aplicare a art. 22, alin. (1), lit. e) din Legea nr. 571/2003 a fost abrogat de pct. 16 al lit. B a art. I din HOTaRaREA nr. 1.620 din 29 decembrie 2009, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 927 din 31 decembrie 2009.

 

Codul fiscal:

 1. g) rezervele legale si provizioanele constituite de Banca Nationala a Romaniei, in conformitate cu legislatia in vigoare; (Litera g) a alin. (1) al art. 22 a fost abrogata de pct. 13 al I din ORDONANTA nr. 83 din 19 august 2004, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 793 din 27 august 2004.)

 

Norme metodologice:

 1. Abrogat.

—————-

Pct. 55 din Normele metodologice de aplicare a art. 22, alin. (1), lit. e) din Legea nr. 571/2003 a fost abrogat de pct. 16 al lit. B a art. I din HOTaRaREA nr. 1.620 din 29 decembrie 2009, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 927 din 31 decembrie 2009.

 

Codul fiscal:

 1. h) rezervele tehnice constituite de societatile de asigurare si reasigurare, potrivit prevederilor legale de organizare si functionare, cu exceptia rezervei de egalizare. Pentru contractele de asigurare cedate in reasigurare, rezervele se diminueaza astfel incat nivelul acestora sa acopere partea de risc care ramane in sarcina asiguratorului, dupa deducerea reasigurarii;

————–

Litera h) a alin. (1) al art. 22 a fost modificata de pct. 15 al art. I din LEGEA nr. 343 din 17 iulie 2006, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 662 din 1 august 2006.

 

Norme metodologice:

 1. In cazul societatilor din domeniul asigurarilor si reasigurarilor sunt deductibile rezervele tehnice calculate conform prevederilor Legii nr. 32/2000 privind societatile de asigurare si supravegherea asigurarilor, cu modificarile si completarile ulterioare. Conform dispozitiilor acestei legi rezervele de prime si de daune se constituie din cote-parti corespunzatoare sumelor aferente riscurilor neexpirate in anul in care s-au incasat primele.

 

Codul fiscal:

 1. l) provizioanele constituite de companiile aeriene din Romania pentru acoperirea cheltuielilor de intretinere si reparare a parcului de aeronave si a componentelor aferente, potrivit programelor de intretinere ale aeronavelor, aprobate corespunzator de catre Autoritatea Aeronautica Civila Romana.

 

Norme metodologice:

56^1. Pentru aplicarea prevederilor art. 22 alin.(1) lit. l) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, companiile aeriene din Romania deduc, la calculul profitului impozabil, provizioane constituite pentru acoperirea cheltuielilor de intretinere si reparare a parcului de aeronave si a componentelor aferente, potrivit programelor de intretinere ale aeronavelor aprobate corespunzator de catre Autoritatea Aeronautica Civila Romana, la un nivel stabilit pe baza tipului de aeronava, numarului de ore de zbor aprobat si al tarifului practicat de prestator, prevazut in contractul incheiat cu acesta.

————–

Pct. 56^1 din Normele metodologice de aplicare a art. 22, alin. (1), lit. l) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal a fost introdus de pct. 15 al lit. B a art. I din HOTARAREA nr. 1.861 din 21 decembrie 2006, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 1.044 din 29 decembrie 2006.

 

Codul fiscal:

(2) Contribuabilii autorizati sa desfasoare activitate in domeniul exploatarii zacamintelor naturale sunt obligati sa inregistreze in evidenta contabila si sa deduca provizioane pentru refacerea terenurilor afectate si pentru redarea acestora in circuitul economic, silvic sau agricol, in limita unei cote de 1% aplicate asupra diferentei dintre veniturile inregistrate in legatura cu realizarea si vanzarea zacamintelor naturale si cheltuielile efectuate cu extractia, prelucrarea si livrarea acestora, pe toata durata de functionare a exploatarii zacamintelor naturale.

————

Alin. (2) al art. 22 a fost modificat de pct. 18 al art. I din ORDONANtA DE URGENta nr. 109 din 7 octombrie 2009, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 689 din 13 octombrie 2009.

 

Norme metodologice:

 1. Provizioanele prevazute la art. 22 alin. (2) din Codul fiscal sunt obligatorii pentru contribuabilii care au ca domeniu de activitate exploatarea de resurse minerale, gaze naturale si pentru titularii acordurilor petroliere.

 

Codul fiscal:

(5) Reducerea sau anularea oricarui provizion ori a rezervei care a fost anterior dedusa se include in veniturile impozabile, indiferent daca reducerea sau anularea este datorata modificarii destinatiei provizionului sau a rezervei, distribuirii provizionului sau rezervei catre participanti sub orice forma, lichidarii, divizarii, fuziunii contribuabilului sau oricarui alt motiv. Prevederile prezentului alineat nu se aplica daca un alt contribuabil preia un provizion sau o rezerva in legatura cu o divizare sau fuziune, reglementarile acestui articol aplicandu-se in continuare acelui provizion sau rezerva.

 

Norme metodologice:

57^1. In aplicarea prevederilor art. 22 alin. (5), corelate cu dispozitiile art. 19 din Codul fiscal, surplusul din reevaluarea imobilizarilor corporale, care a fost anterior deductibil, evidentiat potrivit reglementarilor contabile in contul «Rezultatul reportat» sau in contul «Alte rezerve», analitice distincte, se impoziteaza la momentul modificarii destinatiei rezervei, distribuirii rezervei catre participanti sub orice forma, lichidarii, divizarii, fuziunii contribuabilului sau oricarui alt motiv, inclusiv la folosirea acesteia pentru acoperirea pierderilor contabile. Pentru calculul profitului impozabil aceste sume sunt elemente similare veniturilor.

Inregistrarea si mentinerea in capitaluri proprii, respectiv conturi de rezerve sau rezultatul reportat, analitice distincte, a rezervelor constituite in baza unor acte normative nu se considera modificarea destinatiei sau distributie.

————–

Pct. 57^1 din Normele metodologice de aplicare a art. 22, alin. (5) din Legea nr. 571/2003 a fost introdus de pct. 8 din sectiunea A a art. I din HOTARAREA nr. 84 din 3 februarie 2005, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 147 din 18 februarie 2005.

 

Codul fiscal:

(5^1) Prin exceptie de la prevederile alin. (5), rezervele din reevaluarea mijloacelor fixe, inclusiv a terenurilor, efectuata dupa data de 1 ianuarie 2004, care sunt deduse la calculul profitului impozabil prin intermediul amortizarii fiscale sau al cheltuielilor privind activele cedate si/sau casate, se impoziteaza concomitent cu deducerea amortizarii fiscale, respectiv la momentul scaderii din gestiune a acestor mijloace fixe, dupa caz.

 

Norme metodologice:

57^2. Nu intra sub incidenta prevederilor art. 22 alin. (5^1) din Codul fiscal rezervele reprezentand surplusul realizat din rezerve din reevaluarea mijloacelor fixe, inclusiv a terenurilor, efectuata dupa data de 1 ianuarie 2004, existente in sold in contul «1065» la data de 30 aprilie 2009 inclusiv, care au fost deduse la calculul profitului impozabil. Aceste rezerve se impoziteaza la momentul modificarii destinatiei acestora potrivit prevederilor art. 22 alin. (5) din Codul fiscal.

———–

Pct. 57^2 din Normele metodologice de aplicare a art. 22 alin. (5^1) din Legea nr. 571/2003 a fost introdus de pct. 3 al literei A de la articolul unic din HOTaRaREA nr. 488 din 28 aprilie 2009, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 286 din 30 aprilie 2009.

 

57^3. Nu intra sub incidenta prevederilor art. 22 alin. (5^1) din Codul fiscal partea din rezerva din reevaluarea mijloacelor fixe efectuata dupa data de 1 ianuarie 2004, dedusa la calculul profitului impozabil prin intermediul amortizarii fiscale pana la data de 30 aprilie 2009 inclusiv, si care nu a fost capitalizata prin transferul direct in contul 1065 «Rezerve reprezentand surplusul realizat din rezerve din reevaluare» pe masura ce mijloacele fixe au fost utilizate. Aceasta parte a rezervei se impoziteaza potrivit prevederilor art. 22 alin. (5) din Codul fiscal.

De asemenea, nu intra sub incidenta prevederilor art. 22 alin. (5^1) din Codul fiscal rezerva din reevaluarea mijloacelor fixe efectuata dupa data de 1 ianuarie 2004, aferenta mijloacelor fixe transferate in cadrul operatiunuilor de reorganizare, potrivit legii, la momentul scaderii din gestiune a acestora la persoana juridica ce efectueaza transferul, in conditiile in care rezerva respectiva este preluata de societatea beneficiara, prevederile art. 22 alin. (5^1) aplicandu-se in continuare la societatea beneficiara.

—————-

Pct. 57^3 din Normele metodologice de aplicare a art. 22 alin. (5^1) din Legea nr. 571/2003 a fost introdus de pct. 17 al lit. B a art. I din HOTaRaREA nr. 1.620 din 29 decembrie 2009, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 927 din 31 decembrie 2009.

 

Codul fiscal:

(6) Sumele inregistrate in conturi de rezerve legale si rezerve reprezentand facilitati fiscale nu pot fi utilizate pentru majorarea capitalului social sau pentru acoperirea pierderilor. in cazul in care nu sunt respectate prevederile prezentului alineat, asupra acestor sume se recalculeaza impozitul pe profit si se stabilesc dobanzi si penalitati de intarziere, de la data aplicarii facilitatii respective, potrivit legii. Nu se supun impozitarii rezervele de influente de curs valutar aferente aprecierii disponibilitatilor in valuta, constituite potrivit legii, inregistrate de societati comerciale bancare – persoane juridice romane si sucursalele bancilor straine, care isi desfasoara activitatea in Romania.

————-

Alin. (6) al art. 22 a fost modificat de RECTIFICAREA nr. 571 din 22 decembrie 2003, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 112 din 6 februarie 2004.

 

Norme metodologice:

 1. Intra sub incidenta art. 22 alin. (6) din Codul fiscal urmatoarele sume inregistrate in conturi de rezerve sau surse proprii de finantare, in conformitate cu reglementarile privind impozitul pe profit:
 2. a) sumele reprezentand diferentele nete rezultate din evaluarea disponibilului in devize, in conformitate cu actele normative in vigoare, care au fost neimpozabile;
 3. b) scutirile si reducerile de impozit pe profit aplicate asupra profitului investit potrivit prevederilor legii, inclusiv suma profitului investit, diferenta dintre cota redusa de impozit pentru exportul de bunuri si/sau servicii si cota standard, precum si cele prevazute in legi speciale.

 

Codul fiscal:

Cheltuielile cu dobanzile si diferente de curs valutar

Art. 23. – (1) Cheltuielile cu dobanzile sunt integral deductibile in cazul in care gradul de indatorare a capitalului este mai mic sau egal cu trei. Gradul de indatorare a capitalului se determina ca raport intre capitalul imprumutat cu termen de rambursare peste un an si capitalul propriu, ca medie a valorilor existente la inceputul anului si sfarsitul perioadei pentru care se determina impozitul pe profit. Prin capital imprumutat se intelege totalul creditelor si imprumuturilor cu termen de rambursare peste un an, potrivit clauzelor contractuale.

(2) in conditiile in care gradul de indatorare a capitalului este peste trei, cheltuielile cu dobanzile si cu pierderea neta din diferentele de curs valutar, aferente imprumuturilor luate in calcul la determinarea gradului de indatorare, sunt nedeductibile. Acestea se reporteaza in perioada urmatoare, in conditiile alin. (1), pana la deductibilitatea integrala a acestora.

(3) in cazul in care cheltuielile din diferentele de curs valutar ale contribuabilului depasesc veniturile din diferentele de curs valutar, diferenta va fi tratata ca o cheltuiala cu dobanda, potrivit alin. (1), deductibilitatea acestei diferente fiind supusa limitei prevazute la alin. (1). Cheltuielile din diferentele de curs valutar, care se limiteaza potrivit prezentului alineat, sunt cele aferente imprumuturilor luate in calcul la determinarea gradului de indatorare a capitalului.

(4) Dobanzile si pierderile din diferente de curs valutar, in legatura cu imprumuturile obtinute direct sau indirect de la banci internationale de dezvoltare si organizatii similare, mentionate in norme, si cele care sunt garantate de stat, cele aferente imprumuturilor obtinute de la institutiile de credit romane sau straine, institutiile financiare nebancare, de la persoanele juridice care acorda credite potrivit legii, precum si cele obtinute in baza obligatiunilor admise la tranzactionare pe o piata reglementata nu intra sub incidenta prevederilor prezentului articol.

(5) in cazul imprumuturilor obtinute de la alte entitati, cu exceptia celor prevazute la alin. (4), dobanzile deductibile sunt limitate la:

 1. a) nivelul ratei dobanzii de referinta a Bancii Nationale a Romaniei, corespunzatoare ultimei luni din trimestru, pentru imprumuturile in lei; si
 2. b) nivelul ratei dobanzii anuale de 9%, pentru imprumuturile in valuta. Acest nivel al ratei dobanzii se aplica la determinarea profitului impozabil aferent anului fiscal 2004. Nivelul ratei dobanzii pentru imprumuturile in valuta se actualizeaza prin hotarare a Guvernului.

(6) Limita prevazuta la alin. (5) se aplica separat pentru fiecare imprumut, inainte de aplicarea prevederilor alin. (1) si (2).

(7) Prevederile alin. (1)-(3) nu se aplica societatilor comerciale bancare, persoane juridice romane, sucursalelor bancilor straine care isi desfasoara activitatea in Romania, societatilor de leasing pentru operatiunile de leasing, societatilor de credit ipotecar, institutiilor de credit, precum si institutiilor financiare nebancare.

(8) In cazul unei persoane juridice straine care isi desfasoara activitatea printr-un sediu permanent in Romania, prevederile prezentului articol se aplica prin luarea in considerare a capitalului propriu.

———–

Alin. (1) al art. 23 a fost modificat de pct. 5 din LEGEA nr. 494 din 12 noiembrie 2004, publicata in  MONITORUL OFICIAL nr. 1.092 din 24 noiembrie 2004.

Alin. (2) al art. 23 a fost modificat de pct. 15 al art. I din ORDONANTA nr. 83 din 19 august 2004, publicata in  MONITORUL OFICIAL nr. 793 din 27 august 2004.

Alin. (2) al art. 23 a fost modificat de pct. 6 din LEGEA nr. 494 din 12 noiembrie 2004, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 1.092 din 24 noiembrie 2004.

Alin. (3) al art. 23 a fost modificat de pct. 16 al art. I din ORDONANTA nr. 83 din 19 august 2004, publicata in  MONITORUL OFICIAL nr. 793 din 27 august 2004.

Alin. (4) al art. 23 a fost modificat de pct. 17 al art. I din ORDONANTA nr. 83 din 19 august 2004, publicata in  MONITORUL OFICIAL nr. 793 din 27 august 2004.

Alin. (5) al art. 23 a fost modificat de pct. 18 al art. I din ORDONANTA nr. 83 din 19 august 2004, publicata in  MONITORUL OFICIAL nr. 793 din 27 august 2004.

Alin. (4) al art. 23 a fost modificat de pct. 17 al art. I din LEGEA nr. 343 din 17 iulie 2006, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 662 din 1 august 2006.

Alin. (7) al art. 23 a fost modificat de pct. 17 al art. I din LEGEA nr. 343 din 17 iulie 2006, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 662 din 1 august 2006.

Alin. (2) al art. 23 a fost modificat de pct. 19 al art. I din ORDONANtA DE URGENta nr. 109 din 7 octombrie 2009, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 689 din 13 octombrie 2009.

 

Norme metodologice:

 1. In vederea determinarii valorii deductibile a cheltuielilor cu dobanzile se efectueaza mai intai ajustarile conform art. 23 alin. (5) din Codul fiscal. Valoarea cheltuielilor cu dobanzile care excedeaza nivelului de deductibilitate prevazut la art. 23 alin. (5) din Codul fiscal este nedeductibila, fara a mai fi luata in calcul in perioadele urmatoare.
 2. In cazul in care capitalul propriu are o valoare negativa sau gradul de indatorare este mai mare decat 3, cheltuielile cu dobanzile si cu pierderea neta din diferentele de curs valutar sunt nedeductibile. Acestea se reporteaza in perioada urmatoare, in conditiile art. 23 alin. (1) din Codul fiscal, pana la deductibilitatea integrala a acestora.
 3. Intra sub incidenta art. 23 alin. (3) din Codul fiscal numai pierderea neta din diferentele de curs valutar aferente capitalului imprumutat.
 4. In sensul art. 23 alin. (4) si (7) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, institutiile de credit, persoane juridice romane, sunt cele autorizate, potrivit legii, de Banca Nationala a Romaniei.

————-

Pct. 62 din Normele metodologice de aplicare a art. 23, alin. (4) si (7) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal a fost modificat de pct. 16 al lit. B a art. I din HOTARAREA nr. 1.861 din 21 decembrie 2006, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 1.044 din 29 decembrie 2006.

 

 1. In sensul art. 23 alin. (1) din Codul fiscal, prin capital imprumutat se intelege totalul creditelor si imprumuturilor cu termen de rambursare peste un an incepand de la data incheierii contractului, cu exceptia celor prevazute la alin. (4) al art. 23 din Codul fiscal, indiferent de data la care acestea au fost contractate.

In capitalul imprumutat se includ si creditele sau imprumuturile care au un termen de rambursare mai mic de un an, in situatia in care exista prelungiri ale acestui termen, iar perioada de rambursare curenta, insumata cu perioadele de rambursare anterioare ale creditelor sau imprumuturilor pe care le prelungesc, depaseste un an.

 1. Capitalul propriu cuprinde capitalul social, rezervele legale, alte rezerve, profitul nedistribuit, rezultatul exercitiului si alte elemente de capital propriu constituite potrivit reglementarilor legale. In cazul sediilor permanente, capitalul propriu cuprinde capitalul de dotare pus la dispozitie de persoana juridica straina pentru desfasurarea activitatii in Romania, potrivit documentelor de autorizare, rezervele legale, alte rezerve, rezultatul exercitiului si alte elemente de capital propriu constituite potrivit reglementarilor legale.
 2. Pentru calculul deductibilitatii cheltuielilor cu dobanzile se au in vedere urmatoarele:
 3. a) pentru imprumuturile angajate de la alte entitati, cu exceptia celor prevazute la art. 23 alin. (4) din Codul fiscal, se aplica limita prevazuta la art. 23 alin. (5) din acelasi act normativ, indiferent de data la care au fost contractate;
 4. b) in scopul aplicarii art. 23 alin. (5) lit. a) din Codul fiscal, nivelul ratei dobanzii de referinta, recunoscuta la calculul profitului impozabil, este cea din ultima luna a trimestrului pentru care se calculeaza impozitul pe profit, publicata de Banca Nationala a Romaniei in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I;
 5. c) modul de calcul al dobanzii, conform art. 23 alin. (5) din Codul fiscal, va fi cel corespunzator modului de calcul al dobanzii aferente imprumuturilor;
 6. d) rezultatul exercitiului financiar luat in calcul la determinarea capitalului propriu pentru sfarsitul perioadei este cel inregistrat de contribuabil inainte de calculul impozitului pe profit.
 7. Cheltuielile cu dobanzile insumate cu pierderea neta din diferentele de curs valutar aferente imprumuturilor cu termen de rambursare mai mare de un an, luate in considerare la calculul gradului de indatorare, sunt deductibile la determinarea profitului impozabil in conditiile prevazute la art. 23 alin. (1) din Codul fiscal.
 8. In vederea determinarii impozitului pe profit, gradul de indatorare se calculeaza ca raport intre media capitalului imprumutat si media capitalului propriu. Pentru calculul acestor medii se folosesc valorile existente la inceputul anului si la sfarsitul perioadei pentru care se determina impozitul pe profit, dupa cum urmeaza:

 

*T*

Capital imprumutat     +  Capital imprumutat

(inceputul anului fiscal)    (sfarsitul perioadei)

────────────────────────────────────────────────

2

Gradul de indatorare = ────────────────────────────────────────────────

Capital propriu           + Capital propriu

(inceputul anului fiscal)   (sfarsitul perioadei)

─────────────────────────────────────────────────

2

astfel:

 

Capital imprumutat     + Capital imprumutat

(inceputul anului fiscal)   (sfarsitul perioadei)

Gradul de indatorare = ─────────────────────────────────────────────────

Capital propriu        + Capital propriu

(inceputul anului fiscal)  (sfarsitul perioadei)

 

*ST*

 

 1. In cazul in care gradul de indatorare astfel determinat este mai mic sau egal cu trei, cheltuielile cu dobanzile si cu pierderea neta de curs valutar sunt deductibile integral dupa ce s-au efectuat ajustarile prevazute la art. 23 alin. (5) din Codul fiscal.
 2. Daca gradul de indatorare astfel determinat este mai mare decat trei, suma cheltuielilor cu dobanzile si cu pierderea neta din diferente de curs valutar este nedeductibila in perioada de calcul al impozitului pe profit, urmand sa se reporteze in perioada urmatoare, devenind subiect al limitarii prevazute la art. 23 alin. (1) din Codul fiscal pentru perioada in care se reporteaza.
 3. in sensul prevederilor art. 23 alin. (4) din Codul fiscal, prin banci internationale de dezvoltare se intelege:

– Banca Internationala pentru Reconstructie si Dezvoltare (B.I.R.D.), Corporatia Financiara Internationala (C.F.I.) si Asociatia pentru Dezvoltare Internationala (A.D.I.);

– Banca Europeana de Investitii (B.E.I.);

– Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare (B.E.R.D.);

– banci si organizatii de cooperare si dezvoltare regionala similare.

Prin imprumut garantat de stat se intelege imprumutul garantat de stat potrivit Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publica, cu modificarile si completarile ulterioare.

Intra sub incidenta prevederilor art. 23 alin. (4) din Codul fiscal si dobanzile/pierderile din diferente de curs valutar, aferente imprumuturilor obtinute in baza obligatiunilor emise, potrivit legii, de catre societatile comerciale, cu respectarea cerintelor specifice de admitere la tranzactionare pe o piata reglementata din Romania, potrivit prevederilor Legii nr. 297/2004 privind piata de capital, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si cele admise la tranzactionare pe piete straine de valori mobiliare reglementate de autoritatea in domeniu a statelor respective.

————-

Pct. 70 din Normele metodologice de aplicare a art. 23, alin. (4) si (7) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal a fost modificat de pct. 16 al lit. B a art. I din HOTaRaREA nr. 1.861 din 21 decembrie 2006, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 1.044 din 29 decembrie 2006.

Pct. 70 din Normele metodologice de aplicare a art. 23, alin. (4) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal a fost modificat de pct. 6 al lit. B a art. I din HOTaRaREA nr. 791 din 2 august 2010, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 542 din 3 august 2010.

 

70^1. Pentru determinarea profitului impozabil incepand cu anul fiscal 2010, nivelul ratei dobanzii pentru imprumuturile in valuta este de 6%.

————–

Punctele 59-70 din Normele metodologice de aplicare a art. 23 din Legea nr. 571/2003 sunt reproduse in forma prevazuta de pct. 9 din sectiunea A a art. I din HOTaRaREA nr. 84 din 3 februarie 2005, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 147 din 18 februarie 2005.

Pct. 70^1 din Normele metodologice de aplicare a art. 23 din Legea nr. 571/2003 a fost introdus de articolul unic din HOTaRaREA nr. 580 din 3 mai 2006, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 400 din 9 mai 2006.

Pct. 70^1 din Normele metodologice de aplicare a art. 23 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal a fost modificat de pct. 1 al lit. A a art. I din HOTaRaREA nr. 213 din 28 februarie 2007, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 153 din 2 martie 2007.

Pct. 70^1 din Normele metodologice de aplicare a art. 23 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal a fost modificat de articolul unic din HOTaRaREA nr. 616 din 20 mai 2009, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 351 din 26 mai 2009.

Pct. 70^1 din Normele metodologice de aplicare a art. 23 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal a fost modificat de articolul unic din HOTaRaREA nr. 296 din 31 martie 2010, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 239 din 15 aprilie 2010.

 

Codul fiscal:

Art. 24 […]

(11) Amortizarea fiscala se calculeaza dupa cum urmeaza:

 1. a) incepand cu luna urmatoare celei in care mijlocul fix amortizabil se pune in functiune;
 2. b) pentru cheltuielile cu investitiile efectuate din surse proprii la mijloacele fixe din domeniul public, pe durata normala de utilizare, pe durata normala de utilizare ramasa sau pe perioada contractului de concesionare sau inchiriere, dupa caz;
 3. c) pentru cheltuielile cu investitiile efectuate la mijloacele fixe concesionate, inchiriate sau luate in locatie de gestiune de cel care a efectuat investitia, pe perioada contractului sau pe durata normala de utilizare, dupa caz;
 4. d) pentru cheltuielile cu investitiile efectuate pentru amenajarea terenurilor, liniar, pe o perioada de 10 ani;
 5. e) amortizarea cladirilor si a constructiilor minelor, salinelor cu extractie in solutie prin sonde, carierelor, exploatarilor la zi, pentru substante minerale solide si cele din industria extractiva de petrol, a caror durata de folosire este limitata de durata rezervelor si care nu pot primi alte utilizari dupa epuizarea rezervelor, precum si a investitiilor pentru descoperta se calculeaza pe unitate de produs, in functie de rezerva exploatabila de substanta minerala utila.

Amortizarea pe unitatea de produs se recalculeaza:

 1. din 5 in 5 ani la mine, cariere, extractii petroliere, precum si la cheltuielile de investitii pentru descoperta;
 2. din 10 in 10 ani la saline;
 3. f) mijloacele de transport pot fi amortizate si in functie de numarul de kilometri sau numarul de ore de functionare prevazut in cartile tehnice, pentru cele achizitionate dupa data de 1 ianuarie 2004;
 4. g) pentru locuintele de serviciu, amortizarea este deductibila fiscal pana la nivelul corespunzator suprafetei construite prevazute de legea locuintei;
 5. h) numai pentru autoturismele folosite in conditiile prevazute la art. 21 alin. (3) lit. n).

 

Norme metodologice:

70^2. Pentru perioada in care mijloacele fixe amortizabile nu sunt utilizate cel putin pe o perioada de o luna, recuperarea valorii fiscale ramase neamortizate se efectueaza pe durata normala de utilizare ramasa, incepand cu luna urmatoare repunerii in functiune a acestora, prin recalcularea cotei de amortizare fiscala.”

In aplicarea prevederilor lit. c) a alin.(11) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, amortizarea fiscala a cheltuielilor cu investitiile efectuate la mijloacele fixe concesionate, inchiriate sau luate in locatie de gestiune, se calculeaza pe baza perioadei initiale a contractului, indiferent daca acesta se prelungeste ulterior, sau pe  durata normala de utilizare ramasa, potrivit optiunii contribuabililului, incepand cu luna urmatoare finalizarii investitiei.

————-

Pct. 70^2 din Normele metodologice de aplicare a art. 24, alin. (11) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal a fost introdus de pct. 17 al lit. B a art. I din HOTARAREA nr. 1.861 din 21 decembrie 2006, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 1.044 din 29 decembrie 2006.

 

 

Codul fiscal:

Amortizarea fiscala

Art. 24*) […]

(8) In cazul metodei de amortizare degresiva, amortizarea se calculeaza prin multiplicarea cotelor de amortizare liniara cu unul dintre coeficientii urmatori:

 1. a) 1,5, daca durata normala de utilizare a mijlocului fix amortizabil este intre 2 si 5 ani;
 2. b) 2,0, daca durata normala de utilizare a mijlocului fix amortizabil este intre 5 si 10 ani;
 3. c) 2,5, daca durata normala de utilizare a mijlocului fix amortizabil este mai mare de 10 ani.

————–

*) A se vedea si HOTaRaREA nr. 2.139 din 30 noiembrie 2004, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 46 din 13 ianuarie 2005 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea si duratele normale de functionare a mijloacelor fixe.

 

Norme metodologice:

 1. Exemplu de calcul al amortizarii prin utilizarea regimului de amortizare degresiva. Pentru un mijloc fix se dau urmatoarele date:

– valoarea de intrare: 350.000.000 lei;

– durata normala de functionare conform catalogului: 10 ani;

– cota anuala de amortizare: 100/10 = 10%;

– cota anuala de amortizare degresiva: 10% x 2,0 = 20%;

 

*T*

Amortizarea anuala se va calcula astfel:

──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Ani  Modul de calcul     Amortizarea anuala degresiva      Valoarea ramasa

(lei)                      (lei)

──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

1   350.000.000 x 20%             70.000.000                280.000.000

2   280.000.000 x 20%             56.000.000                224.000.000

3   224.000.000 x 20%             44.800.000                179.200.000

4   179.200.000 x 20%             35.840.000                143.360.000

5   143.360.000 x 20%             28.672.000                114.688.000

6   114.688.000 x 20%=

114.688.000 / 5             22.937.600                 91.750.400

7                                 22.937.600                 68.812.800

8                                 22.937.600                 45.875.200

9                                 22.937.600                 22.937.600

10                                 22.937.600                          0

──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

*ST*

 

Codul fiscal:

(12) Contribuabilii care au investit in mijloace fixe amortizabile sau in brevete de inventie amortizabile si care au dedus cheltuieli de amortizare reprezentand 20% din valoarea de intrare a acestora, conform prevederilor legale, la data punerii in functiune a mijlocului fix sau a brevetului de inventie, pana la data de 30 aprilie 2005 inclusiv, au obligatia sa pastreze in patrimoniu aceste mijloace fixe amortizabile cel putin o perioada egala cu jumatate din durata lor normala de utilizare. In cazul in care nu sunt respectate prevederile prezentului alineat, impozitul pe profit se recalculeaza si se stabilesc dobanzi si penalitati de intarziere de la data aplicarii facilitatii respective, potrivit legii.

—————-

Alin. (12) al art. 24 a fost modificat de pct. 5 al art. I din ORDONANTA DE URGENTA nr. 24 din 24 martie 2005, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 263 din 30 martie 2005. (modificare aplicabila cu data de 1 mai 2005).

Alin. (12) al art. 24 a fost modificat de pct. 2 al art. I din LEGEA nr. 163 din 1 iunie 2005, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 466 din 1 iunie 2005.*)

*) Art. II din LEGEA nr. 163 din 1 iunie 2005 abroga Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 24/2005, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 263 din 30 martie 2005.

 

Norme metodologice:

71^1. Intra sub incidenta art. 24 alin. (12) din Codul fiscal si mijloacele fixe amortizabile de natura constructiilor.

Pentru investitiile considerate mijloace fixe amortizabile in conformitate cu prevederile art. 24 alin. (3) din Codul fiscal, contribuabilii nu beneficiaza de prevederile art. 24 alin. (12) din acelasi act normativ.

Pentru mijloacele fixe amortizabile prevazute la art. 24 alin. (3) lit. b) din Codul fiscal, deducerea de 20% se aplica la data punerii in functiune, cu ocazia receptiei finale, la intreaga valoare a mijlocului fix amortizabil. In acest caz, valoarea fiscala ramasa de recuperat se determina, pe durata normala de utilizare ramasa, scazand din valoarea totala a mijlocului fix amortizabil deducerea de 20% si amortizarea calculata pana la data receptiei finale.

Cheltuielile de amortizare reprezentand deducerea de 20% prevazuta la art. 24 alin. (12) din Codul fiscal sunt deductibile numai pentru mijloacele fixe amortizabile, respectiv brevete de inventie amortizabile inregistrate si puse in functiune pana la data de 30 aprilie 2005 inclusiv. Valoarea fiscala ramasa se determina dupa scaderea din valoarea de intrare a respectivelor mijloace fixe amortizabile/brevete de inventie amortizabile a sumei egale cu deducerea fiscala de 20% si se recupereaza pe durata normala de functionare. In cazul in care duratele normale de functionare au fost recalculate, potrivit normelor legale in vigoare, perioada pentru care exista obligatia pastrarii in patrimoniu a acestor mijloace fixe se coreleaza cu duratele normale de functionare recalculate.

————-

Pct. 71^1 din Normele metodologice de aplicare a art. 24, alin. (12) din Legea nr. 571/2003 a fost introdus de pct. 2, subpct. 8 al art. I din HOTARAREA nr. 1.840 din 28 octombrie 2004, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 1.074 din 18 noiembrie 2004.

Pct. 71^1 din Normele metodologice de aplicare a art. 24, alin. (12) din Legea nr. 571/2003 a fost modificat de de pct. 10 din sectiunea A a art. I din HOTARAREA nr. 84 din 3 februarie 2005, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 147 din 18 februarie 2005.

Pct. 71^1 din Normele metodologice de aplicare a art. 24, alin. (12) din Legea nr. 571/2003 a fost completat de de pct. 2 din sectiunea A a art. I din HOTARAREA nr. 610 din 23 iunie 2005, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 575 din 4 iulie 2005.

 

71^2. Exemplu privind aplicarea prevederilor art. 24 alin. (12) din Codul fiscal:

Un contribuabil care isi desfasoara activitatea in domeniul depozitarii materialelor si marfurilor achizitioneaza in data de 15 septembrie 2004 o cladire-depozit pe care o pune in functiune pe data de 20 a aceleiasi luni. Valoarea de intrare a cladirii-depozit este de 30.000.000 mii lei. Durata normala de functionare a cladirii, conform Catalogului privind clasificarea si duratele normale de functionare a mijloacelor fixe, este de 50 de ani. Contribuabilul, din punct de vedere contabil, foloseste amortizarea liniara. Din punct de vedere fiscal contribuabilul aplica facilitatea prevazuta la art. 24 alin. (12) din Codul fiscal. Ca urmare a aplicarii prevederilor art. 24 alin. (12) din Codul fiscal, contribuabilul va inregistra urmatoarea situatie:

 • deduce din punct de vedere fiscal, in luna septembrie 2004, o cota de 20% din valoarea de intrare a mijlocului fix amortizabil: 20% x 30.000.000 mii lei = 6.000.000 mii lei;
 • valoarea de recuperat din punct de vedere fiscal pe urmatoarele 600 de luni, incepand cu octombrie 2004, 30.000.000 mii lei – 6.000.000 mii lei = 24.000.000 mii lei;
 • amortizarea fiscala lunara din octombrie 2004 pana in septembrie 2054, 40.000 mii lei (24.000.000 mii lei/600 luni).

*T*

– mii lei –

────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Cheltuielile

Amortizarea      de amortizare

Luna                                  fiscala         inregistrate

contabil

────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Septembrie 2004                        6.000.000                  0

Octombrie 2004                            40.000             50.000

Noiembrie 2004                            40.000             50.000

Decembrie 2004                            40.000             50.000

Ianuarie 2005                             40.000             50.000

…  …  …

August 2054                               40.000             50.000

Septembrie 2054                           40.000             50.000

────────────────────────────────────────────────────────────────────────

TOTAL:                                30.000.000         30.000.000

────────────────────────────────────────────────────────────────────────

*ST*

—————

Pct. 71^2 din Normele metodologice de aplicare a art. 24, alin. (12) din Legea nr. 571/2003 a fost introdus de pct. 2, subpct. 8 al art. I din HOTARAREA nr. 1.840 din 28 octombrie 2004, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 1.074 din 18 noiembrie 2004.

 

Codul fiscal:

(16) Contribuabilii care investesc in mijloace fixe destinate prevenirii accidentelor de munca si bolilor profesionale, precum si infiintarii si functionarii cabinetelor medicale, pot deduce integral valoarea acestora la calculul profitului impozabil la data punerii in functiune sau pot recupera aceste cheltuieli prin deduceri de amortizare, potrivit prevederilor prezentului articol.

 

Norme metodologice:

71^3. Abrogat.

—————-

Pct. 71^3 din Normele metodologice de aplicare a art. 24, alin. (16) din Legea nr. 571/2003 a fost introdus de pct. 2, subpct. 8 al art. I din HOTARAREA nr. 1.840 din 28 octombrie 2004, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 1.074 din 18 noiembrie 2004.

Pct. 71^3 din Normele metodologice de aplicare a art. 24, alin. (16) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal a fost abrogat de pct. 7 al lit. B a art. I din HOTaRaREA nr. 791 din 2 august 2010, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 542 din 3 august 2010.

 

Codul fiscal:

(10) Cheltuielile aferente achizitionarii de brevete, drepturi de autor, licente, marci de comert sau fabrica si alte valori similare, precum si cheltuielile de dezvoltare care din punct de vedere contabil reprezinta imobilizari necorporale se recupereaza prin intermediul deducerilor de amortizare liniara pe perioada contractului sau pe durata de utilizare, dupa caz. Cheltuielile aferente achizitionarii sau producerii programelor informatice se recupereaza prin intermediul deducerilor de amortizare liniara pe o perioada de 3 ani. Pentru brevetele de inventie se poate utiliza si metoda de amortizare degresiva sau accelerata.

———–

Alin. (10) al art. 24 a fost modificat de pct. 19 al art. I din ORDONANTA nr. 83 din 19 august 2004, publicata in  MONITORUL OFICIAL nr. 793 din 27 august 2004.

 

Norme metodologice:

71^4. Pentru incadrarea cheltuielilor de dezvoltare in categoria imobilizarilor necorporale se utilizeaza criteriile prevazute de reglementarile contabile aplicabile.

————–

Pct. 71^4 din Normele metodologice de aplicare a art. 24, alin. (10) din Legea nr. 571/2003 a fost introdus de pct. 11 din sectiunea A a art. I din HOTARAREA nr. 84 din 3 februarie 2005, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 147 din 18 februarie 2005.

 

Codul fiscal:

(15) Pentru mijloacele fixe amortizabile, deducerile de amortizare se determina fara a lua in calcul amortizarea contabila. Castigurile sau pierderile rezultate din vanzarea ori din scoaterea din functiune a acestor mijloace fixe se calculeaza pe baza valorii fiscale a acestora, diminuata cu amortizarea fiscala. Pentru mijloacele fixe cu valoarea contabila evidentiata in sold la data de 31 decembrie 2003, amortizarea se calculeaza in baza valorii ramase neamortizata, pe durata normala de utilizare ramasa, folosindu-se metodele de amortizare aplicate pana la aceasta data.

 

Norme metodologice:

71^5. Pentru determinarea valorii fiscale in cazul transferurilor terenurilor cu valoare contabila, precum si pentru determinarea valorii fiscale ramase neamortizate in cazul mijloacelor fixe amortizabile evidentiate in sold la 31 decembrie 2003, in valoarea fiscala de la data intrarii in patrimoniu se includ si reevaluarile efectuate, potrivit legii, pana la acea data.

Pentru determinarea valorii fiscale a terenurilor, respectiv a valorii fiscale ramase neamortizate in cazul mijloacelor fixe amortizabile, vor fi luate in calcul si reevaluarile contabile efectuate dupa data de 1 ianuarie 2007, precum si partea ramasa neamortizata din reevaluarile contabile efectuate in perioada 1 ianuarie 2004 – 31 decembrie 2006, evidentiate la data de 31 decembrie 2006. Nu se recupereaza prin intermediul amortizarii fiscale reevaluarile contabile efectuate dupa data de 1 ianuarie 2004 la mijloacele fixe amortizabile care nu mai au valoare fiscala ramasa neamortizata la data reevaluarii.

in cazul in care ulterior datei de 31 decembrie 2003 se efectueaza reevaluari care determina o descrestere a valorii acestora se procedeaza la o scadere a rezervei din reevaluare in limita soldului creditor al rezervei, in ordinea descrescatoare inregistrarii rezervei, iar valoarea fiscala a terenurilor si valoarea fiscala ramasa neamortizata a mijloacelor fixe amortizabile se recalculeaza corespunzator. in aceste situatii, partea din rezerva din reevaluare care a fost anterior dedusa se include in veniturile impozabile ale perioadei in care se efectueaza operatiunile de reevaluare ulterioare datei de 31 decembrie 2003.

Prin valoarea fiscala ramasa neamortizata se intelege diferenta dintre valoarea fiscala la data intrarii in patrimoniu si valoarea amortizarii fiscale. in valoarea fiscala la data intrarii in patrimoniu se include si taxa pe valoarea adaugata devenita nedeductibila, potrivit prevederilor titlului VI.

————-

Pct. 71^5 din Normele metodologice de aplicare a art. 24, alin. (15) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal a fost modificat de pct. 18 al lit. B a art. I din HOTARAREA nr. 1.861 din 21 decembrie 2006, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 1.044 din 29 decembrie 2006.

Pct. 71^5 din Normele metodologice de aplicare a art. 24 alin. (15) din Legea nr. 571/2003 a fost modificat de pct. 18 al lit. B a art. I din HOTaRaREA nr. 1.620 din 29 decembrie 2009, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 927 din 31 decembrie 2009.

 

71^6. in aplicarea prevederilor art. 24 alin. (15) din Codul fiscal, cheltuielile inregistrate ca urmare a casarii unui mijloc fix cu valoarea fiscala incomplet amortizata sunt cheltuieli efectuate in scopul realizarii de venituri impozabile.

Prin casarea unui mijloc fix se intelege operatia de scoatere din functiune a activului respectiv, urmata de dezmembrarea acestuia si valorificarea partilor componente rezultate, prin vanzare sau prin folosirea in activitatea curenta a contribuabilului.

————–

Pct. 71^6 din Normele metodologice de aplicare a art. 24 alin. (15) din Legea nr. 571/2003 a fost modificat de pct. 18 al lit. B a art. I din HOTaRaREA nr. 1.620 din 29 decembrie 2009, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 927 din 31 decembrie 2009.

 

71^7. Cheltuielile cu amortizarea activelor necorporale aferente capitalului imobilizat, cu valoarea contabila evidentiata in sold la 31 decembrie 2003, sunt deductibile la calculul profitului impozabil, pe durata ramasa de amortizat, in baza valorii ramase neamortizate.

————–

Punctele 71^5-71^7 din Normele metodologice de aplicare a art. 24, alin. (15) din Legea nr. 571/2003 au fost introduse de pct. 11 din sectiunea A a art. I din HOTARAREA nr. 84 din 3 februarie 2005, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 147 din 18 februarie 2005.

 

Codul fiscal:

Contracte de leasing

Art. 25. – (1) In cazul leasingului financiar utilizatorul este tratat din punct de vedere fiscal ca proprietar, in timp ce in cazul leasingului operational, locatorul are aceasta calitate. Amortizarea bunului care face obiectul unui contract de leasing se face de catre utilizator, in cazul leasingului financiar, si de catre locator, in cazul leasingului operational, cheltuielile fiind deductibile, potrivit art. 24.

(2) In cazul leasingului financiar utilizatorul deduce dobanda, iar in cazul leasingului operational locatorul deduce chiria (rata de leasing).

 

Norme metodologice:

 1. Incadrarea operatiunilor de leasing se realizeaza avandu-se in vedere prevederile art. 7 alin. (1) pct. 7 si 8 din Codul fiscal si clauzele contractului de leasing.

 

Codul fiscal:

Pierderi fiscale

Art. 26. – (1) Pierderea anuala, stabilita prin declaratia de impozit pe profit, se recupereaza din profiturile impozabile obtinute in urmatorii 5 ani consecutivi. Recuperarea pierderilor se va efectua in ordinea inregistrarii acestora, la fiecare termen de plata a impozitului pe profit, potrivit prevederilor legale in vigoare din anul inregistrarii acestora.

(2) Pierderea fiscala inregistrata de contribuabilii care isi inceteaza existenta prin divizare sau fuziune nu se recupereaza de catre contribuabilii nou-infiintati sau de catre cei care preiau patrimoniul societatii absorbite, dupa caz.

(3) In cazul persoanelor juridice straine, prevederile alin. (1) se aplica luandu-se in considerare numai veniturile si cheltuielile atribuibile sediului permanent in Romania.

(4) Contribuabilii care au fost platitori de impozit pe venit si care anterior au realizat pierdere fiscala intra sub incidenta prevederilor alin. (1), respectiv alin. (5), de la data la care au revenit la sistemul de impozitare reglementat de prezentul titlu. Aceasta pierdere se recupereaza pe perioada cuprinsa intre data inregistrarii pierderii fiscale si limita celor 5 ani, respectiv 7 ani, dupa caz.

———–

Alin. (4) al art. 26 a fost modificat de pct. 21 al art. I din ORDONANTA nr. 83 din 19 august 2004, publicata in  MONITORUL OFICIAL nr. 793 din 27 august 2004.

Alin. (4) al art. 26 a fost modificat de pct. 1 al art. I din ORDONANtA DE URGENta nr. 91 din 24 iunie 2008, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 480 din 30 iunie 2008.

 

(5) Prin exceptie de la prevederile alin. (1), pierderea fiscala anuala realizata incepand cu anul 2009, stabilita prin declaratia de impozit pe profit, se recupereaza din profiturile impozabile obtinute in urmatorii 7 ani consecutivi. Recuperarea pierderilor se va efectua in ordinea inregistrarii acestora, la fiecare termen de plata a impozitului pe profit, potrivit prevederilor legale in vigoare din anul inregistrarii acestora.

————–

Alin. (5) al art. 26 a fost introdus de pct. 2 al art. I din ORDONANtA DE URGENta nr. 91 din 24 iunie 2008, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 480 din 30 iunie 2008.

 

Norme metodologice:

 1. Recuperarea pierderilor fiscale anuale se face in ordinea inregistrarii acestora, la fiecare termen de plata a impozitului pe profit, potrivit prevederilor legale in vigoare din anul inregistrarii acestora.
 2. Pierderea fiscala reprezinta suma inregistrata in declaratia de impunere a anului precedent.
 3. In cazul in care recuperarea pierderii contabile se face din rezervele legale, constituite din profit inainte de impozitare, reconstituirea ulterioara a rezervei legale nu va mai fi o suma deductibila la calculul profitului impozabil.
 4. Persoana juridica din al carei patrimoniu se desprinde o parte in urma unei operatiuni de divizare si care isi continua existenta ca persoana juridica recupereaza partea din pierderea fiscala inregistrata inainte de momentul in care operatiunea de divizare produce efecte, proportional cu drepturile si obligatiile mentinute de persoana juridica respectiva.
 5. In cazul fuziunii prin absorbtie pierderea fiscala rezultata din declaratia de impunere a persoanei juridice absorbante, declarata pana la data inscrierii la registrul comertului a mentiunii privind majorarea capitalului social, se recupereaza potrivit prevederilor din lege.

 

Codul fiscal:

Reorganizari, lichidari si alte transferuri de active si titluri de participare

Art. 27. – (1) In cazul contributiilor cu active la capitalul unei persoane juridice in schimbul unor titluri de participare la aceasta persoana juridica se aplica urmatoarele reguli:

 1. a) contributiile nu sunt transferuri impozabile in intelesul prevederilor prezentului titlu si al prevederilor titlului III;
 2. b) valoarea fiscala a activelor primite de persoana juridica este egala cu valoarea fiscala a acelor active la persoana care contribuie cu activul;
 3. c) valoarea fiscala a titlurilor de participare primite de persoana care contribuie cu activele este egala cu valoarea fiscala a activelor aduse drept contributie de catre persoana respectiva.

 

Norme metodologice:

 1. In sensul dispozitiilor art. 27 alin. (1) din Codul fiscal, o persoana juridica poate participa cu active la una sau mai multe persoane juridice existente sau care iau astfel fiinta, prin constituirea sau majorarea capitalului social al acestora primind in schimb titluri de participare ale societatilor respective. Contributiile cu active la capitalul social al unei persoane juridice in schimbul unor titluri de participare la aceasta persoana juridica nu sunt luate in calcul la determinarea profitului impozabil.
 2. In cazul in care pentru contributia cu active se datoreaza taxa pe valoarea adaugata potrivit dispozitiilor titlului VI din Codul fiscal, iar beneficiarul aportului nu poate exercita dreptul de deducere pentru aceasta, valoarea fiscala, in sensul art. 27 alin. (1) din Codul fiscal, se majoreaza cu taxa pe valoarea adaugata.

 

Codul fiscal:

(2) Distribuirea de active de catre o persoana juridica romana catre participantii sai, fie sub forma de dividend, fie ca urmare a operatiunii de lichidare, se trateaza ca transfer impozabil, exceptandu-se cazurile prevazute la alin. (3).

 

Norme metodologice:

 1. Distribuirea de active de catre o persoana juridica romana catre participantii sai se poate realiza in cazul lichidarii.
 2. Profitul impozabil in cazul lichidarii se calculeaza ca diferenta intre veniturile si cheltuielile efectuate pentru realizarea acestora, calculate cumulat de la inceputul anului fiscal, luandu-se in calcul: profitul din lichidarea patrimoniului, sumele din anularea provizioanelor, sumele inregistrate in conturi de capitaluri proprii constituite din profitul brut si care nu au fost impozitate la data constituirii, alte elemente similare veniturilor si cheltuielilor. In cazul in care, in declaratia de impozit pe profit aferenta anului anterior lichidarii contribuabilul a inregistrat pierdere fiscala, aceasta se va recupera din profitul impozabil calculat cu ocazia lichidarii.

————-

Pct. 81 din Normele metodologice de aplicare a art. 27, alin. (2) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal a fost modificat de pct. 19 al lit. B a art. I din HOTARAREA nr. 1.861 din 21 decembrie 2006, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 1.044 din 29 decembrie 2006.

 

 1. La calculul impozitului pe profit datorat de contribuabilii care isi inceteaza existenta in urma operatiunilor de lichidare nu sunt impozitate: rezervele constituite din profitul net, sumele aferente unor reduceri ale cotei de impozit, repartizate ca surse proprii de finantare pe parcursul perioadei de functionare, potrivit legii, rezervele constituite din diferente de curs favorabile capitalului social in devize sau din evaluarea disponibilului in devize, in conformitate cu actele normative in vigoare, daca legea nu prevede altfel.
 2. Abrogat.

—————-

Pct. 82 din Normele metodologice de aplicare a art. 27, alin. (2) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal a fost modificat de pct. 13 al lit. B a art. I din HOTaRaREA nr. 1.579 din 19 decembrie 2007, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 894 din 28 decembrie 2007.

Pct. 83 din Normele metodologice de aplicare a art. 27, alin. (2) din Legea nr. 571/2003 a fost modificat de pct. 2, subpct. 9 al art. I din HOTARAREA nr. 1.840 din 28 octombrie 2004, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 1.074 din 18 noiembrie 2004.

Pct. 83 din Normele metodologice de aplicare a art. 27, alin. (2) din Legea nr. 571/2003 a fost abrogat de pct. 12 din sectiunea A a art. I din HOTARAREA nr. 84 din 3 februarie 2005, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 147 din 18 februarie 2005.

 

 1. Abrogat.

—————-

Pct. 84 din Normele metodologice de aplicare a art. 27, alin. (2) din Legea nr. 571/2003 a fost abrogat de pct. 12 din sectiunea A a art. I din HOTARAREA nr. 84 din 3 februarie 2005, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 147 din 18 februarie 2005.

 

Codul fiscal:

(3) Prevederile prezentului articol se aplica urmatoarelor operatiuni de reorganizare, daca acestea nu au ca principal obiectiv evaziunea fiscala sau evitarea platii impozitelor:

 1. a) fuziunea intre doua sau mai multe persoane juridice romane, in cazul in care participantii la oricare persoana juridica care fuzioneaza primesc titluri de participare la persoana juridica succesoare;
 2. b) divizarea unei persoane juridice romane in doua sau mai multe persoane juridice romane, in cazul in care participantii la persoana juridica initiala beneficiaza de o distribuire proportionala a titlurilor de participare la persoanele juridice succesoare;

 

Norme metodologice:

 1. In intelesul art. 27 alin. (3) lit. a) si b) din Codul fiscal, operatiunile de fuziune si divizare sunt reglementate prin Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

 

Codul fiscal:

 1. c) achizitionarea de catre o persoana juridica romana a tuturor activelor si pasivelor apartinand uneia sau mai multor activitati economice ale altei persoane juridice romane, numai in schimbul unor titluri de participare;

 

Norme metodologice:

 1. Prevederea de la art. 27 alin. (3) lit. c) din Codul fiscal are in vedere transferul unei parti din activul unei societati (transmitatoare) catre una sau mai multe societati (beneficiare) existente sau care iau astfel fiinta, in schimbul atribuirii de titluri de participare ale societatilor beneficiare.

 

Codul fiscal:

Regimul fiscal comun care se aplica fuziunilor, divizarilor, divizarilor partiale, transferurilor de active si schimburilor de actiuni intre societatile din diferite state membre ale Uniunii Europene

Art. 27^1 – (1) Prevederile prezentului articol se aplica dupa data aderarii Romaniei la Uniunea Europeana.

[…]

 1. „societate dintr-un stat membru” reprezinta orice societate care indeplineste cumulativ urmatoarele:
 2. a) are una din formele de organizare prezentate in anexa care face parte integranta din prezentul titlu;
 3. b) in conformitate cu legislatia fiscala a statului membru este considerata ca avandu-si sediul fiscal in statul membru si, in temeiul conventiei incheiate cu un stat tert privind evitarea dublei impuneri, nu se considera ca are sediul fiscal in afara Uniunii Europene;
 4. c) plateste impozit pe profit sau un impozit similar impozitului pe profit, fara posibilitatea unei optiuni sau exceptari. […]

 

Norme metodologice:

86^1. Pentru aplicarea prevederilor art. 27^1 alin. (3) pct. 12 lit. a) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, formele de organizare pentru persoanele juridice romane si bulgare sunt:

– societati infiintate in baza legii romane, cunoscute ca „societati pe actiuni”, „societati in comandita pe actiuni”, „societati cu raspundere limitata”;

– societati infiintate in baza legii bulgare, cunoscute ca ” text in lb. bulgara”, „text in lb. bulgara”, „text in lb. bulgara”, „text in lb. bulgara”, „text in lb. bulgara.

————

NOTA „CTCE”

Textul in limba bulgara se afla in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, Nr. 1044, la pagina 14.

 

Pentru indeplinirea conditiei de la 27^1 alin. (3) pct. 12 lit. c) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, societatea dintr-un stat membru trebuie sa plateasca, in conformitate cu legislatia fiscala a statului respectiv, fara posibilitatea unei optiuni sau exceptari, unul din urmatoarele impozite:

– impot des societes/ vennootschapsbelasting, in Belgia;

– selskabsskat, in Danemarca;

– Korperschaftsteuer, in Republica Federala Germania;

– „text in lb. greaca”, in Grecia;

———-

NOTA „CTCE”

Textul in limba greaca se afla in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, Nr. 1044, la pagina 14.

 

– impuesto sobre sociedades, in Spania;

– impot sur les societes, in Franta;

– Corporation tax, in Irlanda;

– imposta sul reddito delle societa, in Italia;

– impot sur le revenu des collectivites, in Luxemburg;

– vennootschapsbelasting, in Olanda;

– Korperschaftsteuer, in Austria;

– imposto sobre o rendimento das pessoas colectivas, in Portugalia;

– y hteisojen tulovero/inkomstskatten for samfund, in Finlanda;

– statlig inkomstskatt, in Suedia;

– corporation tax, in Regatul Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord;

– D an z prijmu pravnickych osob, in Republica Ceha;

– Tulumeks, in Estonia;

– „text in lb. greaca”, in Cipru;

———

NOTA „CTCE”

Textul in limba greaca se afla in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, Nr. 1044, la pagina 14.

 

– uznemumu ienakuma nodoklis, in Letonia;

– P elno mokestis, in Lituania;

– T arsasagi ado, in Ungaria;

– T axxa fuq l-income, in Malta;

– P odatek dochodowy od osob prawnych, in Polonia;

– D avek od dobicka pravnih oseb, in Slovenia;

– D an z prijmov pravnickych osob, in Slovacia;

– „text in lb. bulgara”, in Bulgaria;

——–

NOTA „CTCE”

Textul in limba bulgara se afla in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, Nr. 1044, la pagina 14.

 

– impozit pe profit, in Romania.

————-

Pct. 86^1 din Normele metodologice de aplicare a art. 27^1, alin. (1) si pct. 12 al alin. (3) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal a fost introdus de pct. 20 al lit. B a art. I din HOTARAREA nr. 1.861 din 21 decembrie 2006, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 1.044 din 29 decembrie 2006.

 

Codul fiscal:

(3) in sensul prezentului articol, termenii si expresiile de mai jos au urmatoarele semnificatii:

[…]

 1. ramura de activitate – totalitatea activului si pasivului unei diviziuni dintr-o societate care, din punct de vedere organizatoric, constituie o activitate independenta, adica o entitate capabila sa functioneze prin propriile mijloace;

 

Norme metodologice:

86^2. Criteriile de apreciere a caracterului independent al ramurii de activitate se verifica la societatea cedenta si vizeaza indeplinirea cumulata a unor conditii referitoare la:

 1. a) existenta ca structura organizatorica distincta de alte diviziuni organizatorice ale societatii cedente;
 2. b) existenta clientelei proprii, activelor corporale si necorporale proprii, stocurilor proprii, personalului propriu si altele. Daca este cazul, ramura cuprinde si servicii administrative proprii, de exemplu serviciul de contabilitate, serviciul descentralizat de personal etc.;
 3. c) constituirea, la momentul realizarii transferului si in raport cu organizarea societatii cedente, intr-un ansamblu capabil sa functioneze prin mijloace proprii, in conditii normale pentru sectorul economic de activitate al acesteia;
 4. d) identificarea totalitatii activelor si pasivelor care sunt legate in mod direct sau indirect de ramura transferata, sunt inscrise in bilantul societatii cedente la data in care operatiunea de transfer produce efecte, in functie de natura lor comerciala, industriala, financiara, administrativa etc.;
 5. e) exercitarea efectiva a activitatii la momentul aprobarii operatiunii de transfer de catre adunarile generale ale celor doua societati, cedenta si beneficiara, sau la data la care operatiunea are efect, daca aceasta este diferita.

Ramura completa de activitate nu cuprinde:

 1. a) elemente de activ si/sau de pasiv aferente altor ramuri de activitate ale societatii cedente;
 2. b) elemente de activ si/sau de pasiv referitoare la gestiunea patrimoniala a societatii cedente;
 3. c) elemente izolate de activ si/sau de pasiv.

—————-

Pct. 86^2 din Normele metodologice de aplicare a art. 27^1 alin. (3) pct. 11 din Legea nr. 571/2003 a fost introdus de pct. 19 al lit. B a art. I din HOTaRaREA nr. 1.620 din 29 decembrie 2009, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 927 din 31 decembrie 2009.

 

Codul fiscal:

 

CAPITOLUL III

Aspecte fiscale internationale

 

Veniturile unui sediu permanent

Art. 29. […]

(2) Profitul impozabil se determina in conformitate cu regulile stabilite in cap. II al prezentului titlu, in urmatoarele conditii:

 1. a) numai veniturile ce sunt atribuibile sediului permanent se includ in veniturile impozabile;
 2. b) numai cheltuielile efectuate in scopul obtinerii acestor venituri se includ in cheltuielile deductibile.

———–

Alin. (2) al art. 29 a fost modificat de pct. 24 al art. I din ORDONANTA nr. 83 din 19 august 2004, publicata in  MONITORUL OFICIAL nr. 793 din 27 august 2004.

 

Norme metodologice:

 1. Abrogat.

—————-

Pct. 87 din Normele metodologice de aplicare a art. 29 alin. (2) din Legea nr. 571/2003 a fost abrogat de pct. 20 al lit. B a art. I din HOTaRaREA nr. 1.620 din 29 decembrie 2009, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 927 din 31 decembrie 2009.

 

Codul fiscal:

(3) Profitul impozabil al sediului permanent se determina prin tratarea acestuia ca persoana separata si prin utilizarea regulilor preturilor de transfer la stabilirea pretului de piata al unui transfer facut intre persoana juridica straina si sediul sau permanent. Atunci cand sediul permanent nu detine o factura pentru cheltuielile alocate lui de catre sediul sau principal, celelalte documente justificative trebuie sa includa dovezi privind suportarea efectiva a costurilor si alocarea rezonabila a acestor costuri catre sediul permanent utilizand regulile preturilor de transfer.

(4) Inainte de a desfasura activitate printr-un sediu permanent in Romania, reprezentantul legal la persoanei juridice straine prevazute la alin. (1) trebuie sa inregistreze sediul permanent la autoritatea fiscala competenta.

———–

Alin. (3) al art. 29 a fost modificat de pct. 25 al art. I din ORDONANTA nr. 83 din 19 august 2004, publicata in  MONITORUL OFICIAL nr. 793 din 27 august 2004.

 

Norme metodologice:

 1. Persoanele juridice straine care desfasoara activitatile mentionate la art. 8 alin. (3) din Codul fiscal datoreaza impozit pe profit de la inceputul activitatii, in masura in care se determina depasirea duratei legale de 6 luni sau termenele prevazute in conventiile de evitare a dublei impuneri, dupa caz. In situatia in care nu se determina inainte de sfarsitul anului fiscal daca activitatile din Romania vor fi pe o durata suficienta pentru a deveni un sediu permanent, veniturile acelui an fiscal vor fi luate in considerare in urmatorul an fiscal, in situatia in care durata specificata este depasita.

88^1. Pentru incadrarea unui santier de constructii sau a unui proiect de constructie, ansamblu ori montaj sau activitati de supervizare legate de acestea si a altor activitati similare ca sedii permanente se va avea in vedere data inceperii activitatii din contractele incheiate cu persoanele juridice romane beneficiare sau cu alte informatii ce probeaza inceperea activitatii. Perioadele consumate pentru realizarea unor contracte conexe care sunt legate in mod direct cu primul contract ce a fost executat se adauga la perioada care s-a consumat pentru realizarea contractului de baza.

—————-

Pct. 88^1 din Normele metodologice de aplicare a art. 29, alin. (3) si (4) din Legea nr. 571/2003 a fost introdus de pct. 2, subpct. 10 al art. I din HOTARAREA nr. 1.840 din 28 octombrie 2004, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 1.074 din 18 noiembrie 2004.

 

 1. In scopul deducerii cheltuielilor alocate unui sediu permanent de catre persoana juridica straina care isi desfasoara activitatea prin intermediul acestuia, precum si de catre orice alta persoana afiliata acelei persoane juridice straine, pentru serviciile furnizate, trebuie indeplinite urmatoarele conditii:

(i) serviciul furnizat sa fie efectiv prestat. Pentru a justifica prestarea efectiva a serviciului, sediul permanent trebuie sa prezinte autoritatilor fiscale orice documente justificative din care sa rezulte date privitoare la:

 1. a) natura si valoarea totala a serviciului prestat;
 2. b) partile implicate;
 3. c) criteriile proprii de impartire a costurilor pe fiecare beneficiar al serviciului respectiv, daca este cazul;
 4. d) justificarea utilizarii criteriului ca fiind adecvat naturii serviciului si activitatii desfasurate de sediul permanent;
 5. e) prezentarea oricaror alte elemente de recunoastere a veniturilor si cheltuielilor care pot sa ateste prestarea serviciului respectiv.

Justificarea prestarii efective a serviciului se efectueaza cu situatiile de lucrari, procesele-verbale de receptie, rapoartele de lucru, studiile de fezabilitate, de piata sau cu orice alte asemenea documente;

(ii) serviciul prestat trebuie sa fie justificat si prin natura activitatii desfasurate la sediul permanent.

La stabilirea pretului de piata al transferurilor efectuate intre persoana juridica straina si sediul sau permanent, precum si intre acesta si orice alta persoana afiliata acesteia, vor fi utilizate regulile preturilor de transfer, astfel cum sunt acestea detaliate in normele metodologice pentru aplicarea art. 11 din Codul fiscal, completate cu liniile directoare privind preturile de transfer, emise de Organizatia pentru Cooperare si Dezvoltare Economica.

—————-

Pct. 89 din Normele metodologice de aplicare a art. 29, alin. (3) si (4) din Legea nr. 571/2003 a fost modificat de pct. 13 din sectiunea A a art. I din HOTARAREA nr. 84 din 3 februarie 2005, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 147 din 18 februarie 2005.

 

Codul fiscal:

Venituri obtinute de persoanele juridice straine din proprietati imobiliare si din vanzarea-cesionarea titlurilor de participare

Art. 30. – (1) Persoanele juridice straine care obtin venituri din proprietati imobiliare situate in Romania sau din vanzarea-cesionarea titlurilor de participare detinute la o persoana juridica romana au obligatia de a plati impozit pe profit pentru profitul impozabil aferent acestor venituri.

(1^1) in perioada 1 ianuarie 2009-31 decembrie 2009 inclusiv, nu se impoziteaza profitul obtinut de persoanele juridice straine din tranzactionarea pe piata autorizata si supravegheata de Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare a titlurilor de participare detinute la o persoana juridica romana.

————

Alin. (1^1) al art. 30 a fost introdus de pct. 6 al art. I din ORDONANtA DE URGENta nr. 127 din 8 octombrie 2008, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 705 din 16 octombrie 2008.

 

(2) Veniturile din proprietatile imobiliare situate in Romania includ urmatoarele:

 1. a) veniturile din inchirierea sau cedarea folosintei proprietatii imobiliare situate in Romania;
 2. b) castigul din vanzarea-cesionarea drepturilor de proprietate sau al oricaror drepturi legate de proprietatea imobiliara situata in Romania;
 3. c) castigul din vanzarea-cesionarea titlurilor de participare detinute la o persoana juridica, daca minimum 50% din valoarea mijloacelor fixe ale persoanei juridice sunt, fie direct, fie prin intermediul mai multor persoane juridice, proprietati imobiliare situate in Romania;
 4. d) veniturile obtinute din exploatarea resurselor naturale situate in Romania, inclusiv castigul din vanzarea-cesionarea oricarui drept aferent acestor resurse naturale.

 

Norme metodologice:

89^1. Persoanele juridice straine care obtin venituri din proprietati imobiliare situate in Romania au obligatia de a plati impozit pe profit pentru profitul impozabil aferent acestor venituri.

In cazul vanzarii de proprietati imobiliare situate in Romania, profitul impozabil reprezinta diferenta dintre valoarea realizata din vanzarea acestor proprietati imobiliare si costul de cumparare, construire sau imbunatatire a proprietatii, redus cu amortizarea fiscala aferenta, dupa caz. Valoarea realizata din vanzarea acestor proprietati imobiliare se reduce cu comisioanele, taxele sau cu alte sume platite, aferente vanzarii.

Profitul impozabil rezultat din inchirierea sau cedarea folosintei proprietatii imobiliare situate in Romania se calculeaza ca diferenta intre veniturile obtinute si cheltuielile efectuate in scopul realizarii acestora. Nu intra sub incidenta acestor prevederi veniturile care sunt subiecte ale impozitului cu retinere la sursa.

Veniturile din proprietati imobiliare situate in Romania includ si castigurile din vanzarea-cesionare a titlurilor de participare detinute la o persoana juridica, daca 50% din valoarea mijloacelor fixe ale acestei persoane juridice sunt, direct sau prin intermediul mai multor persoane juridice, proprietati imobiliare situate in Romania.

In acest sens, mijloacele fixe ale unei persoane juridice sunt in mod indirect considerate proprietati imobiliare situate in Romania atunci cand respectiva persoana juridica detine parti sociale sau alte titluri de participare intr-o societate care indeplineste conditia minimala de 50% referitoare la detinerea de proprietati imobiliare situate in Romania. Valoarea mijloacelor fixe, inclusiv terenurile, luata in calcul la stabilirea raportului de 50%, este valoarea de inregistrare in contabilitate a acestora, potrivit reglementarilor legale in vigoare la data vanzarii-cesionarii titlurilor de participare. In cadrul proprietatilor imobiliare se incadreaza si investitiile in curs de natura cladirilor sau altor constructii.

Castigurile din vanzarea-cesionarea de titluri de participare, inclusiv cele obtinute in conditiile mentionate la alineatele precedente, se determina ca diferenta intre veniturile realizate din vanzarea-cesionarea titlurilor de participare si costul de achizitie al acestora, inclusiv orice comisioane, taxe sau alte sume platite, aferente achizitionarii unor astfel de titluri de participare.

—————-

Pct. 89^1 din Normele metodologice de aplicare a art. 30, alin. (1) si (2) din Legea nr. 571/2003 a fost introdus de pct. 14 din sectiunea A a art. I din HOTARAREA nr. 84 din 3 februarie 2005, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 147 din 18 februarie 2005.

Pct. 89^1 din Normele metodologice de aplicare a art. 30, alin. (1) si alin. (2) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal a fost modificat de pct. 21 al lit. B a art. I din HOTARAREA nr. 1.861 din 21 decembrie 2006, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 1.044 din 29 decembrie 2006.

 

Codul fiscal:

[…]

(3) Orice persoana juridica straina care obtine venituri dintr-o proprietate imobiliara situata in Romania sau din vanzarea-cesionarea titlurilor de participare detinute la o persoana juridica romana are obligatia de a plati impozit pe profit, potrivit art. 34, si de a depune declaratii de impozit pe profit, potrivit art. 35. Orice persoana juridica straina poate desemna un reprezentant fiscal pentru a indeplini aceste obligatii.

(4) Prin exceptie de la prevederile alin. (3), in cazul veniturilor prevazute la alin. (1) obtinute de persoanele juridice straine, obligatia de a calcula, retine, declara si vira impozitul pe profit revine cumparatorului atunci cand cumparatorul este o persoana juridica romana sau o persoana juridica straina care are un sediu permanent inregistrat fiscal in Romania la momentul tranzactiei.

————

Alin. (4) al art. 30 a fost modificat de pct. 32 al art. I din ORDONANtA DE URGENta nr. 109 din 7 octombrie 2009, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 689 din 13 octombrie 2009.

 

Norme metodologice:

89^2. In aplicarea prevederilor alin. (3) al art. 30 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, in situatia in care platitorul de venit nu este o persoana juridica romana sau un sediu permanent al unei persoane juridice straine, obligatia platii si declararii impozitului pe profit revine persoanei juridice straine care realizeaza veniturile mentionate la alin. (1) al art. 30 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, respectiv reprezentantului fiscal/imputernicitului desemnat pentru indeplinirea acestor obligatii.

In sensul alin. (4) al art. 30 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, in situatia in care platitorul de venit este o persoana juridica romana sau un sediu permanent din Romania al unei persoane juridice straine, acestia au obligatia declararii si platii impozitului pe profit in numele persoanei juridice straine care realizeaza veniturile mentionate la alin. (1) al art. 30 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare.

————

Pct. 89^2 din Normele metodologice de aplicare a art. 30, alin. (3) si alin. (4) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal a fost introdus de pct. 22 al lit. B a art. I din HOTARAREA nr. 1.861 din 21 decembrie 2006, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 1.044 din 29 decembrie 2006.

 

Codul fiscal:

Credit fiscal

Art. 31. – (1) Daca o persoana juridica romana obtine venituri dintr-un stat strain prin intermediul unui sediu permanent sau venituri supuse impozitului cu retinere la sursa si veniturile sunt impozitate atat in Romania, cat si in statul strain, atunci impozitul platit catre statul strain, fie direct, fie indirect prin retinerea si virarea de o alta persoana, se deduce din impozitul pe profit ce se determina potrivit prevederilor prezentului titlu.

(2) Deducerea pentru impozitele platite catre un stat strain intr-un an fiscal nu poate depasi impozitul pe profit, calculat prin aplicarea cotei de impozit pe profit prevazute la art. 17 alin. (1) la profitul impozabil obtinut in statul strain, determinat in conformitate cu regulile prevazute in prezentul titlu sau la venitul obtinut din statul strain.

(3) Impozitul platit unui stat strain este dedus, daca se aplica prevederile conventiei de evitare a dublei impuneri incheiate intre Romania si statul strain si daca persoana juridica romana prezinta documentatia corespunzatoare, conform prevederilor legale, din care sa rezulte faptul ca impozitul a fost platit statului strain.

————

Alin. (3) al art. 31 a fost modificat de pct. 4 al art. I din ORDONANtA DE URGENta nr. 58 din 26 iunie 2010, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 431 din 28 iunie 2010.

 

Norme metodologice:

 1. In aplicarea prevederilor art. 31 alin. (1) din Codul fiscal, din punct de vedere fiscal, la sfarsitul anului fiscal, operatiunile efectuate prin intermediul unor sedii permanente din strainatate ale persoanelor juridice romane, inregistrate in cursul perioadei in devize, respectiv veniturile, cheltuielile, alte sume impozabile sau deductibile, cat si impozitul platit se convertesc in lei prin utilizarea unei medii a cursurilor de schimb valutar, comunicata de Banca Nationala a Romaniei.
 2. O persoana juridica romana care desfasoara activitati printr-un sediu permanent intr-un alt stat calculeaza profitul impozabil la nivelul intregii societati, potrivit dispozitiilor capitolului II, titlul II din Codul fiscal. In scopul acordarii creditului fiscal aferent unui sediu permanent contribuabilul calculeaza profitul impozabil si impozitul pe profit aferente acelui sediu permanent, in conformitate cu reglementarile fiscale din Romania.
 3. Documentul pe baza caruia se calculeaza deducerea din impozitul pe profit datorat in Romania, potrivit dispozitiilor acestui articol, este cel care atesta plata, confirmat de autoritatea fiscala straina. In cazul in care documentul pe baza caruia se calculeaza deducerea din impozitul pe profit datorat in Romania este prezentat dupa depunerea la autoritatile fiscale a declaratiei privind impozitul pe profit, creditul fiscal se acorda pentru anul la care se refera, prin depunerea, in acest sens, a unei declaratii rectificative.

————

Pct. 92 din Normele metodologice de aplicare a art. 31, alin. (1), (2) si alin. (3) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal a fost modificat de pct. 23 al lit. B a art. I din HOTARAREA nr. 1.861 din 21 decembrie 2006, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 1.044 din 29 decembrie 2006.

 

 1. Limitarea prevazuta in art. 31 alin. (2) din Codul fiscal va fi calculata separat pentru fiecare sursa de venit. In scopul aplicarii acestei prevederi, toate veniturile persoanei juridice romane a caror sursa se afla in aceeasi tara straina vor fi considerate ca avand aceeasi sursa.

Exemplu: un contribuabil desfasoara activitati atat in Romania, cat si in tara straina X unde realizeaza venituri atat printr-un sediu permanent, cat si din alte surse, in mod independent de sediul permanent.

Pentru activitatea desfasurata in tara straina X situatia este urmatoarea:

Pentru sediul permanent:

– profitul impozabil aferent anului 2004, conform regulilor din tara straina X, 100 milioane lei (in baza mediei cursurilor de schimb valutar, comunicata de Banca Nationala a Romaniei);

– impozitul pe profit pentru anul 2004, conform regulilor din tara straina X (cota de 30%), 30 milioane lei (in baza mediei cursurilor de schimb valutar, comunicata de Banca Nationala a Romaniei);

– profitul impozabil aferent anului 2004, conform regulilor din legea romana, 80 milioane lei (legislatia romana privind impozitul pe profit permite deducerea unor cheltuieli care nu sunt deductibile in tara straina X);

– impozitul pe profit pentru anul 2004, conform prevederilor din legea romana (cota de 25%), 20 milioane lei.

Alte venituri realizate din tara X:

– venituri din dobanzi: 100 milioane lei;

– impozit de 10% cu retinere la sursa pentru veniturile din dobanzi: 10 milioane lei (in baza mediei cursurilor de schimb valutar, comunicata de Banca Nationala a Romaniei).

Pentru activitatea desfasurata atat in Romania, cat si in tara straina X situatia este urmatoarea:

– profit impozabil aferent anului 2004, conform regulilor din legea romana, 1.000 milioane lei (80 milioane profit impozabil al sediului permanent si 920 milioane profit impozabil pentru activitatea din Romania);

– impozit pe profit pentru anul 2004, conform regulilor din legea romana (cota de 25%), 250 milioane lei.

Potrivit situatiei prezentate mai sus, suma maxima reprezentand creditul fiscal extern ce i se poate acorda contribuabilului este de 30 milioane lei, respectiv 20 milioane lei impozit pe profit plus 10 milioane lei impozit cu retinere la sursa (dobanzi).

Deoarece impozitul platit in strainatate in suma de 40 milioane lei este mai mare decat limita maxima de 30 milioane lei care poate fi acordata sub forma creditului fiscal extern, contribuabilul va putea scadea din impozitul pe profitul intregii activitati (250 milioane lei) doar suma de 30 milioane lei.

 

Codul fiscal:

Credit fiscal

Art. 31. […]

(3) Impozitul platit unui stat strain este dedus, daca se aplica prevederile conventiei de evitare a dublei impuneri incheiate intre Romania si statul strain si daca persoana juridica romana prezinta documentatia corespunzatoare, conform prevederilor legale, din care sa rezulte faptul ca impozitul a fost platit statului strain.

 

Norme metodologice:

93^1. Impozitul platit unui stat strain este dedus, daca se aplica prevederile conventiei de evitare a dublei impuneri incheiate intre Romania si statul strain si daca persoana juridica romana prezinta documentul ce atesta plata impozitului confirmat de autoritatea competenta a statului strain cu care Romania are incheiata conventie de evitare a dublei impuneri.

93^2. Cand o persoana juridica rezidenta in Romania obtine venituri/profituri care in conformitate cu prevederile conventiei de evitare a dublei impuneri incheiate de Romania cu statul strain sunt supuse impozitarii in statul strain, pentru evitarea dublei impuneri se va aplica metoda prevazuta in conventie, respectiv metoda creditului sau metoda scutirii, dupa caz.

—————

Pct. 93^1 si 93^2 din Normele metodologice de aplicare a art. 31, alin. (3) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal au fost introduse de pct. 8 al lit. B a art. I din HOTaRaREA nr. 791 din 2 august 2010, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 542 din 3 august 2010.

 

Codul fiscal:

Pierderi fiscale externe

ART. 32

Orice pierdere realizata printr-un sediu permanent situat intr-un stat care nu este stat membru al Uniunii Europene, al Asociatiei Europene a Liberului Schimb sau situat intr-un stat cu care Romania nu are incheiata o conventie de evitare a dublei impuneri este deductibila doar din veniturile obtinute de sediul permanent respectiv. in acest caz, pierderile realizate printr-un sediu permanent se deduc numai din aceste venituri, separat, pe fiecare sursa de venit. Pierderile neacoperite se reporteaza si se recupereaza in urmatorii 5 ani fiscali consecutivi.

————

Art. 32 a fost modificat de pct. 5 al art. I din ORDONANtA DE URGENta nr. 58 din 26 iunie 2010, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 431 din 28 iunie 2010.

 

Norme metodologice:

 1. Potrivit art. 32 din Codul fiscal, pierderile realizate din activitatea desfasurata in strainatate printr-un sediu permanent se recupereaza numai din veniturile impozabile realizate in strainatate pe fiecare sursa de venit. In sensul aplicarii acestei prevederi, prin sursa de venit se intelege tara din care s-au realizat veniturile. Recuperarea pierderii se va realiza conform normelor prevazute pentru aplicarea art. 26 din Codul fiscal.

 

Codul fiscal:

 

CAPITOLUL IV*)

Reguli speciale aplicabile vanzarii-cesionarii proprietatilor imobiliare si titlurilor de participare

 

Reguli speciale aplicabile vanzarii-cesionarii proprietatilor imobiliare si titlurilor de participare

Art. 33. – (1) Prevederile prezentului articol se aplica persoanelor juridice romane si straine care vand-cesioneaza proprietati imobiliare situate in Romania sau titluri de participare detinute la o persoana juridica romana.

(2) Daca castigurile rezultate din vanzarea-cesionarea proprietatilor imobiliare situate in Romania si a titlurilor de participare detinute la o persoana juridica romana depasesc pierderile rezultate dintr-o astfel de vanzarecesionare, atunci impozitul pe profit se stabileste prin aplicarea unei cote de 10% la diferenta rezultata.

(3) Pierderea rezultata din vanzarea-cesionarea proprietatilor imobiliare situate in Romania si a titlurilor de participare detinute la o persoana juridica romana se recupereaza din profiturile impozabile rezultate din operatiuni de aceeasi natura, in urmatorii 5 ani fiscali consecutivi.

(4) Castigul rezultat din vanzarea-cesionarea proprietatilor imobiliare sau titlurilor de participare este diferenta pozitiva intre:

 1. a) valoarea realizata din vanzarea-cesionarea unor asemenea proprietati imobiliare sau titluri de participare; si
 2. b) valoarea fiscala a unor asemenea proprietati imobiliare sau titluri de participare.

(5) Pierderea rezultata dintr-o vanzare-cesionare a proprietatilor imobiliare sau titlurilor de participare este diferenta negativa intre:

 1. a) valoarea realizata din vanzare-cesionare a unor asemenea proprietati imobiliare sau titluri de participare; si
 2. b) valoarea fiscala a unor asemenea proprietati imobiliare sau titluri de participare.

(6) In intelesul prevederilor alin. (4) si (5), valoarea realizata din vanzare-cesionare se reduce cu comisioanele, taxele sau alte sume platite, aferente vanzarii-cesionarii.

(7) Valoarea fiscala pentru proprietatile imobiliare sau pentru titlurile de participare se stabileste dupa cum urmeaza:

 1. a) in cazul proprietatilor imobiliare, valoarea fiscala este costul de cumparare, construire sau imbunatatire a proprietatii, redus cu amortizarea fiscala aferenta unei astfel de proprietati;
 2. b) in cazul titlurilor de participare, valoarea fiscala este costul de achizitie al titlurilor de participare, inclusiv orice comisioane, taxe sau alte sume platite, aferente achizitionarii unor astfel de titluri de participare.

(8) Prezentul articol se aplica in cazul proprietatilor imobiliare sau al titlurilor de participare, numai daca sunt indeplinite urmatoarele conditii:

 1. a) contribuabilul a detinut proprietatea imobiliara sau titlurile de participare pe o perioada mai mare de 2 ani;
 2. b) persoana care achizitioneaza proprietatea imobiliara sau titlurile de participare nu este persoana afiliata contribuabilului.

————

Alin. (8) al art. 33 a fost modificat de pct. 27 al art. I din ORDONANTA nr. 83 din 19 august 2004, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 793 din 27 august 2004.

————

*) Cap. IV din Titlul II a fost abrogat de pct. 2 al art. I din LEGEA nr. 163 din 1 iunie 2005, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 466 din 1 iunie 2005.

 

Norme metodologice:

 1. Abrogat.

—————-

Pct. 95 din Normele metodologice de aplicare a art. 33 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal a fost abrogat de pct. 14 al lit. B a art. I din HOTaRaREA nr. 1.579 din 19 decembrie 2007, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 894 din 28 decembrie 2007.

 

 1. Abrogat.

—————-

Pct. 96 din Normele metodologice de aplicare a art. 33 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal a fost abrogat de pct. 14 al lit. B a art. I din HOTaRaREA nr. 1.579 din 19 decembrie 2007, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 894 din 28 decembrie 2007.

 

 1. Profitul impozabil rezultat din vanzarea-cesionarea proprietatilor imobiliare situate in Romania si a titlurilor de participare detinute la o persoana juridica romana se impune cu cota de 10% numai pentru tranzactiile efectuate pana la data de 30 aprilie 2005 inclusiv. In conditiile in care se realizeaza pierdere din aceste tranzactii pana la data de 30 aprilie 2005 inclusiv, aceasta se recupereaza din profiturile impozabile rezultate din operatiuni de aceeasi natura, pe perioada prevazuta la art. 26 din Codul fiscal.

————-

Pct. 97 din Normele metodologice de aplicare a art. 33 din Legea nr. 571/2003 a fost modificat de de pct. 3 din sectiunea A a art. I din HOTARAREA nr. 610 din 23 iunie 2005, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 575 din 4 iulie 2005.

 

Codul fiscal:

 

CAPITOLUL V

Plata impozitului si depunerea declaratiilor fiscale

 

Codul fiscal:

Plata impozitului

Art. 34 […]

(4) Organizatiile nonprofit au obligatia de a declara si plati impozitul pe profit anual, pana la data de 25 februarie inclusiv a anului urmator celui pentru care se calculeaza impozitul.

(5) Contribuabilii care obtin venituri majoritar din cultura cerealelor si a plantelor tehnice, pomicultura si viticultura au obligatia de a declara si plati impozitul pe profit anual, pana la data de 25 februarie inclusiv a anului urmator celui pentru care se calculeaza impozitul.[…]

(7) Prin exceptie de la prevederile alin. (6), contribuabilii prevazuti la alin. (1) nou-infiintati efectueaza plati anticipate in contul impozitului pe profit la nivelul impozitului minim anual aferent primei transe de venituri totale, prevazuta la art. 18 alin. (3), recalculat in mod corespunzator pentru perioada impozabila respectiva.

————–

Alin. (7) al art. 34 a fost modificat de pct. 12 al art. I din ORDONANtA DE URGENta nr. 106 din 4 octombrie 2007, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 703 din 18 octombrie 2007.

Alin. (7) al art. 34 a fost modificat de pct. 5 al art. 32, Cap. V din ORDONANtA DE URGENta nr. 34 din 11 aprilie 2009, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 249 din 14 aprilie 2009. Aceasta modificare se aplica incepand cu data de 1 mai 2009, conform RECTIFICaRII nr. 34 din 11 aprilie 2009, publicate in MONITORUL OFICIAL nr. 254 din 16 aprilie 2009.

Alin. (4) al art. 34 a fost modificat de pct. 33 al art. I din ORDONANtA DE URGENta nr. 109 din 7 octombrie 2009, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 689 din 13 octombrie 2009.

Alin. (5) al art. 34 a fost modificat de pct. 33 al art. I din ORDONANtA DE URGENta nr. 109 din 7 octombrie 2009, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 689 din 13 octombrie 2009.

 

Norme metodologice:

 1. Contribuabilii prevazuti la art. 34 alin. (4) si (5) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, nu depun declaratii trimestriale pentru impozitul pe profit.
 2. Incadrarea in activitatile prevazute la art. 34 alin. (4) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare este cea stabilita prin Hotararea Guvernului nr. 656/1997 privind aprobarea Clasificarii activitatilor din economia nationala – CAEN, cu modificarile ulterioare.

 

Codul fiscal:

(6) Contribuabilii prevazuti la alin. (1) lit. a) au obligatia de a declara si efectua trimestrial plati anticipate, in contul impozitului pe profit anual, in suma de o patrime din impozitul pe profit datorat pentru anul precedent, actualizat cu indicele de inflatie (decembrie fata de luna decembrie a anului anterior), estimat cu ocazia elaborarii bugetului initial al anului pentru care se efectueaza platile anticipate, pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare trimestrului pentru care se efectueaza plata. Impozitul pe profit pentru anul precedent, pe baza caruia se determina platile anticipate, este impozitul pe profit datorat conform declaratiei privind impozitul pe profit pentru anul precedent, fara a lua in calcul platile anticipate efectuate in acel an.

 

Norme metodologice:

99^1. in situatia in care, in cursul anului pentru care se efectueaza platile anticipate, impozitul pe profit aferent anului precedent se modifica si se corecteaza in conditiile prevazute de Codul de procedura fiscala, platile anticipate care se datoreaza incepand cu trimestrul efectuarii modificarii se determina in baza impozitului pe profit recalculat.

————

Pct. 99^1 din Normele metodologice de aplicare a art. 34 alin. (6) din Legea nr. 571/2003 a fost introdus de pct. 21 al lit. B a art. I din HOTaRaREA nr. 1.620 din 29 decembrie 2009, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 927 din 31 decembrie 2009.

 

Codul fiscal:

[…]

(4) Organizatiile nonprofit au obligatia de a declara si plati impozitul pe profit anual pana la data de 25 februarie inclusiv a anului urmator celui pentru care se calculeaza impozitul.

(5) Contribuabilii care obtin venituri majoritar din cultura cerealelor si a plantelor tehnice, pomicultura si viticultura au obligatia de a declara si plati impozitul pe profit anual pana la data de 25 februarie inclusiv a anului urmator celui pentru care se calculeaza impozitul.

(6) Contribuabilii prevazuti la alin. (1) lit. a) au obligatia de a declara si efectua trimestrial plati anticipate, in contul impozitului pe profit anual, in suma de o patrime din impozitul pe profit datorat pentru anul precedent, actualizat cu indicele de inflatie (decembrie fata de luna decembrie a anului anterior), estimat cu ocazia elaborarii bugetului initial al anului pentru care se efectueaza platile anticipate, pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare trimestrului pentru care se efectueaza plata. Impozitul pe profit pentru anul precedent, pe baza caruia se determina platile anticipate, este impozitul pe profit datorat conform declaratiei privind impozitul pe profit pentru anul precedent, fara a lua in calcul platile anticipate efectuate in acel an.

(7) Prin exceptie de la prevederile alin. (6), contribuabilii prevazuti la alin. (1) nou-infiintati efectueaza plati anticipate in contul impozitului pe profit la nivelul impozitului minim anual aferent primei transe de venituri totale, prevazuta la art. 18 alin. (3), recalculat in mod corespunzator pentru perioada impozabila respectiva.

[…]

 

Norme metodologice:

 1. Abrogat.

————

Pct. 98, 99, 100 din Normele metodologice de aplicare a art. 34, alin. (4), (5) si alin. (7) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal au fost modificate de pct. 24 al lit. B a art. I din HOTARAREA nr. 1.861 din 21 decembrie 2006, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 1.044 din 29 decembrie 2006.

Pct. 100 din Normele metodologice de aplicare a art. 34 alin. (4), (5), (6) si (7) din Legea nr. 571/2003 a fost modificat de pct. 22 al lit. B a art. I din HOTaRaREA nr. 1.620 din 29 decembrie 2009, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 927 din 31 decembrie 2009.

Pct. 100 din Normele metodologice de aplicare a art. 34 alin. (4), (5), (6) si (7) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal a fost abrogat de pct. 9 al lit. B a art. I din HOTaRaREA nr. 791 din 2 august 2010, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 542 din 3 august 2010.

 

Codul fiscal:

CAPITOLUL VI

Impozitul pe dividende

Declararea, retinerea si plata impozitului pe dividende

Art. 36. – (1) O persoana juridica romana care distribuie/plateste dividende catre o persoana juridica romana are obligatia sa retina, sa declare si sa plateasca impozitul pe dividende retinut catre bugetul de stat, astfel cum se prevede in prezentul articol.

(2) Impozitul pe dividende se stabileste prin aplicarea unei cote de impozit de 16% asupra dividendului brut distribuit/platit unei persoane juridice romane.

(3) Impozitul pe dividende se declara si se plateste la bugetul de stat pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare celei in care se distribuie/plateste dividendul. in cazul in care dividendele distribuite nu au fost platite pana la sfarsitul anului in care s-au aprobat situatiile financiare anuale, impozitul pe dividende aferent se plateste pana la data de 25 ianuarie a anului urmator.

(4) Prevederile prezentului articol nu se aplica in cazul dividendelor platite de o persoana juridica romana:

 1. a) unei alte persoane juridice romane, daca beneficiarul dividendelor detine, la data platii dividendelor, minimum 10% din titlurile de participare ale celeilalte persoane juridice, pe o perioada de 2 ani impliniti pana la data platii acestora inclusiv;
 2. b) fondurilor de pensii facultative, respectiv fondurilor de pensii administrate privat;
 3. c) organelor administratiei publice care exercita, prin lege, drepturile si obligatiile ce decurg din calitatea de actionar al statului la acele persoane juridice romane.

(5) Cota de impozit pe dividende prevazuta la alin. (2) se aplica si asupra sumelor distribuite/platite fondurilor deschise de investitii, incadrate astfel, potrivit reglementarilor privind piata de capital.

 

Norme metodologice:

100^1. Nu intra sub incidenta prevederilor art. 36 din Codul fiscal, nefiind considerate dividende, urmatoarele distribuiri:

 1. a) distribuiri de titluri de participare suplimentare, astfel cum acestea sunt definite la art. 7 alin. (1) pct. 12 lit. a) din Codul fiscal, efectuate in legatura cu o operatiune de majorare a capitalului social al unei persoane juridice, care nu modifica, pentru participantii la persoana juridica respectiva, procentul de detinere a titlurilor de participare;
 2. b) distribuiri in legatura cu dobandirea/rascumpararea de catre o societate comerciala de actiuni proprii, potrivit legii, astfel cum aceste distribuiri sunt definite la art. 7 alin. (1) pct. 12 lit. b) din Codul fiscal;
 3. c) distribuiri efectuate cu ocazia reducerii capitalului social constituit efectiv de catre participanti, astfel cum aceste distribuiri sunt definite la art. 7 alin. (1) pct. 12 lit. d) din Codul fiscal.

in cazul in care aceste distribuiri sunt efectuate in legatura cu operatiuni in cazul carora Legea nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, impune efectuarea unor rotunjiri de valoare a titlurilor de participare detinute de participanti, modificarea datorata acestor rotunjiri nu se considera modificare a procentului de detinere a titlurilor la persoana juridica respectiva.

100^2. in aplicarea prevederilor art. 36 alin. (3) din Codul fiscal, pentru dividendele distribuite si neplatite pana la sfarsitul anului in care s-au aprobat situatiile financiare anuale, impozitul pe dividende aferent se plateste pana la data de 25 ianuarie a anului urmator. Pentru dividendele distribuite si platite pana la sfarsitul anului in care s-au aprobat situatiile financiare anuale, impozitul pe dividende se plateste pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare celei in care se plateste dividendul.

Intra sub incidenta prevederilor art. 36 alin. (4) lit. a) din Codul fiscal si dividendele distribuite si platite, dupa data de 1 ianuarie 2007, chiar daca acestea sunt distribuite din profiturile nerepartizate ale exercitiilor financiare anterioare anului 2007, in masura in care beneficiarul indeplineste conditiile prevazute de acest alineat.

in sensul prevederilor art. 36 alin. (4) lit. a) din Codul fiscal, conditia privitoare la perioada de detinere a participatiei minime are in vedere o perioada de 2 ani consecutivi, impliniti la data platii dividendelor.

Intra sub incidenta prevederilor art. 36 alin. (4) lit. b) din Codul fiscal dividendele distribuite de persoane juridice romane fondurilor de pensii facultative sau fondurilor de pensii administrate privat, entitati care, in conformitate cu prevederile specifice de infiintare si organizare, nu dobandesc personalitate juridica si nu se incadreaza in categoria fondurilor deschise de investitii, potrivit reglementarilor privind piata de capital.

————

Pct. 100^1 din Normele metodologice de aplicare a art. 36, alin. (1) si alin. (2) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal a fost introdus de pct. 25 al lit. B a art. I din HOTARAREA nr. 1.861 din 21 decembrie 2006, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 1.044 din 29 decembrie 2006.

Pct. 100^2 din Normele metodologice de aplicare a art. 36, alin. (4) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal a fost introdus de pct. 15 al lit. B a art. I din HOTaRaREA nr. 1.579 din 19 decembrie 2007, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 894 din 28 decembrie 2007.

Pct. 100^1 si 100^2 din Normele metodologice de aplicare a art. 36 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal au fost modificate de pct. 10 al lit. B a art. I din HOTaRaREA nr. 791 din 2 august 2010, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 542 din 3 august 2010.

Ultimul alineat al pct. 100^2 din Normele metodologice de aplicare a art. 36 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal a fost modificat de RECTIFICAREA nr. 791 din 2 august 2010, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 599 din 24 august 2010.

 

Codul fiscal:

(5) Cota de impozit pe dividende prevazuta la alin. (2) se aplica si asupra sumelor distribuite fondurilor deschise de investitii.

 

Norme metodologice:

100^3. Abrogat.

—————–

Pct. 100^3 din Normele metodologice de aplicare a art. 36 alin. (5) din Legea nr. 571/2003 a fost introdus de pct. 23 al lit. B a art. I din HOTaRaREA nr. 1.620 din 29 decembrie 2009, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 927 din 31 decembrie 2009.

Pct. 100^3 din Normele metodologice de aplicare a art. 36 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal a fost abrogat de pct. 11 al lit. B a art. I din HOTaRaREA nr. 791 din 2 august 2010, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 542 din 3 august 2010.

 

Codul fiscal:

 

CAPITOLUL VII

Dispozitii tranzitorii si finale

 

Dispozitii tranzitorii

Art. 38. – (1) In cazul persoanelor juridice care au obtinut, inainte de 1 iulie 2003, certificatul permanent de investitor in zona defavorizata, scutirea de impozit pe profitul aferent investitiilor noi se aplica in continuare pe perioada existentei zonei defavorizate.

———–

Alin. (1) al art. 38 a fost modificat de pct. 7 din LEGEA nr. 494 din 12 noiembrie 2004, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 1.092 din 24 noiembrie 2004.

 

Norme metodologice:

 1. In cazul contribuabililor care desfasoara activitati in zonele defavorizate, scutirea de la plata impozitului pe profit se acorda pe baza certificatului de investitor in zona defavorizata, eliberat inainte de data de 1 iulie 2003 de catre agentia pentru dezvoltare regionala in a carei raza de competenta teritoriala se afla sediul agentului economic, conform prevederilor legale in vigoare.

—————-

Pct. 101 din Normele metodologice de aplicare a art. 38, alin. (1) din Legea nr. 571/2003 a fost modificat de pct. 15 din sectiunea A a art. I din HOTARAREA nr. 84 din 3 februarie 2005, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 147 din 18 februarie 2005.

 

 1. Investitiile noi sunt reprezentate de mijloacele fixe amortizabile create sau achizitionate de la terte parti, utilizate efectiv in activitatea proprie, desfasurata in domeniile de interes economic, clasificate expres in anexa la Normele metodologice pentru aplicarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 24/1998 privind regimul zonelor defavorizate, republicata, cu modificarile ulterioare, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 728/2001, care determina angajarea de forta de munca.
 2. Scutirea de la plata impozitului pe profit opereaza pe toata durata existentei zonei defavorizate.
 3. Profitul realizat in zonele defavorizate, rezultat din efectuarea operatiunilor de lichidare a investitiei, conform legii, din vanzarea de active corporale si necorporale, din castigurile realizate din investitii financiare, din desfasurarea de activitati in afara zonei defavorizate, precum si cel rezultat din desfasurarea de activitati in alte domenii decat cele de interes pentru zonele defavorizate sunt supuse impunerii. Partea din profitul impozabil aferenta fiecarei operatiuni/activitati este cea care corespunde ponderii veniturilor obtinute din aceste operatiuni/activitati in volumul total al veniturilor.

 

Codul fiscal:

(4) Cu exceptia prevederilor alin. (3), contribuabilii care obtin venituri din activitati desfasurate pe baza de licenta intr-o zona libera au obligatia de a plati impozit pe profit in cota de 5% pentru profitul impozabil care corespunde acestor venituri, pana la data de 31 decembrie 2004.

 

Norme metodologice:

 1. Pentru contribuabilii care desfasoara activitati in zonele libere pe baza de licente eliberate potrivit Legii nr. 84/1992 privind regimul zonelor libere, cu modificarile ulterioare, profitul obtinut din aceste activitati este impozitat cu cota de 5% pana la data de 31 decembrie 2004, cu exceptia cazului in care acestia intra sub incidenta prevederilor art. 38 alin. (3) din Codul fiscal.
 2. In cazul in care contribuabilul isi desfasoara activitatea in zona libera prin unitati fara personalitate juridica, acesta este obligat sa tina evidenta contabila distincta pentru veniturile si cheltuielile aferente acestei activitati. La determinarea profitului aferent activitatii se iau in calcul si cheltuielile de conducere si administrare, precum si alte asemenea cheltuieli, proportional cu veniturile obtinute in zona libera fata de veniturile totale realizate de persoana juridica.
 3. Pierderea rezultata din operatiunile realizate in zona libera nu se recupereaza din profitul impozabil realizat in afara zonei, aceasta urmand sa fie recuperata din profiturile obtinute din aceeasi zona.

 

Codul fiscal:

(12) La calculul profitului impozabil, urmatoarele venituri sunt neimpozabile pana la data de 31 decembrie 2006: […]

 1. b) veniturile realizate din aplicarea unei inventii brevetate in Romania, inclusiv din fabricarea produsului sau aplicarea procesului, pe o perioada de 5 ani de la prima aplicare, calculati de la data inceperii aplicarii si cuprinsi in perioada de valabilitate a brevetului, potrivit legii;

 

Norme metodologice:

 1. Aplicarea unei inventii inseamna fabricarea produsului sau folosirea procedeului/metodei. Procedeul include si utilizarea unui produs sau efectuarea oricarui alt act generator de profit, cum ar fi:
 2. a) proiectarea obiectului/obiectelor unei inventii:
 3. proiect de executie pentru realizarea unui produs, inclusiv produsul obtinut in mod direct prin aplicarea unui procedeu brevetat, unei instalatii sau a altora asemenea;
 4. proiect tehnologic pentru aplicarea unui procedeu/tehnologii sau a unei metode;
 5. b) executarea si/sau experimentarea prototipului/unicatului ori a tehnologiei care face obiectul unei inventii;
 6. c) executarea si/sau exploatarea seriei „zero” a produsului ori a instalatiei-pilot;
 7. d) exploatarea obiectului unei inventii prin realizarea pe scara larga a acestuia, si anume:
 8. fabricarea produsului, cum ar fi: dispozitivul, utilajul, instalatia, compozitia, respectiv produsul obtinut in mod direct prin aplicarea unui procedeu brevetat;
 9. folosirea unui procedeu, respectiv a unei tehnologii sau a unei metode, obiect al unei inventii;
 10. folosirea unui mijloc, dispozitiv, aparat, instalatie, obiect al unei inventii exclusiv pentru necesitatile interne ale unitatii care aplica;
 11. e) comercializarea rezultatelor actelor prevazute la lit. a)-d) de catre detinatorul de drepturi care este si producator, daca aceste acte au fost efectuate in tara.
 12. Prima aplicare se ia in considerare in mod distinct pentru titularul de brevet, precum si pentru fiecare dintre licentiatii acestuia.
 13. Pentru ca titularul brevetului, succesorul sau in drepturi sau, dupa caz, licentiatii acestuia sa beneficieze de scutire de impozit pe profit trebuie sa fie indeplinite in mod cumulativ urmatoarele conditii:
 14. a) sa existe o copie, certificata pentru conformitate, a hotararii definitive a Oficiului de Stat pentru Inventii si Marci de acordare a brevetului de inventie; in cazul in care solicitantul scutirii de impozit este alta persoana decat titularul brevetului, este necesar sa existe documente, certificate pentru conformitate de catre Oficiul de Stat pentru Inventii si Marci sau autentificate, din care sa rezulte una dintre urmatoarele situatii:
 15. solicitantul este succesorul in drepturi al titularului brevetului;
 16. solicitantul este licentiat al titularului brevetului;
 17. solicitantul este licentiat al succesorului in drepturi al titularului brevetului;
 18. b) sa existe documente eliberate de Oficiul de Stat pentru Inventii si Marci, din care sa rezulte ca brevetul de inventie a fost in vigoare pe perioada pentru care s-a solicitat scutirea de impozit;
 19. c) sa existe evidenta contabila de gestiune din care sa rezulte ca in perioada pentru care se solicita scutirea de impozit pentru inventia sau grupul de inventii brevetate a fost efectuat cel putin unul dintre actele prevazute la pct. 108 si nivelul profitului obtinut in aceasta perioada;
 20. d) profitul astfel obtinut sa fi fost realizat in limita perioadei de 5 ani de la prima aplicare si cuprinsi in perioada de valabilitate a brevetului.

—————-

Pct. 110 din Normele metodologice de aplicare a art. 38, alin.(12), lit. b) din Legea nr. 571/2003 a fost modificat de pct. 2, subpct. 11 al art. I din HOTARAREA nr. 1.840 din 28 octombrie 2004, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 1.074 din 18 noiembrie 2004.

 

 1. Profitul se stabileste cu referire stricta la inventia sau grupul de inventii brevetate, pe baza elementelor de noutate, asa cum acestea rezulta din revendicarile brevetului de inventie. In conformitate cu prevederile art. 33 alin. 3 din Legea nr. 64/1991 privind brevetele de inventie, republicata, revendicarile se interpreteaza in legatura cu descrierea si desenele inventiei.
 2. In cazul in care inventia sau grupul de inventii brevetate se refera numai la o parte a unei instalatii ori a unei activitati tehnologice, procedeu sau metoda, iar din evidentele contabile rezulta profitul numai pentru intreaga instalatie ori activitate tehnologica, se procedeaza mai intai la stabilirea ponderii inventiei sau a grupului de inventii in instalatia ori activitatea tehnologica si, pe aceasta baza, se determina partea de profit obtinut prin aplicarea inventiei brevetate.
 3. Profitul include si castigurile obtinute de titularul brevetului sau de licentiatii acestuia din eventualele taxe sau tarife, percepute drept contravaloare a serviciului de utilizare a inventiei brevetate avand ca obiect si un produs nou, numai in cazul in care brevetul cuprinde si o revendicare de utilizare sau de folosire a noului produs.

 

TITLUL III

Impozitul pe venit

 

Codul fiscal:

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

ART. 41

Categorii de venituri supuse impozitului pe venit

Categoriile de venituri supuse impozitului pe venit, potrivit prevederilor prezentului titlu, sunt urmatoarele:

 1. a) venituri din activitati independente, definite conform art. 46;
 2. b) venituri din salarii, definite conform art. 55;
 3. c) venituri din cedarea folosintei bunurilor, definite conform art. 61;
 4. d) venituri din investitii, definite conform art. 65;
 5. e) venituri din pensii, definite conform art. 68;
 6. f) venituri din activitati agricole, definite conform art. 71;
 7. g) venituri din premii si din jocuri de noroc, definite conform art. 75;
 8. h) venituri din transferul proprietatilor imobiliare, definite conform art. 77^1;
 9. i) venituri din alte surse, definite conform art. 78.

————

Art. 41 este reprodus astfel cum a fost modificat de pct. 3 al art. I din LEGEA nr. 163 din 1 iunie 2005, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 466 din 1 iunie 2005.

 

Norme metodologice:

 1. Veniturile din activitati independente, inclusiv veniturile realizate de persoanele fizice in cadrul unor asocieri fara personalitate juridica, din cedarea folosintei bunurilor, precum si veniturile din activitati agricole sunt venituri pentru care determinarea impozitului se face pe venitul net anual impozabil, corespunzator fiecarei surse de venit, impozitul fiind final.
 2. Veniturile din celelalte categorii de venituri se supun impozitarii, pe fiecare loc de realizare, in cadrul acestor categorii de venituri, impozitul fiind final.

————–

Punctele 1 si 2 din Normele metodologice de aplicare a art. 41 din Legea nr. 571/2003 sunt reproduse in forma prevazuta de sectiunea B a art. I din HOTARAREA nr. 84 din 3 februarie 2005, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 147 din 18 februarie 2005.

 

Codul fiscal:

Venituri neimpozabile

Art. 42. – In intelesul impozitului pe venit, urmatoarele venituri nu sunt impozabile:

 1. a) ajutoarele, indemnizatiile si alte forme de sprijin cu destinatie speciala,acordate din bugetul de stat, bugetul asigurarilor sociale de stat, bugetele fondurilor speciale, bugetele locale si din alte fonduri publice, precum si cele de aceeasi natura primite de la alte persoane, cu exceptia indemnizatiilor pentru incapacitate temporara de munca. Nu sunt venituri impozabile indemnizatiile pentru: risc maternal, maternitate, cresterea copilului si ingrijirea copilului bolnav, potrivit legii.

————

Art. 42 este reprodus astfel cum a fost modificat de pct. 2 al art. I din ORDONANTA DE URGENTA nr. 138 din 29 decembrie 2004, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 1.281 din 30 decembrie 2004.

Litera a) a art. 42 au fost modificata de pct. 4 al art. I din LEGEA nr. 163 din 1 iunie 2005, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 466 din 1 iunie 2005*).

*) Art. II din LEGEA nr. 163 din 1 iunie 2005 abroga Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 24/2005, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 263 din 30 martie 2005.

 

Norme metodologice:

 1. In categoria veniturilor neimpozabile se cuprind veniturile obtinute de persoanele fizice, potrivit legii, cum sunt:

– alocatia de stat pentru copii;

– alocatia de intretinere pentru fiecare copil incredintat sau dat in plasament familial;

– indemnizatia lunara primita de persoanele cu handicap grav si accentuat;

– indemnizatia acordata persoanei cu handicap grav in situatia in care angajatorul nu poate asigura acesteia un inlocuitor al asistentului personal, potrivit legii;

————

Liniuta a 4-a de la pct. 3 din Normele metodologice de aplicare a art. 42 lit. a) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal a fost introdusa de pct. 1 al lit. C a art. I din HOTaRaREA nr. 791 din 2 august 2010, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 542 din 3 august 2010.

 

– alocatia sociala primita de nevazatorii cu handicap grav si accentuat;

– indemnizatia lunara acordata nevazatorilor cu handicap grav, potrivit legii;

– contravaloarea serviciilor hoteliere acordate, potrivit legii, membrilor de familie care insotesc in spital copii cu handicap sau copii bolnavi in varsta de pana la 3 ani;

– ajutorul pentru incalzirea locuintei;

– alocatia pentru copiii nou-nascuti, primita pentru fiecare dintre primii 4 copii nascuti vii;

– indemnizatia de maternitate;

– indemnizatia pentru cresterea copilului pana la implinirea varstei de 2 ani si, in cazul copilului cu handicap, pana la implinirea varstei de 3 ani, precum si stimulentul acordat potrivit legislatiei privind sustinerea familiei in vederea cresterii copilului;

– indemnizatia pentru risc maternal;

– indemnizatia pentru ingrijirea copilului bolnav in varsta de pana la 7 ani, iar in cazul copilului cu handicap, pentru afectiunile intercurente, pana la implinirea varstei de 18 ani;

– indemnizatia lunara pentru activitatea de liber-profesionist a artistilor interpreti sau executanti din Romania, acordata potrivit Legii nr. 109/2005 privind instituirea indemnizatiei pentru activitatea de liber-profesionist a artistilor interpreti sau executanti din Romania.

– ajutorul social primit de sotii celor care satisfac serviciul militar obligatoriu;

– ajutorul social acordat potrivit legii;

– ajutorul de urgenta acordat de Guvern si de primari in situatii de necesitate, ca urmare a calamitatilor naturale, incendiilor, accidentelor, precum si altor situatii deosebite stabilite prin lege, in limita fondurilor existente;

– ajutoarele pentru procurarea de dispozitive medicale;

– ajutorul lunar sau alocatia de sprijin primita de cadrele militare trecute in rezerva, fara drept de pensie, apte de munca, care nu se pot incadra din lipsa de locuri de munca corespunzatoare pregatirii lor;

– indemnizatia de somaj si alte drepturi neimpozabile acordate conform legislatiei in materie;

– sumele platite din bugetul asigurarilor pentru somaj pentru completarea veniturilor persoanelor care se angajeaza inainte de expirarea perioadei de somaj;

– prima de incadrare si prima de instalare acordate din bugetul asigurarilor pentru somaj;

– sprijinul material acordat, potrivit legii, membrilor de familie ai magistratului decedat sau membrilor de familie ai altei persoane din cadrul organelor autoritatii judecatoresti, care a decedat;

– echivalentul salariului primit de membrii familiei functionarului public, in caz de deces al acestuia;

– indemnizatia reparatorie lunara primita de persoanele care si-au pierdut total sau partial capacitatea de munca, marilor mutilati si urmasilor celor care au decedat ca urmare a participarii la Revolutia din decembrie 1989;

– indemnizatia reparatorie lunara primita de parintii persoanelor care au decedat ca urmare a participarii la Revolutia din decembrie 1989;

– indemnizatia reparatorie lunara primita de sotul supravietuitor al persoanei care a decedat ca urmare a participarii la Revolutia din decembrie 1989 si care are in intretinere unul sau mai multi copii ai acesteia;

– suma fixa pentru ingrijire primita de invalizii si accidentatii de razboi, marii mutilati si cei incadrati in gradul I de invaliditate;

– indemnizatia lunara primita de persoanele persecutate din motive politice si etnice;

– indemnizatia lunara primita de magistratii care in perioada anilor 1945-1952 au fost inlaturati din justitie din motive politice;

– indemnizatia de veteran de razboi, inclusiv sporul, acordata potrivit legii;

– renta lunara acordata, potrivit legii, veteranilor de razboi;

– ajutorul anual pentru acoperirea unei parti din costul chiriei, energiei electrice si energiei termice, acordat veteranilor de razboi si vaduvelor de razboi, precum si altor persoane defavorizate, potrivit legii;

– sprijinul material lunar primit de sotul supravietuitor, precum si de copiii minori, urmasi ai membrilor titulari, corespondenti si de onoare din tara ai Academiei Romane, acordat in conformitate cu legea privind acordarea unui sprijin material pentru sotul supravietuitor si pentru urmasii membrilor Academiei Romane;

– ajutoarele acordate emigrantilor politici potrivit legislatiei in vigoare;

– ajutorul rambursabil pentru refugiati;

– ajutoarele umanitare, medicale si sociale;

– ajutorul de deces acordat potrivit legislatiei privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale, precum si ajutorul pentru procurarea de proteze, orteze si de alte produse ortopedice, acordate in baza legislatiei de pensii;

– ajutorul lunar pentru sotul supravietuitor, acordat potrivit legii privind acordarea unui ajutor lunar pentru sotul supravietuitor;

– renta viagera acordata de la bugetul de stat, bugetele locale si din alte fonduri publice, potrivit legii;

– indemnizatia de merit acordata in conditiile Legii nr. 118/2002 pentru instituirea indemnizatiei de merit, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale Hotararii Guvernului nr. 859/2003 privind aprobarea Normelor de aplicare a Legii nr. 118/2002 pentru instituirea indemnizatiei de merit si a Regulamentului de functionare a Comisiei nationale pentru acordarea indemnizatiei de merit, cu modificarile si completarile ulterioare;

– drepturi reprezentand transportul gratuit urban si interurban, acordate, potrivit legii, pentru adultii cu handicap accentuat si grav, precum si pentru asistentii personali sau insotitorii acestora;

– alte asemenea venituri acordate potrivit normelor legale in vigoare.

3^1. Nu sunt venituri impozabile indemnizatiile pentru risc maternal si cele pentru ingrijirea copilului bolnav in varsta de pana la 7 ani, iar in cazul copilului cu handicap, pentru afectiunile intercurente, pana la implinirea varstei de 18 ani, reprezentand drepturi primite de persoanele fizice conform legii, incepand cu data de 1 mai 2005. Veniturile de natura celor de mai sus, aferente perioadei de pana la 1 mai 2005, sunt impozabile potrivit legii.

 1. In sensul art. 42 lit. a) din Codul fiscal, prin alte persoane se intelege, printre altii, si:

– casa de ajutor reciproc a pensionarilor, pentru ajutoarele umanitare, medicale si sociale acordate membrilor din contributiile acestora;

– organizatiile umanitare, organizatiile sindicale, Crucea Rosie, unitatile de cult recunoscute in Romania si alte entitati care pot acorda ajutoare umanitare sau sociale.

————–

Pct. 3 si 4 din Normele metodologice de aplicare a art. 42, lit. a) din Legea nr. 571/2003 sunt reproduse in forma prevazuta de sectiunea B a art. I din HOTARAREA nr. 84 din 3 februarie 2005, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 147 din 18 februarie 2005.

Pct. 3 din Normele metodologice de aplicare a art. 42, lit. a) din Legea nr. 571/2003 a fost completat cu trei liniute (introduse dupa liniuta a 10-a) de pct. 1 din sectiunea B a art. I din HOTARAREA nr. 610 din 23 iunie 2005, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 575 din 4 iulie 2005.

Pct. 3^1 din Normele metodologice de aplicare a art. 42, lit. a) din Legea nr. 571/2003 a fost introdus de pct. 2 din sectiunea B a art. I din HOTARAREA nr. 610 din 23 iunie 2005, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 575 din 4 iulie 2005.

Liniutele a-10-a si a-33-a de la pct. 3 din Normele metodologice de aplicare a art. 42, lit. a) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal au fost modificate de pct. 1 al lit. C a art. I din HOTARAREA nr. 1.861 din 21 decembrie 2006, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 1.044 din 29 decembrie 2006.

Liniuta a-38-a de la pct. 3 din Normele metodologice de aplicare a art. 42, lit. a) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal a fost introdusa de pct. 2 al lit. C a art. I din HOTARAREA nr. 1.861 din 21 decembrie 2006, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 1.044 din 29 decembrie 2006.

 

Codul fiscal:

 1. b) sumele incasate din asigurari de orice fel reprezentand despagubiri, sume asigurate, precum si orice alte drepturi, cu exceptia castigurilor primite de la societatile de asigurari ca urmare a contractului de asigurare incheiat intre parti, cu ocazia tragerilor de amortizare. Nu sunt venituri impozabile despagubirile in bani sau in natura primite de catre o persoana fizica ca urmare a unui prejudiciu material suferit de aceasta, inclusiv despagubirile reprezentand daunele morale;

 

Norme metodologice:

 1. Sunt neimpozabile despagubirile, sumele asigurate si orice alte drepturi acordate asiguratilor, beneficiarilor sau tertelor persoane pagubite, din asigurarile de orice fel, potrivit legislatiei privind societatile de asigurare si supravegherea asigurarilor.
 2. Sumele reprezentand alte drepturi acordate asiguratilor pot avea, printre altele, urmatoarele forme: rascumparari partiale in contul persoanei asigurate, plati esalonate, rente, venituri rezultate din fructificarea rezervelor constituite din primele platite de asigurati, precum si orice alte sume de aceeasi natura, indiferent de denumirea sau forma sub care sunt platite, in contul persoanei asigurate.
 3. In cazul in care suportatorul primei de asigurare este o persoana fizica independenta, persoana juridica sau orice alta entitate care desfasoara o activitate, atunci contravaloarea primelor de asigurare reprezinta venituri impozabile pentru persoana fizica beneficiara.

————–

Punctele 5, 6 si 7 din Normele metodologice de aplicare a art. 42, lit. b) din Legea nr. 571/2003 sunt reproduse in forma prevazuta de sectiunea B a art. I din HOTARAREA nr. 84 din 3 februarie 2005, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 147 din 18 februarie 2005.

 

Codul fiscal :

 1. c) sumele primite drept despagubiri pentru pagube suportate ca urmare a calamitatilor naturale, precum si pentru cazurile de invaliditate sau deces, conform legii;

 

Norme metodologice:

7^1. In aceasta categorie se includ si produsele oferite gratuit producatorilor agricoli individuali care au suferit pagube ca urmare a calamitatilor naturale potrivit prevederilor din contractul incheiat intre parti.

————-

Pct. 7^1 din Normele metodologice de aplicare a art. 42, lit. c) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal a fost introdus de pct. 3 al lit. C a art. I din HOTARAREA nr. 1.861 din 21 decembrie 2006, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 1.044 din 29 decembrie 2006.

 

Codul fiscal:

 1. d) pensiile pentru invalizii de razboi, orfanii, vaduvele/vaduvii de razboi, sumele fixe pentru ingrijirea pensionarilor care au fost incadrati in gradul I de invaliditate, precum si pensiile, altele decat pensiile platite din fonduri constituite prin contributii obligatorii la un sistem de asigurari sociale, inclusiv cele din fonduri de pensii facultative si cele finantate de la bugetul de stat;
 2. e) contravaloarea cupoanelor ce reprezinta bonuri de valoare care se acorda cu titlu gratuit persoanelor fizice conform dispozitiilor legale in vigoare;
 3. f) sumele sau bunurile primite sub forma de sponsorizare sau mecenat;
 4. g) veniturile primite ca urmare a transferului dreptului de proprietate asupra bunurilor imobile si mobile din patrimoniul personal, altele decat castigurile din transferul titlurilor de valoare, precum si altele decat cele definite la cap. VIII^1;
 5. h) drepturile in bani si in natura primite de militarii in termen, militarii cu termen redus, studentii si elevii unitatilor de invatamant din sectorul de aparare nationala, ordine publica si siguranta nationala si persoanele civile, precum si cele ale gradatilor si soldatilor concentrati sau mobilizati;
 6. i) bursele primite de persoanele care urmeaza orice forma de scolarizare sau perfectionare in cadru institutionalizat;

———–

Litera g) a art. 42 a fost modificata de pct. 4 al art. I din LEGEA nr. 163 din 1 iunie 2005, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 466 din 1 iunie 2005.

Litera d) a art. 42 a fost modificata de pct. 26 al art. I din LEGEA nr. 343 din 17 iulie 2006, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 662 din 1 august 2006.

 

Norme metodologice:

 1. Prin cadru institutionalizat se intelege orice entitate care are ca obiect de activitate educatia scolara, universitara, pregatirea si/sau perfectionarea profesionala, recunoscuta de autoritati ale statului roman.

————–

Pct. 8 din Normele metodologice de aplicare a art. 42, lit. c), d), e), f), g), h), i) din Legea nr. 571/2003 este reprodus in forma prevazuta de sectiunea B a art. I din HOTARAREA nr. 84 din 3 februarie 2005, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 147 din 18 februarie 2005.

 

Codul fiscal:

 1. j) sumele sau bunurile primite cu titlu de mostenire ori donatie. Pentru proprietatile imobiliare, in cazul mostenirilor si donatiilor se aplica reglementarile prevazute la art. 77^1 alin. (2) si (3);

—————–

Lit. j) a art. 42 a fost modificata de pct. 26 al art. I din LEGEA nr. 343 din 17 iulie 2006, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 662 din 1 august 2006.

 

 1. k) veniturile din agricultura si silvicultura, cu exceptia celor prevazute la art. 71;

 

Norme metodologice:

 1. In categoria veniturilor din agricultura si silvicultura considerate neimpozabile se cuprind:

– veniturile realizate de proprietar/arendas din valorificarea in stare naturala a produselor obtinute de pe terenurile agricole si silvice, proprietate privata sau luate in arenda. incepand cu data de 1 ianuarie 2009 sunt impozabile veniturile banesti realizate din valorificarea produselor agricole obtinute dupa recoltare, in stare naturala, de pe terenurile agricole proprietate privata sau luate in arenda, catre unitati specializate pentru colectare, unitati de procesare industriala ori catre alte unitati, pentru utilizare ca atare.

———–

Prima liniuta a pct. 9 din Normele metodologice de aplicare a art. 42, lit. j) si k) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal a fost modificata de pct. 1 al lit. C a art. I din HOTaRaREA nr. 1.579 din 19 decembrie 2007, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 894 din 28 decembrie 2007.

 

– veniturile realizate de persoanele fizice asociate intr-o asociatie conform prevederilor art. 28 din Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole si celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 si ale Legii nr. 169/1997, cu modificarile si completarile ulterioare, din valorificarea produselor silvice in conditiile legii.

– veniturile provenite din: cresterea animalelor si pasarilor, apicultura si sericicultura;

– veniturile obtinute de persoanele fizice din valorificarea in stare naturala, prin unitati specializate, cum ar fi centre sau puncte de achizitie, a produselor culese sau capturate din flora si fauna salbatica.

 1. Se considera in stare naturala: produsele agricole obtinute dupa recoltare, materialul lemnos pe picior sau transformat in busteni ori in bile, precum si produsele de origine animala, cum ar fi: lapte, lana, oua, piei crude si altele asemenea, plante si animale din flora si fauna salbatica, cum ar fi: plante medicinale, fructe de padure, ciuperci, melci, scoici, serpi, broaste si altele asemenea.

————–

Punctele 9 si 10 din Normele metodologice de aplicare a art. 42, lit. j) si k) din Legea nr. 571/2003 sunt reproduse in forma prevazuta de sectiunea B a art. I din HOTARAREA nr. 84 din 3 februarie 2005, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 147 din 18 februarie 2005.

Prima liniuta de la pct. 9 din Normele metodologice de aplicare a art. 42, lit. k) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal a fost modificata de pct. 4 al lit. C a art. I din HOTARAREA nr. 1.861 din 21 decembrie 2006, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 1.044 din 29 decembrie 2006.

A doua liniuta de la pct. 9 din Normele metodologice de aplicare a art. 42, lit. k) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal a fost introdusa de pct. 5 al lit. C a art. I din HOTARAREA nr. 1.861 din 21 decembrie 2006, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 1.044 din 29 decembrie 2006.

 

Codul fiscal:

 1. l) veniturile primite de membrii misiunilor diplomatice si ai posturilor consulare pentru activitatile desfasurate in Romania in calitatea lor oficiala, in conditii de reciprocitate, in virtutea regulilor generale ale dreptului international sau a prevederilor unor acorduri speciale la care Romania este parte;
 2. m) veniturile nete in valuta primite de membrii misiunilor diplomatice, oficiilor consulare si institutelor culturale ale Romaniei amplasate in strainatate, in conformitate cu legislatia in vigoare;
 3. n) veniturile primite de oficialii organismelor si organizatiilor internationale din activitatile desfasurate in Romania in calitatea lor oficiala, cu conditia ca pozitia acestora, de oficial, sa fie confirmata de Ministerul Afacerilor Externe;
 4. o) veniturile primite de cetateni straini pentru activitatea de consultanta desfasurata in Romania, in conformitate cu acordurile de finantare nerambursabila incheiate de Romania cu alte state, cu organisme internationale si organizatii neguvernamentale;
 5. p) veniturile primite de cetateni straini pentru activitati desfasurate in Romania, in calitate de corespondenti de presa, cu conditia reciprocitatii acordate cetatenilor romani pentru venituri din astfel de activitati si cu conditia ca pozitia acestor persoane sa fie confirmata de Ministerul Afacerilor Externe;
 6. q) sumele reprezentand diferenta de dobanda subventionata pentru creditele primite in conformitate cu legislatia in vigoare;
 7. r) subventiile primite pentru achizitionarea de bunuri, daca subventiile sunt acordate in conformitate cu legislatia in vigoare;
 8. s) veniturile reprezentand avantaje in bani si/sau in natura primite de persoanele cu handicap, veteranii de razboi, invalizii si vaduvele de razboi, accidentatii de razboi in afara serviciului ordonat, persoanele persecutate din motive politice de dictatura instaurata cu incepere de la 6 martie 1945, cele deportate in strainatate ori constituite in prizonieri, urmasii eroilor-martiri, ranitilor, luptatorilor pentru victoria Revolutiei din decembrie 1989, precum si persoanele persecutate din motive etnice de regimurile instaurate in Romania cu incepere de la 6 septembrie 1940 pana la 6 martie 1945;

 

Norme metodologice:

 1. Aceste venituri sunt acordate prin legi speciale si cuprind, printre altele:

– contravaloarea protezelor acordate gratuit pentru marii mutilati si persoanele care si-au pierdut total sau partial capacitatea de munca, a medicamentelor gratuite, accesului gratuit la sanatorii si baze de tratament apartinand Ministerului Sanatatii, Ministerului Apararii Nationale, Ministerului Administratiei si Internelor si altor institutii potrivit legii;

– contravaloarea transportului urban gratuit cu mijloacele de transport in comun si altele asemenea, prevazute a fi acordate persoanelor care intra sub incidenta prevederilor art. 5 alin. (1) lit. k) din Legea recunostintei fata de eroii-martiri si luptatorii care au contribuit la victoria Revolutiei romane din decembrie 1989 nr. 341/2004, cu modificarile si completarile ulterioare;

– contravaloarea asistentei medicale si a medicamentelor acordate in mod gratuit si prioritar, atat in tratament ambulatoriu, cat si pe timpul spitalizarilor, a transportului gratuit cu mijloacele de transport in comun si pe calea ferata romana, contravaloarea biletului gratuit, pentru tratament intr-o statiune balneoclimaterica si altele asemenea, prevazute a fi acordate persoanelor care intra sub incidenta prevederilor Decretului-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurata cu incepere de la 6 martie 1945, precum si celor deportate in strainatate ori constituite in prizonieri, republicat, cu modificarile si completarile ulterioare;

– contravaloarea calatoriilor gratuite pe calea ferata, gratuitatile pe mijloacele de transport in comun in mediul urban, a lemnelor de foc sau echivalent carbuni, a asistentei medicale gratuite in toate institutiile medicale civile de stat sau militare si asigurarea de medicamente gratuite atat in tratamentele ambulatorii, cat si pe timpul spitalizarii, a biletelor de tratament gratuite, in limita posibilitatilor existente, in statiuni balneoclimaterice, a protezelor, a carjelor, a ghetelor ortopedice, a carucioarelor, a aparatelor auditive si implanturilor cardiace, mijloacelor moto si auto speciale pentru cei handicapati locomotor si altele asemenea, potrivit Legii nr. 44/1994 privind veteranii de razboi, precum si unele drepturi ale invalizilor si vaduvelor de razboi, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

– contravaloarea transportului urban gratuit cu mijloace de transport in comun pentru adultii cu handicap accentuat si grav si pentru asistentii personali sau pentru insotitorii acestora, a transportului interurban gratuit cu trenul, asistenta medicala gratuita in conformitate cu prevederileOrdonantei de urgenta a Guvernului nr. 102/1999 privind protectia speciala si incadrarea in munca a persoanelor cu handicap, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 519/2002, cu modificarile si completarile ulterioare; – altele asemenea, aprobate prin lege.

 1. Persoanele fizice prevazute la art. 42 lit. s) din Codul fiscal datoreaza impozit pe venit pentru categoriile de venituri prevazute la art. 41 din Codul fiscal.

————–

Punctele 11 si 12 din Normele metodologice de aplicare a art. 42, lit. l) – s)  din Legea nr. 571/2003 sunt reproduse in forma prevazuta de sectiunea B a art. I din HOTARAREA nr. 84 din 3 februarie 2005, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 147 din 18 februarie 2005.

 

Codul fiscal:

 1. t) premiile obtinute de sportivii medaliati la campionatele mondiale, europene si la jocurile olimpice. Nu sunt venituri impozabile premiile, primele si indemnizatiile sportive acordate sportivilor, antrenorilor, tehnicienilor si altor specialisti, prevazuti in legislatia in materie, in vederea realizarii obiectivelor de inalta performanta: clasarea pe podiumul de premiere la campionatele europene, campionatele mondiale si jocurile olimpice, precum si calificarea si participarea la turneele finale ale campionatelor mondiale si europene, prima grupa valorica, precum si la jocurile olimpice, in cazul jocurilor sportive. Nu sunt venituri impozabile primele si indemnizatiile sportive acordate sportivilor, antrenorilor, tehnicienilor si altor specialisti, prevazuti de legislatia in materie, in vederea pregatirii si participarii la competitiile internationale oficiale ale loturilor reprezentative ale Romaniei;

 

Norme metodologice:

 1. Beneficiaza de aceste prevederi si urmatorii specialisti: profesorii cu diploma de licenta sau de absolvire, instructorii si managerii din domeniu, precum si alte persoane calificate pentru asistenta medicala, cercetare si asistenta stiintifica, organizare si conducere tehnica si alte ocupatii complementare, potrivit reglementarilor in materie.

————–

Pct. 13 din Normele metodologice de aplicare a art. 42, lit. t) din Legea nr. 571/2003 este reprodus in forma prevazuta de sectiunea B a art. I din HOTARAREA nr. 84 din 3 februarie 2005, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 147 din 18 februarie 2005.

 

Codul fiscal:

 1. u) premiile si alte drepturi sub forma de cazare, masa, transport si altele asemenea, obtinute de elevi si studenti in cadrul competitiilor interne si internationale, inclusiv elevi si studenti nerezidenti in cadrul competitiilor desfasurate in Romania;

 

Norme metodologice:

 1. In aceasta categorie se cuprind:

– premii obtinute la concursuri pe obiecte sau discipline de invatamant, pe meserii, cultural-stiintifice, festivaluri, simpozioane, concursuri tehnico-stiintifice, premii obtinute la campionate si concursuri sportive scolare, nationale si internationale;

– contravaloarea avantajelor sub forma de masa, cazare si transport;

– alte drepturi materiale primite de participanti cu ocazia acestor manifestari;

– altele asemenea.

————–

Pct. 14 din Normele metodologice de aplicare a art. 42, lit. u) din Legea nr. 571/2003 este reprodus in forma prevazuta de sectiunea B a art. I din HOTARAREA nr. 84 din 3 februarie 2005, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 147 din 18 februarie 2005.

 

Codul fiscal:

 1. v) prima de stat acordata pentru economisirea si creditarea in sistem colectiv pentru domeniul locativ, in conformitate cu prevederile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 99/2006 privind institutiile de credit si adecvarea capitalului, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 227/2007;

—————-

Lit. v) a art. 42 a fost modificata de pct. 15 al art. I din ORDONANtA DE URGENta nr. 106 din 4 octombrie 2007, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 703 din 18 octombrie 2007.

 

 1. x) alte venituri care nu sunt impozabile, asa cum sunt precizate la fiecare categorie de venit.

 

Cotele de impozitare

ART. 43

(1) Cota de impozit este de 16% si se aplica asupra venitului impozabil corespunzator fiecarei surse din fiecare categorie pentru determinarea impozitului pe veniturile din:

 1. a) activitati independente;
 2. b) salarii;
 3. c) cedarea folosintei bunurilor;
 4. d) investitii;
 5. e) pensii;
 6. f) activitati agricole;
 7. g) premii;
 8. h) alte surse.

(2) Fac exceptie de la prevederile alin. (1) cotele de impozit prevazute expres pentru categoriile de venituri cuprinse in titlul III.

————

Art. 43 este reprodus astfel cum a fost modificat de pct. 2 al art. I din ORDONANTA DE URGENTA nr. 138 din 29 decembrie 2004, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 1.281 din 30 decembrie 2004.

Alin. (2) al art. 43 a fost modificat de pct. 10 al art. I din ORDONANTA DE URGENTA nr. 24 din 24 martie 2005, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 263 din 30 martie 2005. (modificare aplicabila cu data de 1 mai 2005).

Alin. (2) al art. 43 a fost modificat de pct. 5 al art. I din LEGEA nr. 163 din 1 iunie 2005, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 466 din 1 iunie 2005*).

*) Art. II din LEGEA nr. 163 din 1 iunie 2005 abroga Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 24/2005, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 263 din 30 martie 2005.

Art. 43 este reprodus astfel cum a fost modificat de pct. 27 al art. I din LEGEA nr. 343 din 17 iulie 2006, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 662 din 1 august 2006.

 

Norme metodologice:

 1. La determinarea impozitului anual/lunar, la platile anticipate cu titlu de impozit calculat pentru veniturile prevazute la art. 41 din Codul fiscal, bazele de calcul al impozitului vor fi stabilite prin rotunjire la mia de lei, prin neglijarea fractiunilor sub 1.000 lei.

————–

Pct. 15 din Normele metodologice de aplicare a articolelor 42, lit. v) si x) si 43, din Legea nr. 571/2003 este reprodus in forma prevazuta de sectiunea B a art. I din HOTARAREA nr. 84 din 3 februarie 2005, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 147 din 18 februarie 2005.

 

Codul fiscal:

Perioada impozabila

Art. 44. – (1) Perioada impozabila este anul fiscal care corespunde anului calendaristic.

(2) Prin exceptie de la prevederile alin. (1), perioada impozabila este inferioara anului calendaristic, in situatia in care decesul contribuabilului survine in cursul anului.

————

Art. 44 este reprodus astfel cum a fost modificat de pct. 2 al art. I din ORDONANTA DE URGENTA nr. 138 din 29 decembrie 2004, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 1.281 din 30 decembrie 2004.

 

Norme metodologice:

 1. Anul fiscal corespunde cu perioada celor 12 luni ale unui an calendaristic in care se realizeaza venituri.
 2. In cazul decesului contribuabilului, perioada impozabila este inferioara anului calendaristic, cuprinzand numarul de luni din anul calendaristic pana la data decesului.

————–

Punctele 16 si 17 din Normele metodologice de aplicare a art. 44 din Legea nr. 571/2003 sunt reproduse in forma prevazuta de sectiunea B a art. I din HOTARAREA nr. 84 din 3 februarie 2005, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 147 din 18 februarie 2005.

 

Codul fiscal:

Stabilirea deducerilor personale si a sumelor fixe

Art. 45. – (1) Deducerea personala, precum si celelalte sume fixe, exprimate in lei, se stabilesc prin ordin al ministrului finantelor publice.

(2) Sumele sunt calculate prin rotunjire la suta de mii de lei, in sensul ca fractiunile sub 100.000 lei se majoreaza la 100.000 lei.

————

Art. 45 este reprodus astfel cum a fost modificat de pct. 2 al art. I din ORDONANTA DE URGENTA nr. 138 din 29 decembrie 2004, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 1.281 din 30 decembrie 2004.

 

Codul fiscal:

CAPITOLUL II

Venituri din activitati independente

 

Definirea veniturilor din activitati independente

Art. 46. – (1) Veniturile din activitati independente cuprind veniturile comerciale, veniturile din profesii libere si veniturile din drepturi de proprietate intelectuala, realizate in mod individual si/sau intr-o forma de asociere, inclusiv din activitati adiacente.

(2) Sunt considerate venituri comerciale veniturile din fapte de comert ale contribuabililor, din prestari de servicii, altele decat cele prevazute la alin. (3), precum si din practicarea unei meserii.

(3) Constituie venituri din profesii libere veniturile obtinute din exercitarea profesiilor medicale, de avocat, notar, auditor financiar, consultant fiscal, expert contabil, contabil autorizat, consultant de plasament in valori mobiliare, arhitect sau a altor profesii reglementate, desfasurate in mod independent, in conditiile legii.

(4) Veniturile din valorificarea sub orice forma a drepturilor de proprietate intelectuala provin din brevete de inventie, desene si modele, mostre, marci de fabrica si de comert, procedee tehnice, know-how, din drepturi de autor si drepturi conexe dreptului de autor si altele asemenea.

————

Art. 46 este reprodus astfel cum a fost modificat de pct. 2 al art. I din ORDONANTA DE URGENTA nr. 138 din 29 decembrie 2004, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 1.281 din 30 decembrie 2004.

 

Norme metodologice:

 1. Se supun impozitului pe veniturile din activitati independente persoanele fizice care realizeaza aceste venituri in mod individual sau asociate pe baza unui contract de asociere incheiat in vederea desfasurarii de activitati in scopul obtinerii de venit, asociere care se realizeaza potrivit dispozitiilor legale si care nu da nastere unei persoane juridice.
 2. Exercitarea unei activitati independente presupune desfasurarea acesteia in mod obisnuit, pe cont propriu si urmarind un scop lucrativ. Printre criteriile care definesc preponderent existenta unei activitati independente sunt: libera alegere a desfasurarii activitatii, a programului de lucru si a locului de desfasurare a activitatii; riscul pe care si-l asuma intreprinzatorul; activitatea se desfasoara pentru mai multi clienti; activitatea se poate desfasura nu numai direct, ci si cu personalul angajat de intreprinzator in conditiile legii.
 3. Persoanele fizice nerezidente sunt supuse impozitarii in Romania pentru veniturile obtinute din desfasurarea in Romania, potrivit legii, a unei activitati independente, printr-un sediu permanent.
 4. Sunt considerate venituri comerciale veniturile realizate din fapte de comert de catre persoane fizice sau asocieri fara personalitate juridica, din prestari de servicii, altele decat cele realizate din profesii libere, precum si cele obtinute din practicarea unei meserii.

Principalele activitati care constituie fapte de comert sunt:

– activitati de productie;

– activitati de cumparare efectuate in scopul revanzarii;

– organizarea de spectacole culturale, sportive, distractive si altele asemenea;

– activitati al caror scop este facilitarea incheierii de tranzactii comerciale printr-un intermediar, cum ar fi: contract de comision, de mandat, de reprezentare, de agent de asigurare si alte asemenea contracte incheiate in conformitate cu prevederile Codului comercial, indiferent de perioada pentru care a fost incheiat contractul;

– vanzarea in regim de consignatie a bunurilor cumparate in scopul revanzarii sau produse pentru a fi comercializate;

– activitati de editare, imprimerie, multiplicare, indiferent de tehnica folosita, si altele asemenea;

– transport de bunuri si de persoane; – alte fapte de comert definite in Codul comercial.

21^1. Sunt venituri comerciale, veniturile obtinute din activitati desfasurate in cadrul fermei familiale cu caracter comercial, altele decat cele care se incadreaza in venituri neimpozabile potrivit prevederilor art. 42 lit. k), precum si cele care sunt impozitate potrivit prevederilor cap. 7 – Venituri din activitati agricole.

————–

Pct. 21^1 din Normele metodologice de aplicare a art. 46 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal a fost introdus de pct. 6 al lit. C a art. I din HOTARAREA nr. 1.861 din 21 decembrie 2006, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 1.044 din 29 decembrie 2006.

Ultimul paragraf al pct. 21^1 din Normele metodologice de aplicare a art. 46 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal a fost modificat de pct. 2 al lit. C a art. I din HOTaRaREA nr. 1.579 din 19 decembrie 2007, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 894 din 28 decembrie 2007.

Pct. 21^1 din Normele metodologice de aplicare a art. 46 din Legea nr. 571/2003 a fost modificat de pct. 1 al lit. C a art. I din HOTaRaREA nr. 1.620 din 29 decembrie 2009, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 927 din 31 decembrie 2009.

 

 1. Pentru persoanele fizice asociate impunerea se face la nivelul fiecarei persoane asociate din cadrul asocierii fara personalitate juridica, potrivit contractului de asociere, inclusiv al societatii civile profesionale, asupra venitului net distribuit.
 2. Sunt considerate venituri din profesii libere veniturile obtinute din prestari de servicii cu caracter profesional, desfasurate in mod individual sau in diverse forme de asociere, in domeniile stiintific, literar, artistic, educativ si altele, de catre: medici, avocati, notari publici, executori judecatoresti, experti tehnici si contabili, contabili autorizati, consultanti de plasament in valori mobiliare, auditori financiari, consultanti fiscali, arhitecti, traducatori, sportivi, arbitri sportivi, precum si alte persoane fizice cu profesii reglementate desfasurate in mod independent, in conditiile legii.

23^1. Veniturile obtinute de avocatii stagiari in baza contractelor de colaborare precum si avocatii salarizati in interiorul profesiei sunt considerate venituri din activitati independente.

23^2. Persoanele fizice care realizeaza venituri din cedarea folosintei bunurilor din derularea unui numar mai mare de 5 contracte de inchiriere la sfarsitul anului fiscal, incepand cu anul fiscal urmator califica aceste venituri in categoria venituri din activitati independente si le supun regulilor de stabilire a venitului net pentru aceasta categorie. In aplicarea acestei reglementari se va emite ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala.

————–

Pct. 23^1 si 23^2 din Normele metodologice de aplicare a art. 46 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal au fost introduse de pct. 7 al lit. C a art. I din HOTARAREA nr. 1.861 din 21 decembrie 2006, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 1.044 din 29 decembrie 2006.

 

23^3. Sunt venituri din profesii libere si veniturile din activitati desfasurate in mod independent, in conditiile legii, ca profesii reglementate, inclusiv in cazul in care activitatea este desfasurata pe baza de contract, pentru societati comerciale sau alte entitati reglementate potrivit legii sa desfasoare activitati care genereaza venituri din profesii libere.

————

Pct. 23^3 din Normele metodologice de aplicare a art. 46 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal a fost introdus de pct. 2 al lit. C a art. I din HOTaRaREA nr. 791 din 2 august 2010, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 542 din 3 august 2010.

 

 1. Veniturile din drepturi de proprietate intelectuala sunt venituri realizate din valorificarea drepturilor industriale, cum ar fi: inventii, mai putin realizarile tehnice, know-how, marci inregistrate, franciza si altele asemenea, recunoscute si protejate prin inscrisuri ale institutiilor specializate, precum si a drepturilor de autor, inclusiv a drepturilor conexe dreptului de autor. Veniturile de aceasta natura se supun regulilor de determinare pentru veniturile din activitati independente si in situatia in care drepturile respective fac obiectul unor contracte de cesiune, inchiriere, colaborare, cercetare, licenta, franciza si altele asemenea, precum si cele transmise prin succesiune, indiferent de denumirea sub care se acorda, cum ar fi: remuneratie directa, remuneratie secundara, onorariu, redeventa si altele asemenea.

Veniturile rezultate din cesiunile de drepturi de proprietate intelectuala prevazute in mod expres in contractul incheiat intre parti reprezinta venituri din drepturi de proprietate intelectuala. De asemenea, sunt incluse in categoria veniturilor din drepturi de proprietate intelectuala si veniturile din cesiuni pentru care reglementarile in materie stabilesc prezumtia de cesiune a drepturilor in lipsa unei prevederi contrare in contract.

In situatia existentei unei activitati dependente ca urmare a unei relatii de angajare, remuneratia prestarilor rezultate din cesiunile de drepturi de proprietate intelectuala care intra in sfera sarcinilor de serviciu reprezinta venituri de natura salariala, conform prevederilor mentionate in mod expres in contractul dintre angajat si angajator, si se supun impozitarii potrivit prevederilor cap. III «Venituri din salarii» al titlului III din Codul fiscal.

Veniturile reprezentand drepturi banesti ale autorului unei realizari tehnice nu sunt considerate, din punct de vedere fiscal, venituri din drepturi de proprietate intelectuala.

24^1. Sunt considerate venituri din activitati independente veniturile din drepturi de autor si drepturile conexe definite potrivit prevederilor Legii nr. 8/1996, cu modificarile si completarile ulterioare.

————

Pct. 24^1 din Normele metodologice de aplicare a art. 46 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal a fost introdus de pct. 3 al lit. C a art. I din HOTaRaREA nr. 791 din 2 august 2010, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 542 din 3 august 2010.

 

 1. Abrogat.

————

Pct. 25 din Normele metodologice de aplicare a art. 46 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal a fost abrogat de pct. 4 al lit. C a art. I din HOTaRaREA nr. 791 din 2 august 2010, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 542 din 3 august 2010.

 

 1. Veniturile realizate de sportivii care participa la competitii sportive pe cont propriu si nu au relatii contractuale de munca cu entitatea platitoare de venit sunt considerate venituri din activitati independente.

————–

Punctele 18-26 din Normele metodologice de aplicare a art. 46 din Legea nr. 571/2003 sunt reproduse in forma prevazuta de sectiunea B a art. I din HOTARAREA nr. 84 din 3 februarie 2005, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 147 din 18 februarie 2005.

 

Codul fiscal:

Venituri neimpozabile

ART. 47

Abrogat.

————

Art. 47 a fost modificat de pct. 2 al art. I din ORDONANtA DE URGENta nr. 138 din 29 decembrie 2004, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 1.281 din 30 decembrie 2004.

Art. 47 a fost abrogat de pct. 2 al art. I din ORDONANtA DE URGENta nr. 200 din 4 decembrie 2008, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 815 din 4 decembrie 2008.

 

Norme metodologice:

 1. Abrogat.
 2. Abrogat.
 3. Abrogat.
 4. Abrogat.
 5. Abrogat.

————

Pct. 31 din Normele metodologice de aplicare a art. 47 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal a fost abrogat de pct. 3 al lit. C a art. I din HOTaRaREA nr. 1.579 din 19 decembrie 2007, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 894 din 28 decembrie 2007.

Pct. 27-30 din Normele metodologice de aplicare a art. 47 din Legea nr. 571/2003 au fost abrogate de pct. 2 al lit. C a art. I din HOTaRaREA nr. 1.620 din 29 decembrie 2009, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 927 din 31 decembrie 2009.

 

 1. Abrogat.
 2. Abrogat.
 3. Abrogat.
 4. Abrogat.

————–

Punctele 27-35 din Normele metodologice de aplicare a art. 47 din Legea nr. 571/2003 sunt reproduse in forma prevazuta de sectiunea B a art. I din HOTARAREA nr. 84 din 3 februarie 2005, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 147 din 18 februarie 2005.

Pct. 35 din Normele metodologice de aplicare a art. 47 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal a fost abrogat de pct. 3 al lit. C a art. I din HOTaRaREA nr. 1.579 din 19 decembrie 2007, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 894 din 28 decembrie 2007.

Pct. 32-34 din Normele metodologice de aplicare a art. 47 din Legea nr. 571/2003 au fost abrogate de pct. 2 al lit. C a art. I din HOTaRaREA nr. 1.620 din 29 decembrie 2009, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 927 din 31 decembrie 2009.

 

Codul fiscal:

Reguli generale de stabilire a venitului net anual din activitati independente, determinat pe baza contabilitatii in partida simpla

ART. 48

Reguli generale de stabilire a venitului net anual din activitati independente, determinat pe baza contabilitatii in partida simpla

(1) Venitul net din activitati independente se determina ca diferenta intre venitul brut si cheltuielile efectuate in scopul realizarii de venituri, deductibile, pe baza datelor din contabilitatea in partida simpla, cu exceptia prevederilor art. 49 si 50.

————

Alin. (1) al art. 48 a fost modificat de pct. 37 al art. I din ORDONANtA DE URGENta nr. 109 din 7 octombrie 2009, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 689 din 13 octombrie 2009.

 

(2) Venitul brut cuprinde:

 1. a) sumele incasate si echivalentul in lei al veniturilor in natura din desfasurarea activitatii;
 2. b) veniturile sub forma de dobanzi din creante comerciale sau din alte creante utilizate in legatura cu o activitate independenta;
 3. c) castigurile din transferul activelor din patrimoniul afacerii, utilizate intr-o activitate independenta, inclusiv contravaloarea bunurilor ramase dupa incetarea definitiva a activitatii, cu exceptia reorganizarilor, cand se pastreaza destinatia bunurilor;

————

Lit. c) a alin. (2) al art. 48 a fost modificata de pct. 38 al art. I din ORDONANtA DE URGENta nr. 109 din 7 octombrie 2009, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 689 din 13 octombrie 2009.

 

 1. d) veniturile din angajamentul de a nu desfasura o activitate independenta sau de a nu concura cu o alta persoana;
 2. e) veniturile din anularea sau scutirea unor datorii de plata aparute in legatura cu o activitate independenta;
 3. f) veniturile inregistrate de casele de marcat cu memorie fiscala, instalate ca aparate de taxat pe autovehiculele de transport persoane sau bunuri in regim de taxi.

————

Lit. f) a alin. (2) al art. 48 a fost introdusa de subpct. 1 al pct. 19 al art. I din LEGEA nr. 168 din 14 iulie 2010, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 505 din 21 iulie 2010.

 

(3) Nu sunt considerate venituri brute:

 1. a) aporturile in numerar sau echivalentul in lei al aporturilor in natura facute la inceperea unei activitati sau in cursul desfasurarii acesteia;
 2. b) sumele primite sub forma de credite bancare sau de imprumuturi de la persoane fizice sau juridice;
 3. c) sumele primite ca despagubiri;
 4. d) sumele sau bunurile primite sub forma de sponsorizari, mecenat sau donatii.

(4) Conditiile generale pe care trebuie sa le indeplineasca cheltuielile aferente veniturilor, pentru a putea fi deduse, sunt:

 1. a) sa fie efectuate in cadrul activitatilor desfasurate in scopul realizarii venitului, justificate prin documente;
 2. b) sa fie cuprinse in cheltuielile exercitiului financiar al anului in cursul caruia au fost platite;
 3. c) sa respecte regulile privind amortizarea, prevazute in titlul II, dupa caz;
 4. d) cheltuielile cu primele de asigurare sa fie efectuate pentru:
 5. active corporale sau necorporale din patrimoniul afacerii;
 6. activele ce servesc ca garantie bancara pentru creditele utilizate in desfasurarea activitatii pentru care este autorizat contribuabilul;
 7. prime de asigurare pentru asigurarea de risc profesional;
 8. persoane care obtin venituri din salarii, potrivit prevederilor capitolului III din prezentul titlu, cu conditia impozitarii sumei reprezentand prima de asigurare, la beneficiarul acesteia, la momentul platii de catre suportator.

———–

Pct. 3 de la lit. d) a alin. (4) al art. 48 a fost modificat de pct. 6 al art. I din LEGEA nr. 163 din 1 iunie 2005, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 466 din 1 iunie 2005.

 

(5) Urmatoarele cheltuieli sunt deductibile limitat:

 1. a) cheltuielile de sponsorizare, mecenat, precum si pentru acordarea de burse private, efectuate conform legii, in limita unei cote de 5% din baza de calcul determinata conform alin. (6);
 2. b) cheltuielile de protocol, in limita unei cote de 2% din baza de calcul determinata conform alin. (6);
 3. c) suma cheltuielilor cu indemnizatia platita pe perioada delegarii si detasarii in alta localitate, in tara si in strainatate, in interesul serviciului, in limita a de 2,5 ori nivelul legal stabilit pentru institutiile publice;
 4. d) cheltuielile sociale, in limita sumei obtinute prin aplicarea unei cote de pana la 2% la fondul de salarii realizat anual;
 5. e) pierderile privind bunurile perisabile, in limitele prevazute de actele normative in materie;
 6. f) cheltuielile reprezentand tichetele de masa acordate de angajatori, potrivit legii;

f^1) cheltuielile reprezentand tichetele de vacanta acordate de angajatori, potrivit legii;

————

Lit. f^1) a alin. (5) al art. 48 a fost introdusa de pct. 39 al art. I din ORDONANtA DE URGENta nr. 109 din 7 octombrie 2009, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 689 din 13 octombrie 2009.

 

 1. g) contributiile efectuate in numele angajatilor la fonduri de pensii facultative, in conformitate cu legislatia in vigoare, in limita echivalentului in lei a 400 euro anual pentru o persoana;
 2. h) prima de asigurare voluntara de sanatate, conform legii, in limita echivalentului in lei a 250 euro anual pentru o persoana;
 3. i) cheltuielile efectuate pentru activitatea independenta, cat si in scopul personal al contribuabilului sau asociatilor sunt deductibile numai pentru partea de cheltuiala care este aferenta activitatii independente;
 4. j) cheltuielile reprezentand contributii sociale obligatorii pentru salariati si contribuabili, inclusiv cele pentru asigurarea de accidente de munca si boli profesionale, potrivit legii;
 5. k) dobanzi aferente imprumuturilor de la persoane fizice si juridice, altele decat institutiile care desfasoara activitatea de creditare cu titlu profesional, utilizate in desfasurarea activitatii, pe baza contractului incheiat intre parti, in limita nivelului dobanzii de referinta a Bancii Nationale a Romaniei;

————

Lit. k) a alin. (5) al art. 48 a fost modificata de pct. 40 al art. I din ORDONANtA DE URGENta nr. 109 din 7 octombrie 2009, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 689 din 13 octombrie 2009.

 

 1. l) cheltuielile efectuate de utilizator, reprezentand chiria – rata de leasing – in cazul contractelor de leasing operational, respectiv cheltuielile cu amortizarea si dobanzile pentru contractele de leasing financiar, stabilite in conformitate cu prevederile privind operatiunile de leasing si societatile de leasing;
 2. m) cotizatii platite la asociatiile profesionale in limita a 2% din baza de calcul determinata conform alin. (6).
 3. n) cheltuielile reprezentand contributiile profesionale obligatorii datorate, potrivit legii, organizatiilor profesionale din care fac parte contribuabilii, in limita a 5% din venitul brut realizat.

————-

Lit. c) si j) ale alin. (5) al art. 48 au fost modificate de pct. 7 al art. I din LEGEA nr. 163 din 1 iunie 2005, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 466 din 1 iunie 2005.

Lit. n) a alin. (5) al art. 48 a fost introdusa de pct. 8 al art. I din LEGEA nr. 163 din 1 iunie 2005, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 466 din 1 iunie 2005.

Lit. a) a alin. (5) al art. 48 a fost modificata de pct. 28 al art. I din LEGEA nr. 343 din 17 iulie 2006, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 662 din 1 august 2006.

Lit. g) si h) ale alin. (5) al art. 48 au fost modificate de pct. 29 al art. I din LEGEA nr. 343 din 17 iulie 2006, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 662 din 1 august 2006.

Lit. g) a alin. (5) al art. 48 a fost modificata de pct. 7 al art. I din ORDONANtA DE URGENta nr. 127 din 8 octombrie 2008, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 705 din 16 octombrie 2008.

Lit. h) a alin. (5) al art. 48 a fost modificata de pct. 7 al art. I din ORDONANtA DE URGENta nr. 127 din 8 octombrie 2008, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 705 din 16 octombrie 2008.

 

(6) Baza de calcul se determina ca diferenta intre venitul brut si cheltuielile deductibile, altele decat cheltuielile de sponsorizare, mecenat, pentru acordarea de burse private, cheltuielile de protocol, cotizatiile platite la asociatiile profesionale.

————–

Alin. (6) al art. 48 a fost modificat de pct. 30 al art. I din LEGEA nr. 343 din 17 iulie 2006, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 662 din 1 august 2006.

 

(7) Nu sunt cheltuieli deductibile:

 1. a) sumele sau bunurile utilizate de contribuabil pentru uzul personal sau al familiei sale;
 2. b) cheltuielile corespunzatoare veniturilor neimpozabile ale caror surse se afla pe teritoriul Romaniei sau in strainatate;
 3. c) impozitul pe venit datorat potrivit prezentului titlu, inclusiv impozitul pe venitul realizat in strainatate;
 4. d) cheltuielile cu primele de asigurare, altele decat cele prevazute la alin. (4) lit. d) si la alin. (5) lit. h);
 5. e) donatii de orice fel;
 6. f) amenzile, confiscarile, dobanzile, penalitatile de intarziere si penalitatile datorate autoritatilor romane si straine, potrivit prevederilor legale, altele decat cele platite conform clauzelor din contractele comerciale;
 7. g) ratele aferente creditelor angajate;
 8. h) abrogata;

————

Lit. h) a alin. (7) al art. 48 a fost abrogata de pct. 41 al art. I din ORDONANtA DE URGENta nr. 109 din 7 octombrie 2009, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 689 din 13 octombrie 2009.

 

 1. i) cheltuielile de achizitionare sau de fabricare a bunurilor si a drepturilor amortizabile din Registrul-inventar;
 2. j) cheltuielile privind bunurile constatate lipsa din gestiune sau degradate si neimputabile, daca inventarul nu este acoperit de o polita de asigurare;
 3. k) sumele sau valoarea bunurilor confiscate ca urmare a incalcarii dispozitiilor legale in vigoare;
 4. l) impozitul pe venit suportat de platitorul venitului in contul beneficiarilor de venit;

l^1) in perioada 1 mai 2009 – 31 decembrie 2010, cheltuielile privind combustibilul pentru vehiculele rutiere motorizate care sunt destinate exclusiv pentru transportul rutier de persoane, cu o greutate maxima autorizata care sa nu depaseasca 3.500 kg si care sa nu aiba mai mult de 9 scaune de pasageri, incluzand si scaunul soferului, cu exceptia situatiei in care vehiculele se inscriu in oricare dintre urmatoarele categorii:

 1. vehiculele utilizate exclusiv pentru: interventie, reparatii, paza si protectie, curierat, transport de personal la si de la locul de desfasurare a activitatii, precum si vehiculele special adaptate pentru a fi utilizate drept care de reportaj, vehiculele utilizate de agenti de vanzari si de agenti de recrutare a fortei de munca;
 2. vehiculele utilizate pentru transportul de persoane cu plata, inclusiv pentru activitatea de taxi;
 3. vehiculele utilizate pentru inchirierea catre alte persoane, inclusiv pentru desfasurarea activitatii de instruire in cadrul scolilor de soferi.

————

Lit. l^1) a alin. (7) al art. 48 a fost introdusa de pct. 7 al art. 32, Cap. V din ORDONANtA DE URGENta nr. 34 din 11 aprilie 2009, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 249 din 14 aprilie 2009. Aceasta completare se aplica incepand cu data de 1 mai 2009, conform RECTIFICaRII nr. 34 din 11 aprilie 2009, publicate in MONITORUL OFICIAL nr. 254 din 16 aprilie 2009.

 

 1. m) alte sume prevazute prin legislatia in vigoare.

(8) Contribuabilii care obtin venituri din activitati independente sunt obligati sa organizeze si sa conduca contabilitate in partida simpla, cu respectarea reglementarilor in vigoare privind evidenta contabila, si sa completeze Registrul-jurnal de incasari si plati, Registrul-inventar si alte documente contabile prevazute de legislatia in materie.

(9) In Registrul-inventar se trec toate bunurile si drepturile aferente desfasurarii activitatii.

 

Norme metodologice:

 1. in venitul brut se includ toate veniturile in bani si in natura, cum sunt: venituri din vanzarea de produse si de marfuri, venituri din prestarea de servicii si executarea de lucrari, venituri din vanzarea sau inchirierea bunurilor din patrimoniul afacerii si orice alte venituri obtinute din exercitarea activitatii, precum si veniturile din dobanzile primite de la banci pentru disponibilitatile banesti aferente afacerii, din alte activitati adiacente si altele asemenea. in venitul brut se includ si veniturile incasate ulterior incetarii activitatii independente, pe baza facturilor emise si neincasate pana la incetarea activitatii.

Prin activitati adiacente se intelege toate activitatile care au legatura cu obiectul de activitate autorizat.

in cazul incetarii definitive a activitatii, sumele obtinute din valorificarea bunurilor din patrimoniul afacerii, inscrise in Registrul-inventar, cum ar fi: mijloace fixe, obiecte de inventar si altele asemenea, precum si stocurile de materii prime, materiale, produse finite si marfuri ramase nevalorificate sunt incluse in venitul brut.

in cazul in care bunurile si drepturile din patrimoniul afacerii trec in patrimoniul personal al contribuabilului, din punct de vedere fiscal se considera o instrainare, suma reprezentand contravaloarea acestora incluzandu-se in venitul brut al afacerii si evaluarea se face la preturile practicate pe piata sau stabilite prin expertiza tehnica.

in cazul bunurilor si drepturilor care trec prin reorganizare in patrimoniul altei afaceri a aceluiasi contribuabil, cele cu valoare ramasa de amortizat se inscriu in Registrul-inventar, la aceasta valoare care constituie si baza de calcul al amortizarii. Pentru bunurile si drepturile complet amortizate care trec prin reorganizare in patrimoniul altei afaceri a aceluiasi contribuabil, nu se calculeaza amortizare ca si cheltuiala deductibila aferenta veniturilor noii activitati.

Nu constituie venit brut urmatoarele:

– aporturile facute la inceperea unei activitati sau in cursul desfasurarii acesteia;

– sumele primite sub forma de credite bancare ori de imprumuturi de la persoane fizice sau juridice;

– sumele primite ca despagubiri;

– sumele ori bunurile primite sub forma de sponsorizari, mecenat sau donatii;

– bunuri si drepturi din patrimoniul unei afaceri care trec prin reorganizare in patrimoniul altei afaceri a aceluiasi contribuabil, cand se pastreaza destinatia bunurilor.

in cazul reorganizarii activitatii independente in timpul anului, venitul net/pierderea se determina separat pentru fiecare perioada in care activitatea independenta a fost desfasurata intr-o forma de organizare de contribuabil, inscriindu-se separat in declaratia de impunere in vederea stabilirii impozitului pe venitul net cumulat aferent intregului an fiscal. in situatia in care in perioada impozabila respectiva s-a inregistrat pierdere fiscala, aceasta poate fi reportata potrivit regulilor de reportare prevazute la art. 80.

—————

Pct. 36 din Normele metodologice de aplicare a art. 48 alin. (8) si (9) din Legea nr. 571/2003 a fost modificat de pct. 3 al lit. C a art. I din HOTaRaREA nr. 1.620 din 29 decembrie 2009, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 927 din 31 decembrie 2009.

 

Codul fiscal:

Reguli generale de stabilire a venitului net anual din activitati independente, determinat pe baza contabilitatii in partida simpla

Art. 48. – (1) Venitul net din activitati independente se determina ca diferenta intre venitul brut si cheltuielile efectuate in scopul realizarii de venituri, deductibile, pe baza datelor din contabilitatea in partida simpla, cu exceptia prevederilor art. 49 si 50.

(2) Venitul brut cuprinde:

 1. a) sumele incasate si echivalentul in lei al veniturilor in natura din desfasurarea activitatii;
 2. b) veniturile sub forma de dobanzi din creante comerciale sau din alte creante utilizate in legatura cu o activitate independenta;
 3. c) castigurile din transferul activelor din patrimoniul afacerii, utilizate intr-o activitate independenta, inclusiv contravaloarea bunurilor ramase dupa incetarea definitiva a activitatii, cu exceptia reorganizarilor, cand se pastreaza destinatia bunurilor;
 4. d) veniturile din angajamentul de a nu desfasura o activitate independenta sau de a nu concura cu o alta persoana;
 5. e) veniturile din anularea sau scutirea unor datorii de plata aparute in legatura cu o activitate independenta;
 6. f) veniturile inregistrate de casele de marcat cu memorie fiscala, instalate ca aparate de taxat pe autovehiculele de transport persoane sau bunuri in regim de taxi.

(3) Nu sunt considerate venituri brute:

 1. a) aporturile in numerar sau echivalentul in lei al aporturilor in natura facute la inceperea unei activitati sau in cursul desfasurarii acesteia;
 2. b) sumele primite sub forma de credite bancare sau de imprumuturi de la persoane fizice sau juridice;
 3. c) sumele primite ca despagubiri;
 4. d) sumele sau bunurile primite sub forma de sponsorizari, mecenat sau donatii.

(4) Conditiile generale pe care trebuie sa le indeplineasca cheltuielile aferente veniturilor, pentru a putea fi deduse, sunt:

 1. a) sa fie efectuate in cadrul activitatilor desfasurate in scopul realizarii venitului, justificate prin documente;
 2. b) sa fie cuprinse in cheltuielile exercitiului financiar al anului in cursul caruia au fost platite;
 3. c) sa respecte regulile privind amortizarea, prevazute in titlul II, dupa caz;
 4. d) cheltuielile cu primele de asigurare sa fie efectuate pentru:
 5. active corporale sau necorporale din patrimoniul afacerii;
 6. activele ce servesc ca garantie bancara pentru creditele utilizate in desfasurarea activitatii pentru care este autorizat contribuabilul;
 7. prime de asigurare pentru asigurarea de risc profesional;
 8. persoane care obtin venituri din salarii, potrivit prevederilor capitolului III din prezentul titlu, cu conditia impozitarii sumei reprezentand prima de asigurare, la beneficiarul acesteia, la momentul platii de catre suportator.

(5) Urmatoarele cheltuieli sunt deductibile limitat:

 1. a) cheltuielile de sponsorizare, mecenat, precum si pentru acordarea de burse private, efectuate conform legii, in limita unei cote de 5% din baza de calcul determinata conform alin. (6);
 2. b) cheltuielile de protocol, in limita unei cote de 2% din baza de calcul determinata conform alin. (6);
 3. c) suma cheltuielilor cu indemnizatia platita pe perioada delegarii si detasarii in alta localitate, in tara si in strainatate, in interesul serviciului, in limita a de 2,5 ori nivelul legal stabilit pentru institutiile publice;
 4. d) cheltuielile sociale, in limita sumei obtinute prin aplicarea unei cote de pana la 2% la fondul de salarii realizat anual;
 5. e) pierderile privind bunurile perisabile, in limitele prevazute de actele normative in materie;
 6. f) cheltuielile reprezentand tichetele de masa acordate de angajatori, potrivit legii;

f^1) cheltuielile reprezentand tichetele de vacanta acordate de angajatori, potrivit legii;

 1. g) contributiile efectuate in numele angajatilor la fonduri de pensii facultative, in conformitate cu legislatia in vigoare, in limita echivalentului in lei a 400 euro anual pentru o persoana;
 2. h) prima de asigurare voluntara de sanatate, conform legii, in limita echivalentului in lei a 250 euro anual pentru o persoana;
 3. i) cheltuielile efectuate pentru activitatea independenta, cat si in scopul personal al contribuabilului sau asociatilor sunt deductibile numai pentru partea de cheltuiala care este aferenta activitatii independente;
 4. j) cheltuielile reprezentand contributii sociale obligatorii pentru salariati si contribuabili, inclusiv cele pentru asigurarea de accidente de munca si boli profesionale, potrivit legii;
 5. k) dobanzi aferente imprumuturilor de la persoane fizice si juridice, altele decat institutiile care desfasoara activitatea de creditare cu titlu profesional, utilizate in desfasurarea activitatii, pe baza contractului incheiat intre parti, in limita nivelului dobanzii de referinta a Bancii Nationale a Romaniei;
 6. l) cheltuielile efectuate de utilizator, reprezentand chiria – rata de leasing – in cazul contractelor de leasing operational, respectiv cheltuielile cu amortizarea si dobanzile pentru contractele de leasing financiar, stabilite in conformitate cu prevederile privind operatiunile de leasing si societatile de leasing;
 7. m) cotizatii platite la asociatiile profesionale in limita a 2% din baza de calcul determinata conform alin. (6);
 8. n) cheltuielile reprezentand contributiile profesionale obligatorii datorate, potrivit legii, organizatiilor profesionale din care fac parte contribuabilii, in limita a 5% din venitul brut realizat.

(6) Baza de calcul se determina ca diferenta intre venitul brut si cheltuielile deductibile, altele decat cheltuielile de sponsorizare, mecenat, pentru acordarea de burse private, cheltuielile de protocol, cotizatiile platite la asociatiile profesionale.

(7) Nu sunt cheltuieli deductibile:

 1. a) sumele sau bunurile utilizate de contribuabil pentru uzul personal sau al familiei sale;
 2. b) cheltuielile corespunzatoare veniturilor neimpozabile ale caror surse se afla pe teritoriul Romaniei sau in strainatate;
 3. c) impozitul pe venit datorat potrivit prezentului titlu, inclusiv impozitul pe venitul realizat in strainatate;
 4. d) cheltuielile cu primele de asigurare, altele decat cele prevazute la alin. (4) lit. d) si la alin. (5) lit. h);
 5. e) donatii de orice fel;
 6. f) amenzile, confiscarile, dobanzile, penalitatile de intarziere si penalitatile datorate autoritatilor romane si straine, potrivit prevederilor legale, altele decat cele platite conform clauzelor din contractele comerciale;
 7. g) ratele aferente creditelor angajate;
 8. h) Abrogata
 9. i) cheltuielile de achizitionare sau de fabricare a bunurilor si a drepturilor amortizabile din Registrul-inventar;
 10. j) cheltuielile privind bunurile constatate lipsa din gestiune sau degradate si neimputabile, daca inventarul nu este acoperit de o polita de asigurare;
 11. k) sumele sau valoarea bunurilor confiscate ca urmare a incalcarii dispozitiilor legale in vigoare;
 12. l) impozitul pe venit suportat de platitorul venitului in contul beneficiarilor de venit;

l^1) in perioada 1 mai 2009-31 decembrie 2010, cheltuielile privind combustibilul pentru vehiculele rutiere motorizate care sunt destinate exclusiv pentru transportul rutier de persoane, cu o greutate maxima autorizata care sa nu depaseasca 3.500 kg si care sa nu aiba mai mult de 9 scaune de pasageri, incluzand si scaunul soferului, cu exceptia situatiei in care vehiculele se inscriu in oricare dintre urmatoarele categorii:

 1. vehiculele utilizate exclusiv pentru: interventie, reparatii, paza si protectie, curierat, transport de personal la si de la locul de desfasurare a activitatii, precum si vehiculele special adaptate pentru a fi utilizate drept care de reportaj, vehiculele utilizate de agenti de vanzari si de agenti de recrutare a fortei de munca;
 2. vehiculele utilizate pentru transportul de persoane cu plata, inclusiv pentru activitatea de taxi;
 3. vehiculele utilizate pentru inchirierea catre alte persoane, inclusiv pentru desfasurarea activitatii de instruire in cadrul scolilor de soferi;
 4. m) alte sume prevazute prin legislatia in vigoare.

(8) Contribuabilii care obtin venituri din activitati independente sunt obligati sa organizeze si sa conduca contabilitate in partida simpla, cu respectarea reglementarilor in vigoare privind evidenta contabila, si sa completeze Registrul-jurnal de incasari si plati, Registrul-inventar si alte documente contabile prevazute de legislatia in materie.

(9) in Registrul-inventar se trec toate bunurile si drepturile aferente desfasurarii activitatii.

 

Norme metodologice:

36^1. Prin reorganizare se intelege orice schimbare a modalitatii de exercitare a unei activitati, precum si transformarea formei de exercitare a acesteia intr-o alta forma, potrivit legislatiei in materie, pentru activitati care genereaza venituri supuse impozitului pe venit, in conditiile continuarii activitatii.

in cazul reorganizarii unei activitati potrivit legislatiei in materie, cand nu se pastreaza destinatia bunurilor, se include in venitul brut al afacerii si contravaloarea bunurilor si drepturilor din patrimoniul afacerii care se reorganizeaza.

————

Pct. 36^1 din Normele metodologice de aplicare a art. 48 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal a fost introdus de pct. 5 al lit. C a art. I din HOTaRaREA nr. 791 din 2 august 2010, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 542 din 3 august 2010.

 

 1. Din venitul brut realizat se admit la deducere numai cheltuielile efectuate in scopul realizarii de venituri, astfel cum rezulta din evidentele contabile conduse de contribuabili, cu respectarea prevederilor art. 48 alin. (4)-(7) din Codul fiscal.

Conditiile generale pe care trebuie sa le indeplineasca cheltuielile efectuate in scopul realizarii veniturilor pentru a putea fi deduse sunt:

 1. a) sa fie efectuate in interesul direct al activitatii;
 2. b) sa corespunda unor cheltuieli efective si sa fie justificate cu documente;
 3. c) sa fie cuprinse in cheltuielile exercitiului financiar al anului in cursul caruia au fost platite.

—————

Pct. 37 din Normele metodologice de aplicare a art. 48 alin. (8) si (9) din Legea nr. 571/2003 a fost modificat de pct. 3 al lit. C a art. I din HOTaRaREA nr. 1.620 din 29 decembrie 2009, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 927 din 31 decembrie 2009.

 

 1. Sunt cheltuieli deductibile, de exemplu:

– cheltuielile cu achizitionarea de materii prime, materiale consumabile, obiecte de inventar si marfuri;

– cheltuielile cu lucrarile executate si serviciile prestate de terti;

– cheltuielile efectuate de contribuabil pentru executarea de lucrari si prestarea de servicii pentru clienti;

– chiria aferenta spatiului in care se desfasoara activitatea, cea aferenta utilajelor si altor instalatii utilizate in desfasurarea activitatii, in baza unui contract de inchiriere;

– dobanzile aferente creditelor bancare;

– abrogata;

—————

Liniuta a 6-a de la pct. 38 din Normele metodologice de aplicare a art. 48 alin. (8) si (9) din Legea nr. 571/2003 a fost abrogata de pct. 4 al lit. C a art. I din HOTaRaREA nr. 1.620 din 29 decembrie 2009, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 927 din 31 decembrie 2009.

 

– cheltuielile cu comisioanele si cu alte servicii bancare;

– cheltuielile cu primele de asigurare care privesc imobilizarile corporale si necorporale, inclusiv pentru stocurile detinute, precum si primele de asigurare pentru asigurarea de risc profesional potrivit legii;

————

Liniuta a 8-a de la pct. 38 din Normele metodologice de aplicare a art. 48 din Legea nr. 571/2003 a fost modificata de pct. 3 din sectiunea B a art. I din HOTARAREA nr. 610 din 23 iunie 2005, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 575 din 4 iulie 2005.

 

– cheltuielile cu primele de asigurare pentru bunurile din patrimoniul personal, cand acestea reprezinta garantie bancara pentru creditele utilizate in desfasurarea activitatii independente a contribuabilului;

– cheltuielile postale si taxele de telecomunicatii;

– cheltuielile cu energia si apa;

– cheltuielile cu transportul de bunuri si de persoane;

– cheltuieli de natura salariala;

– cheltuielile cu impozitele, taxele, altele decat impozitul pe venit;

– cheltuielile reprezentand contributiile pentru asigurarile sociale, pentru constituirea Fondului pentru plata ajutorului de somaj, pentru asigurarile sociale de sanatate, pentru accidente de munca si boli profesionale, precum si alte contributii obligatorii pentru contribuabil si angajatii acestuia;

————

Liniuta a 15-a de la pct. 38 din Normele metodologice de aplicare a art. 48 din Legea nr. 571/2003 a fost modificata de pct. 3 din sectiunea B a art. I din HOTARAREA nr. 610 din 23 iunie 2005, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 575 din 4 iulie 2005.

 

– cheltuielile cu amortizarea, in conformitate cu reglementarile titlului II din Codul fiscal, dupa caz;

– valoarea ramasa neamortizata a bunurilor si drepturilor amortizabile instrainate, determinata prin deducerea din pretul de cumparare a amortizarii incluse pe costuri in cursul exploatarii si limitata la nivelul venitului realizat din instrainare;

– cheltuielile efectuate de utilizator, reprezentand chiria (rata de leasing) in cazul contractelor de leasing operational, respectiv cheltuielile cu amortizarea si dobanzile pentru contractele de leasing financiar, stabilite in conformitate cu prevederile privind operatiunile de leasing si societatile de leasing;

– cheltuielile cu pregatirea profesionala pentru contribuabili si salariatii lor;

– cheltuielile ocazionate de participarea la congrese si alte intruniri cu caracter profesional;

– cheltuielile cu functionarea si intretinerea, aferente bunurilor care fac obiectul unui contract de comodat, potrivit intelegerii din contract, pentru partea aferenta utilizarii in scopul afacerii;

– abrogata;

—————

Liniuta a 22-a de la pct. 38 din Normele metodologice de aplicare a art. 48 alin. (8) si (9) din Legea nr. 571/2003 a fost abrogata de pct. 4 al lit. C a art. I din HOTaRaREA nr. 1.620 din 29 decembrie 2009, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 927 din 31 decembrie 2009.

 

– cheltuielile de delegare, detasare si deplasare, cu exceptia celor reprezentand indemnizatia de delegare, detasare in alta localitate, in tara si in strainatate, care este deductibila limitat;

– cheltuielile de reclama si publicitate reprezinta cheltuielile efectuate pentru popularizarea numelui contribuabilului, produsului sau serviciului in baza unui contract scris, precum si costurile asociate producerii materialelor necesare pentru difuzarea mesajelor publicitare cand reclama si publicitatea se efectueaza prin mijloace proprii. Se includ in categoria cheltuielilor de reclama si publicitate si bunurile care se acorda in cadrul unor campanii publicitare ca mostre, pentru incercarea produselor si demonstratii la punctele de vanzare, precum si alte bunuri acordate cu scopul stimularii vanzarilor;

– alte cheltuieli efectuate in scopul realizarii veniturilor.

————-

Liniuta a 25-a de la pct. 38 din Normele metodologice de aplicare a art. 48 alin. (8) si (9) din Legea nr. 571/2003 a fost modificata de pct. 5 al lit. C a art. I din HOTaRaREA nr. 1.620 din 29 decembrie 2009, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 927 din 31 decembrie 2009.

 

Sunt cheltuieli deductibile si cele efectuate pentru intretinerea si functionarea spatiilor folosite pentru desfasurarea afacerilor chiar daca documentele sunt emise pe numele proprietarului, si nu pe numele contribuabilului.

————

Paragraful 2 de la pct. 38 din Normele metodologice de aplicare a art. 48 alin. (8) si (9) din Legea nr. 571/2003 a fost introdus de pct. 6 al lit. C a art. I din HOTaRaREA nr. 1.620 din 29 decembrie 2009, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 927 din 31 decembrie 2009.

 

 1. Sunt cheltuieli deductibile limitat, de exemplu, urmatoarele:

– cheltuielile de sponsorizare, mecenat, precum si pentru acordarea de burse private, conform legii, sunt deductibile in limitele stabilite la art. 48 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare si in conditiile prevazute de legislatia in materie;

————

Prima liniuta a pct. 39 din Normele metodologice de aplicare a art. 48, alin. (5), lit. a) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal a fost modificata de pct. 8 al lit. C a art. I din HOTARAREA nr. 1.861 din 21 decembrie 2006, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 1.044 din 29 decembrie 2006.

 

– cheltuielile de protocol ocazionate de acordarea unor cadouri, tratatii si mese partenerilor de afaceri, efectuate in scopul afacerii;

– cheltuieli reprezentand cotizatii platite asociatiilor profesionale si contributii profesionale obligatorii platite organizatiilor profesionale din care fac parte contribuabilii si datorate potrivit legii;

– cheltuielile reprezentand indemnizatia de delegare si detasare in alta localitate, in tara si in strainatate, in interesul serviciului, sunt deductibile, respectiv in limita a de 2,5 ori nivelul legal stabilit pentru institutiile publice;

– cheltuielile sociale in limita unei sume stabilite prin aplicarea unei cote de pana la 2% asupra fondului de salarii realizat anual si acordate pentru salariatii proprii sau alte persoane, astfel cum este prevazut in contractul de munca, sub forma: ajutoarelor de inmormantare, ajutoarelor pentru pierderi produse in gospodariile proprii ca urmare a calamitatilor naturale, ajutoarelor pentru bolile grave sau incurabile, inclusiv proteze, ajutoarelor pentru nastere, tichetelor de ere sa acordate de angajator in conformitate cu legislatia in vigoare, cadourilor pentru copiii minori ai salariatilor, cadourilor oferite salariatelor, contravalorii transportului la si de la locul de munca al salariatului, costului prestatiilor pentru tratament si odihna, inclusiv transportul, pentru salariatii proprii si membrii de familie ai acestora. Cadourile oferite de angajatori in beneficiul copiilor minori ai angajatilor cu ocazia Pastelui, zilei de 1 iunie, Craciunului si a sarbatorilor similare ale altor culte religioase, precum si cadourile oferite angajatelor cu ocazia zilei de 8 martie sunt deductibile in masura in care valoarea cadoului oferit fiecarei persoane, cu orice ocazie dintre cele de mai sus, nu depaseste 150 lei.

– dobanzile aferente imprumuturilor de la persoane fizice si juridice, altele decat institutiile care desfasoara activitatea de creditare cu titlu profesional, utilizate in desfasurarea activitatii, pe baza contractului incheiat intre parti, in limita nivelului dobanzii de referinta a Bancii Nationale a Romaniei;

————

Liniuta a 6-a de la pct. 39 din Normele metodologice de aplicare a art. 48 din Legea nr. 571/2003 a fost introdusa de pct. 7 al lit. C a art. I din HOTaRaREA nr. 1.620 din 29 decembrie 2009, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 927 din 31 decembrie 2009.

 

– cheltuieli reprezentand tichetele de masa acordate de angajator potrivit legii, precum si cheltuieli reprezentand tichetele de vacanta acordate de angajator potrivit legii.

————

Liniuta a 7-a de la pct. 39 din Normele metodologice de aplicare a art. 48 din Legea nr. 571/2003 a fost introdusa de pct. 7 al lit. C a art. I din HOTaRaREA nr. 1.620 din 29 decembrie 2009, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 927 din 31 decembrie 2009.

 

Limita echivalentului in euro a contributiilor efectuate la fondul de pensii facultative si a primelor de asigurare voluntara de sanatate, prevazute la art. 48 alin. (5) lit. g) si h) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, se transforma in lei la cursul mediu anual comunicat de Banca Nationala a Romaniei.

————

Liniuta a 3-a de la pct. 39 din Normele metodologice de aplicare a art. 48 din Legea nr. 571/2003 a fost modificata de pct. 4 din sectiunea B a art. I din HOTARAREA nr. 610 din 23 iunie 2005, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 575 din 4 iulie 2005.

Liniuta a 5-a din Normele metodologice de aplicare a art. 48, alin. (5), lit. d) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal a fost modificata de pct. 9 al lit. C a art. I din HOTARAREA nr. 1.861 din 21 decembrie 2006, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 1.044 din 29 decembrie 2006.

 

Codul fiscal:

Art. 48. […] alin. (7) […]

l^1) in perioada 1 mai 2009-31 decembrie 2010, cheltuielile privind combustibilul pentru vehiculele rutiere motorizate care sunt destinate exclusiv pentru transportul rutier de persoane, cu o greutate maxima autorizata care sa nu depaseasca 3.500 kg si care sa nu aiba mai mult de 9 scaune de pasageri, incluzand si scaunul soferului, cu exceptia situatiei in care vehiculele se inscriu in oricare dintre urmatoarele categorii:

 1. vehiculele utilizate exclusiv pentru: interventie, reparatii, paza si protectie, curierat, transport de personal la si de la locul de desfasurare a activitatii, precum si vehiculele special adaptate pentru a fi utilizate drept care de reportaj, vehiculele utilizate de agenti de vanzari si de agenti de recrutare a fortei de munca;
 2. vehiculele utilizate pentru transportul de persoane cu plata, inclusiv pentru activitatea de taxi;
 3. vehiculele utilizate pentru inchirierea catre alte persoane, inclusiv pentru desfasurarea activitatii de instruire in cadrul scolilor de soferi.

 

Norme metodologice:

39^1. Termenii si expresiile prevazute la art. 48 alin. (7) lit. l^1) pct. 1 au semnificatiile prevazute la pct. 45^1 din normele metodologice date in aplicarea art. 145^1 din Codul fiscal din titlul VI «Taxa pe valoarea adaugata».”

———–

Pct. 39^1 din Normele metodologice de aplicare a art. 48 alin. (7) lit. l^1) din Legea nr. 571/2003 a fost introdus de pct. 4 al literei B de la articolul unic din HOTaRaREA nr. 488 din 28 aprilie 2009, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 286 din 30 aprilie 2009.

 

 1. Veniturile obtinute din valorificarea in regim de consignatie sau prin vanzare directa catre agenti economici si alte institutii a bunurilor rezultate in urma unei prelucrari sau procurate in scopul revanzarii sunt considerate venituri din activitati independente. In aceasta situatie se vor solicita documentele care atesta provenienta bunurilor respective, precum si autorizatia de functionare. Nu se incadreaza in aceste prevederi bunurile din patrimoniul personal.

40^1. Contribualilii care realizeaza venituri care se incadreaza in prevederile punctului 21^1 sunt obligati sa conduca evidenta contabila in partida simpla pentru stabilirea tratamentului fiscal aplicabil.

————–

Pct. 40^1 din Normele metodologice de aplicare a art. 48, alin. (8) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal a fost introdus de pct. 10 al lit. C a art. I din HOTARAREA nr. 1.861 din 21 decembrie 2006, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 1.044 din 29 decembrie 2006.

 

 1. Toate bunurile si drepturile aferente desfasurarii activitatii se inscriu in Registrul-inventar si constituie patrimoniul afacerii.

————–

Punctele 36-41 din Normele metodologice de aplicare a art. 48 din Legea nr. 571/2003 sunt reproduse in forma prevazuta de sectiunea B a art. I din HOTARAREA nr. 84 din 3 februarie 2005, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 147 din 18 februarie 2005.

 

Codul fiscal:

Stabilirea venitului net anual din activitati independente pe baza normelor de venit

Art. 49. – (1) Venitul net dintr-o activitate independenta, care este desemnata conform alin. (2) si care este desfasurata de catre contribuabil, individual, fara salariati, se determina pe baza normelor de venit.

(2) Directiile generale ale finantelor publice teritoriale au urmatoarele obligatii:

– stabilirea nomenclatorului, conform Clasificarii activitatilor din economia nationala – CAEN, aprobata prin Hotararea Guvernului nr. 656/1997, cu modificarile ulterioare, pentru care venitul net se determina pe baza de norme de venit;

– stabilirea nivelului normelor de venit;

– publicarea acestora, anual, in cursul trimestrului IV al anului anterior celui in care urmeaza a se aplica.

————

Alin. (2) al art. 49 a fost modificat de pct. 42 al art. I din ORDONANtA DE URGENta nr. 109 din 7 octombrie 2009, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 689 din 13 octombrie 2009.

 

(2^1) Venitul net anual dintr-o activitate independenta stabilit pe baza normei de venit nu poate fi mai mic decat salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata, in vigoare la momentul stabilirii normei de venit, inmultit cu 12.

————–

Alin. (2^1) al art. 49 a fost introdus de pct. 8 al art. I din ORDONANtA DE URGENta nr. 58 din 26 iunie 2010, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 431 din 28 iunie 2010.

 

(3) Ministerul Finantelor Publice elaboreaza criterii metodologice care contin reguli pentru stabilirea acestor norme de venit de catre directiile generale ale finantelor publice teritoriale. La stabilirea impozitului se va aplica norma de venit de la locul desfasurarii activitatii.

————

Alin. (3) al art. 49 a fost modificat de pct. 42 al art. I din ORDONANtA DE URGENta nr. 109 din 7 octombrie 2009, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 689 din 13 octombrie 2009.

 

(4) in cazul in care un contribuabil desfasoara o activitate independenta pe perioade mai mici decat anul calendaristic, norma de venit aferenta acelei activitati se corecteaza astfel incat sa reflecte perioada de an calendaristic in care a fost desfasurata activitatea respectiva.

(5) Daca un contribuabil desfasoara doua sau mai multe activitati desemnate, venitul net din aceste activitati se stabileste pe baza celei mai ridicate norme de venit pentru respectivele activitati.

(6) in cazul in care un contribuabil desfasoara o activitate din cele prevazute la alin. (1) si o alta activitate care nu este prevazuta la alin. (1), atunci venitul net din activitatile independente desfasurate de contribuabil se determina pe baza contabilitatii in partida simpla, conform art. 48.

(7) Abrogat.

————

Alin. (7) al art. 49 a fost abrogat de subpct. 2 al pct. 19 al art. I din LEGEA nr. 168 din 14 iulie 2010, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 505 din 21 iulie 2010.

 

(8) Contribuabilii care desfasoara activitati pentru care venitul net se determina pe baza de norme de venit nu au obligatia sa organizeze si sa conduca contabilitate in partida simpla pentru activitatea respectiva.

 

Norme metodologice:

 1. in sensul art. 49 din Codul fiscal, pentru persoanele fizice autorizate care realizeaza venituri din activitati independente si desfasoara activitati cuprinse in nomenclatorul stabilit de directiile generale ale finantelor publice teritoriale, individual, fara angajati, venitul net se poate determina pe baza de norme anuale de venit. La stabilirea normelor anuale de venit de catre directiile generale ale finantelor publice teritoriale vor fi consultate consiliile judetene/Consiliul General al Municipiului Bucuresti, dupa caz. De asemenea, se vor avea in vedere si caracterul sezonier al unor activitati, precum si durata concediului legal de odihna.

Pentru contribuabilii care desfasoara mai multe activitati, printre care si cea de taximetrie, impunerea se face in sistem real. in acest caz, venitul net din activitatea de taximetrie luat in calcul nu poate fi inferior normei de venit, stabilita pentru aceasta activitate.

Persoanele care desfasoara activitatea de taximetrie cu autoturismele proprietate personala sunt supuse impozitarii in aceleasi conditii cu taximetristii care isi desfasoara activitatea in mod independent, pe baza de norme de venit sau in sistem real.

————

Pct. 42 din Normele metodologice de aplicare a art. 49 din Legea nr. 571/2003 a fost modificat de pct. 8 al lit. C a art. I din HOTaRaREA nr. 1.620 din 29 decembrie 2009, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 927 din 31 decembrie 2009.

 

42^1. Pentru contribuabilii persoane fizice care desfasoara o activitate independenta ca intreprindere individuala, venitul net se poate determina pe baza de norme anuale de venit, cu respectarea prevederilor art. 49 din Codul fiscal.

42^2. La stabilirea normelor anuale de venit, plafonul de venit determinat prin inmultirea cu 12 a salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata reprezinta venitul net anual inainte de aplicarea criteriilor de corectie.

————

Pct. 42^1 si 42^2 din Normele metodologice de aplicare a art. 49 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal au fost introduse de pct. 6 al lit. C a art. I din HOTaRaREA nr. 791 din 2 august 2010, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 542 din 3 august 2010.

 

 1. La stabilirea coeficientilor de corectie a normelor de venit se vor avea in vedere urmatoarele criterii:

– vadul comercial si clientela;

– varsta contribuabililor;

– timpul afectat desfasurarii activitatii, cu exceptia cazurilor prevazute la pct. 44 si 45;

– starea de handicap sau de invaliditate a contribuabilului;

– activitatea se desfasoara intr-un spatiu proprietate a contribuabilului sau inchiriat;

– realizarea de lucrari, prestarea de servicii si obtinerea de produse cu material propriu sau al clientului;

– folosirea de masini, dispozitive si scule, actionate manual sau de forta motrice;

– alte criterii specifice.

Diminuarea normelor de venit ca urmare a indeplinirii criteriului de varsta a contribuabilului se opereaza incepand cu anul urmator celui in care acesta a implinit numarul de ani care ii permite reducerea normei. Corectarea normelor de venit pentru contribuabilii care au si calitatea de salariat sau isi pierd aceasta calitate se face incepand cu luna urmatoare incheierii/desfacerii contractului individual de munca.

 1. Venitul net din activitati independente, determinat pe baza de norme anuale de venit, se reduce proportional cu:

– perioada de la inceputul anului si pana la momentul autorizarii din anul inceperii activitatii;

– perioada ramasa pana la sfarsitul anului fiscal, in situatia incetarii activitatii, la cererea contribuabilului.

 1. Pentru intreruperile temporare de activitate in cursul anului, datorate unor accidente, spitalizarii si altor cauze obiective, inclusiv cele de forta majora, dovedite cu documente justificative, normele de venit se reduc proportional cu perioada nelucrata, la cererea contribuabililor. In situatia incetarii activitatii in cursul anului, respectiv a intreruperii temporare, persoanele fizice autorizate si asociatiile fara personalitate juridica sunt obligate sa depuna autorizatia de functionare si sa instiinteze in scris, in termen de 5 zile, organele fiscale in a caror raza teritoriala acestia isi desfasoara activitatea. In acest sens se va anexa, in copie, dovada din care sa rezulte depunerea autorizatiei.
 2. Pentru contribuabilii impusi pe baza de norme de venit, care isi exercita activitatea o parte din an, in situatiile prevazute la pct. 44 si 45, venitul net aferent perioadei efectiv lucrate se determina prin raportarea normei anuale de venit la 365 de zile, iar rezultatul se inmulteste cu numarul zilelor de activitate.

In acest scop organul fiscal intocmeste o nota de constatare care va cuprinde date si informatii privind:

– situatia care a generat corectarea normei de venit, cum ar fi: inceputul/sfarsitul activitatii, intreruperea temporara, conform pct. 45, si altele asemenea;

– perioada in care nu s-a desfasurat activitate;

– documentele justificative depuse de contribuabil;

– recalcularea normei, conform prezentului punct.

 1. Pentru contribuabilul care opteaza sa fie impus pe baza de norma de venit si care anterior a fost impus in sistem real, avand investitii in curs de amortizare, valoarea amortizarii nu diminueaza norma de venit. Veniturile realizate din valorificarea investitiilor respective sau trecerea lor in patrimoniul personal in cursul perioadei de desfasurare a activitatii sau in caz de incetare a activitatii majoreaza norma de venit proportional cu valoarea amortizata in perioada impunerii in sistem real.
 2. In cazul contribuabilului impus pe baza de norma de venit, care pe perioada anterioara a avut impunere in sistem real si a efectuat investitii care au fost amortizate integral, veniturile din valorificarea sau trecerea acestora in patrimoniul personal ca urmare a incetarii activitatii vor majora norma de venit.
 3. Contribuabilii care in cursul anului fiscal nu mai indeplinesc conditiile de impunere pe baza de norma de venit vor fi impusi in sistem real de la data respectiva, venitul net anual urmand sa fie determinat prin insumarea fractiunii din norma de venit aferenta perioadei de impunere pe baza de norma de venit cu venitul net rezultat din evidenta contabila.

————–

Punctele 42-49 din Normele metodologice de aplicare a art. 49 din Legea nr. 571/2003 sunt reproduse in forma prevazuta de sectiunea B a art. I din HOTARAREA nr. 84 din 3 februarie 2005, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 147 din 18 februarie 2005.

 

Codul fiscal:

Stabilirea venitului net anual din drepturile de proprietate intelectuala

Art. 50. – (1) Venitul net din drepturile de proprietate intelectuala se stabileste prin scaderea din venitul brut a urmatoarelor cheltuieli:

 1. a) o cheltuiala deductibila egala cu 20% din venitul brut;

————–

Lit. a) a alin. (1) al art. 50 a fost modificata de pct. 9 al art. I din ORDONANtA DE URGENta nr. 58 din 26 iunie 2010, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 431 din 28 iunie 2010.

 

 1. b) contributiile sociale obligatorii platite.

(2) In cazul veniturilor provenind din crearea unor lucrari de arta monumentala, venitul net se stabileste prin deducerea din venitul brut a urmatoarelor cheltuieli:

 1. a) o cheltuiala deductibila egala cu 25% din venitul brut;

————–

Lit. a) a alin. (2) al art. 50 a fost modificata de pct. 10 al art. I din ORDONANtA DE URGENta nr. 58 din 26 iunie 2010, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 431 din 28 iunie 2010.

 

 1. b) contributiile sociale obligatorii platite.

(3) In cazul exploatarii de catre mostenitori a drepturilor de proprietate intelectuala, precum si in cazul remuneratiei reprezentand dreptul de suita si al remuneratiei compensatorii pentru copia privata, venitul net se determina prin scaderea din venitul brut a sumelor ce revin organismelor de gestiune colectiva sau altor platitori de asemenea venituri, potrivit legii, fara aplicarea cotei forfetare de cheltuieli prevazute la alin. (1) si (2).

————

Art. 50 este reprodus astfel cum a fost modificat de pct. 2 al art. I din ORDONANTA DE URGENTA nr. 138 din 29 decembrie 2004, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 1.281 din 30 decembrie 2004.

 

Norme metodologice:

 1. In urmatoarele situatii venitul net din drepturi de proprietate intelectuala se determina ca diferenta intre venitul brut si comisionul cuvenit organismelor de gestiune colectiva sau altor platitori care, conform legii, au atributii de colectare si de repartizare a veniturilor intre titularii de drepturi:

– venituri din drepturi de proprietate intelectuala transmise prin succesiune;

– venituri din exercitarea dreptului de suita;

– venituri reprezentand remuneratia compensatorie pentru copia privata.

 1. Abrogat.
 2. Abrogat.

————–

Punctele 50-52 din Normele metodologice de aplicare a art. 50, alin. (1), (2),(3) din Legea nr. 571/2003 sunt reproduse in forma prevazuta de sectiunea B a art. I din HOTARAREA nr. 84 din 3 februarie 2005, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 147 din 18 februarie 2005.

Punctele 51 si 52 din Normele metodologice de aplicare a art. 50, alin. (1), (2),(3) din Legea nr. 571/2003 au fost abrogate de pct. 5 din sectiunea B a art. I din HOTARAREA nr. 610 din 23 iunie 2005, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 575 din 4 iulie 2005.

 

Codul fiscal:

(4) Pentru determinarea venitului net din drepturi de proprietate intelectuala, contribuabilii vor completa numai partea din Registrul-jurnal de incasari si plati referitoare la incasari. Aceasta reglementare este optionala pentru cei care considera ca isi pot indeplini obligatiile declarative direct pe baza documentelor emise de platitorul de venit. Acesti contribuabili au obligatia sa arhiveze si sa pastreze documentele justificative cel putin in limita termenului de prescriptie prevazut de lege.

 

Norme metodologice:

 1. Venitul brut din drepturi de proprietate intelectuala cuprinde atat sumele incasate in cursul anului, cat si retinerile in contul platilor anticipate efectuate cu titlu de impozit si contributiile obligatorii retinute de platitorii de venituri.

in cazul in care determinarea venitului net din drepturi de proprietate intelectuala se face pe baza de cote forfetare de cheltuieli, nu exista obligativitatea inregistrarii in evidenta contabila a cheltuielilor efectuate in scopul realizarii venitului.

————

Pct. 53 din Normele metodologice de aplicare a art. 50 alin. (4) din Legea nr. 571/2003 a fost modificat de pct. 9 al lit. C a art. I din HOTaRaREA nr. 1.620 din 29 decembrie 2009, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 927 din 31 decembrie 2009.

 

 1. Cheltuielile forfetare includ comisioanele si alte sume care revin organismelor de gestiune colectiva sau altor platitori de venituri drept plata a serviciilor prestate pentru gestiunea drepturilor de catre acestia din urma catre titularii de drepturi.
 2. Sunt considerate opere de arta monumentala urmatoarele:

– lucrari de decorare, cum ar fi pictura murala a unor spatii si cladiri de mari dimensiuni, interior-exterior;

– lucrari de arta aplicata in spatii publice, cum ar fi: ceramica, metal, lemn, piatra, marmura si altele asemenea;

– lucrari de sculptura de mari dimensiuni, design monumental, amenajari de spatii publice;

– lucrari de restaurare a acestora.

 1. Veniturile din drepturi de proprietate intelectuala obtinute din strainatate se supun regulilor aplicabile veniturilor din strainatate, indiferent daca sunt incasate direct de titulari sau prin intermediul entitatilor responsabile cu gestiunea drepturilor de proprietate intelectuala, potrivit legii.
 2. Cota de cheltuieli forfetare nu se acorda in cazul in care persoanele fizice utilizeaza baza materiala a beneficiarului acestor drepturi de proprietate intelectuala.

————–

Punctele 53-57 din Normele metodologice de aplicare a art. 50, alin. (4) din Legea nr. 571/2003 sunt reproduse in forma prevazuta de sectiunea B a art. I din HOTARAREA nr. 84 din 3 februarie 2005, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 147 din 18 februarie 2005.

 

Codul fiscal:

Optiunea de a stabili venitul net anual, utilizandu-se datele din contabilitatea in partida simpla

Art. 51. – (1) Contribuabilii care obtin venituri din activitati independente, impusi pe baza de norme de venit, precum si cei care obtin venituri din drepturi de proprietate intelectuala au dreptul sa opteze pentru determinarea venitului net in sistem real, potrivit art. 48.

(2) Optiunea de a determina venitul net pe baza datelor din contabilitatea in partida simpla este obligatorie pentru contribuabil pe o perioada de 2 ani fiscali consecutivi si se considera reinnoita pentru o noua perioada daca nu se depune o cerere de renuntare de catre contribuabil.

(3) Cererea de optiune pentru stabilirea venitului net in sistem real se depune la organul fiscal competent pana la data de 31 ianuarie inclusiv, in cazul contribuabililor care au desfasurat activitate si in anul precedent, respectiv in termen de 15 zile de la inceperea activitatii, in cazul contribuabililor care incep activitatea in cursul anului fiscal.

————

Art. 51 este reprodus astfel cum a fost modificat de pct. 2 al art. I din ORDONANTA DE URGENTA nr. 138 din 29 decembrie 2004, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 1.281 din 30 decembrie 2004.

 

Norme metodologice:

 1. Optiunea de a determina venitul net in sistem real se face astfel:
 2. a) in cazul contribuabililor prevazuti la art. 49 alin. (1) din Codul fiscal, care au desfasurat activitate in anul precedent si au fost impusi pe baza de norme de venit, prin depunerea pana la data de 31 ianuarie a anului fiscal a cererii de optiune pentru sistemul real de impunere, precum si a declaratiei privind venitul estimat;
 3. b) in cazul contribuabililor prevazuti la art. 49 alin. (1) din Codul fiscal, care incep activitatea in cursul anului fiscal, prin depunerea in termen de 15 zile de la inceperea activitatii a declaratiei privind venitul estimat, insotita de cererea de optiune pentru sistemul real de impunere.
 4. Contribuabilii impusi in sistem real au dreptul de a renunta la optiune pe baza unei cereri depuse pana la data de 31 ianuarie a anului fiscal.
 5. Cererea depusa, cuprinzand optiunea pentru sistemul real, precum si cererea de renuntare la optiune se considera aprobate de drept prin depunere si inregistrare la organul fiscal.

————–

Punctele 58-60 din Normele metodologice de aplicare a art. 51 din Legea nr. 571/2003 sunt reproduse in forma prevazuta de sectiunea B a art. I din HOTARAREA nr. 84 din 3 februarie 2005, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 147 din 18 februarie 2005.

 

Codul fiscal:

Retinerea la sursa a impozitului reprezentand plati anticipate pentru unele venituri din activitati independente

ART. 52

(1) Platitorii urmatoarelor venituri au obligatia de a calcula, de a retine si de a vira impozit prin retinere la sursa, reprezentand plati anticipate, din veniturile platite:

 1. a) venituri din drepturi de proprietate intelectuala;
 2. b) venituri din vanzarea bunurilor in regim de consignatie;
 3. c) venituri din activitati desfasurate in baza contractelor de agent, comision sau mandat comercial;
 4. d) venituri din activitati desfasurate in baza contractelor/conventiilor civile incheiate potrivit Codului civil;

—————–

Lit. d) a alin. (1) al art. 52 a fost modificata de pct. 31 al art. I din LEGEA nr. 343 din 17 iulie 2006, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 662 din 1 august 2006.

Lit. d) a alin. (1) al art. 52 a fost modificata de pct. 43 al art. I din ORDONANtA DE URGENta nr. 109 din 7 octombrie 2009, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 689 din 13 octombrie 2009.

 

 1. e) venituri din activitatea de expertiza contabila si tehnica, judiciara si extrajudiciara;
 2. f) abrogata*).

————–

Lit. f) a alin. (1) al art. 52 a fost abrogata de pct. 11 al art. I din ORDONANtA DE URGENta nr. 58 din 26 iunie 2010, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 431 din 28 iunie 2010.

 

(2) Impozitul ce trebuie retinut se stabileste dupa cum urmeaza:

 1. a) in cazul veniturilor prevazute la alin. (1) lit. a) – e), aplicand o cota de impunere de 10% la venitul brut;
 2. b) abrogata;

————–

Lit. b) a alin. (2) al art. 52 a fost abrogata de pct. 11 al art. I din ORDONANtA DE URGENta nr. 58 din 26 iunie 2010, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 431 din 28 iunie 2010.

 

(3) Impozitul ce trebuie retinut se vireaza la bugetul de stat pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare celei in care a fost platit venitul.

————–

Alin. (3) al art. 52 a fost modificat de pct. 12 al art. I din ORDONANtA DE URGENta nr. 58 din 26 iunie 2010, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 431 din 28 iunie 2010.

 

(4) Contribuabilii care obtin venituri pentru care platile anticipate se calculeaza potrivit alin. (2) lit. a) pot opta pentru impunerea veniturilor potrivit prevederilor art. 78.

————

Art. 52 a fost modificat de pct. 2 al art. I din ORDONANtA DE URGENta nr. 138 din 29 decembrie 2004, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 1.281 din 30 decembrie 2004.

Alin. (4) al art. 52 a fost introdus de pct. 44 al art. I din ORDONANtA DE URGENta nr. 109 din 7 octombrie 2009, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 689 din 13 octombrie 2009.

 

Norme metodologice:

 1. Platitorii de venituri din drepturi de proprietate intelectuala au obligatia de a calcula si de a retine in cursul anului fiscal o suma reprezentand 10% din venitul brut realizat de titularii de drepturi de proprietate intelectuala ca urmare a exploatarii drepturilor respective. Aceasta suma reprezinta plata anticipata in contul impozitului anual datorat de contribuabili.
 2. Platitorii de venituri din drepturi de proprietate intelectuala, carora le revine obligatia calcularii si retinerii impozitului anticipat, sunt, dupa caz:

– utilizatorii de opere, inventii, know-how si altele asemenea, in situatia in care titularii de drepturi isi exercita drepturile de proprietate intelectuala in mod personal, iar relatia contractuala dintre titularul de drepturi de proprietate intelectuala si utilizatorul respectiv este directa;

– organismele de gestiune colectiva sau alte entitati, care, conform dispozitiilor legale, au atributii de gestiune a drepturilor de proprietate intelectuala, a caror gestiune le este incredintata de catre titulari. In aceasta situatie se incadreaza si producatorii si agentii mandatati de titularii de drepturi, prin intermediul carora se colecteaza si se repartizeaza drepturile respective.

 1. In situatia in care sumele reprezentand venituri din exploatarea drepturilor de proprietate intelectuala se colecteaza prin mai multe organisme de gestiune colectiva sau prin alte entitati asemanatoare, obligatia calcularii si retinerii impozitului anticipat revine organismului sau entitatii care efectueaza plata catre titularul de drepturi de proprietate intelectuala.
 2. In cazul contribuabililor ale caror plati anticipate sunt calculate in conformitate cu prevederile art. 52 alin. (1) lit. b)-e) din Codul fiscal pentru veniturile de aceasta natura si care realizeaza venituri din activitati independente si in alte conditii, pentru acestea din urma au obligatia sa le evidentieze in contabilitate separat si sa plateasca in cursul anului plati anticipate trimestriale, in conformitate cu art. 82 din Codul fiscal.

64^1. Contribuabilii care realizeaza venituri din activitati independente pentru care venitul net anual este stabilit in sistem real si pentru care platitorii de venituri au obligatia retinerii la sursa a impozitului reprezentand plati anticipate in conformitate cu art. 52 din Codul fiscal determina venitul net anual pe baza contabilitatii in partida simpla. Fac exceptie contribuabilii prevazuti la art. 52 alin. (4) care au optat pentru impunerea veniturilor potrivit prevederilor art. 78.

————–

Pct. 64^1 din Normele metodologice de aplicare a art. 52 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal a fost introdus de pct. 11 al lit. C a art. I din HOTARAREA nr. 1.861 din 21 decembrie 2006, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 1.044 din 29 decembrie 2006.

Pct. 64^1 din Normele metodologice de aplicare a art. 52 din Legea nr. 571/2003 a fost modificat de pct. 10 al lit. C a art. I din HOTaRaREA nr. 1.620 din 29 decembrie 2009, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 927 din 31 decembrie 2009.

 

 1. Impozitul anticipat se calculeaza si se retine in momentul efectuarii platii sumelor catre beneficiarul venitului.
 2. Impozitul retinut se vireaza la bugetul de stat pana la data de 25 a lunii urmatoare celei in care se fac plata venitului si retinerea impozitului.

66^1. Persoanele fizice care realizeaza venituri din drepturi de proprietate intelectuala, din vanzarea bunurilor in regim de consignatie, precum si din activitati desfasurate in baza contractelor de agent, comision sau mandat comercial, contractelor/conventiilor civile incheiate potrivit Codului civil si de expertiza contabila si tehnica, judiciara si extrajudiciara, au dreptul sa opteze pentru impunerea venitului brut cu cota de 16%, impozitul fiind final, potrivit art. 78 din Codul fiscal.

————–

Pct. 66^1 din Normele metodologice de aplicare a art. 52 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal a fost introdus de pct. 12 al lit. C a art. I din HOTARAREA nr. 1.861 din 21 decembrie 2006, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 1.044 din 29 decembrie 2006.

Pct. 66^1 din Normele metodologice de aplicare a art. 52 din Legea nr. 571/2003 a fost modificat de pct. 10 al lit. C a art. I din HOTaRaREA nr. 1.620 din 29 decembrie 2009, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 927 din 31 decembrie 2009.

————–

Punctele 61-66 din Normele metodologice de aplicare a art. 52 din Legea nr. 571/2003 sunt reproduse in forma prevazuta de sectiunea B a art. I din HOTARAREA nr. 84 din 3 februarie 2005, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 147 din 18 februarie 2005.

 

Codul fiscal:

CAPITOLUL III

Venituri din salarii

Definirea veniturilor din salarii

Art. 55. – (1) Sunt considerate venituri din salarii toate veniturile in bani si/sau in natura obtinute de o persoana fizica ce desfasoara o activitate in baza unui contract individual de munca sau a unui statut special prevazut de lege, indiferent de perioada la care se refera, de denumirea veniturilor ori de forma sub care ele se acorda, inclusiv indemnizatiile pentru incapacitate temporara de munca.

(2) Regulile de impunere proprii veniturilor din salarii se aplica si urmatoarelor tipuri de venituri, considerate asimilate salariilor:

————

Partea introductiva a alin. (2) al art. 55 a fost modificata de pct. 46 al art. I din ORDONANtA DE URGENta nr. 109 din 7 octombrie 2009, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 689 din 13 octombrie 2009.

 

 1. a) indemnizatiile din activitati desfasurate ca urmare a unei functii de demnitate publica, stabilite potrivit legii;
 2. b) indemnizatii din activitati desfasurate ca urmare a unei functii alese in cadrul persoanelor juridice fara scop patrimonial;

————

Lit. b) a alin. (2) al art. 55 a fost modificata de pct. 47 al art. I din ORDONANtA DE URGENta nr. 109 din 7 octombrie 2009, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 689 din 13 octombrie 2009.

 

 1. c) drepturile de solda lunara, indemnizatiile, primele, premiile, sporurile si alte drepturi ale personalului militar, acordate potrivit legii;
 2. d) indemnizatia lunara bruta, precum si suma din profitul net, cuvenite administratorilor la companii/societati nationale, societati comerciale la care statul sau o autoritate a administratiei publice locale este actionar majoritar, precum si la regiile autonome;

d^1) remuneratia obtinuta de directori in baza unui contract de mandat conform prevederilor legii societatilor comerciale;

————

Lit. d^1) a alin. (2) al art. 55 a fost introdusa de pct. 48 al art. I din ORDONANtA DE URGENta nr. 109 din 7 octombrie 2009, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 689 din 13 octombrie 2009.

 

d^2) remuneratia primita de presedintele asociatiei de proprietari sau de alte persoane, in baza contractului de mandat, potrivit legii privind infiintarea, organizarea si functionarea asociatiilor de proprietari;

————

Lit. d^2) a alin. (2) al art. 55 a fost introdusa de pct. 48 al art. I din ORDONANtA DE URGENta nr. 109 din 7 octombrie 2009, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 689 din 13 octombrie 2009.

 

 1. e) sumele primite de membrii fondatori ai societatilor comerciale constituite prin subscriptie publica;
 2. f) sumele primite de reprezentantii in adunarea generala a actionarilor, in consiliul de administratie, membrii directoratului si ai consiliului de supraveghere, precum si in comisia de cenzori;

————

Lit. f) a alin. (2) al art. 55 a fost modificata de pct. 47 al art. I din ORDONANtA DE URGENta nr. 109 din 7 octombrie 2009, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 689 din 13 octombrie 2009.

 

 1. g) sumele primite de reprezentantii in organisme tripartite, potrivit legii;
 2. h) indemnizatia lunara a asociatului unic, la nivelul valorii inscrise in declaratia de asigurari sociale;
 3. i) sumele acordate de organizatii nonprofit si de alte entitati neplatitoare de impozit pe profit, peste limita de 2,5 ori nivelul legal stabilit pentru indemnizatia primita pe perioada delegarii si detasarii in alta localitate, in tara si in strainatate, in interesul serviciului, pentru salariatii din institutiile publice;
 4. j) indemnizatia administratorilor, precum si suma din profitul net cuvenite administratorilor societatilor comerciale potrivit actului constitutiv sau stabilite de adunarea generala a actionarilor;

j^1) sume reprezentand salarii sau diferente de salarii stabilite in baza unor hotarari judecatoresti ramase definitive si irevocabile, precum si actualizarea acestora cu indicele de inflatie;

————

Lit. j^1) a alin. (2) al art. 55 a fost introdusa de pct. 49 al art. I din ORDONANtA DE URGENta nr. 109 din 7 octombrie 2009, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 689 din 13 octombrie 2009.

 

j^2) indemnizatiile lunare platite conform legii de angajatori pe perioada de neconcurenta, stabilite conform contractului individual de munca;

————

Lit. j^2) a alin. (2) al art. 55 a fost introdusa de pct. 49 al art. I din ORDONANtA DE URGENta nr. 109 din 7 octombrie 2009, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 689 din 13 octombrie 2009.

 

 1. k) orice alte sume sau avantaje de natura salariala ori asimilate salariilor in vederea impunerii.

————

Lit. k) a alin. (2) al art. 55 a fost modificata de pct. 50 al art. I din ORDONANtA DE URGENta nr. 109 din 7 octombrie 2009, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 689 din 13 octombrie 2009.

————

Art. 55 este reprodus astfel cum a fost modificat de pct. 2 al art. I din ORDONANTA DE URGENTA nr. 138 din 29 decembrie 2004, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 1.281 din 30 decembrie 2004.

 

Norme metodologice:

 1. Veniturile de natura salariala prevazute la art. 55 din Codul fiscal, denumite in continuare venituri din salarii, sunt venituri din activitati dependente, daca sunt indeplinite urmatoarele criterii:

– partile care intra in relatia de munca, denumite in continuare angajator si angajat, stabilesc de la inceput: felul activitatii, timpul de lucru si locul desfasurarii activitatii;

– partea care utilizeaza forta de munca pune la dispozitia celeilalte parti mijloacele de munca, cum ar fi: spatii cu inzestrare corespunzatoare, imbracaminte speciala, unelte de munca si altele asemenea;

– persoana care activeaza contribuie numai cu prestatia fizica sau cu capacitatea ei intelectuala, nu si cu capitalul propriu;

– platitorul de venituri de natura salariala suporta cheltuielile de deplasare in interesul serviciului ale angajatului, cum ar fi indemnizatia de delegare-detasare in tara si in strainatate, si alte cheltuieli de aceasta natura, precum si indemnizatia de concediu de odihna si indemnizatia pentru incapacitate temporara de munca suportate de angajator potrivit legii;

– persoana care activeaza lucreaza sub autoritatea unei alte persoane si este obligata sa respecte conditiile impuse de aceasta, conform legii.

 1. Veniturile din salarii sau considerate asimilate salariilor cuprind totalitatea sumelor incasate ca urmare a unei relatii contractuale de munca, precum si orice sume de natura salariala primite in baza unor legi speciale, indiferent de perioada la care se refera, si care sunt realizate din:
 2. a) sume primite pentru munca prestata ca urmare a contractului individual de munca, a contractului colectiv de munca, precum si pe baza actului de numire:

– salariile de baza;

– sporurile si adaosurile de orice fel;

– indemnizatii pentru trecerea temporara in alta munca, pentru reducerea timpului de munca, pentru carantina, precum si alte indemnizatii de orice fel, altele decat cele mentionate la pct. 3, avand aceeasi natura;

– recompensele si premiile de orice fel;

– sumele reprezentand premiul anual si stimulentele acordate, potrivit legii, personalului din institutiile publice, cele reprezentand stimulentele acordate salariatilor agentilor economici;

– sumele primite pentru concediul de odihna, cu exceptia sumelor primite de salariat cu titlu de despagubiri reprezentand contravaloarea cheltuielilor salariatului si familiei sale necesare in vederea revenirii la locul de munca, precum si eventualele prejudicii suferite de acesta ca urmare a intreruperii concediului de odihna;

– sumele primite in caz de incapacitate temporara de munca;

– valoarea nominala a tichetelor de masa, tichetelor de cresa, tichetelor de vacanta, acordate potrivit legii;

————

Liniuta a 8-a de la litera a) a pct. 68 din Normele metodologice de aplicare a art. 55 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal a fost introdusa de pct. 7 al lit. C a art. I din HOTaRaREA nr. 791 din 2 august 2010, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 542 din 3 august 2010.

 

– orice alte castiguri in bani si in natura, primite de la angajatori de catre angajati, ca plata a muncii lor;

 1. b) indemnizatiile, precum si orice alte drepturi acordate persoanelor din cadrul organelor autoritatii publice, alese sau numite in functie, potrivit legii, precum si altora asimilate cu functiile de demnitate publica, stabilite potrivit sistemului de stabilire a indemnizatiilor pentru persoane care ocupa functii de demnitate publica;
 2. c) drepturile personalului militar in activitate si ale militarilor angajati pe baza de contract, reprezentand solda lunara compusa din solda de grad, solda de functie, gradatii si indemnizatii, precum si prime, premii si alte drepturi stabilite potrivit legislatiei speciale;

c^1) sumele reprezentand platile compensatorii calculate pe baza soldelor lunare nete, acordate personalului militar trecut in rezerva sau al carui contract inceteaza ca urmare a nevoilor de reducere si de restructurare, precum si ajutoarele stabilite in raport cu solda lunara neta, acordate acestuia la trecerea in rezerva sau direct in retragere cu drept de pensie sau celor care nu indeplinesc conditiile de pensie, precum si ajutoare sau plati compensatorii primite de politisti aflati in situatii similare, al caror cuantum se determina in raport cu salariul de baza lunar net, acordate potrivit legislatiei in materie;

————

Litera c^1) a pct. 68 din Normele metodologice de aplicare a art. 55 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal a fost introdusa de pct. 8 al lit. C a art. I din HOTaRaREA nr. 791 din 2 august 2010, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 542 din 3 august 2010.

 

 1. d) drepturile administratorilor obtinute in baza contractului de administrare incheiat cu companiile/ societatile nationale, societatile comerciale la care statul sau o autoritate a administratiei publice locale este actionar majoritar, precum si cu regiile autonome, stabilite potrivit legii, cum ar fi: indemnizatia lunara bruta, suma cuvenita prin participare la profitul net al societatii;
 2. e) sumele platite membrilor fondatori ai unei societati comerciale constituite prin subscriptie publica, potrivit cotei de participare la profitul net, stabilita de adunarea constitutiva, potrivit legislatiei in vigoare;
 3. f) sumele primite de reprezentantii in adunarea generala a actionarilor, in consiliul de administratie, membrii directoratului si ai consiliului de supraveghere, precum si in comisia de cenzori;
 4. g) sumele primite de reprezentantii in organisme tripartite, conform legii;
 5. h) indemnizatiile, primele si alte asemenea sume acordate membrilor alesi ai unor entitati, cum ar fi: organizatii sindicale, organizatii patronale, alte organizatii neguvernamentale, asociatii de proprietari/chiriasi si altele asemenea;
 6. i) indemnizatiile acordate ca urmare a participarii in comisii, comitete, consilii si altele asemenea, constituite conform legii;
 7. j) veniturile obtinute de condamnatii care executa pedepse la locul de munca;
 8. k) sumele platite sportivilor ca urmare a participarii in competitii sportive, precum si sumele platite sportivilor, antrenorilor, tehnicienilor si altor specialisti in domeniu pentru rezultatele obtinute la competitiile sportive, de catre structurile sportive cu care acestia au relatii contractuale de munca, indiferent de forma sub care se platesc, inclusiv prima de joc, cu exceptia celor prevazute la art. 42 lit. t) din Codul fiscal;
 9. l) compensatii banesti individuale, acordate persoanelor disponibilizate prin concedieri colective, din fondul de salarii, potrivit dispozitiilor prevazute in contractul de munca;

l^1) sumele reprezentand platile compensatorii calculate pe baza salariilor medii nete pe unitate, primite de persoanele ale caror contracte individuale de munca au fost desfacute ca urmare a concedierilor colective, conform legii, precum si sumele reprezentand platile compensatorii calculate pe baza salariului mediu net pe economie, primite de personalul civil din sectorul de aparare nationala, ordine publica si siguranta nationala la incetarea raporturilor de munca sau de serviciu, ca urmare a nevoilor de reducere si de restructurare, acordate potrivit legii;

————

Litera l^1) a pct. 68 din Normele metodologice de aplicare a art. 55 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal a fost introdusa de pct. 9 al lit. C a art. I din HOTaRaREA nr. 791 din 2 august 2010, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 542 din 3 august 2010.

 

 1. m) indemnizatii sau alte drepturi acordate angajatilor cu ocazia angajarii sau mutarii acestora intr-o alta localitate, stabilite potrivit contractelor de munca, statutelor sau altor dispozitii legale, cu exceptia celor prevazute la art. 55 alin. (4) lit. h) si i) din Codul fiscal;
 2. n) indemnizatia administratorilor, precum si suma din profitul net, alta decat cea calificata drept dividend, cuvenite administratorilor societatilor comerciale, potrivit actului constitutiv, sau stabilite de adunarea generala a actionarilor;

n^1) indemnizatiile lunare platite, conform legii, de angajator pe perioada de neconcurenta, stabilite conform contractului individual de munca;

n^2) indemnizatii prevazute in contractul de munca platite de angajator pe perioada suspendarii contractului de munca urmare participarii la cursuri sau la stagii de formare profesionala ce presupune scoaterea integrala din activitate, conform legii.

n^3) indemnizatii lunare brute si alte avantaje de natura salariata acordate membrilor titulari, corespondenti si membrilor de onoare ai Academiei Romane.

n^4) indemnizatii primite la data incetarii raporturilor de serviciu.

 1. o) alte drepturi sau avantaje de natura salariala ori asimilate salariilor.

————–

Punctele 67 si 68 din Normele metodologice de aplicare a art. 55, alin. (1) si (2) din Legea nr. 571/2003 sunt reproduse in forma prevazuta de sectiunea B a art. I din HOTaRaREA nr. 84 din 3 februarie 2005, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 147 din 18 februarie 2005.

Liniuta a-3-a de la litera a) a pct. 68 din Normele metodologice de aplicare a art. 55, alin. (1) si (2) din Legea nr. 571/2003 a fost modificata de pct. 6 din sectiunea B a art. I din HOTaRaREA nr. 610 din 23 iunie 2005, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 575 din 4 iulie 2005.

Lit. n^1), n^2) si n^3) de la pct. 68^1 din Normele metodologice de aplicare a art. 55, alin. (1) si (2) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal au fost introduse de pct. 13 al lit. C a art. I din HOTaRaREA nr. 1.861 din 21 decembrie 2006, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 1.044 din 29 decembrie 2006.

Partea introductiva si litera f) ale pct. 68 din Normele metodologice de aplicare a art. 55 din Legea nr. 571/2003 au fost modificate de pct. 11 al lit. C a art. I din HOTaRaREA nr. 1.620 din 29 decembrie 2009, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 927 din 31 decembrie 2009.

Litera n^4) a pct. 68 din Normele metodologice de aplicare a art. 55 din Legea nr. 571/2003 a fost introdusa de pct. 12 al lit. C a art. I din HOTaRaREA nr. 1.620 din 29 decembrie 2009, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 927 din 31 decembrie 2009.

 

Codul fiscal:

(3) Avantajele, cu exceptia celor prevazute la alin. (4), primite in legatura cu o activitate mentionata la alin. (1) si (2) includ, insa nu sunt limitate la:

————

Partea introductiva a alin. (3) al art. 55 a fost modificata de pct. 51 al art. I din ORDONANtA DE URGENta nr. 109 din 7 octombrie 2009, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 689 din 13 octombrie 2009.

 

 1. a) utilizarea oricarui bun, inclusiv a unui vehicul de orice tip, din patrimoniul afacerii, in scop personal, cu exceptia deplasarii pe distanta dus-intors de la domiciliu la locul de munca;
 2. b) cazare, hrana, imbracaminte, personal pentru munci casnice, precum si alte bunuri sau servicii oferite gratuit sau la un pret mai mic decat pretul pietei;
 3. c) imprumuturi nerambursabile;
 4. d) anularea unei creante a angajatorului asupra angajatului;
 5. e) abonamentele si costul convorbirilor telefonice, inclusiv cartelele telefonice, in scop personal;
 6. f) permise de calatorie pe orice mijloace de transport, folosite in scopul personal;
 7. g) primele de asigurare platite de catre suportator pentru salariatii proprii sau alt beneficiar de venituri din salarii, la momentul platii primei respective, altele decat cele obligatorii.
 8. h) tichete-cadou acordate potrivit legii.

————–

Lit. h) a alin. (3) al art. 55 a fost introdusa de pct. 13 al art. I din ORDONANtA DE URGENta nr. 58 din 26 iunie 2010, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 431 din 28 iunie 2010.

 

Norme metodologice:

 1. Avantajele in bani si in natura sunt considerate a fi orice foloase primite de salariat de la terti sau ca urmare a prevederilor contractului individual de munca ori a unei relatii contractuale intre parti, dupa caz.
 2. La stabilirea venitului impozabil se au in vedere si avantajele primite de persoana fizica, cum ar fi:
 3. a) folosirea vehiculelor de orice tip din patrimoniul afacerii, in scop personal;
 4. b) acordarea de produse alimentare, imbracaminte, cherestea, lemne de foc, carbuni, energie electrica, termica si altele;
 5. c) abonamentele la radio si televiziune, pentru mijloacele de transport, abonamentele si costul convorbirilor telefonice, inclusiv cartelele telefonice;
 6. d) permisele de calatorie pe diverse mijloace de transport;
 7. e) cadourile primite cu diverse ocazii, cu exceptia celor mentionate la art. 55 alin. (4) lit. a) din Codul fiscal;
 8. f) contravaloarea folosintei unei locuinte in scop personal si a cheltuielilor conexe de intretinere, cum sunt cele privind consumul de apa, consumul de energie electrica si termica si altele asemenea, cu exceptia celor prevazute in mod expres la art. 55 alin. (4) lit. c) din Codul fiscal;
 9. g) cazarea si masa acordate in unitati proprii de tip hotelier;
 10. h) contravaloarea primelor de asigurare suportate de persoana juridica sau de o alta entitate, pentru angajatii proprii, precum si pentru alti beneficiari, cu exceptia primelor de asigurare obligatorii potrivit legislatiei in materie.

Tratamentul fiscal al avantajului reprezentand contravaloarea primelor de asigurare este urmatorul:

– pentru beneficiarii care obtin venituri salariale si asimilate salariilor de la suportatorul primelor de asigurare, acestea sunt impuse prin cumularea cu veniturile de aceasta natura ale lunii in care sunt platite primele de asigurare;

– pentru alti beneficiari care nu au o relatie generatoare de venituri salariale si asimilate salariilor cu suportatorul primelor de asigurare, acestea sunt impuse in conformitate cu prevederile art. 78 din Codul fiscal.

 1. i) tichetele cadou acordate potrivit legii, indiferent daca acestea sunt acordate potrivit destinatiei si cuantumului prevazute la art. 55 alin. (4) lit. a) din Codul fiscal.

————

Litera i) a pct. 70 din Normele metodologice de aplicare a art. 55 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal a fost introdusa de pct. 10 al lit. C a art. I din HOTaRaREA nr. 791 din 2 august 2010, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 542 din 3 august 2010.

 

 1. Avantajele in bani pot fi sumele primite pentru procurarea de bunuri si servicii, precum si sumele acordate pentru distractii sau recreere.
 2. Avantajele in bani si echivalentul in lei al avantajelor in natura sunt impozabile, indiferent de forma organizatorica a entitatii care le acorda.
 3. Fac exceptie veniturile care sunt expres mentionate ca fiind neimpozabile, in limitele si in conditiile prevazute la art. 55 alin. (4) din Codul fiscal.
 4. Veniturile in natura, precum si avantajele in natura primite cu titlu gratuit sunt evaluate la pretul pietei la locul si data acordarii avantajului. Avantajele primite cu plata partiala sunt evaluate ca diferenta intre pretul pietei la locul si data acordarii avantajului si suma reprezentand plata partiala.
 5. Evaluarea avantajelor in natura sub forma folosirii numai in scop personal a bunurilor din patrimoniul afacerii se face astfel:
 6. a) evaluarea folosintei cu titlu gratuit a vehiculului se face aplicandu-se un procent de 1,7% pentru fiecare luna, la valoarea de intrare a acestuia. In cazul in care vehiculul este inchiriat de la o terta persoana, avantajul este evaluat la nivelul chiriei;
 7. b) evaluarea folosintei cu titlu gratuit a locuintei primite se face la nivelul chiriei practicate pentru suprafetele locative detinute de stat. Avantajele conexe, cum ar fi: apa, gaz, electricitate, cheltuieli de intretinere si reparatii si altele asemenea, sunt evaluate la valoarea lor efectiva;
 8. c) evaluarea folosintei cu titlu gratuit a altor bunuri decat vehiculul si locuinta se face la nivelul totalului cheltuielilor aferente fiecarui bun pe unitate de masura specifica sau la nivelul pretului practicat pentru terti.
 9. Evaluarea utilizarii in scop personal a bunurilor din patrimoniul afacerii cu folosinta mixta se face astfel:
 10. a) pentru vehicule evaluarea se face conform pct. 75 lit. a), iar avantajul se determina proportional cu numarul de kilometri parcursi in interes personal din totalul kilometrilor;
 11. b) pentru alte bunuri evaluarea se face conform prevederilor pct. 75 si avantajul se determina proportional cu numarul de metri patrati folositi pentru interes personal sau cu numarul de ore de utilizare in scop personal.
 12. Nu sunt considerate avantaje:

– contravaloarea abonamentelor pe mijloacele de transport in comun pentru angajatii a caror activitate presupune deplasarea frecventa in interiorul localitatii;

– reducerile de preturi practicate in scopul vanzarii, de care pot beneficia clientii persoane fizice;

– costul abonamentelor telefonice si al convorbirilor telefonice efectuate, precum si utilizarea autoturismului de serviciu pentru indeplinirea sarcinilor de serviciu;

– diferentele de tarif la cazare in locatiile reprezentand amenajari recreative si sportive din dotarea ministerelor de care beneficiaza personalul propriu, conform legii.

– contributiile la un fond de pensii facultative suportate de angajator pentru angajatii proprii, in limita a 400 euro anual pe participant.

– primele de asigurare aferente contractelor de asigurare civila profesionala pentru administratori/directori, incheiate si suportate de societatea comerciala pentru care desfasoara activitatea, potrivit prevederilor Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

————–

Penultima liniuta a pct. 77 din Normele metodologice de aplicare a art. 55, alin. (3) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal a fost introdusa de pct. 14 al lit. C a art. I din HOTARAREA nr. 1.861 din 21 decembrie 2006, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 1.044 din 29 decembrie 2006.

Penultima liniuta a pct. 77 din Normele metodologice de aplicare a art. 55 alin. (3) din Legea nr. 571/2003 a fost introdusa de pct. 13 al lit. C a art. I din HOTaRaREA nr. 1.620 din 29 decembrie 2009, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 927 din 31 decembrie 2009.

Ultima liniuta a pct. 77 din Normele metodologice de aplicare a art. 55 alin. (3) din Legea nr. 571/2003 a fost introdusa de pct. 14 al lit. C a art. I din HOTaRaREA nr. 1.620 din 29 decembrie 2009, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 927 din 31 decembrie 2009.

 

 1. Angajatorul stabileste partea corespunzatoare din convorbirile telefonice reprezentand folosinta in scop personal, care reprezinta avantaj impozabil, in conditiile art. 55 alin. (3) din Codul fiscal, si se va impozita prin cumulare cu veniturile salariale ale lunii in care salariatul primeste acest avantaj. In acest scop angajatorul stabileste limita convorbirilor telefonice aferente sarcinilor de serviciu pentru fiecare post telefonic, urmand ca ceea ce depaseste aceasta limita sa fie considerat avantaj in natura, in situatia in care salariatului in cauza nu i s-a imputat costul convorbirilor respective.
 2. La evaluarea avantajului folosirii in scop personal a vehiculului din patrimoniul angajatorului cu folosinta mixta, pus la dispozitie unui angajat, nu se iau in considerare distanta dus-intors de la domiciliu la locul de munca, precum si cheltuielile efectuate pentru realizarea sarcinilor de serviciu.

————–

Punctele 69-79 din Normele metodologice de aplicare a art. 55, alin. (3) din Legea nr. 571/2003 sunt reproduse in forma prevazuta de sectiunea B a art. I din HOTARAREA nr. 84 din 3 februarie 2005, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 147 din 18 februarie 2005.

 

Codul fiscal:

(4) Urmatoarele sume nu sunt incluse in veniturile salariale si nu sunt impozabile, in intelesul impozitului pe venit:

 1. a) ajutoarele de inmormantare, ajutoarele pentru pierderi produse in gospodariile proprii ca urmare a calamitatilor naturale, ajutoarele pentru bolile grave si incurabile, ajutoarele pentru nastere, veniturile reprezentand cadouri pentru copiii minori ai salariatilor, cadourile oferite salariatelor, contravaloarea transportului la si de la locul de munca al salariatului, costul prestatiilor pentru tratament si odihna, inclusiv transportul pentru salariatii proprii si membrii de familie ai acestora, acordate de angajator pentru salariatii proprii sau alte persoane, astfel cum este prevazut in contractul de munca.

Cadourile oferite de angajatori in beneficiul copiilor minori ai angajatilor, cu ocazia Pastelui, zilei de 1 iunie, Craciunului si a sarbatorilor similare ale altor culte religioase, precum si cadourile oferite angajatelor cu ocazia zilei de 8 martie sunt neimpozabile, in masura in care valoarea cadoului oferit fiecarei persoane, cu orice ocazie din cele de mai sus, nu depaseste 1.500.000 lei.

Nu sunt incluse in veniturile salariale si nu sunt impozabile nici veniturile de natura celor prevazute mai sus, realizate de persoane fizice, daca aceste venituri sunt primite in baza unor legi speciale si finantate din buget;

a^1) abrogata;

—————-

Lit. a^1) a alin. (4) al art. 55 a fost introdusa de pct. 32 al art. I din LEGEA nr. 343 din 17 iulie 2006, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 662 din 1 august 2006.

Lit. a^1) a alin. (4) al art. 55 a fost abrogata de pct. 14 al art. I din ORDONANtA DE URGENta nr. 58 din 26 iunie 2010, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 431 din 28 iunie 2010.

 

a^2) abrogata;

————

Lit. a^2) a alin. (4) al art. 55 a fost introdusa de pct. 52 al art. I din ORDONANtA DE URGENta nr. 109 din 7 octombrie 2009, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 689 din 13 octombrie 2009.

Lit. a^2) a alin. (4) al art. 55 a fost abrogata de pct. 14 al art. I din ORDONANtA DE URGENta nr. 58 din 26 iunie 2010, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 431 din 28 iunie 2010.

 

Norme metodologice:

 1. Ajutoarele de inmormantare sunt venituri neimpozabile atat in cazul angajatului, cat si in cazul altor persoane, potrivit clauzelor din contractele de munca sau prevederilor din legi speciale.
 2. Plafonul stabilit pentru cadourile oferite de angajatori copiilor minori ai angajatilor cu ocazia Pastelui, zilei de 1 iunie, Craciunului si a sarbatorilor similare ale altor culte religioase, precum si pentru cadourile oferite angajatelor cu ocazia zilei de 8 martie se aplica atat darurilor constand in bunuri, cat si celor in bani, in cazul tuturor angajatorilor de forta de munca.

————–

Punctele 80 si 81 din Normele metodologice de aplicare a art. 55, alin. (4), lit. a) din Legea nr. 571/2003 sunt reproduse in forma prevazuta de sectiunea B a art. I din HOTARAREA nr. 84 din 3 februarie 2005, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 147 din 18 februarie 2005.

 

81^1. Nu sunt incluse in veniturile salariale si nu sunt impozabile nici veniturile primite de persoanele fizice in baza unor legi speciale si finantate din buget, cu respectarea destinatiilor si cuantumului prevazute la paragrafele 1 si 2 ale alin. (4).

—————-

Pct. 81^1 din Normele metodologice de aplicare a art. 55 alin. (4) din Legea nr. 571/2003 a fost introdus de pct. 15 al lit. C a art. I din HOTaRaREA nr. 1.620 din 29 decembrie 2009, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 927 din 31 decembrie 2009.

 

Codul fiscal:

 1. b) drepturile de hrana acordate de angajatori angajatilor, in conformitate cu legislatia in vigoare;

————–

Lit. b) a alin. (4) al art. 55 a fost modificata de pct. 15 al art. I din ORDONANtA DE URGENta nr. 58 din 26 iunie 2010, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 431 din 28 iunie 2010.

 

Norme metodologice:

 1. In aceasta categorie se cuprind:

– abrogata;

————

Prima liniuta a pct. 82 din Normele metodologice de aplicare a art. 55 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal a fost abrogata de pct. 11 al lit. C a art. I din HOTaRaREA nr. 791 din 2 august 2010, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 542 din 3 august 2010.

 

– alocatiile zilnice de hrana pentru activitatea sportiva de performanta, interna si internationala, diferentiata pe categorii de actiuni;

– contravaloarea hranei, alimentelor sau numerarul acordat sportivilor pentru asigurarea alimentatiei de efort necesare in perioada de pregatire;

– drepturile de hrana in timp de pace, primite de personalul din sectorul de aparare nationala, ordine publica si siguranta nationala;

– alte drepturi de aceasta natura primite potrivit actelor normative specifice, cum ar fi: alocatia de hrana zilnica pentru personalul navigant si auxiliar imbarcat pe nave; alocatia zilnica de hrana pentru consumurile colective din unitatile bugetare si din regiile autonome/societatile comerciale cu specific deosebit; alocatia de hrana acordata donatorilor onorifici de sange; alocatia de hrana pentru consumurile colective din unitatile sanitare publice si altele asemenea.

————–

Pct. 82 din Normele metodologice de aplicare a art. 55, alin. (4), lit. b) din Legea nr. 571/2003 este reprodus in forma prevazuta de sectiunea B a art. I din HOTARAREA nr. 84 din 3 februarie 2005, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 147 din 18 februarie 2005.

 

Codul fiscal:

 1. c) contravaloarea folosintei locuintei de serviciu sau a locuintei din incinta unitatii, potrivit repartitiei de serviciu, numirii conform legii sau specificitatii activitatii prin cadrul normativ specific domeniului de activitate, compensarea chiriei pentru personalul din sectorul de aparare nationala, ordine publica si siguranta nationala, precum si compensarea diferentei de chirie, suportate de persoana fizica, conform legilor speciale;

 

Norme metodologice:

 1. Prin locuinte acordate ca urmare a specificitatii activitatii se intelege acele locuinte asigurate angajatilor cand activitatea se desfasoara in locuri izolate, precum statiile meteo, statiile pentru controlul miscarilor seismice, sau in conditiile in care este solicitata prezenta permanenta pentru supravegherea unor instalatii, utilaje si altele asemenea.

————–

Pct. 83 din Normele metodologice de aplicare a art. 55, alin. (4), lit. c) din Legea nr. 571/2003 este reprodus in forma prevazuta de sectiunea B a art. I din HOTARAREA nr. 84 din 3 februarie 2005, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 147 din 18 februarie 2005.

 

Codul fiscal:

 1. d) cazarea si contravaloarea chiriei pentru locuintele puse la dispozitia oficialitatilor publice, a angajatilor consulari si diplomatici care lucreaza in afara tarii, in conformitate cu legislatia in vigoare;
 2. e) contravaloarea echipamentelor tehnice, a echipamentului individual de protectie si de lucru, a alimentatiei de protectie, a medicamentelor si materialelor igienico-sanitare, a altor drepturi de protectie a muncii, precum si a uniformelor obligatorii si a drepturilor de echipament, ce se acorda potrivit legislatiei in vigoare;

 

Norme metodologice:

 1. Nu sunt venituri impozabile:

– contravaloarea echipamentelor tehnice primite de angajat sub forma de aparatura, dispozitive, unelte, alte mijloace asemanatoare, necesare in procesul muncii;

– contravaloarea echipamentului individual de protectie cu care este dotat fiecare participant in procesul muncii pentru a fi protejat impotriva factorilor de risc;

– contravaloarea echipamentului individual de lucru care cuprinde mijloacele primite de un angajat in vederea utilizarii lor in timpul procesului muncii pentru a-i proteja imbracamintea si incaltamintea;

– contravaloarea alimentatiei de protectie primite in mod gratuit de persoanele fizice care lucreaza in locuri de munca cu conditii grele si vatamatoare;

– contravaloarea materialelor igienico-sanitare primite in mod gratuit de persoanele fizice care isi desfasoara activitatea in locuri de munca al caror specific impune o igiena personala deosebita;

– contravaloarea medicamentelor primite de cadrele militare in activitate, sportivi, personalul navigant si alte categorii de personal, potrivit legii;

– contravaloarea echipamentului si a materialelor de resortul echipamentului, cum ar fi: materiale de spalat si de igiena, materiale de gospodarie, materiale pentru atelierele de reparatii si intretinere, rechizite si furnituri de birou, primite in mod gratuit de personalul din sectorul de aparare nationala, ordine publica si siguranta nationala, in conditiile legii;

– altele asemenea.

————–

Pct. 84 din Normele metodologice de aplicare a art. 55, alin. (4), lit. d) si e)  din Legea nr. 571/2003 este reprodus in forma prevazuta de sectiunea B a art. I din HOTARAREA nr. 84 din 3 februarie 2005, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 147 din 18 februarie 2005.

 

Codul fiscal:

 1. f) contravaloarea cheltuielilor de deplasare pentru transportul intre localitatea in care angajatii isi au domiciliul si localitatea unde se afla locul de munca al acestora, la nivelul unui abonament lunar, pentru situatiile in care nu se asigura locuinta sau nu se suporta contravaloarea chiriei, conform legii;
 2. g) sumele primite de angajati pentru acoperirea cheltuielilor de transport si cazare, a indemnizatiei primite pe perioada delegarii si detasarii in alta localitate, in tara si in strainatate, in interesul serviciului. Sunt exceptate de la aceste prevederi sumele acordate de persoanele juridice fara scop patrimonial si de alte entitati neplatitoare de impozit pe profit peste limita de 2,5 ori indemnizatia acordata salariatilor din institutiile publice;

 

Norme metodologice:

 1. In categoria cheltuielilor de delegare si detasare se cuprind cheltuielile cu transportul, cazarea, precum si indemnizatia de delegare si de detasare in tara si in strainatate, stabilita potrivit legii.

————–

Pct. 85 din Normele metodologice de aplicare a art. 55, alin. (4), lit. f) si g)  din Legea nr. 571/2003 este reprodus in forma prevazuta de sectiunea B a art. I din HOTARAREA nr. 84 din 3 februarie 2005, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 147 din 18 februarie 2005.

 

Codul fiscal:

 1. h) sumele primite, potrivit dispozitiilor legale, pentru acoperirea cheltuielilor de mutare in interesul serviciului;

 

Norme metodologice:

 1. Prin cheltuieli de mutare in interesul serviciului se intelege cheltuielile cu transportul personal si al membrilor de familie ai angajatului, precum si al bunurilor din gospodarie, cu ocazia mutarii salariatului intr-o alta localitate decat cea de domiciliu, in situatia in care, potrivit legii, se deconteaza de angajator.

————–

Pct. 86 din Normele metodologice de aplicare a art. 55, alin. (4), lit. h)  din Legea nr. 571/2003 este reprodus in forma prevazuta de sectiunea B a art. I din HOTARAREA nr. 84 din 3 februarie 2005, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 147 din 18 februarie 2005.

 

Codul fiscal:

 1. i) indemnizatiile de instalare ce se acorda o singura data, la incadrarea intr-o unitate situata intr-o alta localitate decat cea de domiciliu, in primul an de activitate dupa absolvirea studiilor, in limita unui salariu de baza la angajare, precum si indemnizatiile de instalare si mutare acordate, potrivit legilor speciale, personalului din institutiile publice si celor care isi stabilesc domiciliul in localitati din zone defavorizate, stabilite potrivit legii, in care isi au locul de munca;

 

Norme metodologice:

 1. Sunt considerate venituri neimpozabile indemnizatiile de instalare si mutare primite de beneficiarii de astfel de venituri, acordate in conformitate cu prevederile legilor speciale.

————–

Pct. 87 din Normele metodologice de aplicare a art. 55, alin. (4), lit. i)  din Legea nr. 571/2003 este reprodus in forma prevazuta de sectiunea B a art. I din HOTARAREA nr. 84 din 3 februarie 2005, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 147 din 18 februarie 2005.

 

Codul fiscal:

 1. j) abrogata.

————

Lit. j) a alin. (4) al art. 55 a fost modificata de pct. 53 al art. I din ORDONANtA DE URGENta nr. 109 din 7 octombrie 2009, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 689 din 13 octombrie 2009.

Lit. j) a alin. (4) al art. 55 a fost abrogata de pct. 14 al art. I din ORDONANtA DE URGENta nr. 58 din 26 iunie 2010, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 431 din 28 iunie 2010.

 

 1. k) abrogata;

————–

Lit. k) a alin. (4) al art. 55 a fost abrogata de pct. 14 al art. I din ORDONANtA DE URGENta nr. 58 din 26 iunie 2010, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 431 din 28 iunie 2010.

 

k^1) veniturile din salarii realizate de catre persoanele fizice cu handicap grav sau accentuat;

————-

Lit. k^1) a alin. (4) al art. 55 a fost modificata de pct. 3 al art. I din LEGEA nr. 76 din 6 mai 2010, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 307 din 11 mai 2010, care completeaza art. I din ORDONANtA DE URGENta nr. 109 din 7 octombrie 2009, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 689 din 13 octombrie 2009, cu pct. 53^1.

 

 1. l) veniturile din salarii, ca urmare a activitatii de creare de programe pentru calculator; incadrarea in activitatea de creatie de programe pentru calculator se face prin ordin comun al ministrului muncii, solidaritatii sociale si familiei, al ministrului comunicatiilor si tehnologiei informatiei si al ministrului finantelor publice;
 2. m) sumele sau avantajele primite de persoane fizice din activitati dependente desfasurate intr-un stat strain, indiferent de tratamentul fiscal din statul respectiv. Fac exceptie veniturile salariale platite de catre sau in numele unui angajator care este rezident in Romania sau are sediul permanent in Romania, care sunt impozabile indiferent de perioada de desfasurare a activitatii in strainatate;
 3. n) cheltuielile efectuate de angajator pentru pregatirea profesionala si perfectionarea angajatului legata de activitatea desfasurata de acesta pentru angajator;
 4. o) costul abonamentelor telefonice si al convorbirilor telefonice, inclusiv cartelele telefonice, efectuate in vederea indeplinirii sarcinilor de serviciu;
 5. p) avantajele sub forma dreptului la stock options plan, la momentul acordarii si la momentul exercitarii acestora;

————

Lit. p) a alin. (4) al art. 55 a fost modificata de pct. 54 al art. I din ORDONANtA DE URGENta nr. 109 din 7 octombrie 2009, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 689 din 13 octombrie 2009.

 

 1. r) diferenta favorabila dintre dobanda preferentiala stabilita prin negociere si dobanda practicata pe piata, pentru credite si depozite.

————

Litera k^1) a alin. (4) al art. 55 a fost introdusa de pct. 11 al art. I din ORDONANTA DE URGENTA nr. 24 din 24 martie 2005, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 263 din 30 martie 2005. (completare aplicabila cu data de 1 mai 2005).

Litera k^1) a alin. (4) al art. 55 a fost introdusa de pct. 9 al art. I din LEGEA nr. 163 din 1 iunie 2005, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 466 din 1 iunie 2005*).

*) Art. II din LEGEA nr. 163 din 1 iunie 2005 abroga Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 24/2005, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 263 din 30 martie 2005.

Litera k^1) a alin. (4) al art. 55 a fost modificata de pct. 33 al art. I din LEGEA nr. 343 din 17 iulie 2006, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 662 din 1 august 2006.

 

Norme metodologice:

87^1. Nu sunt venituri impozabile veniturile din salarii realizate de persoanele fizice cu handicap grav si accentuat, incadrate cu contract individual de munca, incasate incepand cu data de 1 mai 2005. Veniturile de natura celor de mai sus, aferente perioadei de pana la 1 mai 2005, sunt impozabile potrivit legii.

————–

Pct. 87^1 din Normele metodologice de aplicare a art. 55, alin. (4), lit. k^1)  din Legea nr. 571/2003 a fost introdus de pct. 7 din sectiunea B a art. I din HOTARAREA nr. 610 din 23 iunie 2005, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 575 din 4 iulie 2005.

 

(5) Avantajele primite in bani si in natura si imputate salariatului in cauza nu se impoziteaza.

 

Deducere personala

Art. 56. – (1) Persoanele fizice prevazute la art. 40 alin. (1) lit. a) si alin. (2) au dreptul la deducerea din venitul net lunar din salarii a unei sume sub forma de deducere personala, acordata pentru fiecare luna a perioadei impozabile numai pentru veniturile din salarii la locul unde se afla functia de baza.

(2) Deducerea personala se acorda pentru persoanele fizice care au un venit lunar brut de pana la 10.000.000 lei inclusiv, astfel:

– pentru contribuabilii care nu au persoane in intretinere – 2.500.000 lei;

– pentru contribuabilii care au o persoana in intretinere – 3.500.000 lei;

– pentru contribuabilii care au doua persoane in intretinere – 4.500.000 lei;

– pentru contribuabilii care au trei persoane in intretinere – 5.500.000 lei;

– pentru contribuabilii care au patru sau mai multe persoane in intretinere – 6.500.000 lei.

Pentru contribuabilii care realizeaza venituri brute lunare din salarii cuprinse intre 10.000.001 lei si 30.000.000 lei, inclusiv, deducerile personale sunt degresive fata de cele de mai sus si se stabilesc prin ordin al ministrului finantelor publice.

Pentru contribuabilii care realizeaza venituri brute lunare din salarii de peste 30.000.000 lei nu se acorda deducerea personala.

(3) Persoana in intretinere poate fi sotia/sotul, copiii sau alti membri de familie, rudele contribuabilului sau ale sotului/sotiei acestuia pana la gradul al doilea inclusiv, ale carei venituri, impozabile si neimpozabile, nu depasesc 2.500.000 lei lunar.

(4) In cazul in care o persoana este intretinuta de mai multi contribuabili, suma reprezentand deducerea personala se atribuie unui singur contribuabil, conform intelegerii intre parti.

(5) Copiii minori, in varsta de pana la 18 ani impliniti, ai contribuabilului sunt considerati intretinuti.

(6) Suma reprezentand deducerea personala se acorda pentru persoanele aflate in intretinerea contribuabilului, pentru acea perioada impozabila din anul fiscal in care acestea au fost intretinute. Perioada se rotunjeste la luni intregi in favoarea contribuabilului.

(7) Nu sunt considerate persoane aflate in intretinere:

 1. a) persoanele fizice care detin terenuri agricole si silvice in suprafata de peste 10.000 mp in zonele colinare si de ses si de peste 20.000 mp in zonele montane;
 2. b) persoanele fizice care obtin venituri din cultivarea si din valorificarea florilor, legumelor si zarzavaturilor in sere, in solarii special destinate acestor scopuri si/sau in sistem irigat, din cultivarea si din valorificarea arbustilor, plantelor decorative si ciupercilor, precum si din exploatarea pepinierelor viticole si pomicole, indiferent de suprafata.

(8) Deducerea personala determinata potrivit prezentului articol nu se acorda personalului trimis in misiune permanenta in strainatate, potrivit legii.

————

Art. 56 este reprodus astfel cum a fost modificat de pct. 2 al art. I din ORDONANTA DE URGENTA nr. 138 din 29 decembrie 2004, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 1.281 din 30 decembrie 2004.

 

Norme metodologice:

 1. Deducerea din venitul net lunar din salarii a unei sume sub forma de deducere personala se acorda pentru fiecare luna a perioadei impozabile numai pentru veniturile din salarii la locul unde se afla functia de baza, in limita venitului realizat.

Deducerea personala este stabilita in functie de venitul brut lunar din salarii realizat la functia de baza de catre contribuabil si numarul de persoane aflate in intretinerea acestuia.

 1. Obligatia stabilirii persoanelor aflate in intretinerea contribuabilului in functie de care se atribuie deducerea personala este in sarcina platitorului de venit din salarii, la functia de baza.
 2. Pentru ca o persoana sa fie in intretinere, aceasta trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii:

– existenta unor raporturi juridice intre contribuabil si persoana aflata in intretinere;

– persoana fizica intretinuta sa aiba venituri impozabile si neimpozabile mai mici sau egale cu 2.500.000 lei lunar.

Persoana aflata in intretinere poate avea sau nu domiciliu comun cu contribuabilul in a carui intretinere se afla.

 1. Sunt considerate persoane aflate in intretinere sotul/sotia contribuabilului, copiii acestuia, precum si alti membri de familie pana la gradul al doilea inclusiv.
 2. In sensul art. 56 alin. (3) din Codul fiscal, in categoria „alt membru de familie aflat in intretinere” se cuprind rudele contribuabilului si ale sotului/sotiei acestuia pana la gradul al doilea inclusiv.
 3. Dupa gradul de rudenie rudele se grupeaza astfel:

– rude de gradul intai, cum ar fi: parinti si copii;

– rude de gradul al doilea, cum ar fi: bunici, nepoti si frati/surori.

 1. Sunt considerate persoane aflate in intretinere militarii in termen, militarii cu termen redus, studentii si elevii militari ai institutiilor de invatamant militare si civile, peste varsta de 18 ani, daca veniturile obtinute sunt mai mici sau egale cu 2.500.000 lei lunar.
 2. Nu sunt considerate persoane aflate in intretinere persoanele majore condamnate, care executa pedepse privative de libertate.
 3. Copilul minor este considerat intotdeauna intretinut, cu exceptia celor incadrati in munca, indiferent daca se afla in unitati speciale sanitare sau de protectie speciala si altele asemenea, precum si in unitati de invatamant, inclusiv in situatia in care costul de intretinere este suportat de aceste unitati. In acest caz eventualele venituri obtinute de copilul minor nu se au in vedere la incadrarea in venitul de 2.500.000 lei lunar.

Pentru copilul minor aflat in intretinerea parintilor sau a tutorelui, deducerea personala se acorda integral unuia dintre parinti, conform intelegerii dintre acestia, respectiv tutorelui.

Pentru copilul minor provenit din casatorii anterioare, dreptul de a fi preluat in intretinere revine parintelui caruia i-a fost incredintat copilul sau unuia dintre soti care formeaza noua familie, conform intelegerii dintre acestia, indiferent daca s-a facut o adoptie cu efecte restranse si chiar daca parintii firesti ai acestuia contribuie la intretinerea lui prin plata unei pensii de intretinere. Plata unei pensii de intretinere nu da dreptul la preluarea in intretinere a copilului, parintelui obligat la aceasta plata.

Pentru copilul minor primit in plasament sau incredintat unei persoane ori unei familii, dreptul de a fi preluat ca persoana in intretinere pentru acest copil se acorda:

– persoanei care l-a primit in plasament sau careia i s-a incredintat copilul;

– unuia dintre sotii care formeaza familia careia i-a fost incredintat sau i-a fost dat in plasament copilul, conform intelegerii dintre acestia.

Pentru copiii aflati in intretinerea unei familii, dreptul de a fi luat in intretinere se acorda unuia dintre parinti, conform intelegerii dintre acestia. Astfel, in situatia in care intr-o familie sunt mai multi copii aflati in intretinere, acestia vor fi preluati in intretinerea unuia dintre parinti conform intelegerii dintre parti. In aceste situatii contribuabilii vor prezenta platitorului de venit fie o declaratie pe propria raspundere din partea sotului/sotiei, fie o adeverinta emisa de platitorul de venit din salarii al acestuia/acesteia, dupa caz, din care sa rezulte numarul si identitatea copiilor care sunt preluati in intretinere de fiecare sot/sotie.

Nu se acorda dreptul de a prelua in intretinere urmatoarelor persoane:

– parintilor ai caror copii sunt dati in plasament sau incredintati unei familii ori persoane;

– parintilor copiilor incredintati unui organism privat autorizat sau unui serviciu public autorizat, in cazul in care parintii respectivi sunt pusi sub interdictie sau sunt decazuti din drepturile parintesti.

Copilul minor cu varsta cuprinsa intre 16 si 18 ani, incadrat in munca in conditiile Codului muncii, devine contribuabil si beneficiaza de deducerea personala, situatie in care parintii nu mai au dreptul de a-l lua in intretinere, intrucat deducerea personala se acorda o singura data.

 1. Verificarea incadrarii veniturilor acestor persoane in suma de 2.500.000 lei lunar se realizeaza prin compararea acestui plafon cu veniturile brute realizate de persoana fizica aflata in intretinere.
 2. In cursul anului fiscal, in cazul in care angajatul obtine venituri la functia de baza, pentru a stabili dreptul acestuia la deducere pentru persoane aflate in intretinere, se compara venitul lunar realizat de persoana aflata in intretinere cu suma de 2.500.000 lei lunar, astfel:
 3. a) in cazul in care persoana aflata in intretinere realizeaza venituri lunare de natura pensiilor, indemnizatiilor, alocatiilor si altele asemenea, venitul lunar realizat de persoana intretinuta rezulta din insumarea tuturor drepturilor de aceasta natura realizate intr-o luna;
 4. b) in cazul in care venitul este realizat sub forma de castiguri la jocuri de noroc, premii la diverse competitii, dividende, dobanzi si altele asemenea, venitul lunar realizat de persoana fizica aflata in intretinere se determina prin impartirea venitului realizat la numarul de luni ramase pana la sfarsitul anului, exclusiv luna de realizare a venitului;
 5. c) in cazul in care persoana intretinuta realizeaza atat venituri lunare, cat si aleatorii, venitul lunar se determina prin insumarea acestor venituri.
 6. Daca venitul unei persoane aflate in intretinere depaseste 2.500.000 lei lunar, ea nu este considerata intretinuta.

In functie de venitul lunar al persoanei intretinute, platitorul veniturilor din salarii va proceda dupa cum urmeaza:

 1. a) in situatia in care una dintre persoanele aflate in intretinere, pentru care contribuabilul beneficiaza de deducere personala, obtine in cursul anului un venit lunar mai mare de 2.500.000 lei lunar, platitorul veniturilor din salarii va reconsidera nivelul deducerii personale corespunzatoare pentru persoanele ramase in intretinere incepand cu luna urmatoare celei in care a fost realizat venitul, indiferent de data la care se face comunicarea catre angajator/platitor;
 2. b) in situatia in care contribuabilul solicita acordarea deducerii personale pentru persoana aflata in intretinere ca urmare a situarii venitului lunar al acesteia din urma sub 2.500.000 lei lunar, platitorul de venituri din salarii va incepe acordarea deducerii personale reconsiderate pentru persoana in intretinere o data cu plata drepturilor lunare ale lunii in care contribuabilul a depus documentele justificative.
 3. Pentru stabilirea deducerii personale la care are dreptul, contribuabilul va depune la platitorul de venituri din salarii o declaratie pe propria raspundere, care trebuie sa cuprinda urmatoarele informatii:

– datele de identificare a contribuabilului care realizeaza venituri din salarii (numele si prenumele, domiciliul, codul numeric personal);

– datele de identificare a fiecarei persoane aflate in intretinere (numele si prenumele, codul numeric personal).

In ceea ce priveste copiii aflati in intretinere, la aceasta declaratie contribuabilul care realizeaza venituri din salarii va anexa si adeverinta de la platitorul de venituri din salarii a celuilalt sot sau declaratia pe propria raspundere a acestuia ca nu beneficiaza de deducere personala pentru acel copil.

 1. Declaratia pe propria raspundere a persoanei aflate in intretinere, cu exceptia copilului minor, trebuie sa cuprinda urmatoarele informatii:

– datele de identificare a persoanei aflate in intretinere, cum ar fi: numele, prenumele, domiciliul, codul numeric personal;

– datele de identificare a contribuabilului care beneficiaza de deducerea personala corespunzatoare, cum ar fi: numele, prenumele, domiciliul, codul numeric personal;

– acordul persoanei intretinute ca intretinatorul sa o preia in intretinere;

– nivelul si natura venitului persoanei aflate in intretinere, inclusiv mentiunea privind suprafetele de teren agricol si silvic detinute, precum si declaratia afirmativa sau negativa cu privire la desfasurarea de activitati de: cultivare a terenurilor cu flori, legume si zarzavat in sere, in solarii amenajate si in sistem irigat; cultivare a arbustilor si plantelor decorative, ciupercilor; exploatare a pepinierelor viticole si pomicole;

– angajarea persoanei intretinute de a comunica persoanei care contribuie la intretinerea sa orice modificari in situatia venitului realizat.

Declaratiile pe propria raspundere depuse in vederea acordarii de deduceri personale nu sunt formulare tipizate.

 1. Contribuabilul va prezenta platitorului de venituri din salarii documentele justificative care sa ateste persoanele aflate in intretinere, cum sunt: certificatul de casatorie, certificatele de nastere ale copiilor, adeverinta de venit a persoanei intretinute sau declaratia pe propria raspundere si altele. Documentele vor fi prezentate in original si in copie, platitorul de venituri din salarii pastrand copia dupa ce verifica conformitatea cu originalul.
 2. Daca la un contribuabil intervine o schimbare care are influenta asupra nivelului reprezentand deducerea personala acordata si aceasta schimbare duce la diminuarea deducerii personale, contribuabilul este obligat sa instiinteze platitorul de venituri din salarii in termen de 15 zile calendaristice de la data la care s-a produs evenimentul care a generat modificarea, astfel incat angajatorul/platitorul sa reconsidere nivelul deducerii incepand cu luna urmatoare celei in care s-a produs evenimentul.
 3. In situatia in care depunerea documentelor justificative privind acordarea deducerii personale se face ulterior aparitiei evenimentului care modifica, in sensul majorarii, nivelul acesteia, angajatorul/platitorul de venituri din salarii va acorda deducerea personala reconsiderata o data cu plata drepturilor salariale aferente lunii in care contribuabilul a depus toate documentele justificative.
 4. Deducerea personala nu se fractioneaza in functie de numarul de ore in cazul veniturilor realizate in baza unui contract de munca cu timp partial, la functia de baza.

————–

Punctele 88-105 din Normele metodologice de aplicare a art. 56 din Legea nr. 571/2003 sunt reproduse in forma prevazuta de sectiunea B a art. I din HOTARAREA nr. 84 din 3 februarie 2005, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 147 din 18 februarie 2005.

 

Codul fiscal:

Determinarea impozitului pe venitul din salarii

Art. 57

(1) Beneficiarii de venituri din salarii datoreaza un impozit lunar, final, care se calculeaza si se retine la sursa de catre platitorii de venituri.

(2) Impozitul lunar prevazut la alin. (1) se determina astfel:

 1. a) la locul unde se afla functia de baza, prin aplicarea cotei de 16% asupra bazei de calcul determinate ca diferenta intre venitul net din salarii, calculat prin deducerea din venitul brut a contributiilor obligatorii aferente unei luni, si urmatoarele:

– deducerea personala acordata pentru luna respectiva;

– cotizatia sindicala platita in luna respectiva;

– contributiile la fondurile de pensii facultative, astfel incat la nivelul anului sa nu se depaseasca echivalentul in lei a 400 euro;

—————–

Lit. a) a alin. (2) al art. 57 a fost modificata de pct. 8 al art. I din ORDONANtA DE URGENta nr. 127 din 8 octombrie 2008, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 705 din 16 octombrie 2008.

 

 1. b) pentru veniturile obtinute in celelalte cazuri, prin aplicarea cotei de 16% asupra bazei de calcul determinate ca diferenta intre venitul brut sicontributiile obligatorii pe fiecare loc de realizare a acestora.

(2^1) In cazul veniturilor din salarii si/sau al diferentelor de venituri din salarii stabilite pentru perioade anterioare, conform legii, impozitul se calculeaza si se retine la data efectuarii platii, in conformitate cu reglementarile legale in vigoare privind veniturile realizate in afara functiei de baza la data platii, si se vireaza pana la data de 25 a lunii urmatoare celei in care s-au platit.

(3) Platitorul este obligat sa determine valoarea totala a impozitului anual pe veniturile din salarii, pentru fiecare contribuabil.

(4) Contribuabilii pot dispune asupra destinatiei unei sume reprezentand pana la 2% din impozitul stabilit la alin. (3), pentru sustinerea entitatilor nonprofit care se Infiinteaza si functioneaza in conditiile legii, unitatilor de cult, precum si pentru acordarea de burse private, conform legii.

(5) Obligatia calcularii, retinerii si virarii acestei sume prevazute la alin. (4) revine organului fiscal competent.

(6) Procedura de aplicare a prevederilor alin. (4) si (5) se stabileste prin ordin al ministrului finantelor publice.

 

Norme metodologice:

 1. Venitul brut lunar din salarii reprezinta totalitatea veniturilor realizate intr-o luna conform art. 55 alin. (1) – (3) din Codul fiscal de o persoana fizica, pe fiecare loc de realizare, indiferent de denumirea acestora sau de forma sub care sunt acordate.
 2. Pentru persoanele fizice care desfasoara activitati pe teritoriul Romaniei sunt considerate venituri din salarii realizate din Romania sumele primite de la angajatori cu sediul sau cu domiciliul in Romania, precum si de la angajatori cu sediul sau cu domiciliul in strainatate, indiferent unde este primita suma.
 3. Contribuabilii care realizeaza venituri din salarii datoreaza un impozit lunar final, calculat si retinut de catre platitorul de venituri.

Pentru impunerea veniturilor din salarii se utilizeaza cota de impozit de 16%, luandu-se in calcul pentru determinarea bazei de calcul a impozitului la functia de baza si deducerea personala stabilita potrivit art. 56 din Codul fiscal, dupa caz.

 1. Drepturile salariale acordate in natura, precum si avantajele acordate angajatilor se evalueaza conform pct. 74-76 si se impoziteaza in luna in care au fost primite. Documentele referitoare la calculul contravalorii veniturilor si avantajelor in natura primite de angajat se vor anexa la statul de plata.

109^1. Valoarea tichetelor de masa, tichetelor de cresa, tichetelor cadou, tichetelor de vacanta, acordate potrivit legii, luata in calcul la determinarea impozitului pe veniturile din salarii, este valoarea nominala. Veniturile respective se impoziteaza ca venituri din salarii in luna in care acestea sunt primite.

————

Pct. 109^1 din Normele metodologice de aplicare a art. 55 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal a fost introdus de pct. 12 al lit. C a art. I din HOTaRaREA nr. 791 din 2 august 2010, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 542 din 3 august 2010.

 

 1. Transformarea in lei a sumelor obtinute, potrivit legii, in valuta, reprezentand venituri din salarii realizate in Romania, se face la cursul de schimb valutar comunicat de Banca Nationala a Romaniei, astfel:

– in situatia in care veniturile din salarii sunt platite in cursul lunii sau in cazul incetarii raporturilor de munca, se utilizeaza cursul de schimb valutar in vigoare in ziua precedenta celei in care se face plata; sau

– in celelalte cazuri, cursul de schimb valutar in vigoare in ultima zi a lunii pentru care se face plata acestor drepturi.

 1. Pentru calculul impozitului lunar aferent venitului realizat, cota de impozit de 16% se aplica asupra bazei de calcul determinate astfel:
 2. a) pentru veniturile obtinute la locul unde se afla functia de baza, ca diferenta intre venitul net din salarii, calculat prin deducerea din venitul brut a contributiilor obligatorii aferente unei luni, si urmatoarele:

– deducerea personala acordata pentru luna respectiva;

– cotizatia sindicala platita in luna respectiva;

– contributiile la fondurile de pensii facultative, potrivit legii, astfel incat la nivelul anului sa nu se depaseasca echivalentul in lei a 400 euro.

Transformarea contributiilor retinute pentru fondurile de pensii facultative din lei in euro, pentru verificarea incadrarii in plafonul anual, se face la cursul de schimb valutar comunicat de Banca Nationala a Romaniei in vigoare in ultima zi a lunii pentru care se platesc drepturile salariale.

Platitorul de venituri din salarii cumuleaza sumele in euro reprezentand contributiile retinute pentru fondurile de pensii facultative si verifica incadrarea in plafonul deductibil prevazut de lege.

—————-

Litera a) a pct. 111 din Normele metodologice de aplicare a art. 57 din Legea nr. 571/2003 a fost modificata de pct. 16 al lit. C a art. I din HOTaRaREA nr. 1.620 din 29 decembrie 2009, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 927 din 31 decembrie 2009.

 

 1. b) pentru veniturile obtinute in celelalte cazuri, ca diferenta intre venitul brut si contributiile obligatorii pe fiecare loc de realizare a acestora.

Aceasta regula se aplica si in cazul veniturilor sub forma:

– indemnizatiei lunare a asociatului unic;

– drepturilor de natura salariata acordate de angajator persoanelor fizice ulterior incetarii raporturilor de munca;

– salariilor sau diferentelor de salarii stabilite in baza unor hotarari judecatoresti ramase definitive si irevocabile.

– sumelor reprezentand drepturile prevazute la pct. 68 lit. c^1) si l^1) din Codul fiscal.

————–

Pct. 111 din Normele metodologice de aplicare a art. 57 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal a fost modificat de pct. 15 al lit. C a art. I din HOTARAREA nr. 1.861 din 21 decembrie 2006, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 1.044 din 29 decembrie 2006.

A patra liniuta a literei b) a pct. 111 din Normele metodologice de aplicare a art. 57 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal a fost introdusa de pct. 13 al lit. C a art. I din HOTaRaREA nr. 791 din 2 august 2010, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 542 din 3 august 2010.

 

111^1. in cazul sumelor platite direct de catre angajat care are calitatea de participant la o schema de pensii facultative, pentru determinarea bazei de calcul a impozitului pe veniturile din salarii, contributiile la fondurile de pensii facultative platite se deduc din veniturile lunii in care s-a efectuat plata contributiei, in limita venitului realizat, pe baza documentelor justificative emise de catre fondul de pensii facultative.

————–

Pct. 111^1 din Normele metodologice de aplicare a art. 57 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal a fost introdus de pct. 14 al lit. C a art. I din HOTaRaREA nr. 791 din 2 august 2010, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 542 din 3 august 2010.

 

 1. In scopul determinarii impozitului pe veniturile salariale, prin locul unde se afla functia de baza se intelege:
 2. a) pentru persoanele fizice angajate la un singur loc de munca, ultimul loc inscris in carnetul de munca sau in documentele specifice care, potrivit reglementarilor legale, sunt asimilate acestora;
 3. b) in cazul cumulului de functii, locul declarat/ales de persoanele fizice.

Functia de baza poate fi declarata de angajat in conditiile legii si la locul de munca la care acesta realizeaza venituri din salarii in baza unui contract individual de munca cu timp partial.

 1. Suma care reprezinta prima de vacanta sau o parte din aceasta se cumuleaza cu veniturile de natura salariala ale lunii in care se plateste aceasta prima.
 2. Indemnizatiile aferente concediilor de odihna se defalcheaza pe lunile la care se refera si se impun cumulat cu veniturile realizate in aceste luni.
 3. Contributiile obligatorii luate in calcul la determinarea impozitului lunar potrivit pct. 111 pentru persoanele fizice care realizeaza venituri din salarii sunt cele datorate potrivit reglementarilor in domeniu, cum ar fi:

– contributia individuala de asigurari sociale;

– contributia individuala pentru asigurarile sociale de sanatate;

– contributia individuala la bugetul asigurarilor pentru somaj;

– alte contributii individuale obligatorii stabilite prin lege.

 1. Se admit la deducere contributiile la fondurile de pensii facultative, astfel incat suma acestora sa nu depaseasca echivalentul in lei a 400 euro pentru fiecare participant la nivelul anului.

—————-

Pct. 116 din Normele metodologice de aplicare a art. 57 din Legea nr. 571/2003 a fost modificat de pct. 17 al lit. C a art. I din HOTaRaREA nr. 1.620 din 29 decembrie 2009, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 927 din 31 decembrie 2009.

 

 1. Nu se admit la deducere pentru calculul lunar al impozitului pe venitul din salarii primele de asigurare voluntara de sanatate.

117^1. Contribuabilii pot dispune asupra destinatiei unei sume reprezentand pana la 2% din impozitul stabilit la alin. (3), pentru sustinerea entitatilor nonprofit care se infiinteaza si functioneaza in conditiile legii, unitatilor de cult, precum si pentru acordarea de burse private, conform legii.

In categoria entitatilor nonprofit se cuprind, de exemplu: asociatiile, fundatiile, organizatiile sindicale, patronatele, partidele politice, asociatiile de proprietari, casele de ajutor reciproc ale salariatilor, in masura in care, potrivit legilor proprii de organizare si functionare desfasoara activitati nonprofit iar sumele primite din impozit sa fie folosite in acest scop.

————–

Pct. 116 si 117 din Normele metodologice de aplicare a art. 57 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal au fost modificate de pct. 16 al lit. C a art. I din HOTARAREA nr. 1.861 din 21 decembrie 2006, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 1.044 din 29 decembrie 2006.

Pct. 117^1 din Normele metodologice de aplicare a art. 57 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal a fost introdus de pct. 17 al lit. C a art. I din HOTARAREA nr. 1.861 din 21 decembrie 2006, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 1.044 din 29 decembrie 2006.

————–

Punctele 106-117 din Normele metodologice de aplicare a art. 57 din Legea nr. 571/2003 sunt reproduse in forma prevazuta de sectiunea B a art. I din HOTARAREA nr. 84 din 3 februarie 2005, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 147 din 18 februarie 2005.

 

Codul fiscal:

Termen de plata a impozitului

Art. 58. – Platitorii de salarii si de venituri asimilate salariilor au obligatia de a calcula si de a retine impozitul aferent veniturilor fiecarei luni la data efectuarii platii acestor venituri, precum si de a-l vira la bugetul de stat pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare celei pentru care se platesc aceste venituri.

————

Art. 58 este reprodus astfel cum a fost modificat de pct. 2 al art. I din ORDONANTA DE URGENTA nr. 138 din 29 decembrie 2004, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 1.281 din 30 decembrie 2004.

 

Norme metodologice:

 1. Veniturile in natura se considera platite la ultima plata a drepturilor salariale pentru luna respectiva. Impozitul aferent veniturilor si avantajelor in natura se retine din salariul primit de angajat in numerar pentru aceeasi luna.
 2. Impozitul pe veniturile din salarii se calculeaza si se retine lunar de angajatori/platitori pe baza statelor de salarii/plata.
 3. Calculul si retinerea impozitului lunar se efectueaza de catre platitori, la data ultimei plati a veniturilor din salarii aferente fiecarei luni, conform prevederilor art. 57 din Codul fiscal, indiferent daca veniturile din salarii se platesc o singura data pe luna sau sub forma de avans si lichidare.

In situatia in care in cursul unei luni se efectueaza plati de venituri cum sunt: premii, stimulente de orice fel, sume acordate potrivit legii pentru concediul de odihna neefectuat si altele asemenea, reprezentand plati intermediare, impozitul se calculeaza si se retine la fiecare plata, prin aplicarea cotei asupra platilor intermediare diminuate cu contributiile obligatorii, dupa caz.

La data ultimei plati a drepturilor salariale aferente unei luni impozitul se calculeaza potrivit art. 57 din Codul fiscal, asupra veniturilor totale din luna respectiva, prin cumularea drepturilor salariale respective cu platile intermediare.

Impozitul de retinut la aceasta data reprezinta diferenta dintre impozitul calculat asupra veniturilor totale si suma impozitelor retinute la platile intermediare.

 1. In cazul in care un angajat care obtine venituri din salarii la functia de baza se muta in cursul unei luni la un alt angajator, calculul impozitului se face pentru fiecare sursa de venit (loc de realizare a venitului).

Deducerea personala se acorda numai de primul angajator, in limita veniturilor realizate in luna respectiva, pana la data lichidarii.

Daca reangajarea are loc in aceeasi luna cu lichidarea, la stabilirea bazei de calcul pentru determinarea impozitului lunar aferent veniturilor realizate in aceasta luna de la angajatorul urmator nu se va lua in calcul deducerea personala.

 1. Impozitul calculat si retinut lunar se vireaza la bugetul de stat pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare celei pentru care se platesc aceste venituri.
 2. Contributiile obligatorii reprezentand cheltuieli deductibile aferente veniturilor din salarii se determina conform reglementarilor legale in materie.

————–

Punctele 118-123 din Normele metodologice de aplicare a art. 58 din Legea nr. 571/2003 sunt reproduse in forma prevazuta de sectiunea B a art. I din HOTARAREA nr. 84 din 3 februarie 2005, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 147 din 18 februarie 2005.

 

Codul fiscal:

Fise fiscale

Art. 59. – (1) Informatiile referitoare la calculul impozitului pe veniturile din salarii se cuprind in fisele fiscale.

(2) Platitorul de venituri are obligatia sa completeze formularele prevazute la alin. (1), pe intreaga durata de efectuare a platii salariilor. Platitorul este obligat sa pastreze fisele fiscale pe intreaga durata a angajarii si sa transmita organului fiscal competent o copie, pentru fiecare an, pana in ultima zi a lunii februarie a anului curent, pentru anul fiscal expirat. Modelul si continutul formularelor se aproba prin ordin al ministrului finantelor publice.

————

Art. 59 este reprodus astfel cum a fost modificat de pct. 2 al art. I din ORDONANTA DE URGENTA nr. 138 din 29 decembrie 2004, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 1.281 din 30 decembrie 2004.

 

Norme metodologice:

 1. Fisele fiscale se completeaza de angajatorul/platitorul de venit si se depun la organul fiscal la care angajatorul/platitorul de venit este inregistrat in evidenta fiscala. Angajatorul/platitorul de venit este obligat sa inmaneze angajatului, cate o copie pentru fiecare an, pana in ultima zi a lunii februarie a anului curent pentru anul fiscal expirat.

————-

Pct. 124 din Normele metodologice de aplicare a art. 59 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal a fost modificat de pct. 18 al lit. C a art. I din HOTARAREA nr. 1.861 din 21 decembrie 2006, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 1.044 din 29 decembrie 2006.

 

124^1. Pentru persoanele fizice care inceteaza sa obtina venituri din salarii sau asimilate salariilor in timpul anului, angajatorii vor inmana un exemplar al fisei fiscale odata cu definitivarea formelor de lichidare sau la incetarea raporturilor in baza carora au fost obtinute veniturile din salarii.

—————-

Pct. 124^1 din Normele metodologice de aplicare a art. 59 din Legea nr. 571/2003 a fost introdus de pct. 18 al lit. C a art. I din HOTaRaREA nr. 1.620 din 29 decembrie 2009, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 927 din 31 decembrie 2009.

 

 1. Fisele fiscale pentru salariatii care au fost detasati la o alta unitate se completeaza de catre unitatea care a incheiat contractele de munca cu acestia.
 2. In situatia in care plata venitului salarial se face de unitatea la care salariatii au fost detasati, angajatorul care a detasat comunica angajatorului la care acestia sunt detasati date referitoare la deducerea personala la care este indreptatit fiecare salariat.

Pe baza acestor date unitatea la care salariatii au fost detasati intocmeste statele de salarii, calculeaza impozitul si transmite lunar unitatii de la care au fost detasati informatiile solicitate prin ordinul ministrului finantelor publice, in scopul completarii fisei fiscale.

 1. Fiecare angajator/platitor de venituri din salarii este obligat, potrivit prevederilor art. 57 alin. (3) din Codul fiscal, sa determine impozitul anual pe veniturile din salarii, pentru fiecare contribuabil prin insumarea impozitului aferent venitului fiecarei luni din anul fiscal, indiferent de numarul de luni in care contribuabilul a realizat venituri din salarii de la acesta.
 2. Pentru contribuabilii prevazuti la art. 60 din Codul fiscal care realizeaza venituri din salarii si pentru care platitorul de venituri nu a optat sa indeplineasca obligatiile privind calculul, retinerea si virarea impozitului aferent acestor venituri, obligatia determinarii impozitului anual pe venitul din salarii, pe sursa respectiva, revine contribuabilului.

—————-

Pct. 128 din Normele metodologice de aplicare a art. 59 din Legea nr. 571/2003 a fost modificat de pct. 19 al lit. C a art. I din HOTaRaREA nr. 1.620 din 29 decembrie 2009, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 927 din 31 decembrie 2009.

 

 1. In situatia in care se constata elemente care genereaza modificarea veniturilor din salarii si/sau a bazei de impunere aferente veniturilor unei persoane fizice, pentru care angajatorul/platitorul a efectuat calculul impozitului lunar, recalcularea drepturilor respective si stabilirea diferentelor de impozit constatate se efectueaza pentru luna la care se refera, iar diferentele de impozit rezultate vor majora/diminua impozitul datorat incepand cu luna constatarii.

In situatia in care la data efectuarii operatiunii de stabilire a diferentelor de impozit de catre angajator/platitor exista relatii contractuale generatoare de venituri din salarii, intre acesta si persoana fizica, atunci se procedeaza astfel:

– impozitul retinut in plus se restituie persoanei fizice prin diminuarea cu sumele respective a impozitului pe veniturile din salarii incepand cu luna efectuarii acestei operatiuni si pana la lichidarea acestuia;

– impozitul neretinut se retine de angajator/platitor din veniturile din salarii incepand cu luna constatarii si pana la lichidarea acestuia.

In situatia in care persoana fizica pentru care angajatorul/platitorul a efectuat calculul impozitului lunar/anual nu mai are relatii contractuale generatoare de venituri din salarii si angajatorul/platitorul nu poate sa efectueze operatiunea de plata/incasare a diferentelor de impozit, atunci acestea vor fi administrate de organul fiscal competent.

————–

Punctele 124-129 din Normele metodologice de aplicare a art. 59 din Legea nr. 571/2003 sunt reproduse in forma prevazuta de sectiunea B a art. I din HOTARAREA nr. 84 din 3 februarie 2005, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 147 din 18 februarie 2005.

 

Codul fiscal:

Plata impozitului pentru anumite venituri salariale

Art. 60

(1) Contribuabililor care isi desfasoara activitatea in Romania si care obtin venituri sub forma de salarii din strainatate, precum si persoanelor fizice romane care obtin venituri din salarii, ca urmare a activitatii desfasurate la misiunile diplomatice si posturile consulare acreditate in Romania, le sunt aplicabile prevederile prezentului articol.

(2) Orice contribuabil prevazut la alin. (1) are obligatia de a declara si de a plati impozit lunar la bugetul de stat, pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare celei pentru care s-a realizat venitul, direct sau printr-un reprezentant fiscal. Impozitul aferent unei luni se stabileste potrivit art. 57.

(3) Misiunile diplomatice si posturile consulare acreditate in Romania, precum si reprezentantele organismelor internationale ori reprezentantele societatilor comerciale si ale organizatiilor economice straine, autorizate potrivit legii sa isi desfasoare activitatea in Romania, pot opta ca pentru angajatii acestora, care realizeaza venituri din salarii impozabile in Romania, sa indeplineasca obligatiile privind calculul, retinerea si virarea impozitului pe veniturile din salarii. Prevederile alin. (2) nu se aplica contribuabililor, in cazul in care optiunea de mai sus este formulata si comunicata organului fiscal competent.

(4) Persoana fizica, juridica sau orice alta entitate la care contribuabilul isi desfasoara activitatea, potrivit alin. (1), este obligata sa ofere informatii organului fiscal competent referitoare la data inceperii desfasurarii activitatii de catre contribuabil si, respectiv, a incetarii acesteia, in termen de 15 zile de la data producerii evenimentului, cu exceptia situatiei in care indeplineste obligatia privind calculul, retinerea si virarea impozitului pe veniturile din salarii, potrivit alin. (3).

 

Norme metodologice:

 1. Contribuabilii care desfasoara activitatea in Romania si obtin venituri sub forma de salarii din strainatate, care, potrivit acestui titlu, se impun in Romania, precum si persoanele fizice romane angajate ale misiunilor diplomatice si ale posturilor consulare acreditate in Romania, pentru care angajatorul nu indeplineste obligatiile privind calculul, retinerea si virarea impozitului pe salarii, au obligatia sa depuna lunar o declaratie la organul fiscal competent.
 2. Organul fiscal competent este definit potrivit legislatiei in materie.
 3. Persoanele fizice sau juridice la care isi desfasoara activitatea contribuabilii prevazuti la art. 60 alin. (1) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, au obligatia sa depuna o declaratie informativa privind inceperea/incetarea activitatii acestor contribuabili. Declaratia informativa se depune la organul fiscal in a carui raza teritoriala este inregistrata in evidenta fiscala persoana fizica ori juridica la care isi desfasoara activitatea contribuabilul. Declaratia informativa se depune ori de cate ori apar modificari de natura inceperii/incetarii activitatii in documenetele care atesta raporturile de munca, in termen de 15 zile de la data producerii evenimentului.

————-

Punctele 131 si 132 din Normele metodologice de aplicare a art. 60 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal au fost modificate de pct. 19 al lit. C a art. I din HOTARAREA nr. 1.861 din 21 decembrie 2006, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 1.044 din 29 decembrie 2006.

————–

Punctele 130-132 din Normele metodologice de aplicare a art. 60 din Legea nr. 571/2003 sunt reproduse in forma prevazuta de sectiunea B a art. I din HOTARAREA nr. 84 din 3 februarie 2005, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 147 din 18 februarie 2005.

 

Codul fiscal:

CAPITOLUL IV

Venituri din cedarea folosintei bunurilor

 

Definirea veniturilor impozabile din cedarea folosintei bunurilor

ART. 61

(1) Veniturile din cedarea folosintei bunurilor sunt veniturile, in bani si/sau in natura, provenind din cedarea folosintei bunurilor mobile si imobile, obtinute de catre proprietar, uzufructuar sau alt detinator legal, altele decat veniturile din activitati independente.

(2) Persoanele fizice care realizeaza venituri din cedarea folosintei bunurilor din derularea unui numar mai mare de 5 contracte de inchiriere la sfarsitul anului fiscal, incepand cu anul fiscal urmator califica aceste venituri in categoria venituri din activitati independente si le supun regulilor de stabilire a venitului net pentru aceasta categorie. in aplicarea acestei reglementari se va emite ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala.

————

Art. 61 a fost modificat de pct. 2 al art. I din ORDONANTA DE URGENTA nr. 138 din 29 decembrie 2004, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 1.281 din 30 decembrie 2004.

Art. 61 a fost modificat de pct. 55 al art. I din ORDONANtA DE URGENta nr. 109 din 7 octombrie 2009, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 689 din 13 octombrie 2009.

 

Norme metodologice:

 1. In aceasta categorie de venit se cuprind veniturile din inchirieri si subinchirieri de bunuri mobile si imobile, precum si veniturile din arendarea bunurilor agricole, din patrimoniul personal.
 2. Veniturile obtinute din inchirieri si subinchirieri de bunuri imobile sunt cele din cedarea folosintei locuintei, caselor de vacanta, garajelor, terenurilor si altele asemenea, a caror folosinta este cedata in baza unor contracte de inchiriere/subinchiriere, uzufruct, arendare si altele asemenea, inclusiv a unor parti din acestea, utilizate in scop de reclama, afisaj si publicitate.

————–

Punctele 133 si 134 din Normele metodologice de aplicare a art. 61 din Legea nr. 571/2003 sunt reproduse in forma prevazuta de sectiunea B a art. I din HOTARAREA nr. 84 din 3 februarie 2005, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 147 din 18 februarie 2005.

 

Codul fiscal:

Stabilirea venitului net anual din cedarea folosintei bunurilor

Art. 62. – (1) Venitul brut reprezinta totalitatea sumelor in bani si/sau echivalentul in lei al veniturilor in natura si se stabileste pe baza chiriei sau a arendei prevazute in contractul incheiat intre parti pentru fiecare an fiscal, indiferent de momentul incasarii chiriei sau a arendei. Venitul brut se majoreaza cu valoarea cheltuielilor ce cad, conform dispozitiilor legale, in sarcina proprietarului, uzufructuarului sau a altui detinator legal, daca sunt efectuate de cealalta parte contractanta. In cazul in care arenda se exprima in natura, evaluarea in lei se va face pe baza preturilor medii ale produselor agricole, stabilite prin hotarari ale consiliilor judetene si, respectiv, ale Consiliului General al Municipiului Bucuresti, ca urmare a propunerilor directiilor teritoriale de specialitate ale Ministerului Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale, hotarari ce trebuie emise inainte de inceperea anului fiscal. Aceste hotarari se transmit in cadrul aceluiasi termen directiilor generale ale finantelor publice judetene si a municipiului Bucuresti, pentru a fi comunicate unitatilor fiscale din subordine.

————

Art. 62 este reprodus astfel cum a fost modificat de pct. 2 al art. I din ORDONANTA DE URGENTA nr. 138 din 29 decembrie 2004, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 1.281 din 30 decembrie 2004.

 

Norme metodologice:

 1. In vederea determinarii venitului brut, la sumele reprezentand chiria sau arenda in bani si/sau la echivalentul in lei al veniturilor in natura se adauga, daca este cazul, si valoarea cheltuielilor ce sunt, conform dispozitiilor legale sau intelegerii contractuale, in sarcina proprietarului, uzufructuarului sau a altui detinator legal, dar sunt efectuate de cealalta parte contractanta.

135^1. Reprezinta venit brut si valoarea investitiilor la bunurile mobile si imobile ale proprietarului, uzufructuarului sau ale altui detinator legal, care fac obiectul unor contracte de cedare a folosintei bunurilor, inclusiv a contractelor de comodat, si care sunt efectuate de cealalta parte contractanta. in termen de 30 de zile de la finalizarea investitiilor partea care a efectuat investitia este obligata sa comunice proprietarului, uzufructuarului sau altui detinator legal valoarea investitiei. Proprietarul, uzufructuarul sau alt detinator legal are obligatia sa declare la organul fiscal competent valoarea investitiei, in declaratia de impunere.

————-

Pct. 135^1 din Normele metodologice de aplicare a art. 62, alin. (1) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal a fost introdus de pct. 20 al lit. C a art. I din HOTARAREA nr. 1.861 din 21 decembrie 2006, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 1.044 din 29 decembrie 2006.

Pct. 135^1 din Normele metodologice de aplicare a art. 62 alin. (1) din Legea nr. 571/2003 a fost modificat de pct. 20 al lit. C a art. I din HOTaRaREA nr. 1.620 din 29 decembrie 2009, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 927 din 31 decembrie 2009.

 

 1. In conformitate cu legislatia in materie, proprietarul are obligatia de a efectua cheltuielile referitoare la intretinerea si repararea locuintei inchiriate, ca de exemplu:

– intretinerea in bune conditii a elementelor structurii de rezistenta a cladirii, elementelor de constructie exterioara a cladirii, cum ar fi: acoperis, fatada, curtile si gradinile, precum si spatii comune din interiorul cladirii, cum ar fi: casa scarii, casa ascensorului si altele asemenea;

– intretinerea in bune conditii a instalatiilor comune proprii cladirii, respectiv ascensor, hidrofor, instalatii de alimentare cu apa, de canalizare, instalatii de incalzire centrala si de preparare a apei calde, instalatii electrice si de gaze;

– repararea si mentinerea in stare de siguranta in exploatare si de functionare a cladirii pe toata durata inchirierii locuintei.

 1. In cazul efectuarii de catre chirias a unor astfel de cheltuieli care cad in sarcina proprietarului si se incadreaza in cota forfetara de cheltuieli, cu diminuarea corespunzatoare a chiriei, impunerea ramane nemodificata.

137^1. in situatia in care chiria/arenda reprezinta echivalentul in lei al unei valute, venitul brut anual se determina pe baza chiriei/arendei lunare evaluate la cursul de schimb al pietei valutare comunicat de Banca Nationala a Romaniei, valabil pentru ultima zi a fiecarei luni, corespunzator lunilor din perioada de impunere.

————-

Pct. 137^1 din Normele metodologice de aplicare a art. 62, alin. (1) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal a fost introdus de pct. 20 al lit. C a art. I din HOTARAREA nr. 1.861 din 21 decembrie 2006, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 1.044 din 29 decembrie 2006.

Pct. 137^1 din Normele metodologice de aplicare a art. 62 alin. (1) din Legea nr. 571/2003 a fost modificat de pct. 20 al lit. C a art. I din HOTaRaREA nr. 1.620 din 29 decembrie 2009, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 927 din 31 decembrie 2009.

————–

Punctele 135-137  din Normele metodologice de aplicare a art. 62, alin. (1) din Legea nr. 571/2003 sunt reproduse in forma prevazuta de sectiunea B a art. I din HOTARAREA nr. 84 din 3 februarie 2005, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 147 din 18 februarie 2005.

 

Codul fiscal:

(2) Venitul net din cedarea folosintei bunurilor se stabileste prin deducerea din venitul brut a cheltuielilor determinate prin aplicarea cotei de 25% asupra venitului brut.

 

Norme metodologice:

 1. Venitul net se determina ca diferenta dintre sumele reprezentand chiria/arenda in bani si/sau echivalentul in lei al veniturilor in natura, prevazute in contractul incheiat intre parti, si cota de cheltuiala forfetara de 25%, reprezentand cheltuieli deductibile aferente venitului.
 2. Pentru recunoasterea deductibilitatii cheltuielii stabilite forfetar proprietarul nu este obligat sa prezinte organului fiscal documente justificative.

Cheltuiala deductibila aferenta venitului, stabilita in cota forfetara de 25% aplicata la venitul brut, reprezinta uzura bunurilor inchiriate si cheltuielile ocazionate de intretinerea si repararea acestora, impozitele si taxele pe proprietate datorate potrivit legii, comisionul retinut de intermediari, primele de asigurare platite pentru bunul cedat spre folosinta, respectiv eventuale nerealizari ale veniturilor din arendare scontate, generate de conditii naturale nefavorabile, cum ar fi: grindina, seceta, inundatii, incendii si altele asemenea.

————–

Punctele 138 si 139 din Normele metodologice de aplicare a art. 62, alin. (2) din Legea nr. 571/2003 sunt reproduse in forma prevazuta de sectiunea B a art. I din HOTARAREA nr. 84 din 3 februarie 2005, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 147 din 18 februarie 2005.

 

Codul fiscal:

Definirea veniturilor din investitii

ART. 65

(1) Veniturile din investitii cuprind:

 1. a) dividende;
 2. b) venituri impozabile din dobanzi;
 3. c) castiguri din transferul titlurilor de valoare definite potrivit prevederilor art. 7;
 4. d) venituri din operatiuni de vanzare-cumparare de valuta la termen, pe baza de contract, precum si orice alte operatiuni similare;
 5. e) venituri din lichidarea unei persoane juridice.

————

Alin. (1) al art. 65 a fost modificat de pct. 57 al art. I din ORDONANtA DE URGENta nr. 109 din 7 octombrie 2009, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 689 din 13 octombrie 2009.

 

Norme metodologice:

139^1. Nu reprezinta dividend urmatoarele distributii efectuate de la persoane juridice, potrivit legii:

– in legatura cu excluderea, retragerea, dobandirea prin succesiune a titlurilor de valoare, venituri care sunt calificate drept castiguri din transferul titlurilor de valoare;

– care aplica regimul transparentei fiscale, potrivit legii speciale.

—————

Pct. 139^1 din Normele metodologice de aplicare a art. 65 alin. (1) din Legea nr. 571/2003 a fost introdus de pct. 21 al lit. C a art. I din HOTaRaREA nr. 1.620 din 29 decembrie 2009, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 927 din 31 decembrie 2009.

 

Codul fiscal:

(3) Prin exceptie de la prevederile alin. (1) si (2), contribuabilii pot opta pentru determinarea venitului net din cedarea folosintei bunurilor in sistem real, pe baza datelor din contabilitatea in partida simpla.

(4) Dispozitiile privind optiunea prevazuta la art. 51 alin. (2) si (3) se aplica si in cazul contribuabililor mentionati la alin. (3).

 

CAPITOLUL V

Venituri din investitii

 

Codul fiscal:

Definirea veniturilor din investitii

ART. 65

(1) Veniturile din investitii cuprind:

 1. a) dividende;
 2. b) venituri impozabile din dobanzi;
 3. c) castiguri din transferul titlurilor de valoare definite potrivit prevederilor art. 7;
 4. d) venituri din operatiuni de vanzare-cumparare de valuta la termen, pe baza de contract, precum si orice alte operatiuni similare;
 5. e) venituri din lichidarea unei persoane juridice.

————

Alin. (1) al art. 65 a fost modificat de pct. 57 al art. I din ORDONANtA DE URGENta nr. 109 din 7 octombrie 2009, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 689 din 13 octombrie 2009.

 

(2) Sunt neimpozabile urmatoarele venituri din dobanzi:

 1. a) abrogata;

————–

Lit. a) a alin. (2) al art. 65 a fost abrogata de pct. 16 al art. I din ORDONANtA DE URGENta nr. 58 din 26 iunie 2010, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 431 din 28 iunie 2010.

 

 1. b) abrogata;

————–

Lit. b) a alin. (2) al art. 65 a fost abrogata de pct. 3 al art. I din ORDONANtA DE URGENta nr. 91 din 24 iunie 2008, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 480 din 30 iunie 2008.

 

 1. c) abrogata.

————–

Lit. c) a alin. (2) al art. 65 a fost modificata de pct. 19 al art. I din ORDONANtA DE URGENta nr. 106 din 4 octombrie 2007, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 703 din 18 octombrie 2007.

Lit. c) a alin. (2) al art. 65 a fost abrogata de pct. 16 al art. I din ORDONANtA DE URGENta nr. 58 din 26 iunie 2010, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 431 din 28 iunie 2010.

 

c^1) venituri repartizate membrilor caselor de ajutor reciproc in functie de fondul social detinut;

————–

Lit. c^1) a alin. (2) al art. 65 a fost introdusa de pct. 20 al art. I din ORDONANtA DE URGENta nr. 106 din 4 octombrie 2007, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 703 din 18 octombrie 2007.

————–

Alin. (2) al art. 65 a fost modificat de pct. 40 al art. I din LEGEA nr. 343 din 17 iulie 2006, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 662 din 1 august 2006.

 

(3) Nu sunt venituri impozabile veniturile realizate la prima tranzactionare a actiunilor emise de Fondul «Proprietatea» de catre persoanele fizice carora le-au fost emise aceste actiuni, in conditiile titlurilor I si VII din Legea nr. 247/2005 privind reforma in domeniile proprietatii si justitiei, precum si unele masuri adiacente, cu modificarile si completarile ulterioare.

————–

Alin. (3) al art. 65 a fost introdus de pct. 41 al art. I din LEGEA nr. 343 din 17 iulie 2006, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 662 din 1 august 2006.

 

(4) Nu sunt venituri impozabile veniturile realizate din detinerea si tranzactionarea titlurilor de stat si/sau a obligatiunilor emise de catre unitatile administrativ-teritoriale.

————–

Alin. (4) al art. 65 a fost introdus de pct. 4 al art. I din ORDONANtA DE URGENta nr. 91 din 24 iunie 2008, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 480 din 30 iunie 2008.

————–

Art. 65 a fost modificat de pct. 2 al art. I din ORDONANtA DE URGENta nr. 138 din 29 decembrie 2004, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 1.281 din 30 decembrie 2004.

 

Norme metodologice:

 1. Sunt considerate venituri din dobanzi urmatoarele:

– dobanzi obtinute din obligatiuni;

– dobanzi obtinute pentru depozitele la termen, inclusiv la certificatele de depozit;

– suma primita sub forma de dobanda pentru imprumuturile acordate;

– alte venituri obtinute din titluri de creanta.

————–

Pct. 140 din Normele metodologice de aplicare a art. 65 din Legea nr. 571/2003 este reprodus in forma prevazuta de sectiunea B a art. I din HOTARAREA nr. 84 din 3 februarie 2005, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 147 din 18 februarie 2005.

 

140^1. In cadrul operatiunilor similare contractelor de vanzare-cumparare de valuta la termen se includ si urmatoarele instrumente financiare derivate tranzactionate pe piata la buna intelegere (OTC) si definite ca atare in legislatia care reglementeaza aceste tranzactii:

– swap pe cursul de schimb

– swap pe rata dobanzii

– optiuni pe cursul de schimb

– optiuni pe rata dobanzii

————–

Pct. 140^1 din Normele metodologice de aplicare a art. 65, alin. (2) litera a) din Legea nr. 571/2003 a fost introdus de pct. 8 din sectiunea B a art. I din HOTARAREA nr. 610 din 23 iunie 2005, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 575 din 4 iulie 2005.

Pct. 140^1 din Normele metodologice de aplicare a art. 65, alin. (1), lit. d) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal a fost introdus de pct. 22 al lit. C a art. I din HOTARAREA nr. 1.861 din 21 decembrie 2006, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 1.044 din 29 decembrie 2006.

 

Codul fiscal:

Definirea veniturilor din investitii

Art. 65

(2) Sunt neimpozabile urmatoarele venituri din dobanzi:

 1. a) venituri din dobanzi la depozitele la vedere/conturile curente;
 2. b) abrogata;

————–

Lit. b) a alin. (2) al art. 65 a fost abrogata de pct. 3 al art. I din ORDONANtA DE URGENta nr. 91 din 24 iunie 2008, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 480 din 30 iunie 2008.

 

 1. c) venituri sub forma dobanzilor bonificate la depozitele clientilor constituite in baza legislatiei privind economisirea si creditarea in sistem colectiv pentru domeniul locativ.

————–

Lit. c) a alin. (2) al art. 65 a fost modificata de pct. 19 al art. I din ORDONANtA DE URGENta nr. 106 din 4 octombrie 2007, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 703 din 18 octombrie 2007.

 

c^1) venituri repartizate membrilor caselor de ajutor reciproc in functie de fondul social detinut;

————–

Lit. c^1) a alin. (2) al art. 65 a fost introdusa de pct. 20 al art. I din ORDONANtA DE URGENta nr. 106 din 4 octombrie 2007, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 703 din 18 octombrie 2007.

————–

Alin. (2) al art. 65 a fost modificat de pct. 40 al art. I din LEGEA nr. 343 din 17 iulie 2006, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 662 din 1 august 2006.

 

Norme metodologice:

140^2. Abrogat.

————–

Pct. 140^2 din Normele metodologice de aplicare a art. 65, alin. (2) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal a fost modificat de pct. 23 al lit. C a art. I din HOTARAREA nr. 1.861 din 21 decembrie 2006, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 1.044 din 29 decembrie 2006.

Pct. 140^2 din Normele metodologice de aplicare a art. 65, alin. (2) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal a fost abrogat de pct. 15 al lit. C a art. I din HOTaRaREA nr. 791 din 2 august 2010, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 542 din 3 august 2010.

 

Codul fiscal:

Stabilirea venitului din investitii

Art. 66. – (1) Castigul/pierderea din transferul titlurilor de valoare, altele decat titlurile de participare la fondurile deschise de investitii si partile sociale, reprezinta diferenta pozitiva/negativa dintre pretul de vanzare si pretul de cumparare pe tipuri de titluri de valori, diminuata, dupa caz, cu costurile aferente tranzactiei. In cazul tranzactiilor cu actiuni primite de persoanele fizice, cu titlu gratuit, in cadrul Programului de privatizare in masa, pretul de cumparare la prima tranzactionare va fi asimilat cu valoarea nominala a acestora. In cazul tranzactiilor cu actiuni cumparate la pret preferential, in cadrul sistemului stock options plan, castigul se determina ca diferenta intre pretul de vanzare si pretul de cumparare preferential, diminuat cu costurile aferente tranzactiei.

(2) In cazul transferului dreptului de proprietate asupra titlurilor de participare la fondurile deschise de investitii, castigul se determina ca diferenta pozitiva intre pretul de rascumparare si pretul de cumparare/subscriere. Pretul de rascumparare este pretul care i se cuvine investitorului la retragerea din fond. Pretul de cumparare/subscriere este pretul platit de investitorul persoana fizica pentru achizitionarea titlului de participare.

————

Art. 66 este reprodus astfel cum a fost modificat de pct. 2 al art. I din ORDONANTA DE URGENTA nr. 138 din 29 decembrie 2004, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 1.281 din 30 decembrie 2004.

Alin. (1) al art. 66 a fost modificat de pct. 12 al art. I din LEGEA nr. 163 din 1 iunie 2005, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 466 din 1 iunie 2005.

Alin. (1) al art. 66 a fost modificat de pct. 42 al art. I din LEGEA nr. 343 din 17 iulie 2006, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 662 din 1 august 2006.

 

Norme metodologice:

140^3. Pretul de cumparare al unui titlu de valoare, altul decat titlul de participare la fonduri deschise de investitii este pretul determinat si evidentiat de intermediar pentru respectivul titlu, detinut de un client, pe fiecare simbol, la care se adauga costurile aferente, conform normelor aprobate prin ordin comun al ministrului finantelor publice si al presedintelui Comisiei Nationala a Valorilor Mobiliare, potrivit art. 67 alin. (8) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare. Pretul de cumparare pentru determinarea impozitului pe castigul obtinut din transferul titlurilor de valoare se stabileste prin aplicarea metodei pretului mediu ponderat.

Ordinea de vanzare a titlurilor de valoare, raportata la detinerile pe simbol, se inregistreaza cronologic, in functie de data dobandirii, de la cea mai veche detinere la cea mai noua detinere.

—————

Pct. 140^3 din Normele metodologice de aplicare a art. 66, alin. (1) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal a fost modificat de pct. 24 al lit. C a art. I din HOTARAREA nr. 1.861 din 21 decembrie 2006, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 1.044 din 29 decembrie 2006.

 

 1. Pretul de rascumparare este pretul care i se cuvine investitorului la retragerea din fond si este format din valoarea unitara a activului net din ziua anterioara depunerii cererii de rascumparare, din care se scad comisioanele de rascumparare.
 2. Pretul de cumparare/subscriere este pretul platit de investitor, persoana fizica, si este format din valoarea unitara a activului net la care se adauga comisionul de cumparare, daca este cazul.

————–

Punctele 141 si 142 din Normele metodologice de aplicare a art. 66, alin. (1) si (2) din Legea nr. 571/2003 sunt reproduse in forma prevazuta de sectiunea B a art. I din HOTARAREA nr. 84 din 3 februarie 2005, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 147 din 18 februarie 2005.

Punctele 140^2 si 1403^3 din Normele metodologice de aplicare a art. 66, alin. (1) din Legea nr. 571/2003 au fost introduse de pct. 8 din sectiunea B a art. I din HOTARAREA nr. 610 din 23 iunie 2005, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 575 din 4 iulie 2005.

 

142^1. in cazul transferurilor titlurilor de valoare exprimate in valuta, cursul de schimb valutar utilizat in vederea determinarii castigului si a impozitului aferent este cursul de schimb valutar comunicat de Banca Nationala a Romaniei valabil pentru ziua determinarii castigului.

—————

Pct. 142^1 din Normele metodologice de aplicare a art. 66 alin. (1) si (2) din Legea nr. 571/2003 a fost introdus de pct. 22 al lit. C a art. I din HOTaRaREA nr. 1.620 din 29 decembrie 2009, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 927 din 31 decembrie 2009.

 

Codul fiscal:

(3) In cazul transferului dreptului de proprietate asupra partilor sociale, castigul din instrainarea partilor sociale se determina ca diferenta pozitiva intre pretul de vanzare si valoarea nominala/pretul de cumparare. Incepand cu a doua tranzactie, valoarea nominala va fi inlocuita cu pretul de cumparare, care include si cheltuielile privind comisioanele, taxele aferente tranzactiei si alte cheltuieli similare justificate cu documente.

(4) Determinarea castigului potrivit alin. (1)-(3) se efectueaza la data incheierii tranzactiei, pe baza contractului incheiat intre parti.

(4^1) Abrogat.

(4^2) Determinarea castigului/pierderii potrivit alin. (1)-(3) revine fiecarui intermediar, societate de administrare a investitiilor, in cazul rascumpararii de titluri de participare la fondurile deschise de investitii, sau platitor de venit, dupa caz, la fiecare tranzactie.

————–

Alin. (4^2) al art. 66 a fost introdus de pct. 17 al art. I din ORDONANtA DE URGENta nr. 58 din 26 iunie 2010, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 431 din 28 iunie 2010.

 

(5) Castigul net/Pierderea neta se determina la sfarsitul fiecarui trimestru ca diferenta intre castigurile si pierderile inregistrate cumulat de la inceputul anului, ca urmare a tranzactionarii titlurilor de valoare, altele decat partile sociale si valorile mobiliare in cazul societatilor inchise. Castigul net determinat/Pierderea neta determinata la sfarsitul fiecarui trimestru se calculeaza de catre contribuabil, pe baza declaratiei de impunere trimestriale**).

————

Alin. (5) al art. 66 a fost modificat de pct. 58 al art. I din ORDONANtA DE URGENta nr. 109 din 7 octombrie 2009, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 689 din 13 octombrie 2009.

Alin. (5) al art. 66 a fost modificat de pct. 18 al art. I din ORDONANtA DE URGENta nr. 58 din 26 iunie 2010, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 431 din 28 iunie 2010.

 

(5^1) Castigul net anual/Pierderea neta anuala din transferul titlurilor de valoare, altele decat partile sociale si valorile mobiliare in cazul societatilor inchise, se determina ca diferenta intre castigurile si pierderile inregistrate in cursul anului fiscal respectiv, cumulat de la inceputul anului, si este egal/egala cu castigul net determinat/pierderea neta determinata la sfarsitul trimestrului IV al anului fiscal respectiv. Castigul net anual impozabil/Pierderea neta anuala din transferul titlurilor de valoare, altele decat partile sociale si valorile mobiliare in cazul societatilor inchise, se determina ca diferenta intre castigul net anual/pierderea neta anuala, diminuat cu pierderile reportate din anii fiscali anteriori. Castigul net anual impozabil/Pierderea neta anuala se calculeaza de catre contribuabil, pe baza declaratiei de impunere.

————–

Alin. (5^1) al art. 66 a fost introdus de pct. 19 al art. I din ORDONANtA DE URGENta nr. 58 din 26 iunie 2010, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 431 din 28 iunie 2010.

 

(6) Pentru tranzactiile cu titlurile de valoare, altele decat partile sociale si valorile mobiliare in cazul societatilor inchise, efectuate in cursul fiecarui trimestru din anul fiscal, fiecare intermediar, societate de administrare a investitiilor in cazul rascumpararii de titluri de participare la fondurile deschise de investitii sau alt platitor de venit, dupa caz, are urmatoarele obligatii:

 1. a) calcularea castigului/pierderii pentru fiecare tranzactie efectuata pentru contribuabil;
 2. b) transmiterea catre fiecare contribuabil a informatiilor privind totalul castigurilor/pierderilor, in forma scrisa, pentru tranzactiile efectuate in cursul fiecarui trimestru, pana la data de 5 a lunii urmatoare trimestrului;
 3. c) sa depuna anual, pana in ultima zi a lunii februarie a anului curent, pentru anul expirat, la organul fiscal competent o declaratie informativa privind totalul castigurilor/pierderilor pentru tranzactiile efectuate cu titlurile de valoare, altele decat partile sociale si valorile mobiliare in cazul societatilor inchise, pentru fiecare contribuabil.

————–

Alin. (6) al art. 66 a fost modificat de pct. 20 al art. I din ORDONANtA DE URGENta nr. 58 din 26 iunie 2010, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 431 din 28 iunie 2010.

 

(6^1) Procedura de aplicare a prevederii alin. (6) se stabileste prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

————–

Alin. (6^1) al art. 66 a fost introdus de pct. 21 al art. I din ORDONANtA DE URGENta nr. 58 din 26 iunie 2010, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 431 din 28 iunie 2010.

 

(7) Veniturile obtinute sub forma castigurilor din operatiuni de vanzare-cumparare de valuta la termen, pe baza de contract, precum si orice alte operatiuni de acest gen reprezinta diferentele de curs favorabile rezultate din aceste operatiuni, in momentul incheierii operatiunii si evidentierii in contul clientului. Castigul net anual se determina ca diferenta intre castigurile si pierderile inregistrate in cursul anului respectiv din astfel de operatiuni. Castigul net anual se calculeaza pe baza declaratiei de impunere, depusa potrivit prevederilor art. 83. Pentru tranzactiile din anul fiscal, fiecare intermediar sau platitor de venit, dupa caz, are urmatoarele obligatii:

 1. a) calcularea castigului anual/pierderii anuale pentru tranzactiile efectuate in cursul anului pentru fiecare contribuabil;
 2. b) transmiterea informatiilor privind castigul anual/pierderea anuala, precum si impozitul calculat si retinut ca plata anticipata, in forma scrisa catre acesta, pana la data de 28 februarie a anului urmator celui pentru care se face calculul.

————

Alin. (7) al art. 66 a fost modificat de pct. 59 al art. I din ORDONANtA DE URGENta nr. 109 din 7 octombrie 2009, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 689 din 13 octombrie 2009.

 

(8) Venitul impozabil realizat din lichidarea unei persoane juridice reprezinta excedentul distributiilor in bani sau in natura peste aportul la capitalul social al persoanei fizice beneficiare.

———-

Alin. (4) al art. 66 a fost modificat de pct. 12 al art. I din LEGEA nr. 163 din 1 iunie 2005, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 466 din 1 iunie 2005.

Alin. (4^1) al art. 66 a fost introdus de pct. 13 al art. I din LEGEA nr. 163 din 1 iunie 2005, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 466 din 1 iunie 2005.

Alin. (4) al art. 66 a fost modificat de pct. 42 al art. I din LEGEA nr. 343 din 17 iulie 2006, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 662 din 1 august 2006.

Alin. (4^1) al art. 66 a fost abrogat de pct. 43 al art. I din LEGEA nr. 343 din 17 iulie 2006, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 662 din 1 august 2006.

Alin. (5) si (6) ale art. 66 au fost modificate de pct. 44 al art. I din LEGEA nr. 343 din 17 iulie 2006, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 662 din 1 august 2006.

Alin. (7) si (8) ale art. 66 au fost introduse de pct. 45 al art. I din LEGEA nr. 343 din 17 iulie 2006, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 662 din 1 august 2006.

Alin. (8) al art. 66 a fost modificat de pct. 21 al art. I din ORDONANtA DE URGENta nr. 106 din 4 octombrie 2007, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 703 din 18 octombrie 2007.

 

Norme metodologice:

 1. In cazul veniturilor realizate ca urmare a detinerii de titluri de participare la fondurile inchise de investitii, obligatia calcularii, retinerii si virarii impozitului pe veniturile sub forma de dividende revine:

– societatii de investitii, in cazul in care nu are incheiat un contract de administrare;

– societatii de administrare, in cazul in care societatea de investitii are incheiat un contract de administrare cu societatea de administrare.

————–

Pct. 143 din Normele metodologice de aplicare a art. 66, alin. (3), (4) si (5) din Legea nr. 571/2003 este reprodus in forma prevazuta de sectiunea B a art. I din HOTARAREA nr. 84 din 3 februarie 2005, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 147 din 18 februarie 2005.

 

143^1. In cazul contractelor forward pe cursul de schimb (contracte de vanzare-cumparare valuta la termen), baza de impozitare o reprezinta diferenta favorabila dintre cursul forward la care se in cheie tranzactia si cursul spot/forward prevazute in contract la care tranzactia se inchide in piata la scadenta prin operatiunea de sens contrar multiplicata cu suma contractului si evidentiata in contul clientului la inchiderea tranzactiei

In cazul swapului pe cursul de schimb, baza de impozitare o reprezinta diferenta de curs favorabila intre cursul de schimb spot si cel forward folosite in tranzactie, multiplicate cu suma notionala a contractului rezultata din aceste operatiuni in momentul inchiderii operatiunii si evidentierii in contul clientului.

In cazul swapului pe rata dobanzii, baza de impozitare o reprezinta diferenta de dobanda favorabila dintre rata de dobanda fixa si rata de dobanda variabila stabilite in contract multiplicata cu suma notionala a contractului, rezultata din aceste operatiuni in momentul Inchiderii operatiunii si evidentiate in contul clientului.

In cazul optiunii pe cursul de schimb, baza de impozitare o reprezinta diferenta favorabila de curs intre cursul de schimb de cumparare/vanzare si cursul de schimb la care se efectueaza in piata operatiunea de sens contrar – vanzare, respectiv cumparare multiplicata cu suma contractului, rezultata din aceste operatiuni in momentul exercitarii optiunii si evidentiata in contul clientului.

In cazul optiunii pe rata dobanzii, baza de impozitare o reprezinta diferenta favorabila dintre dobanda variabila incasata si dobanda fixa convenita in contract, rezultata in momentul exercitarii optiunii si evidentiata in contul clientului.

143^2*). In cazul dizolvarii fara lichidare a unei personae juridice la transmiterea universala a patrimoniului societatii catre asociatul unic, proprietatile imobiliare din situatiile finaciare vor fi evaluate la valoarea justa, respectiv pretul de piata.

Baza impozabila in cazul dizolvarii fara lichidare a unei persoane juridice se stabileste astfel:

 1. a) determinarea sumei reprezentand diferenta intre valoarea elementelor de activ si sumele reprezentand datoriile societatii;
 2. b) determinarea excedentului sumei stabilite la pct.a) peste aportul la capitalul social al persoanei fizice beneficiare.

—————

Punctele 143^1 si 143^2 din Normele metodologice de aplicare a art. 66, alin. (7) si (8) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal au fost introduse de pct. 25 al lit. C a art. I din HOTARAREA nr. 1.861 din 21 decembrie 2006, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 1.044 din 29 decembrie 2006.

*) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamt:

Pct. 4 al lit. C a art. I din HOTaRaREA nr. 1.579 din 19 decembrie 2007, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 894 din 28 decembrie 2007 prevede ca se abroga alineatul (8) al pct. 143^2. Cum pct. 143^2 are numai doua alineate, probabil ca intentia legiuitorului se referea la alin. (8) al art. 66 care isi modifica continutul prin pct. 21 al art. I din ORDONANtA DE URGENta nr. 106 din 4 octombrie 2007, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 703 din 18 octombrie 2007.

Luand in considerare aspectele de mai sus, Normele metodologice de la pct. 143^2 ar deveni inaplicabile pentru alin. (8) al art. 66 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal.

 

Codul fiscal:

Retinerea impozitului din veniturile din investitii

Art. 67. – (1) Veniturile sub forma de dividende, inclusiv sumele primite ca urmare a detinerii de titluri de participare la fondurile inchise de investitii, se impun cu o cota de 16% din suma acestora. Obligatia calcularii si retinerii impozitului pe veniturile sub forma de dividende revine persoanelor juridice, odata cu plata dividendelor catre actionari sau asociati. Termenul de virare a impozitului este pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare celei in care se face plata. in cazul dividendelor distribuite, dar care nu au fost platite actionarilor sau asociatilor pana la sfarsitul anului in care s-au aprobat situatiile financiare anuale, impozitul pe dividende se plateste pana la data de 25 ianuarie inclusiv a anului urmator.

————-

Alin. (1) al art. 67 a fost modificat de pct. 60 al art. I din ORDONANtA DE URGENta nr. 109 din 7 octombrie 2009, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 689 din 13 octombrie 2009.

————

Art. 67 este reprodus astfel cum a fost modificat de pct. 46 al art. I din LEGEA nr. 343 din 17 iulie 2006, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 662 din 1 august 2006. Alin. (7) al art. 67 a fost rectificat prin RECTIFICAREA nr. 343 din 17 iulie 2006, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 765 din 7 septembrie 2006:

 

Retinerea impozitului din veniturile din investitii

ART. 67*)

(1) Veniturile sub forma de dividende, inclusiv sumele primite ca urmare a detinerii de titluri de participare la fondurile inchise de investitii, se impun cu o cota de 16% din suma acestora. Obligatia calcularii si retinerii impozitului pe veniturile sub forma de dividende revine persoanelor juridice, odata cu plata dividendelor catre actionari sau asociati. Termenul de virare a impozitului este pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare celei in care se face plata. in cazul dividendelor distribuite, dar care nu au fost platite actionarilor sau asociatilor pana la sfarsitul anului in care s-au aprobat situatiile financiare anuale, impozitul pe dividende se plateste pana la data de 25 ianuarie inclusiv a anului urmator.

————

Alin. (1) al art. 67 a fost modificat de pct. 60 al art. I din ORDONANtA DE URGENta nr. 109 din 7 octombrie 2009, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 689 din 13 octombrie 2009.

 

(1^1) Veniturile sub forma de dobanzi pentru depozitele la vedere/conturi curente, precum si cele la depozitele clientilor, constituite in baza legislatiei privind economisirea si creditarea in sistem colectiv pentru domeniul locativ, realizate incepand cu 1 iulie 2010, se impun cu o cota de 16% din suma acestora, impozitul fiind final, indiferent de data constituirii raportului juridic. Impozitul se calculeaza si se retine de catre platitorii de astfel de venituri la momentul inregistrarii in contul curent sau in contul de depozit al titularului. Virarea impozitului se face lunar, pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare inregistrarii in cont.

————–

Alin. (1^1) al art. 67 a fost introdus de pct. 22 al art. I din ORDONANtA DE URGENta nr. 58 din 26 iunie 2010, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 431 din 28 iunie 2010.

 

(2) Veniturile sub forma de dobanzi realizate incepand cu 1 iulie 2010 pentru depozitele la termen constituite, instrumentele de economisire dobandite, contractele civile incheiate se impun cu o cota de 16% din suma acestora, impozitul fiind final, indiferent de data constituirii raportului juridic. Pentru veniturile sub forma de dobanzi, impozitul se calculeaza si se retine de catre platitorii de astfel de venituri la momentul inregistrarii in contul curent sau in contul de depozit al titularului, respectiv la momentul rascumpararii, in cazul unor instrumente de economisire. in situatia sumelor primite sub forma de dobanda pentru imprumuturile acordate pe baza contractelor civile, calculul impozitului datorat de catre platitorii de venit se efectueaza la momentul platii dobanzii. Virarea impozitului pentru veniturile din dobanzi se face lunar, pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare inregistrarii/rascumpararii, in cazul unor instrumente de economisire, respectiv la momentul platii dobanzii, pentru venituri de aceasta natura, pe baza contractelor civile.

————–

Alin. (2) al art. 67 a fost modificat de pct. 23 al art. I din ORDONANtA DE URGENta nr. 58 din 26 iunie 2010, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 431 din 28 iunie 2010.

 

(2^1) Abrogat.

————–

Alin. (2^1) al art. 67 a fost introdus de pct. 3 al art. I din ORDONANtA DE URGENta nr. 200 din 4 decembrie 2008, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 815 din 4 decembrie 2008.

Alin. (2^1) al art. 67 a fost abrogat de pct. 24 al art. I din ORDONANtA DE URGENta nr. 58 din 26 iunie 2010, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 431 din 28 iunie 2010.

 

(3) Calculul, retinerea si virarea impozitului pe veniturile din investitii, altele decat cele prevazute la alin. (1) si (2) se efectueaza astfel:

 1. a) castigul net determinat la sfarsitul fiecarui trimestru din transferul titlurilor de valoare, altele decat partile sociale si valorile mobiliare in cazul societatilor inchise, se impune cu o cota de 16%. Obligatia calcularii si virarii impozitului reprezentand plata anticipata trimestriala in contul impozitului pe castigul net anual impozabil revine contribuabilului, pe baza declaratiei de impunere trimestriala depusa pana la data 25 inclusiv a lunii urmatoare fiecarui trimestru, prin luarea in calcul a impozitului stabilit la sfarsitul trimestrului anterior. Termenul de declarare constituie si termen de plata a impozitului reprezentand plata anticipata trimestriala, in contul impozitului pe castigul net anual impozabil, catre bugetul de stat. Impozitul de plata/de restituit se calculeaza ca diferenta intre impozitul pe castigul net determinat la sfarsitul fiecarui trimestru si plata anticipata aferenta trimestrului anterior;

————

Lit. a) a alin. (3) al art. 67 a fost modificata de pct. 61 al art. I din ORDONANtA DE URGENta nr. 109 din 7 octombrie 2009, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 689 din 13 octombrie 2009.

Lit. a) a alin. (3) al art. 67 a fost modificata de pct. 25 al art. I din ORDONANtA DE URGENta nr. 58 din 26 iunie 2010, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 431 din 28 iunie 2010.

 

a^1) castigul net anual impozabil din transferul titlurilor de valoare, altele decat partile sociale si valorile mobiliare in cazul societatilor inchise, se impune cu o cota de 16%, pe baza declaratiei de impunere. Obligatia calcularii si virarii impozitului pe castigul net anual impozabil datorat revine contribuabilului, pe baza declaratiei de impunere depusa, potrivit prevederilor art. 83. Impozitul anual de plata/de restituit se determina ca diferenta intre impozitul pe castigul net anual impozabil si plata anticipata aferenta castigului net determinat la sfarsitul trimestrului IV;

————

Lit. a^1) a alin. (3) al art. 67 a fost introdusa de pct. 26 al art. I din ORDONANtA DE URGENta nr. 58 din 26 iunie 2010, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 431 din 28 iunie 2010.

 

 1. b) in cazul castigurilor determinate din transferul valorilor mobiliare, in cazul societatilor inchise, si din transferul partilor sociale, obligatia calcularii, retinerii si virarii impozitului revine dobanditorului. Calculul si retinerea impozitului de catre dobanditor se efectueaza la momentul incheierii tranzactiei, pe baza contractului incheiat intre parti. Impozitul se calculeaza prin aplicarea cotei de 16% asupra castigului, la fiecare tranzactie, impozitul fiind final. Transmiterea dreptului de proprietate asupra valorilor mobiliare sau a partilor sociale trebuie inscrisa in registrul comertului si/sau in registrul asociatilor/actionarilor, dupa caz, operatiune care nu se poate efectua fara justificarea virarii impozitului la bugetul de stat. Termenul de virare a impozitului este pana la data la care se depun documentele pentru transcrierea dreptului de proprietate asupra partilor sociale sau a valorilor mobiliare la registrul comertului ori in registrul actionarilor, dupa caz, indiferent daca plata titlurilor respective se face sau nu esalonat;
 2. c) castigul din operatiuni de vanzare-cumparare de valuta la termen, pe baza de contract, precum si din orice alte operatiuni de acest gen, altele decat cele cu instrumente financiare tranzactionate pe piete autorizate si supravegheate de Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare, se impune cu o cota de 16% la fiecare tranzactie, impozitul retinut constituind plata anticipata in contul impozitului anual datorat. Obligatia calcularii, retinerii si virarii impozitului revine intermediarilor sau altor platitori de venit, dupa caz. Impozitul calculat si retinut, reprezentand plata anticipata, se vireaza pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare celei in care a fost retinut. Pentru tranzactiile din anul fiscal contribuabilul are obligatia depunerii declaratiei de impunere. Impozitul anual datorat se stabileste de catre contribuabil prin aplicarea cotei de 16% asupra castigului net anual al fiecarui contribuabil, determinat potrivit prevederilor art. 66 alin. (7).

————

Lit. c) a alin. (3) al art. 67 a fost modificata de pct. 61 al art. I din ORDONANtA DE URGENta nr. 109 din 7 octombrie 2009, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 689 din 13 octombrie 2009.

Lit. c) a alin. (3) al art. 67 a fost modificata de pct. 27 al art. I din ORDONANtA DE URGENta nr. 58 din 26 iunie 2010, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 431 din 28 iunie 2010.

 

 1. d) venitul impozabil obtinut din lichidarea unei persoane juridice de catre actionari/asociati persoane fizice se impune cu o cota de 16%, impozitul fiind final. Obligatia calcularii, retinerii si virarii impozitului revine persoanei juridice. Impozitul calculat si retinut la sursa se vireaza pana la data depunerii situatiei financiare finale la oficiul registrului comertului, intocmita de lichidatori.

—————-

Lit. d) a alin. (3) al art. 67 a fost modificata de pct. 22 al art. I din ORDONANtA DE URGENta nr. 106 din 4 octombrie 2007, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 703 din 18 octombrie 2007.

 

(4) Pierderile rezultate din tranzactiile cu parti sociale si valori mobiliare, in cazul societatilor inchise, nu sunt recunoscute din punct de vedere fiscal, nu se compenseaza si nu se reporteaza.

(5) Pierderea neta anuala din tranzactionarea titlurilor de valoare, altele decat partile sociale si valorile mobiliare in cazul societatilor inchise, stabilita prin declaratia de impunere anuala, se recupereaza din castigurile nete anuale obtinute in urmatorii 7 ani fiscali consecutivi. Regulile de reportare a pierderilor sunt urmatoarele:

 1. a) reportul se efectueaza cronologic, in functie de vechimea pierderii, in urmatorii 7 ani consecutivi;
 2. b) dreptul la report este personal si netransmisibil;
 3. c) pierderea reportata, necompensata dupa expirarea perioadei prevazute la lit. a), reprezinta pierdere definitiva a contribuabilului.

—————

Alin. (5) al art. 67 a fost modificat de pct. 9 al art. I din ORDONANtA DE URGENta nr. 127 din 8 octombrie 2008, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 705 din 16 octombrie 2008.

Alin. (5) al art. 67 a fost modificat de pct. 28 al art. I din ORDONANtA DE URGENta nr. 58 din 26 iunie 2010, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 431 din 28 iunie 2010.

 

(6) Pierderile rezultate din operatiuni de vanzare/cumparare de valuta la termen, pe baza de contract, si orice alte operatiuni de acest gen, altele decat cele cu instrumente financiare tranzactionate pe piete autorizate si supravegheate de Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare, inregistrate in cursul anului fiscal, se compenseaza la sfarsitul anului fiscal cu castigurile de aceeasi natura realizate in cursul anului respectiv. Daca in urma acestei compensari rezulta o pierdere anuala, aceasta nu se reporteaza.

(7) Abrogat.

————

Alin. (7) al art. 67 a fost modificat de RECTIFICAREA nr. 343 din 17 iulie 2006, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 765 din 7 septembrie 2006.

Alin. (7) al art. 67 a fost abrogat de pct. 62 al art. I din ORDONANtA DE URGENta nr. 109 din 7 octombrie 2009, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 689 din 13 octombrie 2009.

 

(8) in aplicarea prevederilor prezentului articol se utilizeaza norme privind determinarea, retinerea si virarea impozitului pe castigul de capital din transferul titlurilor de valoare obtinut de persoanele fizice, aprobate prin ordin comun al ministrului finantelor publice si al presedintelui Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare.

(9) Prin exceptie de la dispozitiile alin. (3) lit. a), in perioada 1 ianuarie 2009-31 decembrie 2009 inclusiv, castigurile realizate de persoanele fizice din transferul titlurilor de valoare, altele decat partile sociale si valorile mobiliare in cazul societatilor inchise, sunt venituri neimpozabile.

————–

Alin. (9) al art. 67 a fost introdus de pct. 10 al art. I din ORDONANtA DE URGENta nr. 127 din 8 octombrie 2008, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 705 din 16 octombrie 2008.

 

(10) Castigurile persoanelor fizice din transferul titlurilor de valoare, altele decat partile sociale si valorile mobiliare in cazul societatilor inchise, realizate incepand cu 1 ianuarie 2010, sunt supuse regulilor prevazute la alin. (3) lit. a).

————–

Alin. (10) al art. 67 a fost introdus de pct. 10 al art. I din ORDONANtA DE URGENta nr. 127 din 8 octombrie 2008, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 705 din 16 octombrie 2008.

————

Art. 67 a fost modificat de pct. 46 al art. I din LEGEA nr. 343 din 17 iulie 2006, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 662 din 1 august 2006.

 

Norme metodologice:

 1. Impozitul pe veniturile sub forma de dividende, inclusiv asupra sumelor primite ca urmare a detinerii de titluri de participare la fondurile inchise de investitii, distribuite incepand cu anul fiscal 2006, se calculeaza si se retine prin aplicarea cotei de 16% asupra sumei acestora.

————–

Pct. 144 din Normele metodologice de aplicare a art. 67, alin. (1) din Legea nr. 571/2003 este reprodus in forma prevazuta de sectiunea B a art. I din HOTARAREA nr. 84 din 3 februarie 2005, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 147 din 18 februarie 2005.

Pct. 144 din Normele metodologice de aplicare a art. 67, alin. (1) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal a fost modificat de pct. 26 al lit. C a art. I din HOTARAREA nr. 1.861 din 21 decembrie 2006, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 1.044 din 29 decembrie 2006.

 

Codul fiscal:

(1^1) Veniturile sub forma de dobanzi pentru depozitele la vedere/conturi curente, precum si cele la depozitele clientilor, constituite in baza legislatiei privind economisirea si creditarea in sistem colectiv pentru domeniul locativ, realizate incepand cu 1 iulie 2010, se impun cu o cota de 16% din suma acestora, impozitul fiind final, indiferent de data constituirii raportului juridic. Impozitul se calculeaza si se retine de catre platitorii de astfel de venituri la momentul inregistrarii in contul curent sau in contul de depozit al titularului. Virarea impozitului se face lunar, pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare inregistrarii in cont.

(2) Veniturile sub forma de dobanzi realizate incepand cu 1 iulie 2010 pentru depozitele la termen constituite, instrumentele de economisire dobandite, contractele civile incheiate se impun cu o cota de 16% din suma acestora, impozitul fiind final, indiferent de data constituirii raportului juridic. Pentru veniturile sub forma de dobanzi, impozitul se calculeaza si se retine de catre platitorii de astfel de venituri la momentul inregistrarii in contul curent sau in contul de depozit al titularului, respectiv la momentul rascumpararii, in cazul unor instrumente de economisire. in situatia sumelor primite sub forma de dobanda pentru imprumuturile acordate pe baza contractelor civile, calculul impozitului datorat de catre platitorii de venit se efectueaza la momentul platii dobanzii. Virarea impozitului pentru veniturile din dobanzi se face lunar, pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare inregistrarii/rascumpararii, in cazul unor instrumente de economisire, respectiv la momentul platii dobanzii, pentru venituri de aceasta natura, pe baza contractelor civile.

 

Norme metodologice:

144^1. Veniturile sub forma de dobanzi realizate pana la data de 30 iunie 2010 inclusiv sunt venituri neimpozabile.

Veniturile sub forma de dobanzi realizate incepand cu data de 1 iulie 2010 se impun cu o cota de 16% din suma acestora.

Baza de calcul asupra careia se aplica cota de impozit de 16% este constituita din veniturile calculate incepand cu data de 1 iulie 2010 pana la data scadentei depozitului si inregistrate in contul curent sau in contul de depozit al titularului.

Baza de calcul asupra careia se aplica cota de impozit de 16% este constituita din veniturile calculate incepand cu data de 1 iulie 2010 si pentru dobanzile aferente depozitelor la vedere, depozitelor clientilor constituite in baza legislatiei privind economisirea si creditarea in sistem colectiv pentru domeniul locativ, conturilor curente, instrumentelor de economisire, precum si contractelor civile.

Innoirea depozitelor/instrumentelor de economisire genereaza un nou depozit /achizitionarea unui nou instrument de economisire.

————–

Pct. 144^1 din Normele metodologice de aplicare a art. 67, alin. (2) din Legea nr. 571/2003 a fost introdus de pct. 9 din sectiunea B a art. I din HOTARAREA nr. 610 din 23 iunie 2005, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 575 din 4 iulie 2005.

Pct. 144^1 din Normele metodologice de aplicare a art. 67, alin. (2) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal a fost modificat de pct. 27 al lit. C a art. I din HOTARAREA nr. 1.861 din 21 decembrie 2006, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 1.044 din 29 decembrie 2006.

Primul paragraf al pct. 144^1 din Normele metodologice de aplicare a art. 67, alin. (1^1) si (2) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal a fost modificat de pct. 16 al lit. C a art. I din HOTaRaREA nr. 791 din 2 august 2010, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 542 din 3 august 2010.

 

Codul fiscal:

(3) Calculul, retinerea si virarea impozitului pe veniturile din investitii, altele decat cele prevazute la alin. (1) si (2) se efectueaza astfel:

 1. a) castigul net determinat la sfarsitul fiecarui trimestru din transferul titlurilor de valoare, altele decat partile sociale si valorile mobiliare in cazul societatilor inchise, se impune cu o cota de 16%. Obligatia calcularii si virarii impozitului reprezentand plata anticipata trimestriala in contul impozitului pe castigul net anual impozabil revine contribuabilului, pe baza declaratiei de impunere trimestriala depusa pana la data 25 inclusiv a lunii urmatoare fiecarui trimestru, prin luarea in calcul a impozitului stabilit la sfarsitul trimestrului anterior. Termenul de declarare constituie si termen de plata a impozitului reprezentand plata anticipata trimestriala, in contul impozitului pe castigul net anual impozabil, catre bugetul de stat. Impozitul de plata/de restituit se calculeaza ca diferenta intre impozitul pe castigul net determinat la sfarsitul fiecarui trimestru si plata anticipata aferenta trimestrului anterior;

a^1) castigul net anual impozabil din transferul titlurilor de valoare, altele decat partile sociale si valorile mobiliare in cazul societatilor inchise, se impune cu o cota de 16%, pe baza declaratiei de impunere. Obligatia calcularii si virarii impozitului pe castigul net anual impozabil datorat revine contribuabilului, pe baza declaratiei de impunere depusa, potrivit prevederilor art. 83. Impozitul anual de plata/de restituit se determina ca diferenta intre impozitul pe castigul net anual impozabil si plata anticipata aferenta castigului net determinat la sfarsitul trimestrului IV;

 

Norme metodologice:

144^2. Plata anticipata aferenta fiecarui trimestru se determina ca diferenta intre impozitul pe castigul net cumulat de la inceputul anului pana la sfarsitul trimestrului pentru care se face calculul si impozitul pe castigul net stabilit la sfarsitul trimestrului anterior.

Impozitul pe castigul net cumulat de la inceputul anului, luat in calcul la stabilirea platii anticipate, se determina aplicandu-se cota de impozit de 16% asupra diferentei pozitive dintre totalul castigurilor si pierderilor inregistrate pana la sfarsitul trimestrului pentru care se face calculul.

in situatia in care diferenta dintre totalul castigurilor si pierderilor inregistrate cumulat de la inceputul anului este negativa, pentru trimestrul respectiv nu se datoreaza plata anticipata.

Impozitul pe castigul net anual impozabil de plata/de restituit la sfarsitul anului fiscal se determina ca diferenta intre impozitul pe castigul net anual impozabil si platile anticipate datorate in anul fiscal respectiv.

————–

Pct. 144^2 din Normele metodologice de aplicare a art. 67, alin. (3), literele a) si a^1) din Legea nr. 571/2003 a fost introdus de pct. 9 din sectiunea B a art. I din HOTARAREA nr. 610 din 23 iunie 2005, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 575 din 4 iulie 2005.

Pct. 144^2 din Normele metodologice de aplicare a art. 67, alin. (3), litera a) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal a fost modificat de pct. 28 al lit. C a art. I din HOTARAREA nr. 1.861 din 21 decembrie 2006, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 1.044 din 29 decembrie 2006.

Pct. 144^2 din Normele metodologice de aplicare a art. 67, alin. (3) litera a) si a^1) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal a fost modificat de pct. 17 al lit. C a art. I din HOTaRaREA nr. 791 din 2 august 2010, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 542 din 3 august 2010.

 

Codul fiscal:

Retinerea impozitului din veniturile din investitii

Art.67

(3) Calculul, retinerea si virarea impozitului pe veniturile din investitii, altele decat cele prevazute la alin. (1) si (2) se efectueaza astfel:

…………………..

 1. b) in cazul castigurilor determinate din transferul valorilor mobiliare, in cazul societatilor inchise, si din transferul partilor sociale, obligatia calcularii, retinerii si virarii impozitului revine dobanditorului. Calculul si retinerea impozitului de catre dobanditor se efectueaza la momentul incheierii tranzactiei, pe baza contractului incheiat intre parti. Impozitul se calculeaza prin aplicarea cotei de 16% asupra castigului, la fiecare tranzactie, impozitul fiind final. Transmiterea dreptului de proprietate asupra valorilor mobiliare sau a partilor sociale trebuie inscrisa in registrul comertului si/sau in registrul asociatilor/actionarilor, dupa caz, operatiune care nu se poate efectua fara justificarea virarii impozitului la bugetul de stat. Termenul de virare a impozitului este pana la data la care se depun documentele pentru transcrierea dreptului de proprietate asupra partilor sociale sau a valorilor mobiliare la registrul comertului ori in registrul actionarilor, dupa caz, indiferent daca plata titlurilor respective se face sau nu esalonat;

 

Norme metodologice:

144^3. Pentru tranzactiile cu valori mobiliare in cazul societatilor inchise si parti sociale, incheiate anterior datei de 1 ianuarie 2007, pentru care partile contractante au convenit ca plata sa se faca esalonat, cotele de impozit sunt cele in vigoare la data incheierii contractului iar termenul de virare a impozitului pentru platitorii de astfel de venituri este pana la data 25 inclusiv a lunii urmatoare celei in care a fost retinut. Dupa data de 1 ianuarie 2007 pentru aceste tranzactii termenul de virare a impozitului datorat calculat la momentul incheierii tranzactiei pe baza contractului este pana la data la care se depun documentele pentru transcrierea dreptului de proprietate asupra partilor sociale sau a valorilor mobiliare la registrul comertului ori in registrul actionarilor, dupa caz.

in cazul operatiunilor de excludere/retragere/dobandire prin succesiune a partilor sociale, baza impozabila se stabileste astfel:

 1. a) se determina suma reprezentand diferenta intre valoarea elementelor de activ si sumele reprezentand datoriile societatii;
 2. b) se determina excedentul sumei stabilite la lit. a) peste aportul la capitalul social al persoanei fizice beneficiare. in cazul succesiunilor suma reprezentand aportul la capitalul social este zero.

Calculul, retinerea si virarea impozitului se efectueaza de persoana juridica la care persoana fizica asociata a detinut partile sociale. Termenul de virare a impozitului este pana la data la care se depun documentele pentru inregistrarea operatiunilor respective la registrul comertului ori in registrul actionarilor, dupa caz, indiferent daca plata titlurilor respective se face sau nu esalonat.

————–

Pct. 144^3 din Normele metodologice de aplicare a art. 67, alin. (3), litera b) din Legea nr. 571/2003 a fost introdus de pct. 9 din sectiunea B a art. I din HOTARAREA nr. 610 din 23 iunie 2005, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 575 din 4 iulie 2005.

Pct. 144^3 din Normele metodologice de aplicare a art. 67, alin. (3), litera b) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal a fost modificat de pct. 29 al lit. C a art. I din HOTARAREA nr. 1.861 din 21 decembrie 2006, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 1.044 din 29 decembrie 2006.

Paragraful al doilea de la pct. 144^3 din Normele metodologice de aplicare a art. 67, alin. (3), litera b) din Legea nr. 571/2003 a fost introdus de pct. 23 al lit. C a art. I din HOTaRaREA nr. 1.620 din 29 decembrie 2009, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 927 din 31 decembrie 2009.

 

Codul fiscal:

Retinerea impozitului din veniturile din investitii

Art. 67

(3) Calculul, retinerea si virarea impozitului pe veniturile din investitii, altele decat cele prevazute la alin. (1) si (2) se efectueaza astfel:

…………………………………………………….

 1. d) venitul impozabil obtinut din lichidarea unei persoane juridice de catre actionari/asociati persoane fizice se impune cu o cota de 16%, impozitul fiind final. Obligatia calcularii, retinerii si virarii impozitului revine persoanei juridice. Impozitul calculat si retinut la sursa se vireaza pana la data depunerii situatiei financiare finale la oficiul registrului comertului, intocmita de lichidatori.

—————-

Lit. d) a alin. (3) al art. 67 a fost modificata de pct. 22 al art. I din ORDONANtA DE URGENta nr. 106 din 4 octombrie 2007, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 703 din 18 octombrie 2007.

 

Norme metodologice:

144^4*). In cazul dizolvarii fara lichidare a unei persoane juridice obligatia calcularii, retinerii si virarii impozitului revine reprezentantului legal al persoanei juridice.

Impozitul calculat si retinut la sursa se vireaza pana la data depunerii situatiei financiare finale la oficiul registrului comertului, intocmita de reprezentantul legal al persoanei juridice*).

————–

Pct. 144^4 din Normele metodologice de aplicare a art. 67, alin. (3), litera d) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal a fost modificat de pct. 30 al lit. C a art. I din HOTARAREA nr. 1.861 din 21 decembrie 2006, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 1.044 din 29 decembrie 2006.

*) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamt:

Pct. 5 al lit. C a art. I din HOTaRaREA nr. 1.579 din 19 decembrie 2007, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 894 din 28 decembrie 2007 prevede ca se abroga lit. d) a alin. (3) al pct. 144^4. Cum pct. 144^4 nu are o astfel de forma, probabil ca intentia legiuitorului se referea la lit. d) a alin. (3) al art. 67 care isi modifica continutul prin pct. 22 al art. I din ORDONANtA DE URGENta nr. 106 din 4 octombrie 2007, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 703 din 18 octombrie 2007.

Luand in considerare aspectele de mai sus, Normele metodologice de la pct. 144^4 ar deveni inaplicabile pentru lit. d) a alin. (3) al art. 67 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal.

 

144^5. Pierderea neta aferenta perioadei 1 ianuarie 2010-30 iunie 2010 asimilata pierderii nete anuale reprezinta suma pierderilor inregistrate in cazul transferului titlurilor de valoare, altele decat partile sociale si valorile mobiliare in cazul societatilor inchise, indiferent de perioada de detinere a titlurilor respective.

————–

Pct. 144^5 din Normele metodologice de aplicare a art. 67, alin. (3) litera d) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal a fost introdus de pct. 18 al lit. C a art. I din HOTaRaREA nr. 791 din 2 august 2010, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 542 din 3 august 2010.

 

Codul fiscal:

CAPITOLUL VI

Venituri din pensii

[…]

Retinerea impozitului din venitul din pensii

Art. 70 – (1) Orice platitor de venituri din pensii are obligatia de a calcula lunar impozitul aferent acestui venit, de a-1 retine si de a-1 vira la bugetul de stat, potrivit prevederilor prezentului articol.

(2) Impozitul se calculeaza prin aplicarea cotei de impunere de 16% asupra venitului impozabil lunar din pensii.

(3) Impozitul calculat se retine la data efectuarii platii pensiei si se vireaza la bugetul de stat pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare celei pentru care se face plata pensiei.

(4) Impozitul retinut este impozit final al contribuabilului pentru veniturile din pensii.

(5) In cazul unei pensii care nu este platita lunar, impozitul ce trebuie retinut se stabileste prin impartirea pensiei platite la fiecare din lunile carora le este aferenta pensia.

(6) Drepturile de pensie restante se defalcheaza pe lunile la care se refera, in vederea calcularii impozitului datorat, retinerii si virarii acestuia.

(7) Veniturile din pensiile de urmas vor fi individualizate in functie de numarul acestora, iar impozitarea se va face in raport cu drepturile cuvenite fiecarui urmas.

(8) In cazul veniturilor din pensii si/sau al diferentelor de venituri din pensii stabilite pentru perioade anterioare, conform legii, impozitul se calculeaza asupra venitului impozabil lunar si se retine la data efectuarii platii, in conformitate cu reglementarile legale in vigoare la data platii si se vireaza pana la data de 25 a lunii urmatoare celei in care s-au platit.

————

Art. 70 este reprodus astfel cum a fost modificat de pct. 2 al art. I din ORDONANTA DE URGENTA nr. 138 din 29 decembrie 2004, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 1.281 din 30 decembrie 2004.

Alin. (8) al art. 70 a fost introdus de pct. 50 al art. I din LEGEA nr. 343 din 17 iulie 2006, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 662 din 1 august 2006. nr. 653 din 22 iulie 2005.

 

(9) Impozitul pe veniturile din pensii se retine si se vireaza integral la bugetul de stat.

————

Alin. (9) al art. 70 a fost introdus de pct. 24 al art. I din ORDONANtA DE URGENta nr. 106 din 4 octombrie 2007, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 703 din 18 octombrie 2007.

Alin. (9) al art. 70 a fost modificat de pct. 63 al art. I din ORDONANtA DE URGENta nr. 109 din 7 octombrie 2009, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 689 din 13 octombrie 2009.

 

Norme metodologice:

 1. Venitul din pensii se determina de catre platitor pentru drepturile cu titlu de pensie prevazute la art. 68 din Codul fiscal.
 2. incepand cu 1 ianuarie 2008, impozitul lunar aferent venitului din pensii se calculeaza prin aplicarea cotei de impunere de 16% asupra venitului impozabil lunar din pensii determinat prin deducerea din venitul din pensii, in ordine, a urmatoarelor:

– a contributiilor obligatorii calculate, retinute si suportate de persoana fizica; si

– a unei sume neimpozabile lunare de 1.000 lei.

————–

Pct. 146 din Normele metodologice de aplicare a art. 70 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal a fost modificat de pct. 31 al lit. C a art. I din HOTARAREA nr. 1.861 din 21 decembrie 2006, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 1.044 din 29 decembrie 2006.

Pct. 146 din Normele metodologice de aplicare a art. 70 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal a fost modificat de pct. 6 al lit. C a art. I din HOTaRaREA nr. 1.579 din 19 decembrie 2007, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 894 din 28 decembrie 2007.

 

146^1. Drepturile primite in conformitate cu prevederile Legii nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale Legii nr. 204/2006 privind pensiile facultative, cu modificarile si completarile ulterioare, reprezinta venituri din pensii.

La stabilirea venitului impozabil lunar pentru sumele primite ca plata unica potrivit Legii nr. 411/2004, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si Legii nr. 204/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, se va acorda un singur plafon neimpozabil de 1.000 lei de la fiecare fond de pensii.

La stabilirea venitului impozabil lunar pentru sumele primite ca plati esalonate in rate, in conformitate cu prevederile Legii nr. 411/2004, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale Legii nr. 204/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, se va acorda un singur plafon neimpozabil de 1.000 lei aferent ratei lunare de la fiecare fond de pensii.

—————

Pct. 146^1 din Normele metodologice de aplicare a art. 70 din Legea nr. 571/2003 a fost introdus de pct. 24 al lit. C a art. I din HOTaRaREA nr. 1.620 din 29 decembrie 2009, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 927 din 31 decembrie 2009.

Pct. 146^1 din Normele metodologice de aplicare a art. 70 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal a fost modificat de pct. 19 al lit. C a art. I din HOTaRaREA nr. 791 din 2 august 2010, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 542 din 3 august 2010.

 

146^2. Diferentele de venituri din pensii primite de la acelasi platitor si stabilite pentru perioadele anterioare se impoziteaza separat fata de drepturile de pensie ale lunii curente, prin aplicarea cotei de impozit asupra venitului impozabil lunar din pensii. Venitul lunar din pensii se stabileste prin deducerea din suma totala, reprezentand diferentele de venituri din pensie, a plafonului neimpozabil lunar de 1.000 lei si a contributiilor obligatorii.

—————

Pct. 146^2 din Normele metodologice de aplicare a art. 70 din Legea nr. 571/2003 a fost introdus de pct. 24 al lit. C a art. I din HOTaRaREA nr. 1.620 din 29 decembrie 2009, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 927 din 31 decembrie 2009.

 

 1. Impozitul pe veniturile din pensii se calculeaza, se retine lunar de catre administratorii fondurilor de pensii si se vireaza de catre unitatile platitoare ale acestor venituri pana la data de 25 a lunii urmatoare celei pentru care se face plata pensiilor, la organul fiscal in a carui raza isi au sediul platitorii de venituri.
 2. Administratorii fondurilor de pensii vor emite norme interne specifice privind aplicarea prevederilor pct. 147.
 3. Eventualele sume reprezentand impozit pe veniturile din pensii, retinute, dar nedatorate la bugetul de stat, se vor regulariza prin diminuarea viramentelor efectuate cu ocazia platilor din luna urmatoare.

————–

Punctele 145-149 din Normele metodologice de aplicare a art. 70 din Legea nr. 571/2003 sunt reproduse in forma prevazuta de sectiunea B a art. I din HOTARAREA nr. 84 din 3 februarie 2005, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 147 din 18 februarie 2005.

 

Codul fiscal:

Art. 70^1

Prevederile referitoare la retinerea impozitului pe venitul din pensii nu se aplica venitului din pensii realizat de persoanele cu handicap grav sau accentuat.

 

Codul fiscal:

Calculul si plata impozitului aferent veniturilor din activitati agricole

Art. 74

(4) in cazul contribuabililor care realizeaza venituri banesti din agricultura, potrivit prevederilor art. 71 lit. d), prin valorificarea produselor vandute catre unitati specializate pentru colectare, unitati de procesare industriala sau catre alte unitati pentru utilizare ca atare, impozitul se calculeaza prin retinere la sursa prin aplicarea cotei de 2% asupra valorii produselor livrate, incepand cu data de 1 ianuarie 2009, impozitul fiind final.

————

Alin. (4) al art. 74 a fost modificat de pct. 25 al art. I din ORDONANtA DE URGENta nr. 106 din 4 octombrie 2007, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 703 din 18 octombrie 2007.

 

Norme metodologice:

149^1. Termenul de virare a impozitului retinut, potrivit prevederilor art.74 alin. (4) este pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare celei in care a fost retinut.

————–

Pct. 149^1 din Normele metodologice de aplicare a art. 74, alin. (4) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal a fost introdus de pct. 32 al lit. C a art. I din HOTARAREA nr. 1.861 din 21 decembrie 2006, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 1.044 din 29 decembrie 2006.

 

Codul fiscal:

CAPITOLUL VIII

Venituri din premii si din jocuri de noroc

 

Codul fiscal:

Definirea veniturilor din premii si din jocuri de noroc

ART. 75

(1) Veniturile din premii cuprind veniturile din concursuri, altele decat cele prevazute la art. 42, precum si cele din promovarea produselor/serviciilor ca urmare a practicilor comerciale, potrivit legii.

(2) Veniturile din jocuri de noroc cuprind castigurile realizate ca urmare a participarii la jocuri de noroc, inclusiv cele de tip jack-pot, definite conform normelor metodologice.

————

Art. 75 a fost modificat de pct. 26 al art. I din ORDONANtA DE URGENta nr. 106 din 4 octombrie 2007, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 703 din 18 octombrie 2007.

 

Norme metodologice:

 1. In aceasta categorie se cuprind venituri in bani si/sau in natura, ca de exemplu:

– venituri sub forma de premii de orice fel, acordate oamenilor de cultura, stiinta si arta la gale, simpozioane, festivaluri, concursuri nationale sau internationale, concursuri pe meserii sau profesii;

– venituri sub forma de premii in bani si/sau in natura acordate sportivilor, antrenorilor, tehnicienilor si altor specialisti prevazuti in legislatia in materie, pentru rezultatele obtinute la competitii sportive interne si internationale, altele decat:

 1. a) veniturile prevazute la 42 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare;
 2. b) veniturile platite de entitatea cu care acestia au relatii generatoare de venituri din salarii potrivit III al titlului III din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare;

– venituri sub forma de premii obtinute urmare practicilor comerciale privind promovarea produselor/serviciilor prin publicitate, potrivi legii.

– venituri impozabile obtinute din jocuri de noroc, inclusiv cele de tip jack-pot, potrivit legii.

Prin castiguri de tip jack-pot se intelege castigurile acordate aleatoriu, prin intermediul masinilor mecanice sau electronice cu castiguri, din sumele rezultate ca urmare a aditionarii separate a unui anumit procent din sumele derulate ca urmare a exploatarii acestor mijloace de joc, in scopul acordarii unor castiguri suplimentare persoanelor participante la joc in momentul respectiv.

Aditionarea sumelor din care se acorda castigurile de tip jack-pot se realizeaza in cadrul unui sistem electronic prin care sunt interconectate cel putin doua masini mecanice sau electronice cu castiguri, evidentierea acumularii putand fi realizata prin dispozitive auxiliare sau in cadrul sistemului uneia sau mai multor mijloace de joc interconectate in sistem.

Organizatorii activitatii de exploatare a masinilor mecanice sau electronice cu castiguri au obligatia de a evidentia distinct castigurile de tip jack-pot acordate.

————–

Pct. 150 din Normele metodologice de aplicare a art. 75 din Legea nr. 571/2003 este reprodus in forma prevazuta de sectiunea B a art. I din HOTARAREA nr. 84 din 3 februarie 2005, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 147 din 18 februarie 2005.

Pct. 150 din Normele metodologice de aplicare a art. 75 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal a fost modificat de pct. 33 al lit. C a art. I din HOTARAREA nr. 1.861 din 21 decembrie 2006, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 1.044 din 29 decembrie 2006.

 

150^1. In scopul delimitarii veniturilor din premii de veniturile din jocuri de noroc, sunt considerate castiguri de natura jocurilor de noroc cele acordate participantilor la joc de catre orice persoana juridica autorizata sa exploateze astfel de jocuri de noroc, conform legislatiei in materie.

—————

Pct. 150^1 din Normele metodologice de aplicare a art. 75 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal a fost introdus de pct. 34 al lit. C a art. I din HOTARAREA nr. 1.861 din 21 decembrie 2006, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 1.044 din 29 decembrie 2006.

 

Codul fiscal:

Retinerea impozitului aferent veniturilor din premii si din jocuri de noroc

Art. 77. –  (1) Veniturile sub forma de premii se impun, prin retinerea la sursa, cu o cota de 16% aplicata asupra venitului net realizat din fiecare premiu.

————

Alin. (1) al art. 77 a fost modificat de pct. 27 al art. I din ORDONANtA DE URGENta nr. 106 din 4 octombrie 2007, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 703 din 18 octombrie 2007.

 

(2) Veniturile din jocuri de noroc se impun, prin retinerea la sursa, cu o cota de 25% aplicata asupra venitului net. Venitul net se calculeaza la nivelul castigurilor realizate intr-o zi de la acelasi organizator sau platitor.

————

Alin. (2) al art. 77 a fost modificat de pct. 27 al art. I din ORDONANtA DE URGENta nr. 106 din 4 octombrie 2007, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 703 din 18 octombrie 2007.

Alin. (2) al art. 77 a fost modificat de pct. 29 al art. I din ORDONANtA DE URGENta nr. 58 din 26 iunie 2010, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 431 din 28 iunie 2010.

 

(3) Obligatia calcularii, retinerii si virarii impozitului revine platitorilor de venituri.

(4) Nu sunt impozabile veniturile obtinute din premii si din jocuri de noroc, in bani si/sau in natura, sub valoarea sumei neimpozabile stabilita in suma de 600 lei, realizate de contribuabil:

 1. a) pentru fiecare premiu;
 2. b) pentru castigurile din jocuri de noroc, de la acelasi organizator sau platitor intr-o singura zi.

————

Alin. (4) al art. 77 a fost modificat de pct. 54 al art. I din LEGEA nr. 343 din 17 iulie 2006, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 662 din 1 august 2006. nr. 653 din 22 iulie 2005.

Alin. (4) al art. 77 a fost modificat de pct. 27 al art. I din ORDONANtA DE URGENta nr. 106 din 4 octombrie 2007, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 703 din 18 octombrie 2007.

 

(5) Impozitul calculat si retinut in momentul platii este impozit final.

(6) Impozitul pe venit astfel calculat si retinut se vireaza la bugetul de stat pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare celei in care a fost retinut.

————

Art. 77 este reprodus astfel cum a fost modificat de pct. 24 al art. I din LEGEA nr. 163 din 1 iunie 2005, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 466 din 1 iunie 2005.

 

Norme metodologice:

 1. Platitorii de venituri din jocuri de noroc sunt obligati sa organizeze evidenta astfel incat sa poata determina castigul realizat de fiecare persoana fizica si sa retina impozitul datorat aferent acestuia.

in situatia in care in cursul aceleiasi zile aceeasi persoana fizica efectueaza mai multe operatiuni care genereaza castiguri la jocuri de tip cazino, de la acelasi organizator, atunci organizatorul are obligatia sa recalculeze impozitul stabilit anterior astfel:

– se insumeaza castigurile realizate;

– se diminueaza nivelul astfel stabilit cu suma reprezentand venitul neimpozabil de 600 lei/zi;

– la baza impozabila astfel determinata se aplica cotele de impozit prevazute la art. 77 alin. (2), determinandu-se astfel impozitul datorat;

– din impozitul datorat se deduce impozitul calculat si retinut anterior rezultand impozitul datorat recalculat la sfarsitul zilei.

————–

Pct. 151 din Normele metodologice de aplicare a art. 77 din Legea nr. 571/2003 este reprodus in forma prevazuta de sectiunea B a art. I din HOTaRaREA nr. 84 din 3 februarie 2005, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 147 din 18 februarie 2005.

Pct. 151 din Normele metodologice de aplicare a art. 77 din Legea nr. 571/2003 a fost modificat de pct. 25 al lit. C a art. I din HOTaRaREA nr. 1.620 din 29 decembrie 2009, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 927 din 31 decembrie 2009.

 

151^1. Incepand cu data de 1 mai 2005 inclusiv, veniturile din jocuri de noroc se impun, prin retinere la sursa, aplicandu-se cotele de impozit de mai jos asupra venitului net calculat ca diferenta intre venitul brut si suma neimpozabila de 6 milioane lei, astfel:

– cu o cota de 20% aplicata asupra venitului net care este mai mic sau egal cu 100 milioane lei; si

– cu o cota de 25% aplicata asupra venitului net care depaseste cuantumul de 100 milioane lei.

————–

Pct. 151^1 din Normele metodologice de aplicare a art. 77 din Legea nr. 571/2003 a fost introdus de pct. 10 din  sectiunea B a art. I din HOTARAREA nr. 610 din 23 iunie 2005, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 575 din 4 iulie 2005.

 

Codul fiscal:

Definirea venitului din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal

Art. 77^1. – (1) La transferul dreptului de proprietate si al dezmembramintelor acestuia, prin acte juridice intre vii asupra constructiilor de orice fel si a terenurilor aferente acestora, precum si asupra terenurilor de orice fel fara constructii, contribuabilii datoreaza un impozit care se calculeaza astfel:

 1. a) pentru constructiile de orice fel cu terenurile aferente acestora, precum si pentru terenurile de orice fel fara constructii, dobandite intr-un termen de pana la 3 ani inclusiv:

– 3% pana la valoarea de 200.000 lei inclusiv;

– peste 200.000 lei, 6.000 lei + 2% calculate la valoarea ce depaseste 200.000 lei inclusiv;

 1. b) pentru imobilele descrise la lit. a), dobandite la o data mai mare de 3 ani:

– 2% pana la valoarea de 200.000 lei inclusiv;

– peste 200.000 lei, 4.000 lei + 1% calculat la valoarea ce depaseste 200.000 lei inclusiv.

 

Norme metodologice:

151^2. Definirea unor termeni:

 1. a) prin contribuabil, in sensul art. 77^1 din Codul fiscal, se intelege persoana fizica careia ii revine obligatia de plata a impozitului.

in cazul transferului dreptului de proprietate sau al dezmembramintelor acestuia prin acte juridice intre vii, contribuabil este cel din patrimoniul caruia se transfera dreptul de proprietate sau dezmembramintele acestuia: vanzatorul, credirentierul, transmitatorul in cazul contractului de intretinere, al actului de dare in plata, al contractului de tranzactie etc., cu exceptia transferului prin donatie.

in contractele de schimb imobiliar calitatea de contribuabil o au toti copermutantii, coschimbasii, cu exceptia schimbului unui bun imobil, proprietate imobiliara, cu un bun mobil, situatie in care calitatea de contribuabil o are numai proprietarul bunului imobil.

in cazul transferului dreptului de proprietate prin donatie, calitatea de contribuabil revine donatarului.

Contribuabil este si persoana fizica din patrimoniul careia se transfera dreptul de proprietate sau dezmembraminte ale acestuia cu titlu de aport la capitalul social.

in cazul transferului dreptului de proprietate pentru cauza de moarte, prin succesiune legala sau testamentara, calitatea de contribuabil revine mostenitorilor legali sau testamentari, precum si legatarilor cu titlu particular;

 1. b) prin constructii de orice fel se intelege:

– constructii cu destinatia de locuinta;

– constructii cu destinatia de spatii comerciale;

– constructii industriale, hale de productie, sedii administrative, platforme industriale, garaje, parcari;

– orice constructie sau amenajare subterana ori supraterana cu caracter permanent, pentru a carei edificare este necesara autorizatia de constructie in conditiile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

 1. c) prin terenul aferent constructiilor se intelege terenuri-curti, constructii si anexele acestora, conform titlului de proprietate, identificat printr-un identificator unic – numarul cadastral – sau care constituie un singur corp funciar;
 2. d) prin terenuri de orice fel, fara constructii, se intelege terenurile situate in intravilan sau extravilan, indiferent de categoria de folosinta, cum ar fi: curti, gradini, arabil, pasune, faneata, forestier, vii, livezi si altele asemenea pe care nu sunt amplasate constructii si nu pot fi incadrate in categoria terenurilor aferente constructiilor in intelesul lit. c);
 3. e) prin transferul dreptului de proprietate sau al dezmembramintelor acestuia se intelege instrainarea, prin acte juridice intre vii, a dreptului de proprietate sau a dezmembramintelor acestuia, indiferent de tipul sau natura actului prin care se realizeaza acest transfer: vanzare-cumparare, donatie, renta viagera, intretinere, schimb, dare in plata, tranzactie, aport la capitalul social, inclusiv in cazul cand transferul se realizeaza in baza unei hotarari judecatoresti si altele asemenea;

e^1) nu constituie transfer impozabil constatarea prin hotarare judecatoreasca definitiva si irevocabila a dobandirii dreptului de proprietate ca efect al uzucapiunii.

—————

Litera e^1) a pct. 151^2 din Normele metodologice de aplicare a art. 77^1 din Legea nr. 571/2003 a fost introdusa de pct. 26 al lit. C a art. I din HOTaRaREA nr. 1.620 din 29 decembrie 2009, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 927 din 31 decembrie 2009.

 

 1. f) data de la care incepe sa curga termenul este data dobandirii, iar calculul termenului se face in conditiile dreptului comun.

Termenul in raport cu care se calculeaza data dobandirii este:

– pentru constructiile noi si terenul aferent acestora, termenul curge de la data incheierii procesului-verbal de receptie finala, in conditiile prevazute de lege;

– pentru constructiile neterminate si terenul aferent acestora, termenul se calculeaza de la data dobandirii dreptului de proprietate sau dezmembramintelor sale asupra terenului;

 1. g) data dobandirii se considera:

– pentru imobilele dobandite prin reconstituirea sau constituirea dreptului de proprietate in baza legilor fondului funciar: Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole si a celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 si ale Legii nr. 169/1997, cu modificarile si completarile ulterioare, Legea nr. 247/2005 privind reforma in domeniile proprietatii si justitiei, precum si unele masuri adiacente, cu modificarile si completarile ulterioare, data dobandirii este considerata data validarii, prin hotararea comisiei judetene de aplicare a legilor de mai sus, a propunerilor facute de comisiile locale de aplicare a acestor legi. Numarul si data hotararii sunt inscrise in adeverintele eliberate de comisiile locale fiecarui solicitant indreptatit la restituire ori constituire;

– pentru imobilele atribuite, restituite, retrocedate etc. in baza legilor: Legea nr. 18/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, Legea nr. 112/1995 pentru reglementarea situatiei juridice a unor imobile cu destinatia de locuinte, trecute in proprietatea statului, cu modificarile ulterioare, Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate in mod abuziv in perioada 6 martie 1945 – 22 decembrie 1989, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, Legea nr. 247/2005, cu modificarile si completarile ulterioare, data dobandirii este considerata data emiterii actului administrativ, respectiv ordinul prefectului, dispozitia de restituire sau orice alt act administrativ in materie;

– in cazul in care fostii proprietari sau mostenitorii acestora au dobandit dreptul de proprietate prin hotarare judecatoreasca, data dobandirii este considerata data ramanerii definitive si irevocabile a hotararii judecatoresti;

– pentru imobilele dobandite cu titlu de uzucapiune, constatat prin hotarare judecatoreasca definitiva si irevocabila, data dobandirii este considerata data la care a inceput sa curga termenul de uzucapiune;

– in cazul instrainarii unor imobile rezultate din dezmembrarea, respectiv dezlipirea unui imobil, data dobandirii acestor imobile este data dobandirii imobilului initial care a fost supus dezlipirii, respectiv dezmembrarii;

– in cazul instrainarii terenurilor alipite si ulterior dezmembrate, respectiv dezlipite, data dobandirii este considerata data la care a fost dobandit imobilul cu suprafata cea mai mare din operatia de alipire;

– in cazul instrainarii unor imobile rezultate din alipirea unora dobandite la date diferite, impozitul se va calcula in functie de data dobandirii parcelei cu suprafata cea mai mare;

– in cazul in care parcelele alipite au suprafetele egale, data dobandirii este considerata data la care a fost dobandita ultima parcela;

– in cazul schimbului, data dobandirii imobilelor care fac obiectul schimbului va fi data la care fiecare copermutant, respectiv coschimbas, a dobandit proprietatea.

————–

Pct. 151^2 din Normele metodologice de aplicare a art. 77^1, alin. (1) din Legea nr. 571/2003 a fost introdus de pct. 10 din sectiunea B a art. I din HOTARAREA nr. 610 din 23 iunie 2005, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 575 din 4 iulie 2005.

Pct. 151^2 din Normele metodologice de aplicare a art. 77^1, alin. (1) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal a fost modificat de pct. 35 al lit. C a art. I din HOTARAREA nr. 1.861 din 21 decembrie 2006, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 1.044 din 29 decembrie 2006.

Pct. 151^2 din Normele metodologice de aplicare a art. 77^1, alin. (1) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal a fost modificat de pct. 1 al articolului unic din HOTaRaREA nr. 1.195 din 4 octombrie 2007, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 707 din 19 octombrie 2007.

 

Codul fiscal:

(2) Impozitul prevazut la alin. (1) nu se datoreaza in urmatoarele cazuri:

 1. a) la dobandirea dreptului de proprietate asupra terenurilor si constructiilor de orice fel, prin reconstituirea dreptului de proprietate in temeiul legilor speciale;
 2. b) la dobandirea dreptului de proprietate cu titlul de donatie intre rude si afini pana la gradul al III-lea inclusiv, precum si intre soti.

 

Norme metodologice:

151^3. Nu se datoreaza impozit la dobandirea dreptului de proprietate asupra terenurilor si constructiilor de orice fel, prin reconstituirea dreptului de proprietate in temeiul legilor speciale: Legea nr. 18/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, Legea nr. 1/2000, cu modificarile si completarile ulterioare, Legea nr. 112/1995, cu modificarile ulterioare, Legea nr. 10/2001, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si orice alte acte normative cu caracter reparatoriu.

Este exceptata de la plata impozitului transmiterea dreptului de proprietate prin donatie intre rude ori afini pana la gradul al III-lea inclusiv, precum si intre soti. Dovada calitatii de sot, ruda sau afin se face cu acte de stare civila.

instrainarea ulterioara a proprietatilor imobiliare dobandite in conditiile prevazute la paragrafele 1 si 2 va fi supusa impozitarii, cu exceptia transmiterii dreptului de proprietate prin donatie intre rude ori afini pana la gradul al III-lea inclusiv, precum si intre soti.

Face exceptie de la impunere transmiterea dreptului de proprietate sau a dezmembramintelor acestuia pentru proprietatile imobiliare din patrimoniul afacerii definite conform pct. 41*) din normele metodologice date in aplicarea art. 48 din Codul fiscal, acestea fiind incluse in categoriile de venituri pentru care venitul net anual se determina pe baza contabilitatii in partida simpla.

___________

*) A se vedea Hotararea Guvernului nr. 84/2005, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 147 din 18 februarie 2005.

 

in cazul partajului judiciar sau voluntar nu se datoreaza impozit.

————–

Pct. 151^3 din Normele metodologice de aplicare a art. 77^1, alin. (2) din Legea nr. 571/2003 a fost introdus de pct. 10 din sectiunea B a art. I din HOTARAREA nr. 610 din 23 iunie 2005, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 575 din 4 iulie 2005.

Pct. 151^3 din Normele metodologice de aplicare a art. 77^1, alin. (2) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal a fost modificat de pct. 36 al lit. C a art. I din HOTARAREA nr. 1.861 din 21 decembrie 2006, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 1.044 din 29 decembrie 2006.

Pct. 151^3 din Normele metodologice de aplicare a art. 77^1, alin. (2) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal a fost modificat de pct. 2 al articolului unic din HOTaRaREA nr. 1.195 din 4 octombrie 2007, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 707 din 19 octombrie 2007.

 

Codul fiscal:

(3) Pentru transmisiunea dreptului de proprietate si a dezmembramintelor acestuia cu titlul de mostenire nu se datoreaza impozitul prevazut la alin. (1), daca succesiunea este dezbatuta si finalizata in termen de 2 ani de la data decesului autorului succesiunii. in cazul nefinalizarii procedurii succesorale in termenul prevazut mai sus, mostenitorii datoreaza un impozit de 1% calculat la valoarea masei succesorale.

 

Norme metodologice:

151^4. in cazul procedurii succesorale se aplica urmatoarele reguli:

 1. a) finalizarea procedurii succesorale are loc la data intocmirii incheierii de finalizare a succesiunii;
 2. b) impozitul datorat va fi achitat de catre contribuabil la data intocmirii incheierii finale de catre notarul public;
 3. c) in situatia in care succesiunea legala sau testamentara este dezbatuta si finalizata prin intocmirea incheierii de finalizare a succesiunii in termen de 2 ani de la data decesului autorului succesiunii, nu se datoreaza impozit. Nu se datoreaza impozit nici in situatia in care, dupa finalizarea succesiunii, se solicita certificat de mostenitor suplimentar si se intocmeste incheierea finala suplimentara inainte de expirarea termenului de 2 ani;
 4. d) in cazul finalizarii succesiunii prin intocmirea incheierii finale dupa expirarea termenului de 2 ani, mostenitorii datoreaza impozitul de 1% prevazut in art. 77^1 alin. (3) din Codul fiscal;
 5. e) in cazul in care succesiunea a fost finalizata prin intocmirea incheierii de finalizare inainte de expirarea termenului de 2 ani si se solicita certificat de mostenitor suplimentar dupa expirarea termenului de 2 ani, calculat de la data decesului autorului succesiunii, mostenitorii datoreaza impozit in conditiile art. 77^1 alin. (3) din Codul fiscal numai pentru proprietatile imobiliare ce se vor declara si mentiona in incheierea finala suplimentara;
 6. f) in cazul succesiunilor vacante si a partajului succesoral nu se datoreaza impozit;
 7. g) impozitul se calculeaza si se incaseaza la valoarea proprietatilor imobiliare cuprinse in masa succesorala.

Masa succesorala, din punct de vedere fiscal si in conditiile art. 77^1 alin. (1) si (3) din Codul fiscal, cuprinde numai activul net imobiliar. in scop fiscal, prin activul net imobiliar se intelege valoarea proprietatilor imobiliare dupa deducerea pasivului succesoral corespunzator acestora. in pasivul succesiunii se includ obligatiile certe si lichide dovedite prin acte autentice si/sau executorii, precum si cheltuielile de inmormantare pana la concurenta sumei de 1.000 lei, care nu trebuie dovedite cu inscrisuri.

in cazul in care in activul succesoral se cuprind si bunuri mobile, drepturi de creanta, actiuni, certificate de actionar etc., se va stabili proportia valorii proprietatilor imobiliare din totalul activului succesoral, iar pasivul succesoral se va deduce din valoarea bunurilor mobile, respectiv imobile, proportional cu cota ce revine fiecareia din categoriile de bunuri mobile sau imobile.

Dupa deducerea pasivului succesoral corespunzator bunurilor imobile, din valoarea acestora se determina activul net imobiliar reprezentand baza impozabila;

 1. h) in cazul in care procedura succesorala se finalizeaza prin hotarare judecatoreasca, se aplica dispozitiile pct. 151^7 paragraful 6 din prezentele norme metodologice.

————–

Pct. 151^4 din Normele metodologice de aplicare a art. 77^1, alin. (3) din Legea nr. 571/2003 a fost introdus de pct. 10 din  sectiunea B a art. I din HOTARAREA nr. 610 din 23 iunie 2005, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 575 din 4 iulie 2005.

Pct. 151^4 din Normele metodologice de aplicare a art. 77^1, alin. (3) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal a fost modificat de pct. 37 al lit. C a art. I din HOTARAREA nr. 1.861 din 21 decembrie 2006, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 1.044 din 29 decembrie 2006.

Pct. 151^4 din Normele metodologice de aplicare a art. 77^1, alin. (3) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal a fost modificat de pct. 3 al articolului unic din HOTaRaREA nr. 1.195 din 4 octombrie 2007, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 707 din 19 octombrie 2007.

 

Codul fiscal:

(4) Impozitul prevazut la alin. (1) si (3) se calculeaza la valoarea declarata de parti in actul prin care se transfera dreptul de proprietate sau dezmembramintele sale. in cazul in care valoarea declarata este inferioara valorii orientative stabilite prin expertiza intocmita de camera notarilor publici, impozitul se va calcula la nivelul valorii stabilite prin expertiza, cu exceptia tranzactiilor incheiate intre rude ori afini pana la gradul al II-lea inclusiv, precum si intre soti, caz in care impozitul se calculeaza la valoarea declarata de parti in actul prin care se transfera dreptul de proprietate.

—————

Alin. (4) al art. 77^1 din Codul fiscal a fost modificat de pct. 1 al articolului unic din LEGEA nr. 372 din 28 decembrie 2007, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 899 din 28 decembrie 2007.

 

Norme metodologice:

151^5. La transmiterea dreptului de proprietate, impozitul prevazut la art. 77^1 alin. (1) si (3) din Codul fiscal se calculeaza la valoarea declarata de parti. in cazul in care valoarea declarata de parti este mai mica decat valoarea orientativa stabilita prin expertizele intocmite de camerele notarilor publici, impozitul se va calcula la aceasta din urma valoare.

in cazul proprietatilor imobiliare transferate cu titlu de aport la capitalul social, valoarea la care se va stabili impozitul este aceea din actul prin care s-a realizat aducerea bunului imobil ca aport in natura la capitalul social, astfel:

– in cazul in care legislatia in materie impune intocmirea unei expertize de evaluare, impozitul se va stabili la valoarea din act, dar nu mai putin de valoarea rezultata din expertiza de evaluare;

– in cazul in care legislatia in materie nu impune intocmirea unei expertize de evaluare, impozitul se va stabili la valoarea din act, dar nu mai putin de valoarea stabilita in conditiile art. 77^1 alin. (4) din Codul fiscal.

La constituirea sau transmiterea dezmembramintelor dreptului de proprietate, impozitul se determina la valoarea declarata de parti, dar nu mai putin de 20% din valoarea orientativa stabilita prin expertiza intocmita de camera notarilor publici. Aceeasi valoare se va stabili si la stingerea pe cale conventionala sau prin consimtamantul titularului a acestor dezmembraminte.

La transmiterea nudei proprietati, impozitul se determina la valoarea declarata de parti, dar nu mai putin de 80% din valoarea orientativa stabilita prin expertizele camerei notarilor publici.

Pentru constructiile neterminate, la instrainarea acestora, valoarea se va stabili pe baza unui raport de expertiza, care va cuprinde valoarea constructiei neterminate la care se adauga valoarea terenului aferent declarata de parti, dar nu mai putin decat valoarea stabilita pentru teren prin expertizele camerei notarilor publici. Raportul de expertiza va fi intocmit pe cheltuiala contribuabilului de un expert autorizat in conditiile legii.

La schimb imobiliar, impozitul se calculeaza la valoarea fiecareia din proprietatile imobiliare transmise.

in cazul schimbului unui bun imobil, proprietate imobiliara, cu un bun mobil, impozitul se calculeaza la valoarea bunului imobil, calitatea de contribuabil fiind a persoanei fizice care transmite proprietatea imobiliara.

————–

Pct. 151^5 din Normele metodologice de aplicare a art. 77^1, alin. (4) din Legea nr. 571/2003 a fost introdus de pct. 10 din sectiunea B a art. I din HOTARAREA nr. 610 din 23 iunie 2005, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 575 din 4 iulie 2005.

Pct. 151^5 din Normele metodologice de aplicare a art. 77^1, alin. (4) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal a fost modificat de pct. 38 al lit. C a art. I din HOTARAREA nr. 1.861 din 21 decembrie 2006, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 1.044 din 29 decembrie 2006.

Pct. 151^5 din Normele metodologice de aplicare a art. 77^1, alin. (4) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal a fost modificat de pct. 4 al articolului unic din HOTaRaREA nr. 1.195 din 4 octombrie 2007, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 707 din 19 octombrie 2007.

 

Codul fiscal:

(5) Camerele notarilor publici vor actualiza cel putin o data pe an expertizele privind valoarea de circulatie a bunurilor imobile, care vor fi comunicate la directiile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice.

————

Alin. (5) al art. 77^1 a fost modificat de pct. 65 al art. I din ORDONANtA DE URGENta nr. 109 din 7 octombrie 2009, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 689 din 13 octombrie 2009.

 

Norme metodologice:

151^6. Expertizele privind valoarea de circulatie a proprietatilor imobiliare vor fi comunicate directiilor teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice, pentru a fi utilizate incepand cu data de intai a lunii urmatoare primirii acestora.

————–

Pct. 151^6 din Normele metodologice de aplicare a art. 77^1, alin. (5) din Legea nr. 571/2003 a fost introdus de pct. 10 din sectiunea B a art. I din HOTARAREA nr. 610 din 23 iunie 2005, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 575 din 4 iulie 2005.

Pct. 151^6 din Normele metodologice de aplicare a art. 77^1, alin. (5) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal a fost modificat de pct. 39 al lit. C a art. I din HOTARAREA nr. 1.861 din 21 decembrie 2006, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 1.044 din 29 decembrie 2006.

Pct. 151^6 din Normele metodologice de aplicare a art. 77^1, alin. (5) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal a fost modificat de pct. 5 al articolului unic din HOTaRaREA nr. 1.195 din 4 octombrie 2007, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 707 din 19 octombrie 2007.

Pct. 151^6 din Normele metodologice de aplicare a art. 77^1 alin. (5) din Legea nr. 571/2003 a fost modificat de pct. 27 al lit. C a art. I din HOTaRaREA nr. 1.620 din 29 decembrie 2009, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 927 din 31 decembrie 2009.

 

Codul fiscal:

(6) Impozitul prevazut la alin. (1) si (3) se va calcula si se va incasa de notarul public inainte de autentificarea actului sau, dupa caz, intocmirea incheierii de finalizare a succesiunii. Impozitul calculat si incasat se vireaza pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare celei in care a fost retinut. in cazul in care transferul dreptului de proprietate sau al dezmembramintelor acestuia, pentru situatiile prevazute la alin. (1) si (3), se realizeaza prin hotarare judecatoreasca sau prin alta procedura, impozitul prevazut la alin. (1) si (3) se calculeaza si se incaseaza de catre organul fiscal competent. Instantele judecatoresti care pronunta hotarari judecatoresti definitive si irevocabile comunica organului fiscal competent hotararea si documentatia aferenta in termen de 30 de zile de la data ramanerii definitive si irevocabile a hotararii. Pentru alte proceduri decat cea notariala sau judecatoreasca contribuabilul are obligatia de a declara venitul obtinut in maximum 10 zile de la data transferului, la organul fiscal competent, in vederea calcularii impozitului. Pentru inscrierea drepturilor dobandite in baza actelor autentificate de notarii publici ori a certificatelor de mostenitor sau, dupa caz, a hotararilor judecatoresti si a altor documente in celelalte cazuri, registratorii de la birourile de carte funciara vor verifica indeplinirea obligatiei de plata a impozitului prevazut la alin. (1) si (3) si, in cazul in care nu se va face dovada achitarii acestui impozit, vor respinge cererea de inscriere pana la plata impozitului.

————-

Alin. (6) al art. 77^1 a fost modificat de pct. 28 al art. I din ORDONANtA DE URGENta nr. 106 din 4 octombrie 2007, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 703 din 18 octombrie 2007.

 

Norme metodologice:

151^7. Impozitul se va calcula si se va incasa de catre notarul public, pe chitanta sau bon fiscal, anterior autentificarii actului sau semnarii incheierii de finalizare a procedurii succesorale.

Impozitul poate fi platit de catre contribuabil fie in numerar, la sediul biroului notarului public, fie prin virament bancar, intr-un cont al biroului notarial. in cazul platii impozitului prin virament bancar, dovada achitarii se face cu ordinul de plata.

Documentul de plata a impozitului de catre contribuabil se va mentiona in incheierea de autentificare, respectiv in incheierea de finalizare a procedurii succesorale si in certificatul de mostenitor.

Modelul chitantelor ce vor fi utilizate de catre notarii publici la incasarea impozitului se va stabili si se va tipari de Uniunea Nationala a Notarilor Publici din Romania.

in indeplinirea obligatiei ce le revine, registratorii de carte funciara vor verifica daca in cuprinsul actului notarial sunt mentionate documentele de plata a impozitului, prevazute la paragrafele 1-3.

Instantele judecatoresti care pronunta hotarari judecatoresti definitive si irevocabile in cauze referitoare la transferul dreptului de proprietate sau al dezmembramintelor acestuia vor comunica organului fiscal din raza de competenta teritoriala a instantei de fond hotararea si documentatia aferenta in termen de 30 de zile de la data ramanerii definitive si irevocabile a hotararii. in situatia in care instantele judecatoresti nu transmit in termenul legal documentatia prevazuta de lege, organul fiscal poate stabili impozitul datorat, la solicitarea contribuabilului, pe baza documentatiei prezentate de acesta. in situatia in care la primirea documentatiei transmise de instantele judecatoresti constata diferente care conduc la modificarea bazei de impunere, organul fiscal emite o decizie de impunere, conform procedurii legale.

Baza de calcul a impozitului datorat este cea stabilita potrivit hotararii judecatoresti sau documentatiei aferente hotararii, in situatia in care acestea includ valoarea imobilului stabilita de un expert autorizat in conditiile legii, respectiv expertiza privind stabilirea valorii de circulatie a imobilului.

in cazul in care in hotararea judecatoreasca nu este precizata valoarea imobilului stabilita de un expert autorizat in conditiile legii sau in documentatia aferenta hotararii nu este cuprinsa expertiza privind stabilirea valorii de circulatie a imobilului, baza de calcul a impozitului se va stabili in conditiile pct. 151^6 din prezentele norme metodologice.

in cazul transferurilor prin alte modalitati decat procedura notariala sau judecatoreasca, contribuabilul are sarcina declararii venitului la organul fiscal competent, in termen de 10 de zile, inclusiv, de la data transferului, in vederea stabilirii impozitului, in conditiile legii.

in cazul in care se solicita intabularea dreptului de proprietate sau a dezmembramintelor acestuia, in temeiul hotararii judecatoresti, registratorii de carte funciara vor verifica existenta deciziei de impunere emise de organul fiscal competent si dovada achitarii impozitului.

in cazul transferurilor prin executare silita, dupa expirarea termenului de 10 zile inclusiv, in care contribuabilul avea sarcina declararii venitului la organul fiscal competent, pentru transferurile prin alte modalitati decat procedura notariala sau judecatoreasca, organul de executare silita sau cumparatorul, dupa caz, trebuie sa solicite organului fiscal competent stabilirea impozitului si emiterea deciziei de impunere, conform procedurilor legale, prin depunerea documentatiei aferente transferului.

————–

Pct. 151^7 din Normele metodologice de aplicare a art. 77^1, alin. (6) din Legea nr. 571/2003 a fost introdus de pct. 10 din sectiunea B a art. I din HOTARAREA nr. 610 din 23 iunie 2005, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 575 din 4 iulie 2005.

Pct. 151^7 din Normele metodologice de aplicare a art. 77^1, alin. (6) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal a fost modificat de pct. 40 al lit. C a art. I din HOTARAREA nr. 1.861 din 21 decembrie 2006, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 1.044 din 29 decembrie 2006.

Pct. 151^7 din Normele metodologice de aplicare a art. 77^1, alin. (6) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal a fost modificat de pct. 6 al articolului unic din HOTaRaREA nr. 1.195 din 4 octombrie 2007, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 707 din 19 octombrie 2007.

Paragraful 9 de la pct. 151^7 din Normele metodologice de aplicare a art. 77^1, alin. (6) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal a fost modificat de pct. 7 al lit. C a art. I din HOTaRaREA nr. 1.579 din 19 decembrie 2007, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 894 din 28 decembrie 2007.

Ultimul paragraf de la pct. 151^7 din Normele metodologice de aplicare a art. 77^1 alin. (6) din Legea nr. 571/2003 a fost introdus de pct. 28 al lit. C a art. I din HOTaRaREA nr. 1.620 din 29 decembrie 2009, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 927 din 31 decembrie 2009.

 

Codul fiscal:

Stabilirea si plata impozitului pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare

Art. 77^2. – (1) Impozitul se calculeaza prin aplicarea cotei de 10% asupra venitului impozabil determinat potrivit art. 77^1.

(2) Notarii publici care autentifica actele intre vii translative ale dreptului de proprietate au obligatia de a calcula, de a incasa si de a vira impozitul la bugetul de stat pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare celei in care a fost autentificat actul.

————-

Art. 77^2 este reprodus astfel cum a fost modificat de pct. 56 al art. I din LEGEA nr. 343 din 17 iulie 2006, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 662 din 1 august 2006:

 

„Rectificarea impozitului

ART. 77^2

In cazul in care, dupa autentificarea actului sau intocmirea incheierii de finalizare in procedura succesorala de catre notarul public, se constata erori sau omisiuni in calcularea si incasarea impozitului prevazut la art. 77^1 alin. (1) si (3), notarul public va comunica organului fiscal competent aceasta situatie, cu motivarea cauzelor care au determinat eroarea sau omisiunea. Organele fiscale competente vor emite decizii de impunere pentru contribuabilii desemnati la art. 77^1 alin. (1) si (3), in vederea incasarii impozitului. Raspunderea notarului public pentru neincasarea sau calcularea eronata a impozitului prevazut la art. 77^1 alin. (1) si (3) este angajata numai in cazul in care se dovedeste ca neincasarea integrala sau partiala este imputabila notarului public care, cu intentie, nu si-a indeplinit aceasta obligatie.”

 

Norme metodologice:

151^8. Abrogat.

151^9. Abrogat.

————–

Pct. 151^8 si 151^9 din Normele metodologice de aplicare a art. 77^2, alin. (1) si (2) din Legea nr. 571/2003 au fost introduse de pct. 10 din sectiunea B a art. I din HOTARAREA nr. 610 din 23 iunie 2005, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 575 din 4 iulie 2005.

Pct. 151^8 si 151^9 din Normele metodologice de aplicare a art. 77^2 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal au fost abrogate de pct. 41 al lit. C a art. I din HOTARAREA nr. 1.861 din 21 decembrie 2006, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 1.044 din 29 decembrie 2006.

 

Norme metodologice:

151^10. Abrogat.

————–

Pct. 151^10 din Normele metodologice de aplicare a art. 77^2, alin. (3) din Legea nr. 571/2003 a fost introdus de pct. 10 din sectiunea B a art. I din HOTARAREA nr. 610 din 23 iunie 2005, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 575 din 4 iulie 2005.

Pct. 151^10 din Normele metodologice de aplicare a art. 77^2 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal a fost abrogat de pct. 41 al lit. C a art. I din HOTARAREA nr. 1.861 din 21 decembrie 2006, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 1.044 din 29 decembrie 2006.

 

Codul fiscal:

Obligatiile declarative ale notarilor publici cu privire la transferul proprietatilor imobiliare

ART. 77^3

Notarii publici au obligatia sa depuna semestrial la organul fiscal teritorial o declaratie informativa privind transferurile de proprietati imobiliare, cuprinzand urmatoarele elemente pentru fiecare tranzactie:

 1. a) partile contractante;
 2. b) valoarea inscrisa in documentul de transfer;
 3. c) impozitul pe venitul din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal;
 4. d) taxele notariale aferente transferului.

————

Art. 77^3 a fost introdus de pct. 25 al art. I din LEGEA nr. 163 din 1 iunie 2005, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 466 din 1 iunie 2005.

 

Norme metodologice:

151^11. Abrogat.

————–

Pct. 151^11 din Normele metodologice de aplicare a art. 77^3 din Legea nr. 571/2003 a fost introdus de pct. 10 din sectiunea B a art. I din HOTARAREA nr. 610 din 23 iunie 2005, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 575 din 4 iulie 2005.

Pct. 151^11 din Normele metodologice de aplicare a art. 77^3 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal a fost abrogat de pct. 41 al lit. C a art. I din HOTARAREA nr. 1.861 din 21 decembrie 2006, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 1.044 din 29 decembrie 2006.

 

Codul fiscal:

CAPITOLUL IX

Venituri din alte surse

Definirea veniturilor din alte surse

Art. 78. – (1) in aceasta categorie se includ, insa nu sunt limitate, urmatoarele venituri:

 1. a) prime de asigurari suportate de o persoana fizica independenta sau de orice alta entitate, in cadrul unei activitati pentru o persoana fizica in legatura cu care suportatorul nu are o relatie generatoare de venituri din salarii, potrivit cap. III din prezentul titlu;
 2. b) castiguri primite de la societatile de asigurari, ca urmare a contractului de asigurare incheiat intre parti cu ocazia tragerilor de amortizare;
 3. c) venituri, sub forma diferentelor de pret pentru anumite bunuri, servicii si alte drepturi, primite de persoanele fizice pensionari, fosti salariati, potrivit clauzelor contractului de munca sau in baza unor legi speciale;

————

Lit. c) a alin. (1) al art. 78 a fost modificata de pct. 66 al art. I din ORDONANtA DE URGENta nr. 109 din 7 octombrie 2009, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 689 din 13 octombrie 2009.

 

 1. d) venituri primite de persoanele fizice reprezentand onorarii din activitatea de arbitraj comercial;
 2. e) venituri primite de persoanele fizice din activitatile mentionate la art. 52 alin. (1) lit. a)-e), in cazul in care contribuabilul a exercitat optiunea de impozitare a acestor venituri potrivit prevederilor art. 79. Optiunea de impunere a venitului brut se exercita in scris, in momentul incheierii fiecarui raport juridic/contract si este aplicabila veniturilor realizate ca urmare a activitatii desfasurate pe baza acestuia.

————

Lit. e) a alin. (1) al art. 78 a fost modificata de pct. 66 al art. I din ORDONANtA DE URGENta nr. 109 din 7 octombrie 2009, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 689 din 13 octombrie 2009.

 

(2) Venituri din alte surse sunt orice venituri identificate ca fiind impozabile, care nu se incadreaza in categoriile prevazute la art. 41 lit. a)-h), altele decat veniturile neimpozabile in conformitate cu prezentul titlu, precum si cele enumerate prin normele metodologice elaborate in aplicarea prezentului articol.

————

Art. 78 este reprodus astfel cum a fost modificat de pct. 2 al art. I din ORDONANTA DE URGENTA nr. 138 din 29 decembrie 2004, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 1.281 din 30 decembrie 2004.

Litera e) a alin. (1) al art. 78 a fost introdusa de pct. 57 al art. I din LEGEA nr. 343 din 17 iulie 2006, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 662 din 1 august 2006.

Alin. (2) al art. 78 a fost modificat de pct. 29 al art. I din ORDONANtA DE URGENta nr. 106 din 4 octombrie 2007, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 703 din 18 octombrie 2007.

 

Norme metodologice:

 1. In aplicarea art. 78 alin. (2) din Codul fiscal, in aceasta categorie se includ, de exemplu, urmatoarele venituri realizate de persoanele fizice:

– remuneratiile pentru munca prestata in interesul unitatilor apartinand Directiei Generale a Penitenciarelor, precum si in atelierele locurilor de detinere, acordate, potrivit legii, condamnatilor care executa pedepse privative de libertate;

– veniturile primite de studenti sub forma indemnizatiilor pentru participarea la sedintele senatului universitar;

– veniturile obtinute de persoanele fizice din valorificarea prin centrele de colectare a deseurilor de metal, hartie, sticla si altele asemenea si care nu provin din gospodaria proprie;

– sumele platite de catre organizatori persoanelor care insotesc elevii la concursuri si alte manifestari scolare;

– indemnizatiile acordate membrilor birourilor electorale, statisticienilor, informaticienilor si personalului tehnic auxiliar pentru executarea atributiilor privind desfasurarea alegerilor prezidentiale, parlamentare si locale;

– veniturile obtinute de persoanele care fac figuratie la realizarea de filme, spectacole, emisiuni televizate si altele asemenea.

– tichetele cadou acordate persoanelor fizice in afara unei relatii generatoare de venituri din salarii;

– venituri, altele decat cele de la art. 42 lit. k) distribuite de persoanele juridice constituite in conform legislatiei privind reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole si celor forestiere solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 si ale Legii nr. 169/1997, cu modificarile si completarile ulterioare.

– venituri sub forma anumitor bunuri, servicii si alte drepturi, primite de persoanele fizice pensionari, fosti salariati, si membrii de familie ai acestora, potrivit clauzelor contractului de munca sau in baza unor legi speciale;

– venituri realizate de persoana fizica ca urmare a contractului de administrare/prestari de servicii silvice incheiat potrivit Legii nr. 46/2008 privind Codul silvic, cu modificarile si completarile ulterioare.

————–

Pct. 152 din Normele metodologice de aplicare a art. 78 din Legea nr. 571/2003 este reprodus in forma prevazuta de sectiunea B a art. I din HOTARAREA nr. 84 din 3 februarie 2005, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 147 din 18 februarie 2005.

Liniutele a-7-a si a-8-a de la pct. 152 din Normele metodologice de aplicare a art. 78 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal au fost introduse de pct. 42 al lit. C a art. I din HOTARAREA nr. 1.861 din 21 decembrie 2006, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 1.044 din 29 decembrie 2006.

Ultimele doua liniute de la pct. 152 din Normele metodologice de aplicare a art. 78 din Legea nr. 571/2003 au fost introduse de pct. 29 al lit. C a art. I din HOTaRaREA nr. 1.620 din 29 decembrie 2009, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 927 din 31 decembrie 2009.

 

Codul fiscal:

CAPITOLUL X

Venitul net anual impozabil

 

Stabilirea venitului net anual impozabil

Art. 80. – (1) Venitul net anual impozabil se stabileste de catre contribuabil pe fiecare sursa din categoriile de venituri mentionate la art. 41 lit. a), c) si f) prin deducerea din venitul net anual a pierderilor fiscale reportate si se inscrie in declaratia de impunere.

————

Alin. (1) al art. 80 a fost modificat de pct. 67 al art. I din ORDONANtA DE URGENta nr. 109 din 7 octombrie 2009, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 689 din 13 octombrie 2009.

 

(2) Veniturile din categoriile prevazute la art. 41 lit. a), c) si f), ce se realizeaza intr-o fractiune de an sau in perioade diferite ce reprezinta fractiuni ale aceluiasi an, se considera venit anual.

 

Norme metodologice:

 1. Venitul net anual se determina de catre contribuabil, pe fiecare sursa, din urmatoarele categorii:
 2. a) venituri din activitati independente;
 3. b) venituri din cedarea folosintei bunurilor;
 4. c) venituri din activitati agricole.

————–

Pct. 153 din Normele metodologice de aplicare a art. 80 alin. (1) si (2) din Legea nr. 571/2003 a fost modificat de pct. 30 al lit. C a art. I din HOTaRaREA nr. 1.620 din 29 decembrie 2009, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 927 din 31 decembrie 2009.

 

 1. Venitul impozabil ce se realizeaza intr-o fractiune de an sau in perioade diferite, ce reprezinta fractiuni ale aceluiasi an, se considera venit anual impozabil.
 2. Impozitul pe venitul anual impozabil se calculeaza pentru veniturile din Romania si/sau din strainatate.
 3. Pentru determinarea venitului net anual impozabil se procedeaza astfel:
 4. a) se determina venitul net anual/pierderea fiscala anuala pentru activitatea desfasurata in cadrul fiecarei surse din categoriile de venit mentionate la pct. 153, potrivit regulilor proprii. Pentru persoanele fizice asociate venitul net/pierderea anuala luat/luata in calcul la determinarea venitului net anual impozabil este venitul net/pierderea distribuit/distribuita;
 5. b) venitul net anual impozabil se determina pe fiecare sursa de venit prin deducerea din venitul net anual a pierderilor fiscale din aceeasi sursa admise la report pentru anul fiscal de impunere.

Daca pierderile fiscale reportate aferente unei surse sunt mai mari decat venitul net anual al sursei respective, rezultatul reprezinta pierdere de reportat.

 1. Rezultatul negativ dintre venitul brut si cheltuielile aferente deductibile, inregistrate pentru fiecare sursa de venit din categoriile de venituri, reprezinta pierdere fiscala pentru acea sursa de venit.

————–

Punctele 153-157 din Normele metodologice de aplicare a art. 80, alin. (1) si (2) din Legea nr. 571/2003 sunt reproduse in forma prevazuta de sectiunea B a art. I din HOTARAREA nr. 84 din 3 februarie 2005, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 147 din 18 februarie 2005.

 

Codul fiscal:

(3) Pierderea fiscala anuala inregistrata pe fiecare sursa din activitati independente, cedarea folosintei bunurilor si din activitati agricole se reporteaza si se completeaza cu venituri obtinute din aceeasi sursa de venit din urmatorii 5 ani fiscali.

————–

Alin. (3) al art. 80 a fost modificat de pct. 26 al art. I din LEGEA nr. 163 din 1 iunie 2005, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 466 din 1 iunie 2005.

 

(3^1) Pierderile provenind din strainatate se reporteaza si se compenseaza cu veniturile de aceeasi natura si sursa, realizate in strainatate, pe fiecare tara, inregistrate in urmatorii 5 ani fiscali.

————–

Alin. (3^1) al art. 80 a fost introdus de pct. 27 al art. I din LEGEA nr. 163 din 1 iunie 2005, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 466 din 1 iunie 2005.

 

Norme metodologice:

 1. Abrogat.

————–

Pct. 158 din Normele metodologice de aplicare a art. 80, alin. (3) din Legea nr. 571/2003 este reprodus in forma prevazuta de sectiunea B a art. I din HOTARAREA nr. 84 din 3 februarie 2005, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 147 din 18 februarie 2005.

Pct. 158 din Normele metodologice de aplicare a art. 80 alin. (1) si (2) din Legea nr. 571/2003 a fost abrogat de pct. 31 al lit. C a art. I din HOTaRaREA nr. 1.620 din 29 decembrie 2009, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 927 din 31 decembrie 2009.

 

Codul fiscal:

(4) Regulile de reportare a pierderilor sunt urmatoarele:

 1. a) reportul se efectueaza crononologic, in functie de vechimea pierderii, in urmatorii 5 ani consecutivi;
 2. b) dreptul la report este personal si netransmisibil;
 3. c) pierderea reportata, necompensata dupa expirarea perioadei prevazute la lit. a), reprezinta pierdere definitiva a contribuabilului.

 

Norme metodologice:

 1. Daca in urma compensarii admise pentru anul fiscal ramane o pierdere necompensata, aceasta reprezinta pierdere fiscala reportata pe anii urmatori pana la al cincilea an inclusiv.
 2. Regulile de compensare si reportare a pierderilor sunt urmatoarele:
 3. a) reportarea pierderilor se va face an dupa an, pe sursa respectiva, incepand cu pierderea cea mai veche;
 4. b) dreptul la reportul pierderii este personal si supus identitatii contribuabilului; nu poate fi transmis mostenitorilor sau oricarei alte persoane, in scopul reducerii sarcinii fiscale ce revine acesteia, si reprezinta pierdere definitiva a contribuabilului decedat.

————–

Punctele 159-160 din Normele metodologice de aplicare a art. 80, alin. (4) din Legea nr. 571/2003 sunt reproduse in forma prevazuta de sectiunea B a art. I din HOTARAREA nr. 84 din 3 februarie 2005, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 147 din 18 februarie 2005.

 

Codul fiscal:

Declaratii de venit estimat

Art. 81

(1) Contribuabilii, precum si asociatiile fara personalitate juridica, care incep o activitate in cursul anului fiscal sunt obligati sa depuna la organul fiscal competent o declaratie referitoare la veniturile si cheltuielile estimate a se realiza pentru anul fiscal, in termen de 15 zile de la data producerii evenimentului. Fac exceptie de la prevederile prezentului alineat contribuabilii care realizeaza venituri pentru care impozitul se percepe prin retinere la sursa.

(2) Contribuabilii care obtin venituri din cedarea folosintei bunurilor din patrimoniul personal au obligatia sa depuna o declaratie privind venitul estimat, in termen de 15 zile de la incheierea contractului intre parti. Declaratia privind venitul estimat se depune o data cu inregistrarea la organul fiscal a contractului incheiat intre parti.

(3) Contribuabilii care in anul anterior au realizat pierderi si cei care au realizat venituri pe perioade mai mici decat anul fiscal, precum si cei care, din motive obiective, estimeaza ca vor realiza venituri care difera cu cel putin 20% fata de anul fiscal anterior depun, odata cu declaratia de impunere, si declaratia estimativa de venit.

(4) Contribuabilii care determina venitul net pe baza de norme de venit, precum si cei pentru care cheltuielile se determina in sistem forfetar si au optat pentru determinarea venitului net in sistem real depun, o data cu cererea de optiuni, si declaratia de venit estimat.

————

Art. 81 este reprodus astfel cum a fost modificat de pct. 2 al art. I din ORDONANTA DE URGENTA nr. 138 din 29 decembrie 2004, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 1.281 din 30 decembrie 2004.

Alin. (3) al art. 81 a fost modificat de pct. 58 al art. I din LEGEA nr. 343 din 17 iulie 2006, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 662 din 1 august 2006.

Alin. (3) al art. 81 a fost modificat de pct. 68 al art. I din ORDONANtA DE URGENta nr. 109 din 7 octombrie 2009, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 689 din 13 octombrie 2009.

 

Norme metodologice:

 1. Contribuabilii care incep o activitate independenta au obligatia declararii veniturilor si cheltuielilor estimate a se realiza in anul de impunere, pe fiecare sursa si categorie de venit. Declararea veniturilor si a cheltuielilor estimate se face prin depunerea declaratiilor privind venitul estimat, pe fiecare sursa si categorie de venit, la organul fiscal competent, in termen de 15 zile de la data producerii evenimentului.

Obligatia depunerii declaratiilor privind venitul estimat revine atat contribuabililor care determina venitul net in sistem real si desfasoara activitatea in mod individual sau intr-o forma de asociere care nu da nastere unei persoane juridice, cat si contribuabililor pentru care venitul net se determina pe baza de norme de venit.

Nu depun declaratii privind venitul estimat contribuabilii care desfasoara activitati independente pentru care platile anticipate se realizeaza prin retinere la sursa de catre platitorul de venit.

In cazul in care contribuabilul obtine venituri intr-o forma de asociere, fiecare asociat va declara veniturile estimate rezultate din distribuirea venitului net estimat al asocierii fara personalitate juridica.

 1. Asocierile fara personalitate juridica ce incep o activitate independenta au obligatia sa depuna o declaratie privind venitul estimat la organul fiscal in a carui raza teritoriala isi are sediul asociatia, in termen de 15 zile de la incheierea contractului de asociere, o data cu inregistrarea acestuia la organul fiscal.
 2. Contribuabilii care obtin venituri din cedarea folosintei bunurilor din patrimoniul personal au obligatia depunerii la organul fiscal competent a declaratiei privind venitul estimat pe fiecare sursa de realizare a venitului, o data cu inregistrarea contractului de cedare a folosintei bunurilor, in termen de 15 zile de la incheierea acestuia.

Nu depun declaratie privind venitul estimat contribuabilii care realizeaza venituri din arenda.

 1. Contribuabilii care realizeaza venituri din activitati independente si din activitati agricole, impusi pe baza de norme de venit, si care solicita trecerea pentru anul fiscal urmator la impunerea in sistem real vor depune declaratia privind venitul estimat pana la data de 31 ianuarie, o data cu cererea de optiune.

Contribuabilii care incep o activitate impusa pe baza de norme de venit si opteaza pentru determinarea venitului net in sistem real vor depune declaratiile privind venitul estimat, in termen de 15 zile de la producerea evenimentului, o data cu cererea de optiune.

 1. Organul fiscal competent este definit potrivit legislatiei in materie.

————–

Pct. 165 din Normele metodologice de aplicare a art. 81 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal a fost modificat de pct. 43 al lit. C a art. I din HOTARAREA nr. 1.861 din 21 decembrie 2006, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 1.044 din 29 decembrie 2006.

 

 1. In sensul art. 81 alin. (3) din Codul fiscal, prin motive obiective care conduc la depunerea unei noi declaratii de venit estimat in vederea recalcularii nivelului platilor anticipate se intelege: intreruperi temporare de activitate in cursul anului din cauza unor motive medicale, justificate cu documente, situatii de forta majora, alte cauze care genereaza modificarea veniturilor.

————–

Punctele 161-166 din Normele metodologice de aplicare a art. 81 din Legea nr. 571/2003 sunt reproduse in forma prevazuta de sectiunea B a art. I din HOTARAREA nr. 84 din 3 februarie 2005, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 147 din 18 februarie 2005.

 

Codul fiscal:

Stabilirea platilor anticipate de impozit

Art. 82. – (1) Contribuabilii care realizeaza venituri din activitati independente, din cedarea folosintei bunurilor, cu exceptia veniturilor din arendare, precum si venituri din activitati agricole sunt obligati sa efectueze in cursul anului plati anticipate cu titlu de impozit, exceptandu-se cazul veniturilor pentru care platile anticipate se stabilesc prin retinere la sursa.

(2) Platile anticipate se stabilesc de organul fiscal competent pe fiecare sursa de venit, luandu-se ca baza de calcul venitul anual estimat sau venitul net realizat in anul precedent, dupa caz, prin emiterea unei decizii care se comunica contribuabililor, potrivit legii. in cazul impunerilor efectuate dupa expirarea termenelor de plata prevazute la alin. (3), contribuabilii au obligatia efectuarii platilor anticipate la nivelul sumei datorate pentru ultimul termen de plata al anului precedent. Diferenta dintre impozitul anual calculat asupra venitului net realizat in anul precedent si suma reprezentand plati anticipate datorate de contribuabil la nivelul trimestrului IV din anul anterior se repartizeaza pe termenele de plata urmatoare din cadrul anului fiscal. Pentru declaratiile de venit estimativ depuse in luna decembrie nu se mai stabilesc plati anticipate, venitul net aferent perioadei pana la sfarsitul anului urmand sa fie supus impozitarii, pe baza declaratiei de impunere. Platile anticipate pentru veniturile din cedarea folosintei bunurilor, cu exceptia veniturilor din arenda, se stabilesc de organul fiscal astfel:

 1. a) pe baza contractului incheiat intre parti; sau
 2. b) pe baza veniturilor determinate potrivit datelor din contabilitatea in partida simpla, potrivit optiunii. in cazul in care, potrivit clauzelor contractuale, venitul din cedarea folosintei bunurilor reprezinta echivalentul in lei al unei sume in valuta, determinarea venitului anual estimat se efectueaza pe baza cursului de schimb al pietei valutare, comunicat de Banca Nationala a Romaniei, din ziua precedenta celei in care se efectueaza impunerea.

————

Alin. (2) al art. 82 a fost modificat de pct. 69 al art. I din ORDONANtA DE URGENta nr. 109 din 7 octombrie 2009, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 689 din 13 octombrie 2009.

 

(3) Platile anticipate se efectueaza in 4 rate egale, pana la data de 15 inclusiv a ultimei luni din fiecare trimestru. Fac exceptie veniturile din arendare, pentru care contribuabilul stabileste impozitul, pe baza declaratiei de impunere. Contribuabilii care determina venitul net din activitati agricole, potrivit art. 72 si 73, datoreaza plati anticipate catre bugetul de stat pentru impozitul aferent acestui venit, in doua rate egale, astfel: 50% din impozit pana la data de 1 septembrie inclusiv si 50% din impozit pana la data de 15 noiembrie inclusiv.

————

Alin. (3) al art. 82 a fost modificat de pct. 69 al art. I din ORDONANtA DE URGENta nr. 109 din 7 octombrie 2009, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 689 din 13 octombrie 2009.

 

(4) Termenele si procedura de emitere a deciziilor de plati anticipate vor fi stabilite prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala.

————

Alin. (4) al art. 82 a fost modificat de pct. 69 al art. I din ORDONANtA DE URGENta nr. 109 din 7 octombrie 2009, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 689 din 13 octombrie 2009.

 

(5) Pentru stabilirea platilor anticipate, organul fiscal va lua ca baza de calcul venitul anual estimat, in toate situatiile in care a fost depusa o declaratie privind venitul estimat pentru anul curent, sau venitul net din declaratia de impunere pentru anul fiscal precedent, dupa caz. La stabilirea platilor anticipate se utilizeaza cota de impozit de 16% prevazuta la art. 43 alin. (1).

————

Alin. (5) al art. 82 a fost modificat de pct. 69 al art. I din ORDONANtA DE URGENta nr. 109 din 7 octombrie 2009, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 689 din 13 octombrie 2009.

 

(6) Platile anticipate stabilite pe baza contractelor incheiate intre parti in care chiria este exprimata in lei, potrivit prevederilor art. 63 alin. (2), precum si pentru veniturile din activitati independente si agricole, impuse pe baza normelor de venit, reprezinta impozit final.

————

Alin. (6) al art. 82 a fost introdus de pct. 70 al art. I din ORDONANtA DE URGENta nr. 109 din 7 octombrie 2009, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 689 din 13 octombrie 2009.

 

(7) in situatia rezilierii, in cursul anului fiscal, a contractelor incheiate intre parti in care chiria este exprimata in lei, platile anticipate stabilite potrivit prevederilor art. 63 alin. (2) vor fi recalculate de organul fiscal competent la cererea contribuabilului, pe baza de documente justificative.

————

Alin. (7) al art. 82 a fost introdus de pct. 30 al art. I din ORDONANtA DE URGENta nr. 58 din 26 iunie 2010, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 431 din 28 iunie 2010.

 

Norme metodologice:

 1. Platile anticipate se stabilesc de catre organul fiscal competent definit potrivit legislatiei in materie.

Plata sumelor astfel stabilite se efectueaza la organul fiscal care a facut stabilirea lor.

Pentru stabilirea platilor anticipate se va utiliza cota de impunere prevazuta la art. 43 alin. (1) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare.

————–

Pct. 167 din Normele metodologice de aplicare a art. 82 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal a fost modificat de pct. 44 al lit. C a art. I din HOTARAREA nr. 1.861 din 21 decembrie 2006, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 1.044 din 29 decembrie 2006.

 

 1. Sumele reprezentand plati anticipate se achita in 4 rate egale, pana la data de 15 inclusiv a ultimei luni din fiecare trimestru, respectiv 15 martie, 15 iunie, 15 septembrie si 15 decembrie, cu exceptia veniturilor din activitati agricole, pentru care sumele reprezentand plati anticipate se achita pana la 1 septembrie si 15 noiembrie. Pentru veniturile din cedarea folosintei bunurilor sub forma arendei plata impozitului se efectueaza pe baza declaratiei de impunere.

—————

Pct. 168 din Normele metodologice de aplicare a art. 82 din Legea nr. 571/2003 a fost modificat de pct. 32 al lit. C a art. I din HOTaRaREA nr. 1.620 din 29 decembrie 2009, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 927 din 31 decembrie 2009.

 

 1. In cazul contribuabililor impusi pe baza de norme de venit, stabilirea platilor anticipate se face pe baza normelor de venit aprobate pentru anul de impunere, corespunzator activitatii desfasurate.
 2. Solicitarea emiterii unei noi decizii de plata anticipata, potrivit art. 81 alin. (3) din Codul fiscal, se face prin depunerea de catre contribuabil a unei declaratii privind venitul estimat.
 3. In cazul contribuabililor care obtin venituri de aceeasi natura, pentru care platile anticipate se stabilesc atat de organul fiscal, cat si prin retinere la sursa, la stabilirea platilor anticipate de catre organul fiscal se exclud din venitul net veniturile pentru care platile anticipate se realizeaza prin retinere la sursa, proportional cu ponderea acestora in totalul veniturilor brute.

————–

Punctele 167-171 din Normele metodologice de aplicare a art. 82 din Legea nr. 571/2003 sunt reproduse in forma prevazuta de sectiunea B a art. I din HOTARAREA nr. 84 din 3 februarie 2005, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 147 din 18 februarie 2005.

 

Codul fiscal:

[…]

(7) in situatia rezilierii, in cursul anului fiscal, a contractelor incheiate intre parti in care chiria este exprimata in lei, platile anticipate stabilite potrivit prevederilor art. 63 alin. (2) vor fi recalculate de organul fiscal competent la cererea contribuabilului, pe baza de documente justificative.

 

Norme metodologice:

171^1. Contribuabilii care reziliaza contractele de inchiriere in cursul anului au obligatia sa instiinteze in scris in termen de 5 zile organul fiscal competent. in acest sens se vor anexa, in copie, documentele din care sa rezulte rezilierea contractelor de inchiriere, cum ar fi declaratia pe propria raspundere.

————–

Pct. 171^1 din Normele metodologice de aplicare a art. 82, alin. (7) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal a fost introdus de pct. 20 al lit. C a art. I din HOTaRaREA nr. 791 din 2 august 2010, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 542 din 3 august 2010.

 

Codul fiscal:

Declaratia de impunere

Art. 83. – (1) Contribuabilii care realizeaza, individual sau intr-o forma de asociere, venituri din activitati independente, venituri din cedarea folosintei bunurilor, venituri din activitati agricole, determinate in sistem real, au obligatia de a depune o declaratie de impunere la organul fiscal competent, pentru fiecare an fiscal, pana la data de 25 mai inclusiv a anului urmator celui de realizare a venitului. Declaratia de impunere se completeaza pentru fiecare sursa si categorie de venit. Pentru veniturile realizate intr-o forma de asociere, venitul declarat va fi venitul net/pierderea distribuita din asociere.

(1^1) Declaratia de impunere se completeaza si pentru contribuabilii prevazuti la art. 63 alin. (2), caz in care platile anticipate de impozit vor fi luate in calcul la stabilirea impozitului anual datorat, pentru situatiile in care intervin modificari ale clauzelor contractuale, cu exceptia art. 82 alin. (7).

(2) Declaratia de impunere se completeaza si pentru castigul net anual impozabil/pierderea neta anuala, generat/generata de:

 1. a) tranzactii cu titluri de valoare, altele decat partile sociale si valorile mobiliare, in cazul societatilor inchise;
 2. b) operatiuni de vanzare-cumparare de valuta la termen, pe baza de contract, si orice alte operatiuni de acest gen.

(2^1) Declaratia de impunere trimestriala se completeaza pentru castigul net determinat/pierderea neta determinata la sfarsitul fiecarui trimestru, generat/generata de tranzactii cu titluri de valoare, altele decat partile sociale si valorile mobiliare, in cazul societatilor inchise.

(3) Nu se depun declaratii de impunere pentru urmatoarele categorii de venituri:

 1. a) venituri nete determinate pe baza de norme de venit, cu exceptia contribuabililor care au depus declaratii de venit estimativ in luna decembrie si pentru care nu s-au stabilit plati anticipate, conform legii;
 2. b) venituri din cedarea folosintei bunurilor prevazute la art. 63 alin. (2), a caror impunere este finala;
 3. c) venituri sub forma de salarii si venituri asimilate salariilor, pentru care informatiile sunt cuprinse in fisele fiscale, care au regim de declaratii de impozite si taxe sau declaratii lunare, depuse de contribuabilii prevazuti la art. 60;
 4. d) venituri din investitii, cu exceptia celor prevazute la alin. (2), precum si venituri din premii si din jocuri de noroc, a caror impunere este finala;
 5. e) venituri din pensii;
 6. f) venituri din activitati agricole, a caror impunere este finala potrivit prevederilor art. 74 alin. (4);
 7. g) venituri din transferul proprietatilor imobiliare;
 8. h) venituri din alte surse.

 

Norme metodologice:

 1. Abrogat.
 2. Abrogat.
 3. Abrogat.
 4. Declaratiile de impunere sunt documentele prin care contribuabilii declara veniturile si cheltuielile efectiv realizate, pe fiecare categorie de venit si pe fiecare sursa, in vederea stabilirii de catre organul fiscal a platilor anticipate.

Norme metodologice:

 1. Declaratiile de impunere se depun de contribuabilii care realizeaza, individual sau dintr-o forma de asociere, venituri din activitati independente, venituri din cedarea folosintei bunurilor si venituri din activitati agricole pentru care venitul net se determina in sistem real.

Fac exceptie de la depunerea declaratiei de impunere contribuabilii prevazuti la art. 63 alin. (2) din Codul fiscal si cei care obtin venituri potrivit prevederilor art. 52 alin. (1) lit. a)-e) din Codul fiscal si care au optat pentru impunerea veniturilor potrivit prevederilor art. 78 si 79 din Codul fiscal, pentru care impozitul retinut este final.

Declaratiile de impunere se depun in intervalul 1 ianuarie – 25 mai inclusiv al anului urmator celui de realizare a venitului la organul fiscal competent, definit potrivit legislatiei in materie.

Pentru veniturile realizate dintr-o forma de asociere venitul declarat va fi venitul net/pierderea distribuit/distribuita din asociere.

 1. Contribuabilii care realizeaza venituri din strainatate impozabile in Romania au obligatia sa declare in Romania veniturile respective pana la data de 25 mai inclusiv a anului urmator celui de realizare a venitului.
 2. Contribuabilii care inceteaza sa mai aiba domiciliul fiscal in Romania vor depune la organul fiscal in a carui raza teritoriala isi au domiciliul fiscal o declaratie de impunere.

Declaratiile vor cuprinde veniturile si cheltuielile aferente anului fiscal curent, pentru perioada in care contribuabilii au avut domiciliul in Romania.

————–

Pct. 172-178 din Normele metodologice de aplicare a art. 83 din Legea nr. 571/2003 sunt reproduse in forma prevazuta de sectiunea B a art. I din HOTARAREA nr. 84 din 3 februarie 2005, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 147 din 18 februarie 2005.

Pct. 172-174 din Normele metodologice de aplicare a art. 83 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal au fost abrogate de pct. 45 al lit. C a art. I din HOTARAREA nr. 1.861 din 21 decembrie 2006, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 1.044 din 29 decembrie 2006.

Pct. 175, 176 si 178 din Normele metodologice de aplicare a art. 83 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal au fost modificate de pct. 46 al lit. C a art. I din HOTARAREA nr. 1.861 din 21 decembrie 2006, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 1.044 din 29 decembrie 2006.

Pct. 175-178 din Normele metodologice de aplicare a art. 83 din Legea nr. 571/2003 au fost modificate de pct. 33 al lit. C a art. I din HOTaRaREA nr. 1.620 din 29 decembrie 2009, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 927 din 31 decembrie 2009.

Primul paragraf al pct. 176 din Normele metodologice de aplicare a art. 83 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal a fost modificat de pct. 21 al lit. C a art. I din HOTaRaREA nr. 791 din 2 august 2010, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 542 din 3 august 2010.

 

Codul fiscal:

Stabilirea impozitului pe venitul net anual impozabil si termenul de plata

————

Titlul art. 84 a fost modificat de pct. 72 al art. I din ORDONANtA DE URGENta nr. 109 din 7 octombrie 2009, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 689 din 13 octombrie 2009.

 

Art. 84

(1) Impozitul pe venitul net anual impozabil/castigul net anual impozabil datorat este calculat de contribuabil, pe baza declaratiei de impunere, prin aplicarea cotei de 16% asupra venitului net anual impozabil/castigului net anual impozabil din anul fiscal.

————

Alin. (1) al art. 84 a fost modificat de pct. 34 al art. I din ORDONANtA DE URGENta nr. 58 din 26 iunie 2010, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 431 din 28 iunie 2010.

 

(1^1) Data de 25 mai inclusiv a fiecarui an fiscal se constituie atat termen de declarare, cat si termen de plata a impozitului pe venit.

(2) Contribuabilii pot dispune asupra destinatiei unei sume, reprezentand pana la 2% din impozitul datorat pe venitul net anual impozabil, castigul net anual impozabil din transferul titlurilor de valoare, altele decat partile sociale si valorile mobiliare, in cazul societatilor inchise, castigul net anual din operatiuni de vanzare-cumparare de valuta la termen, pe baza de contract, si orice alte operatiuni de acest gen, pentru sustinerea entitatilor nonprofit care se infiinteaza si functioneaza in conditiile legii, unitatilor de cult, precum si pentru acordarea de burse private, conform legii.

————

Alin. (2) al art. 84 a fost modificat de pct. 34 al art. I din ORDONANtA DE URGENta nr. 58 din 26 iunie 2010, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 431 din 28 iunie 2010.

 

(3) Organul fiscal competent are obligatia calcularii, retinerii si virarii sumei reprezentand pana la 2% din impozitul datorat pe:

 1. a) venitul net anual impozabil;
 2. b) castigul net anual impozabil din transferul titlurilor de valoare, altele decat partile sociale si valorile mobiliare, in cazul societatilor inchise;
 3. c) castigul net anual din operatiuni de vanzare-cumparare de valuta la termen, pe baza de contract, si orice alte operatiuni de acest gen.

————

Alin. (3) al art. 84 a fost modificat de pct. 34 al art. I din ORDONANtA DE URGENta nr. 58 din 26 iunie 2010, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 431 din 28 iunie 2010.

 

(4) Procedura de aplicare a prevederilor alin. (1), (2) si (3) se stabileste prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

(5) Abrogat.

(6) Abrogat.

————

Art. 84 este reprodus astfel cum a fost modificat de pct. 2 al art. I din ORDONANTA DE URGENTA nr. 138 din 29 decembrie 2004, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 1.281 din 30 decembrie 2004.

Alin. (2) al art. 84 a fost modificat de pct. 31 al art. I din LEGEA nr. 163 din 1 iunie 2005, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 466 din 1 iunie 2005.

Alin. (1), (2) si (3) ale art. 84 au fost modificate de pct. 61 al art. I din LEGEA nr. 343 din 17 iulie 2006, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 662 din 1 august 2006.

Alin. (1) al art. 84 a fost modificat de pct. 73 al art. I din ORDONANtA DE URGENta nr. 109 din 7 octombrie 2009, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 689 din 13 octombrie 2009.

Alin. (4) al art. 84 a fost modificat de pct. 73 al art. I din ORDONANtA DE URGENta nr. 109 din 7 octombrie 2009, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 689 din 13 octombrie 2009.

Alin. (1^1) al art. 84 a fost introdus de pct. 74 al art. I din ORDONANtA DE URGENta nr. 109 din 7 octombrie 2009, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 689 din 13 octombrie 2009.

Alin. (5) si (6) al art. 84 au fost abrogate de pct. 75 al art. I din ORDONANtA DE URGENta nr. 109 din 7 octombrie 2009, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 689 din 13 octombrie 2009.

 

Norme metodologice:

 1. Abrogat.
 2. Abrogat.
 3. Abrogat.

181^1. Sfera de cuprindere a entitatilor nonprofit este cea prevazuta la punctual 117^1 dat in aplicarea art. 57 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare.

181^2. Contribuabilii, pe baza declaratiei de impunere depuse in conformitate cu prevederile art. 83 din Codul fiscal, au obligatia calcularii impozitului datorat pe venitul net anual impozabil/castigul net anual impozabil si a diferentelor de impozit anual datorate/de recuperat, rezultate prin regularizarea impozitului anual datorat cu platile anticipate stabilite.

————–

Pct. 179-181 din Normele metodologice de aplicare a art. 84 din Legea nr. 571/2003 sunt reproduse in forma prevazuta de sectiunea B a art. I din HOTARAREA nr. 84 din 3 februarie 2005, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 147 din 18 februarie 2005.

Pct. 179 si 180 din Normele metodologice de aplicare a art. 84 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal au fost modificate de pct. 47 al lit. C a art. I din HOTARAREA nr. 1.861 din 21 decembrie 2006, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 1.044 din 29 decembrie 2006.

Pct. 181^1 din Normele metodologice de aplicare a art. 84 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal a fost introdus de pct. 48 al lit. C a art. I din HOTARAREA nr. 1.861 din 21 decembrie 2006, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 1.044 din 29 decembrie 2006.

Pct. 179-181 din Normele metodologice de aplicare a art. 84 din Legea nr. 571/2003 au fost abrogate de pct. 34 al lit. C a art. I din HOTaRaREA nr. 1.620 din 29 decembrie 2009, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 927 din 31 decembrie 2009.

Pct. 181^2 din Normele metodologice de aplicare a art. 84 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal a fost introdus de pct. 22 al lit. C a art. I din HOTaRaREA nr. 791 din 2 august 2010, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 542 din 3 august 2010.

 

CAPITOLUL XI

Proprietatea comuna si asociatiile fara personalitate juridica

 

Venituri din bunuri sau drepturi care sunt detinute in comun

Art. 85. – Venitul net obtinut din exploatarea bunurilor si drepturilor de orice fel, detinute in comun, este considerat ca fiind obtinut de proprietari, uzufructuari sau de alti detinatori legali, inscrisi intr-un document oficial, si se atribuie proportional cu cotele-parti pe care acestia le detin in acea proprietate sau in mod egal, in situatia in care acestea nu se cunosc.

————

Art. 85 este reprodus astfel cum a fost modificat de pct. 2 al art. I din ORDONANTA DE URGENTA nr. 138 din 29 decembrie 2004, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 1.281 din 30 decembrie 2004.

 

Norme metodologice:

 1. Venitul net obtinut din exploatarea drepturilor de proprietate intelectuala detinute in comun se atribuie proportional cu cotele-parti pe care titularii acestora le detin in acea proprietate, determinate conform regulilor in vigoare specifice fiecarui domeniu.

In cazul in care cotele-parti nu se cunosc, repartizarea veniturilor se face in mod egal.

 1. Venitul net din cedarea folosintei bunurilor detinute in comun pe cote-parti se repartizeaza intre coproprietari proportional cu cotele detinute de acestia in coproprietate. Venitul net din cedarea folosintei bunurilor detinute in comun in devalmasie se repartizeaza in mod egal intre proprietarii comuni. Repartizarea venitului net conform prevederilor de mai sus se face in conditiile in care in contractul de cedare a folosintei se mentioneaza ca partea contractanta care cedeaza folosinta este reprezentata de coproprietari. In conditiile in care coproprietarii decid asupra unei alte impartiri, se va anexa la contract un act autentificat din care sa rezulte vointa partilor.

————–

Punctele 182 si 183 din Normele metodologice de aplicare a art. 85 din Legea nr. 571/2003 sunt reproduse in forma prevazuta de sectiunea B a art. I din HOTARAREA nr. 84 din 3 februarie 2005, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 147 din 18 februarie 2005.

 

Codul fiscal:

Reguli privind asocierile fara personalitate juridica

ART. 86

(1) Prevederile prezentului articol nu se aplica:

– pentru asocierile fara personalitate juridica prevazute la art. 28;

– fondurilor de investitii constituite ca asociatii fara personalitate juridica;

– asocierilor cu o persoana juridica platitoare de impozit pe profit, caz in care sunt aplicabile numai reglementarile fiscale din titlul II.

– fondurilor de pensii administrat privat si fondurilor de pensii facultative constituite conform prevederilor legislatiei specifice in materie.

————

Liniuta a-4-a de la alin. (1) al art. 86 a fost introdusa de pct. 30 al art. I din ORDONANtA DE URGENta nr. 106 din 4 octombrie 2007, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 703 din 18 octombrie 2007.

 

(2) in cadrul fiecarei asocieri fara personalitate juridica, constituita potrivit legii, asociatii au obligatia sa incheie contracte de asociere in forma scrisa, la inceperea activitatii, care sa cuprinda inclusiv date referitoare la:

 1. a) partile contractante;
 2. b) obiectul de activitate si sediul asociatiei;
 3. c) contributia asociatilor in bunuri si drepturi;
 4. d) cota procentuala de participare a fiecarui asociat la veniturile sau pierderile din cadrul asocierii corespunzatoare contributiei fiecaruia;
 5. e) desemnarea asociatului care sa raspunda pentru indeplinirea obligatiilor asociatiei fata de autoritatile publice;
 6. f) conditiile de incetare a asocierii. Contributiile asociatilor conform contractului de asociere nu sunt considerate venituri pentru asociatie. Contractul de asociere se inregistreaza la organul fiscal competent, in termen de 15 zile de la data incheierii acestuia. Organul fiscal are dreptul sa refuze inregistrarea contractelor, in cazul in care acestea nu cuprind datele solicitate conform prezentului alineat.

————

Alin. (2) al art. 86 a fost modificat de pct. 62 al art. I din LEGEA nr. 343 din 17 iulie 2006, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 662 din 1 august 2006.

 

Codul fiscal:

(3) in cazul in care intre membrii asociati exista legaturi de rudenie pana la gradul al patrulea inclusiv, partile sunt obligate sa faca dovada ca participa la realizarea venitului cu bunuri sau drepturi asupra carora au drept de proprietate. Pot fi membri asociati si persoanele fizice care au dobandit capacitate de exercitiu restransa.

(4) Asocierile au obligatia sa depuna la organul fiscal competent, pana la data de 15 martie a anului urmator, declaratii anuale de venit, conform modelului stabilit de Agentia Nationala de Administrare Fiscala, care vor cuprinde si distributia venitului net/pierderii pe asociati.

————

Art. 86 a fost modificat de pct. 2 al art. I din ORDONANtA DE URGENta nr. 138 din 29 decembrie 2004, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 1.281 din 30 decembrie 2004.

Alin. (4) al art. 86 a fost modificat de pct. 76 al art. I din ORDONANtA DE URGENta nr. 109 din 7 octombrie 2009, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 689 din 13 octombrie 2009.

 

Norme metodologice:

 1. Sunt supuse obligatiei de incheiere si inregistrare a unui contract de asociere atat asociatiile fara personalitate juridica, ale caror constituire si functionare sunt reglementate prin acte normative speciale, respectiv asociatii familiale, cabinete medicale grupate, cabinete medicale asociate, societate civila medicala, cabinete asociate de avocati, societate civila profesionala de avocati, notari publici asociati, asociatii in participatiune constituite potrivit legii, cat si orice asociere fara personalitate juridica constituita in baza Codului civil.
 2. Asociatul desemnat conform prevederilor art. 86 alin. (2) lit. e) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare are si urmatoarele obligatii:

– sa asigure organizarea si conducerea evidentelor contabile;

– sa determine venitul net/pierderea obtinut/obtinuta in cadrul asociatiei, precum si distribuirea venitului net/pierderii pe asociati;

– sa depuna o declaratie privind veniturile si cheltuielile estimate, la termenele stabilite, la organul fiscal la care asociatia este inregistrata in evidenta fiscala;

– sa inregistreze contractul de asociere, precum si orice modificare a acestuia la organul fiscal la care asociatia este inregistrata in evidenta fiscala, in termen de 15 zile de la data incheierii acestuia. Prin sediul asociatiei se intelege locul principal de desfasurare a activitatii asociatiei;

– sa reprezinte asociatia in verificarile efectuate de organele fiscale, precum si in ceea ce priveste depunerea de obiectiuni, contestatii, plangeri asupra actelor de control incheiate de organele fiscale;

– sa raspunda la toate solicitarile organelor fiscale, atat cele privind asociatia, cat si cele privind asociatii, legate de activitatea desfasurata de asociatie;

– sa completeze Registrul pentru evidenta aportului si rezultatului distribuit;

– alte obligatii ce decurg din aplicarea titlului III din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare.

 1. Asociatia, prin asociatul desemnat, depune pana la data de 15 martie a anului urmator, la organul fiscal la care asociatia este inregistrata in evidenta fiscala, o declaratie anuala care cuprinde venitul net/pierderea realizat/realizata pe asociatie, precum si distributia venitului net/pierderii pe fiecare asociat.

O copie de pe declaratie se transmite de catre asociatul desemnat fiecarui asociat. Pe baza acestei copii asociatii vor cuprinde in declaratia de impunere venitul net/pierderea ce le revine din activitatea asociatiei.

————–

Pct. 184 si 185 din Normele metodologice de aplicare a art. 86 alin. (1) si (2) din Legea nr. 571/2003 sunt reproduse in forma prevazuta de sectiunea B a art. I din HOTARAREA nr. 84 din 3 februarie 2005, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 147 din 18 februarie 2005.

Pct. 186 din Normele metodologice de aplicare a art. 86 alin. (3) si (4) din Legea nr. 571/2003 este reprodus in forma prevazuta de sectiunea B a art. I din HOTARAREA nr. 84 din 3 februarie 2005, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 147 din 18 februarie 2005.

Pct. 185 si 186 din Normele metodologice de aplicare a art. 86, alin. (1), (2), (3), (4) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal au fost modificate de pct. 49 al lit. C a art. I din HOTARAREA nr. 1.861 din 21 decembrie 2006, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 1.044 din 29 decembrie 2006.

Pct. 186 din Normele metodologice de aplicare a art. 86, alin. (3) si (4) din Legea nr. 571/2003 a fost modificat de pct. 35 al lit. C a art. I din HOTaRaREA nr. 1.620 din 29 decembrie 2009, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 927 din 31 decembrie 2009.

 

Codul fiscal:

(5) Venitul/pierderea anual/anuala, realizate in cadrul asocierii, se distribuie asociatilor, proportional cu cota procentuala de participare corespunzatoare contributiei, conform contractului de asociere.

 

Norme metodologice:

 1. Venitul net se considera distribuit si daca acesta ramane la asociatie sau este pus la dispozitie asociatilor.
 2. In cazul modificarii cotelor de participare in cursul anului, pentru distribuirea venitului net anual se va proceda astfel:
 3. a) se determina un venit net/o pierdere intermediar/ intermediara la sfarsitul lunii in care s-au modificat cotele pe baza venitului brut si a cheltuielilor, astfel cum acestea sunt inregistrate in evidentele contabile;
 4. b) venitul net/pierderea intermediar/intermediara se aloca fiecarui asociat, in functie de cotele de participare, pana la data modificarii acestora;
 5. c) la sfarsitul anului, din venitul net/pierderea anual/ anuala se deduce venitul net/pierderea intermediar/ intermediara, iar diferenta se aloca asociatilor, in functie de cotele de participare ulterioare modificarii acestora;
 6. d) venitul net/pierderea anual/anuala distribuit/distribuita fiecarui asociat se determina prin insumarea veniturilor nete/pierderilor intermediare determinate potrivit lit. b) si c).

188^1. in cazul societatii civile cu personalitate juridica constituite potrivit legii speciale si care este supusa regimului transparentei fiscale, potrivit legii, se aplica regulile de determinare a venitului net din activitati independente.

Persoanele fizice care obtin venituri dintr-o activitate desfasurata intr-o forma de organizare cu personalitate juridica (SPRL) constituita potrivit legii speciale si care este supusa regimului transparentei fiscale, potrivit legii, au obligatia sa asimileze acest venit distribuit venitului net anual din activitati independente.

————–

Punctele 187-188 din Normele metodologice de aplicare a art. 86 alin. (5) din Legea nr. 571/2003 sunt reproduse in forma prevazuta de sectiunea B a art. I din HOTARAREA nr. 84 din 3 februarie 2005, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 147 din 18 februarie 2005.

Pct. 188^1 din Normele metodologice de aplicare a art. 86 alin. (5) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal a fost introdus de pct. 23 al lit. C a art. I din HOTaRaREA nr. 791 din 2 august 2010, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 542 din 3 august 2010.

 

Codul fiscal:

(6) Tratamentul fiscal al venitului realizat din asociere, in alte cazuri decat asocierea cu o persoana juridica, va fi stabilit in aceeasi maniera ca si pentru categoria de venituri in care este incadrat.

(7) Abrogat.

————

Alin. (7) al art. 86 a fost abrogat de pct. 35 al art. I din ORDONANtA DE URGENta nr. 58 din 26 iunie 2010, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 431 din 28 iunie 2010.

 

(8) Abrogat.

————

Alin. (8) al art. 86 a fost abrogat de pct. 35 al art. I din ORDONANtA DE URGENta nr. 58 din 26 iunie 2010, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 431 din 28 iunie 2010.

 

Norme metodologice:

 1. Abrogat.

————–

Pct. 189 din Normele metodologice de aplicare a art. 86 alin. (6), (7) si (8) din Legea nr. 571/2003 este reprodus in forma prevazuta de sectiunea B a art. I din HOTARAREA nr. 84 din 3 februarie 2005, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 147 din 18 februarie 2005.

Pct. 189 din Normele metodologice de aplicare a art. 86 alin. (6), (7) si (8) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal a fost abrogat de pct. 24 al lit. C a art. I din HOTaRaREA nr. 791 din 2 august 2010, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 542 din 3 august 2010.

 

Codul fiscal:

CAPITOLUL XII

Aspecte fiscale internationale

 

Venituri ale persoanelor fizice nerezidente din activitati independente

Art. 87. – (1) Persoanele fizice nerezidente, care desfasoara o activitate independenta, prin intermediul unui sediu permanent in Romania, sunt impozitate, potrivit prezentului titlu, la venitul net anual impozabil din activitatea independenta, ce este atribuibil sediului permanent.

(2) Venitul net dintr-o activitate independenta ce este atribuibil unui sediu permanent se determina conform art. 48, in urmatoarele conditii:

 1. a) in veniturile impozabile se includ numai veniturile ce sunt atribuibile sediului permanent;
 2. b) in cheltuielile deductibile se includ numai cheltuielile aferente realizarii acestor venituri.

————

Art. 87 este reprodus astfel cum a fost modificat de pct. 2 al art. I din ORDONANTA DE URGENTA nr. 138 din 29 decembrie 2004, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 1.281 din 30 decembrie 2004.

 

Norme metodologice:

 1. Pentru veniturile realizate de un nerezident din activitati independente atribuibile unui sediu permanent definit potrivit art. 8 din Codul fiscal, impozitul se determina prin aplicarea cotei de impozitare asupra venitului net anual impozabil aferent acestuia.
 2. Pentru calculul impozitului pe veniturile din activitati independente, altele decat cele prevazute la art. 52 din Codul fiscal, sumele reprezentand plati anticipate in contul impozitului anual pe venit se stabilesc de catre organul fiscal pe a carui raza teritoriala se realizeaza in intregime sau cu preponderenta venitul.
 3. Dupa incheierea anului fiscal organul fiscal mentionat la pct. 191 va elibera documentul care atesta venitul realizat si impozitul platit.

————–

Punctele 190-192 din Normele metodologice de aplicare a art. 87 din Legea nr. 571/2003 sunt reproduse in forma prevazuta de sectiunea B a art. I din HOTARAREA nr. 84 din 3 februarie 2005, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 147 din 18 februarie 2005.

Pct. 192 din Normele metodologice de aplicare a art. 87 din Legea nr. 571/2003 a fost modificat de pct. 36 al lit. C a art. I din HOTaRaREA nr. 1.620 din 29 decembrie 2009, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 927 din 31 decembrie 2009.

 

Codul fiscal:

Venituri ale persoanelor fizice nerezidente din activitati dependente

Art. 88. – Persoanele fizice nerezidente care desfasoara activitati dependente in Romania sunt impozitate potrivit prevederilor cap. III din prezentul titlu.

 

Norme metodologice:

 1. Veniturile obtinute de persoanele fizice nerezidente din Romania din activitati dependente se impoziteaza separat pe fiecare sursa/loc de realizare, impozitul lunar calculat fiind impozit final. Dupa incheierea anului fiscal, organul fiscal va elibera documentul care atesta venitul realizat si impozitul platit pentru anul fiscal respectiv, la cererea contribuabilului.

Profesorii si cercetatorii nerezidenti care desfasoara o activitate in Romania ce depaseste perioada de scutire stabilita prin conventiile de evitare a dublei impuneri incheiate de Romania cu diverse state se impun pentru veniturile realizate in intervalul de timp ce depaseste perioada de scutire, potrivit titlului III din Codul fiscal.

————

Pct. 193 din Normele metodologice de aplicare a art. 88 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal a fost modificat de pct. 25 al lit. C a art. I din HOTaRaREA nr. 791 din 2 august 2010, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 542 din 3 august 2010.

 

193^1. Veniturile din activitati dependente obtinute ca urmare a desfasurarii activitatii in Romania de persoane fizice rezidente ale unor state cu care Romania nu are incheiate conventii de evitare a dublei impuneri si platite de angajatori rezidenti sau nerezidenti se impoziteaza in Romania din prima zi de desfasurare a activitatii. De asemenea, se impun din prima zi de desfasurare a activitatii dependente in Romania si veniturile obtinute de persoanele fizice care nu fac dovada rezidentei intr-un stat cu care Romania are incheiata conventie de evitare a dublei impuneri.

————

Pct. 193^1 din Normele metodologice de aplicare a art. 88 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal a fost introdus de pct. 26 al lit. C a art. I din HOTaRaREA nr. 791 din 2 august 2010, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 542 din 3 august 2010.

 

 1. a) in aplicarea prevederilor conventiei de evitare a dublei impuneri incheiate de Romania cu un stat strain, veniturile din activitati dependente realizate de persoane fizice nerezidente care isi desfasoara activitatea in Romania se impun daca persoana fizica este prezenta in Romania una sau mai multe perioade de timp ce depasesc in total 183 de zile in orice perioada de 12 luni consecutive care se incheie in anul calendaristic in cauza sau in perioada si conditiile mentionate in conventia de evitare a dublei impuneri incheiata de Romania cu statul strain si numai daca respectiva persoana fizica face dovada rezidentei in statul cu care Romania are incheiata conventie de evitare a dublei impuneri.
 2. b) in aplicarea prevederilor conventiei de evitare a dublei impuneri incheiate de Romania cu un stat strain, veniturile din activitati dependente realizate de persoane fizice nerezidente care isi desfasoara activitatea in Romania si sunt prezente in Romania o perioada mai mica de 183 de zile in orice perioada de 12 luni consecutive care se incheie in anul calendaristic in cauza sau in perioada si conditiile mentionate in conventia de evitare a dublei impuneri incheiata de Romania cu statul strain se impun in Romania daca este indeplinita cel putin una dintre urmatoarele conditii:

– salariul este platit de un angajator care este rezident sau in numele acestuia;

– salariul este suportat de un sediu permanent pe care angajatorul nerezident il are in Romania (veniturile salariale reprezinta cheltuiala deductibila a unui sediu permanent in Romania).

————

Literele a) si b) ale pct. 194 din Normele metodologice de aplicare a art. 88 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal au fost modificate de pct. 27 al lit. C a art. I din HOTaRaREA nr. 791 din 2 august 2010, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 542 din 3 august 2010.

 

 1. c) Veniturile din salarii se impoziteaza incepand cu prima zi de la data sosirii persoanei fizice, dovedita cu viza de intrare in Romania de pe pasaport.

La determinarea impozitului se va avea in vedere principiul celor 183 de zile care sfarsesc in anul calendaristic in cauza. Modul de calcul al celor 183 de zile se va face aplicandu-se metoda zilelor de prezenta. Contribuabilul are posibilitatea sa furnizeze dovezi referitoare la prezenta sa, pe baza datelor din documentele de transport, pasaport si alte documente prin care se atesta intrarea in Romania. In calculul celor 183 de zile se includ: ziua de sosire, ziua de plecare si toate celelalte zile petrecute pe teritoriul Romaniei. Orice fractiune de zi in care contribuabilul este prezent in Romania conteaza drept zi de prezenta pentru calculul celor 183 de zile.

 1. Contribuabilii prevazuti la pct. 194 sunt obligati ca in termen de 15 zile de la data inceperii activitatii sa se adreseze organului fiscal in a carui raza teritoriala se realizeaza venitul, in vederea stabilirii regimului fiscal aplicabil acestor venituri, in conformitate cu prevederile conventiilor de evitare a dublei impuneri, incheiate de Guvernul Romaniei cu alte state.

Astfel, contribuabilul va depune la organul fiscal, dupa caz, urmatoarele:

– cerere;

– copie de pe documentul care reglementeaza raportul de munca si traducerea acestuia in limba romana, certificata de traducatori autorizati;

– certificatul de rezidenta fiscala eliberat de autoritatea fiscala competenta a statului al carui rezident este sau un alt document prin care se atesta rezidenta fiscala, document vizat de organul fiscal al statului sau de rezidenta, tradus si legalizat de organul autorizat din Romania;

– documentele care atesta dreptul de munca si de sedere, dupa caz, pe teritoriul Romaniei.

————–

Ultima liniuta a paragrafului al doilea al pct. 195 din Normele metodologice de aplicare a art. 88 din Legea nr. 571/2003 a fost modificata de pct. 37 al lit. C a art. I din HOTaRaREA nr. 1.620 din 29 decembrie 2009, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 927 din 31 decembrie 2009.

 

Daca persoanele fizice nerezidente nu prezinta in termenul stabilit documentele prevazute la alineatul precedent, acestea datoreaza impozit pe veniturile din salarii din prima zi de desfasurare a activitatii. In situatia in care persoanele respective depun ulterior documentele solicitate, organul fiscal va efectua regularizarea impozitului platit.

 1. Contribuabilii platiti din strainatate de un angajator nerezident care isi prelungesc perioada de sedere in Romania, precum si cei care, prin prezente repetate in Romania, depasesc 183 de zile sau perioada mentionata in conventiile de evitare a dublei impuneri sunt obligati sa instiinteze in scris organul fiscal competent despre depasirea acestui termen, caz in care datoreaza impozit din prima zi pentru veniturile realizate ca urmare a desfasurarii activitatii in Romania.
 2. in situatia in care persoanele fizice care au desfasurat activitatea in Romania intr-o perioada mai mica de 183 de zile in orice perioada de 12 luni consecutive care se incheie in anul calendaristic in cauza ori in perioada si conditiile mentionate in conventiile de evitare a dublei impuneri si au fost platite din strainatate isi prelungesc perioada de sedere in Romania peste 183 de zile sau peste perioada mentionata in conventie, impozitul pe veniturile din salarii pentru activitatea desfasurata in Romania este datorat incepand cu prima zi de sosire in Romania. in acest caz, contribuabilul depune la organul fiscal competent declaratii lunare de impunere, care vor cuprinde veniturile lunare realizate in perioada anterioara prelungirii sederii in Romania, in termen de 15 zile de la ultima zi a perioadei de 183 de zile expirate sau a perioadei mentionate in conventie.

in situatia in care beneficiarul venitului realizeaza salariul intr-o suma globala pe un interval de timp, dupa ce a expirat perioada de 183 de zile sau perioada mentionata in conventie, sumele inscrise in declaratii se pot stabili la nivelul unei medii lunare, respectiv suma globala a salariului declarat impartita la numarul de luni din acea perioada.

————

Pct. 196 si 197 din Normele metodologice de aplicare a art. 88 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal au fost modificate de pct. 28 al lit. C a art. I din HOTaRaREA nr. 791 din 2 august 2010, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 542 din 3 august 2010.

 

 1. Persoanele fizice care realizeaza venituri din Romania si care au rezidenta intr-un stat contractant cu care Romania are incheiata conventie de evitare a dublei impuneri se impun in Romania conform titlului III din Codul fiscal pentru veniturile, altele decat cele supuse impunerii potrivit titlului V din Codul fiscal, atunci cand nu prezinta certificatul de rezidenta fiscala sau un alt document prin care se atesta rezidenta fiscala.

In aceleasi conditii si pentru aceleasi categorii de venituri se impun si persoanele fizice care realizeaza venituri din Romania si sunt rezidente ale unor state cu care Romania nu are incheiate conventii de evitare a dublei impuneri.

 1. In situatia in care exista conventii de evitare a dublei impuneri, persoana fizica cu dubla rezidenta – romana si a unui stat cu care Romania are incheiata conventie de evitare a dublei impuneri -, cu domiciliul in Romania, se va impune in Romania, coroborat cu prevederile conventiilor de evitare a dublei impuneri.

Pentru aplicarea prevederilor conventiilor de evitare a dublei impuneri persoana fizica respectiva va prezenta autoritatilor fiscale romane certificatul de rezidenta fiscala sau un alt document prin care se atesta rezidenta fiscala, precum si traducerea acestuia in limba romana, certificata de traducatori autorizati.

Pentru a stabili al carui rezident este persoana fizica respectiva, contribuabilul va face dovada «centrului intereselor vitale», respectiv va prezenta organului fiscal documentele necesare prin care se atesta ca veniturile obtinute in celalalt stat sunt superioare celor realizate in Romania si autoritatea fiscala a statului respectiv isi rezerva dreptul de a-l considera rezident fiscal din punct de vedere al impunerii veniturilor mondiale, caz in care impunerea acestui contribuabil in Romania se va face numai pentru veniturile din Romania.

Prin documente necesare se intelege: copiile declaratiilor de impunere din celalalt stat, declaratia pe propria raspundere privind situatia copiilor scolarizati, situatia de avere, dupa caz, a familiei si altele asemenea. In situatia in care veniturile din celalalt stat nu sunt la nivelul care sa conduca la acordarea rezidentei fiscale in acest stat si autoritatea fiscala romana apreciaza ca sunt intrunite conditiile pentru impunerea veniturilor in Romania, acestui contribuabil i se vor impune in Romania veniturile mondiale si, prin schimb de informatii, autoritatile competente romane si din celalalt stat se vor informa asupra acestui caz.

 1. Contribuabilii persoane fizice romane care locuiesc in strainatate si care isi mentin domiciliul in Romania se impun in Romania pentru veniturile impozabile conform prevederilor titlului III din Codul fiscal, realizate atat in Romania, cat si in strainatate, iar obligatiile fiscale se exercita direct sau, in situatia in care nu isi indeplinesc obligatiile in mod direct, prin desemnarea unui imputernicit sau reprezentant fiscal.

————–

Pct. 200 din Normele metodologice de aplicare a art. 88 din Legea nr. 571/2003 a fost modificat de pct. 38 al lit. C a art. I din HOTaRaREA nr. 1.620 din 29 decembrie 2009, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 927 din 31 decembrie 2009.

 

 1. Cetatenii straini refugiati si care sunt prezenti in Romania, potrivit autorizarilor specifice acordate, se impoziteaza pentru veniturile realizate pe teritoriul Romaniei.

————–

Punctele 193-201 din Normele metodologice de aplicare a art. 88 din Legea nr. 571/2003 sunt reproduse in forma prevazuta de sectiunea B a art. I din HOTARAREA nr. 84 din 3 februarie 2005, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 147 din 18 februarie 2005.

 

Alte venituri ale persoanelor fizice nerezidente

Art. 89

(1) Persoanele fizice nerezidente, care obtin alte venituri decat cele prevazute la art. 87, 88 si la titlul V, datoreaza impozit potrivit reglementarilor prezentului titlu.

(2) Veniturile supuse impunerii, din categoriile prevazute la alin. (1), se determina pe fiecare sursa, potrivit regulilor specifice fiecarei categorii de venit, impozitul fiind final.

(3) Cu exceptia platii impozitului pe venit prin retinere la sursa, contribuabilii persoane fizice nerezidente, care realizeaza venituri din Romania, potrivit prezentului titlu, au obligatia sa declare si sa plateasca impozitul corespunzator fiecarei surse de venit, direct sau printr-un imputernicit, conform Ordonantei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

————

Alin. (3) al art. 89 a fost modificat de pct. 63 al art. I din LEGEA nr. 343 din 17 iulie 2006, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 662 din 1 august 2006.

————

Art. 89 a fost modificat de pct. 2 al art. I din ORDONANtA DE URGENta nr. 138 din 29 decembrie 2004, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 1.281 din 30 decembrie 2004.

 

Norme metodologice:

201^1. Persoanele fizice nerezidente, care realizeaza venituri din Romania si carora le revin potrivit prezentului titlu obligatii privind declararea acestora, depun declaratiile de impunere la organul fiscal competent definit potrivit legislatiei in materie.

————–

Pct. 201^1 din Normele metodologice de aplicare a art. 89 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal a fost introdus de pct. 50 al lit. C a art. I din HOTARAREA nr. 1.861 din 21 decembrie 2006, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 1.044 din 29 decembrie 2006.

Pct. 201^1 din Normele metodologice de aplicare a art. 89 din Legea nr. 571/2003 a fost modificat de pct. 39 al lit. C a art. I din HOTaRaREA nr. 1.620 din 29 decembrie 2009, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 927 din 31 decembrie 2009.

 

Codul fiscal:

Venituri obtinute din strainatate

ART. 90

(1) Persoanele fizice prevazute la art. 40 alin. (1) lit. a) si cele care indeplinesc conditia prevazuta la art. 40 alin. (2) datoreaza impozit pentru veniturile obtinute din strainatate.

(2) Veniturile realizate din strainatate se supun impozitarii prin aplicarea cotelor de impozit asupra bazei de calcul determinate dupa regulile proprii fiecarei categorii de venit, in functie de natura acestuia.

(3) Contribuabilii care obtin venituri din strainatate conform alin. (1) au obligatia sa le declare potrivit declaratiei de impunere, pana la data de 25 mai a anului urmator celui de realizare a venitului.

(4) Abrogat.

(5) Abrogat.

————

Art. 90 este reprodus astfel cum a fost modificat de pct. 2 al art. I din ORDONANTA DE URGENTA nr. 138 din 29 decembrie 2004, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 1.281 din 30 decembrie 2004.

Denumirea marginala a art. 90 si alin. (1) au fost modificate de pct. 32 al art. I din LEGEA nr. 163 din 1 iunie 2005, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 466 din 1 iunie 2005.

Alin. (3) al art. 90 a fost modificat de pct. 77 al art. I din ORDONANtA DE URGENta nr. 109 din 7 octombrie 2009, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 689 din 13 octombrie 2009.

Alin. (4) si (5) ale art. 90 au fost abrogate de pct. 78 al art. I din ORDONANtA DE URGENta nr. 109 din 7 octombrie 2009, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 689 din 13 octombrie 2009.

 

Norme metodologice:

 1. Contribuabilii care obtin venituri din strainatate conform art. 90 alin. (1) au obligatia stabilirii impozitului datorat.

Pentru veniturile din pensii si sume asimilate acestora, obtinute din strainatate, pentru care Romania are drept de impunere, contribuabilii au obligatia sa completeze si sa depuna declaratia de impunere.

Impozitul datorat in Romania se determina prin aplicarea cotei de impunere asupra venitului brut anual diminuat cu suma lunara neimpozabila, stabilita potrivit prevederilor art. 69 din Codul fiscal, calculata la nivelul anului. Suma lunara neimpozabila se acorda pentru fiecare sursa de venit din pensii.

————–

Pct. 202 din Normele metodologice de aplicare a art. 90 din Legea nr. 571/2003 este reprodus in forma prevazuta de sectiunea B a art. I din HOTARAREA nr. 84 din 3 februarie 2005, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 147 din 18 februarie 2005.

Pct. 202 din Normele metodologice de aplicare a art. 90 din Legea nr. 571/2003 a fost modificat de pct. 40 al lit. C a art. I din HOTaRaREA nr. 1.620 din 29 decembrie 2009, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 927 din 31 decembrie 2009.

 

Codul fiscal:

Creditul fiscal extern

Art. 91. – (1) Contribuabilii persoane fizice rezidente care, pentru acelasi venit si in decursul aceleiasi perioade impozabile, sunt supusi impozitului pe venit atat pe teritoriul Romaniei, cat si in strainatate, au dreptul la deducerea din impozitul pe venit datorat in Romania a impozitului platit in strainatate, denumit in continuare credit fiscal extern, in limitele prevazute in prezentul articol.

(2) Creditul fiscal extern se acorda daca sunt indeplinite, cumulativ, urmatoarele conditii:

 1. a) se aplica prevederile conventiei de evitare a dublei impuneri incheiate intre Romania si statul strain in care s-a platit impozitul;
 2. b) impozitul platit in strainatate, pentru venitul obtinut in strainatate, a fost efectiv platit in mod direct de persoana fizica sau de reprezentantul sau legal ori prin retinere la sursa de catre platitorul venitului. Plata impozitului in strainatate se dovedeste printr-un document justificativ, eliberat de autoritatea competenta a statului strain respectiv;
 3. c) venitul pentru care se acorda credit fiscal face parte din una dintre categoriile de venituri prevazute la art. 41.

————

Alin. (2) al art. 91 a fost modificat de pct. 37 al art. I din ORDONANtA DE URGENta nr. 58 din 26 iunie 2010, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 431 din 28 iunie 2010.

 

(3) Creditul fiscal extern se acorda la nivelul impozitului platit in strainatate, aferent venitului din sursa din strainatate, dar nu poate fi mai mare decat partea de impozit pe venit datorat in Romania, aferenta venitului impozabil din strainatate. In situatia in care contribuabilul in cauza obtine venituri din strainatate din mai multe state, creditul fiscal extern admis a fi dedus din impozitul datorat in Romania se va calcula, potrivit procedurii de mai sus, pentru fiecare tara si pe fiecare natura de venit.

(3^1) Dupa data aderarii Romaniei la Uniunea Europeana, pentru veniturile din economii, definite la art. 124^5 , obtinute de persoanele fizice rezidente din acele state membre care au perioada de tranzitie specificata la art. 124^9 , se aplica metoda de eliminare a dublei impuneri, prevazuta la art. 124^14 alin. (2).

(4) Abrogat.

(5) In vederea calculului creditului fiscal extern, sumele in valuta se transforma la cursul de schimb mediu anual al pietei valutare, comunicat de Banca Nationala a Romaniei, din anul de realizare a venitului. Veniturile din strainatate realizate de persoanele fizice rezidente, precum si impozitul aferent, exprimate in unitati monetare proprii statului respectiv, dar care nu sunt cotate de Banca Nationala a Romaniei, se vor transforma astfel:

 1. a) din moneda statului de sursa intr-o valuta de circulatie internationala, cum ar fi dolari S.U.A. sau euro, folosindu-se cursul de schimb din tara de sursa;
 2. b) din valuta de circulatie internationala in lei, folosindu-se cursul de schimb mediu anual al acesteia, comunicat de Banca Nationala a Romaniei, din anul de realizare a venitului respectiv.

————

Art. 91 este reprodus astfel cum a fost modificat de pct. 2 al art. I din ORDONANTA DE URGENTA nr. 138 din 29 decembrie 2004, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 1.281 din 30 decembrie 2004.

Alin. (4) al art. 91 a fost abrogat de pct. 33 al art. I din LEGEA nr. 163 din 1 iunie 2005, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 466 din 1 iunie 2005.

Alin. (3^1) al art. 91 a fost introdus de pct. 64 al art. I din LEGEA nr. 343 din 17 iulie 2006, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 662 din 1 august 2006.

 

Codul fiscal:

Creditul fiscal extern

Art. 91 […]

(2) Creditul fiscal extern se acorda daca sunt indeplinite, cumulativ, urmatoarele conditii:

 1. a) se aplica prevederile conventiei de evitare a dublei impuneri incheiate intre Romania si statul strain in care s-a platit impozitul;
 2. b) impozitul platit in strainatate, pentru venitul obtinut in strainatate, a fost efectiv platit in mod direct de persoana fizica sau de reprezentantul sau legal ori prin retinere la sursa de catre platitorul venitului. Plata impozitului in strainatate se dovedeste printr-un document justificativ, eliberat de autoritatea competenta a statului strain respectiv;
 3. c) venitul pentru care se acorda credit fiscal face parte din una dintre categoriile de venituri prevazute la art. 41.

[…]

 

Norme metodologice:

 1. Persoanele fizice rezidente romane cu domiciliul in Romania si persoanele fizice prevazute la art. 40 alin. (2) din Codul fiscal sunt supuse impozitarii in Romania pentru veniturile din orice sursa, atat din Romania, cat si din strainatate.

in situatia in care, pentru veniturile din strainatate de natura celor prevazute la art. 41 lit. a), c) si f) din Codul fiscal, statul cu care Romania are incheiata conventie de evitare a dublei impuneri si-a exercitat dreptul de impunere, aceste persoane au dreptul sa deduca, pentru fiecare sursa de venit, din impozitul pe venit datorat in Romania impozitul pe venit platit in strainatate, in conditiile prevazute de Codul fiscal.

Veniturile din strainatate realizate de contribuabilii prevazuti la art. 40 alin. (1) lit. a) si de cei prevazuti la art. 40 alin. (2) din Codul fiscal, precum si impozitul aferent, a carui plata in strainatate este atestata cu document justificativ eliberat de autoritatea competenta a statului strain cu care Romania are incheiata conventie de evitare a dublei impuneri, exprimate in unitatile monetare proprii fiecarui stat, se vor transforma in lei la cursul de schimb mediu anual comunicat de Banca Nationala a Romaniei din anul de realizare a venitului respectiv.

————

Pct. 203 din Normele metodologice de aplicare a art. 91 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal a fost modificat de pct. 29 al lit. C a art. I din HOTaRaREA nr. 791 din 2 august 2010, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 542 din 3 august 2010.

 

 1. Impozitul platit in strainatate, care se deduce din impozitul pe venit datorat in Romania, este limitat la partea de impozit pe venit datorat in Romania.

Prin venit mondial se intelege suma veniturilor impozabile din Romania si din strainatate din categoriile de venituri realizate de persoanele fizice prevazute la art. 40 alin. (1) lit. a) din Codul fiscal si de cele care indeplinesc conditia mentionata la art. 40 alin. (2) din Codul fiscal.

Pentru veniturile mentionate la art. 41 lit. a), c) si f) din Codul fiscal, care au fost globalizate in strainatate, creditul fiscal extern pentru fiecare venit este limitat la impozitul pe venit calculat prin aplicarea cotei medii de impozit din strainatate, aplicata asupra fiecarei surse de venit obtinut in strainatate, dar nu mai mult decat cota de impozit prevazuta la titlul III din Codul fiscal, aferenta venitului respectiv.

Cota medie de impozit se calculeaza astfel:

*T*

impozit platit in strainatate

Cota medie de impozit = ───────────────────────────────────── .

venit global obtinut in strainatate

*ST*

 

Venitul global obtinut in strainatate reprezinta toate categoriile de venituri care, conform legii din statul respectiv, se globalizeaza in strainatate.

 1. Pentru veniturile realizate in statul cu care Romania are incheiata conventie de evitare a dublei impuneri si care nu au fost globalizate in vederea impozitarii, creditul fiscal extern este limitat la impozitul pe venit platit in strainatate, dar nu mai mult decat cel datorat pentru un venit similar in Romania, potrivit Codului fiscal.

————

Pct. 205 din Normele metodologice de aplicare a art. 91 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal a fost modificat de pct. 30 al lit. C a art. I din HOTaRaREA nr. 791 din 2 august 2010, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 542 din 3 august 2010.

 

 1. Daca suma reprezentand creditul fiscal extern este mai mare decat impozitul platit in statul cu care Romania are incheiata conventie de evitare a dublei impuneri, suma recunoscuta care se deduce este la nivelul impozitului platit in strainatate. in situatia in care suma reprezentand creditul fiscal extern este mai mica decat impozitul platit in statul cu care Romania are incheiata conventie de evitare a dublei impuneri, suma recunoscuta reprezentand creditul fiscal extern acordat este la nivelul sumei calculate conform pct. 204.

————

Pct. 206 din Normele metodologice de aplicare a art. 91 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal a fost modificat de pct. 30 al lit. C a art. I din HOTaRaREA nr. 791 din 2 august 2010, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 542 din 3 august 2010.

 

 1. Calcularea creditului fiscal extern se face de contribuabil separat pe fiecare sursa de venit. in situatia in care contribuabilul in cauza obtine venituri din strainatate din mai multe state cu care Romania are incheiate conventii de evitare a dublei impuneri, creditul extern admis a fi dedus din impozitul datorat in Romania se va calcula, potrivit procedurii de mai sus, pentru fiecare sursa de venit si pe fiecare tara.

————-

Pct. 207 din Normele metodologice de aplicare a art. 91 din Legea nr. 571/2003 a fost modificat de pct. 41 al lit. C a art. I din HOTaRaREA nr. 1.620 din 29 decembrie 2009, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 927 din 31 decembrie 2009.

 

Pct. 207 din Normele metodologice de aplicare a art. 91 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal a fost modificat de pct. 30 al lit. C a art. I din HOTaRaREA nr. 791 din 2 august 2010, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 542 din 3 august 2010.

 

 1. in cazul veniturilor prevazute la art. 41 lit. d), e), g) si h) din Codul fiscal, creditul fiscal extern se acorda pentru fiecare venit similar din Romania. Creditul fiscal extern pentru veniturile din statul cu care Romania are incheiata conventie de evitare a dublei impuneri, a caror impunere in Romania este finala, se va acorda astfel:
 2. a) in situatia in care in strainatate cota de impozit este mai mare decat cea prevazuta in titlul III din Codul fiscal pentru un venit similar, creditul fiscal extern este limitat la impozitul pe venit calculat, aplicandu-se cota prevazuta in acest titlu;
 3. b) in situatia in care cota de impozit este mai mica in strainatate decat cota de impozit pentru un venit similar din Romania, creditul fiscal extern este calculat la nivelul impozitului platit in strainatate, iar impozitul anual ramas de achitat in Romania se calculeaza ca diferenta intre impozitul pe venit calculat aplicandu-se cota de impozit prevazuta la titlul III din Codul fiscal si impozitul pe venit platit in strainatate pentru venitul realizat in strainatate.

Pentru veniturile prevazute la art. 41 lit. d), e), g) si h) din Codul fiscal, creditul fiscal se acorda potrivit prevederilor pct. 205.

————–

Pct. 208 din Normele metodologice de aplicare a art. 91 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal a fost modificat de pct. 30 al lit. C a art. I din HOTaRaREA nr. 791 din 2 august 2010, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 542 din 3 august 2010.

 

 1. Contribuabilii prevazuti la art. 40 alin. (1) lit. a) si cei prevazuti la art. 40 alin. (2) din Codul fiscal, care desfasoara activitate salariala in strainatate si sunt platiti pentru activitatea salariala desfasurata in strainatate de catre angajatorul roman, se impun in Romania pentru veniturile realizate din activitatea salariala desfasurata in strainatate.

in cazul in care acelasi venit din salarii este supus impunerii atat in Romania, cat si in strainatate, statului strain revenindu-i dreptul de impunere potrivit conventiei de evitare a dublei impuneri incheiate de Romania cu respectivul stat, organul fiscal competent din Romania va proceda la regularizarea impozitului datorat de rezidentul roman, pe baza cererii depuse. in vederea regularizarii impozitului, contribuabilii care au fost impusi pentru aceleasi venituri obtinute din salarii atat in Romania, cat si in alt stat cu care Romania are incheiata o conventie de evitare a dublei impuneri vor depune la registratura organului fiscal competent sau prin posta, impreuna cu cererea de restituire, urmatoarele documente justificative:

 1. a) fisa fiscala intocmita de angajatorul rezident in Romania sau de catre un sediu permanent in Romania care efectueaza plati de natura salariala;
 2. b) certificatul de atestare a impozitului platit in strainatate de contribuabil, eliberat de autoritatea competenta a statului strain, sau orice alt document justificativ privind venitul realizat si impozitul platit in celalalt stat, eliberat de autoritatea competenta din tara in care s-a obtinut venitul;
 3. c) contractul de detasare;
 4. d) orice alte documente ce pot sta la baza determinarii sumei impozitului platit in strainatate pentru veniturile platite de angajatorul rezident in Romania sau de catre un sediu permanent in Romania.

Procedura de regularizare a impozitului datorat de rezidentul roman se va stabili prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala.

Veniturile din activitati dependente desfasurate in strainatate si platite de un angajator nerezident nu sunt impozabile in Romania potrivit prevederilor Codului fiscal si nu fac obiectul creditului fiscal extern.

————-

Pct. 209 din Normele metodologice de aplicare a art. 91 din Legea nr. 571/2003 a fost modificat de pct. 41 al lit. C a art. I din HOTaRaREA nr. 1.620 din 29 decembrie 2009, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 927 din 31 decembrie 2009.

Pct. 209 din Normele metodologice de aplicare a art. 91 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal a fost modificat de pct. 30 al lit. C a art. I din HOTaRaREA nr. 791 din 2 august 2010, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 542 din 3 august 2010.

 

209^1. Cand o persoana fizica rezidenta in Romania obtine venituri care in conformitate cu prevederile conventiei de evitare a dublei impuneri incheiate de Romania cu statul strain sunt supuse impozitului pe venit in statul strain, pentru evitarea dublei impuneri se va aplica metoda prevazuta in conventie, respectiv metoda creditului sau metoda scutirii, dupa caz.

————-

Pct. 209^1 din Normele metodologice de aplicare a art. 91 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal a fost introdus de pct. 31 al lit. C a art. I din HOTaRaREA nr. 791 din 2 august 2010, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 542 din 3 august 2010.

 

 1. La sfarsitul anului fiscal vizat, contribuabilul anexeaza la declaratia de impunere documentele justificative privind venitul realizat si impozitul platit, eliberate de autoritatea competenta din tara in care s-a obtinut venitul si cu care Romania are incheiata conventie de evitare a dublei impuneri. Aceste documente sunt utilizate pentru aplicarea metodelor de evitare a dublei impuneri prevazute in conventiile de evitare a dublei impuneri.

————–

Pct. 203-210 din Normele metodologice de aplicare a art. 91 din Legea nr. 571/2003 sunt reproduse in forma prevazuta de sectiunea B a art. I din HOTARAREA nr. 84 din 3 februarie 2005, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 147 din 18 februarie 2005.

Pct. 210 din Normele metodologice de aplicare a art. 91 din Legea nr. 571/2003 a fost modificat de pct. 41 al lit. C a art. I din HOTaRaREA nr. 1.620 din 29 decembrie 2009, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 927 din 31 decembrie 2009.

Pct. 210 din Normele metodologice de aplicare a art. 91 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal a fost modificat de pct. 32 al lit. C a art. I din HOTaRaREA nr. 791 din 2 august 2010, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 542 din 3 august 2010.

 

Codul fiscal:

Pierderi fiscale externe*)

Art. 92. – (1) Pierderile fiscale obtinute de contribuabilii persoane fizice rezidente dintr-un stat strain se compenseaza numai cu veniturile de aceeasi natura si sursa, din strainatate, pe fiecare tara, inregistrate in cursul aceluiasi an fiscal.

(2) Pierderea care nu este acoperita, in temeiul alin. (1), se reporteaza pentru o perioada de 5 ani fiscali consecutivi si se compenseaza numai cu veniturile de aceeasi natura si sursa, din statul respectiv.

————

Art. 92 este reprodus astfel cum a fost modificat de pct. 2 al art. I din ORDONANTA DE URGENTA nr. 138 din 29 decembrie 2004, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 1.281 din 30 decembrie 2004.

*) Art. 92 a fost abrogat de pct. 34 al art. I din LEGEA nr. 163 din 1 iunie 2005, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 466 din 1 iunie 2005.

 

Norme metodologice:

 1. Regulile de report al pierderilor inregistrate din strainatate sunt cele prevazute la art. 80 alin. (4) din Codul fiscal.

————–

Pct. 211 din Normele metodologice de aplicare a art. 92 din Legea nr. 571/2003 este reprodus in forma prevazuta de sectiunea B a art. I din HOTARAREA nr. 84 din 3 februarie 2005, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 147 din 18 februarie 2005.

 

Codul fiscal:

Dispozitii tranzitorii

Art. 94 […]

(4) Prevederile art. 49 alin. (2^1), art. 50 alin. (1) lit. a) si alin. (2) lit. a) se vor aplica corespunzator incepand cu 1 iulie 2010.

 

Norme metodologice:

 1. Pentru anul 2010, in situatia in care venitul net din activitati independente stabilit pe baza normei de venit este inferior salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata inmultit cu 12, directiile generale ale finantelor publice teritoriale au obligatia recalcularii normelor de venit, astfel:
 2. a) pentru perioada 1 ianuarie 2010-30 iunie 2010, venitul net determinat pe baza normei de venit este egal cu norma de venit anuala stabilita in anul 2009 pentru anul 2010 impartita la 2;
 3. b) pentru perioada 1 iulie 2010-31 decembrie 2010, venitul net aferent perioadei reprezinta jumatate din norma anuala de venit, norma anuala determinata prin inmultirea nivelului salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata inmultit cu 12, corectata potrivit prevederilor pct. 42^2.

in acest caz, organul fiscal competent are obligatia recalcularii platilor anticipate.

 1. Pentru anul 2010, venitul net anual pentru veniturile din drepturile de proprietate intelectuala se determina astfel:

La stabilirea venitului net/pierderii aferent/aferente fiecarei perioade 1 ianuarie – 30 iunie, respectiv 1 iulie – 31 decembrie 2010, se va lua in calcul venitul brut, cota de cheltuiala forfetara si contributiile sociale obligatorii platite, aferente fiecarei perioade.

Venitul net anual aferent anului 2010 se determina prin insumarea veniturilor nete stabilite pentru fiecare dintre cele doua perioade.

—————

Pct. 212 si 213 din Normele metodologice de aplicare a art. 94 alin. (4) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal au fost introduse de pct. 33 al lit. C a art. I din HOTaRaREA nr. 791 din 2 august 2010, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 542 din 3 august 2010.

 

Codul fiscal:

 

TITLUL IV

Impozitul pe veniturile microintreprinderilor

 

Definitia microintreprinderii

Art. 103. – In sensul prezentului titlu, o microintreprindere este o persoana juridica romana care indeplineste cumulativ urmatoarele conditii, la data de 31 decembrie a anului fiscal precedent:

 1. a) realizeaza venituri, altele decat cele din consultanta si management, in proportie de peste 50% din veniturile totale;
 2. b) are de la 1 pana la 9 salariati inclusiv;
 3. c) a realizat venituri care nu au depasit echivalentul in lei a 100.000 euro;
 4. d) capitalul social al persoanei juridice este detinut de persoane, altele decat statul, autoritatile locale si institutiile publice.

————

Litera a) a art. 103 a fost modificata de pct. 67 al art. I din LEGEA nr. 343 din 17 iulie 2006, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 662 din 1 august 2006.

————

Art. 103 a fost abrogat de pct. 7 al art. I din LEGEA nr. 76 din 6 mai 2010, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 307 din 11 mai 2010, care completeaza art. I din ORDONANtA DE URGENta nr. 109 din 7 octombrie 2009, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 689 din 13 octombrie 2009, cu pct. 79^1.

 

Norme metodologice:

 1. Abrogat.

—————

Pct. 1 din Normele metodologice de aplicare a art. 103 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal a fost abrogat de lit. D a art. I din HOTaRaREA nr. 791 din 2 august 2010, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 542 din 3 august 2010.

 

 1. Abrogat.

—————

Pct. 2 din Normele metodologice de aplicare a art. 103 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal a fost abrogat de lit. D a art. I din HOTaRaREA nr. 791 din 2 august 2010, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 542 din 3 august 2010.

 

 1. Abrogat.

—————

Pct. 3 din Normele metodologice de aplicare a art. 103 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal a fost abrogat de lit. D a art. I din HOTaRaREA nr. 791 din 2 august 2010, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 542 din 3 august 2010.

 

3^1. Abrogat.

————–

Pct. 3^1 din Normele metodologice de aplicare a art. 103, lit. a) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal a fost introdus de pct. 1 al lit. D a art. I din HOTARAREA nr. 1.861 din 21 decembrie 2006, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 1.044 din 29 decembrie 2006.

Pct. 3^1 din Normele metodologice de aplicare a art. 103 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal a fost abrogat de lit. D a art. I din HOTaRaREA nr. 791 din 2 august 2010, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 542 din 3 august 2010.

 

 1. Abrogat.

—————

Pct. 4 din Normele metodologice de aplicare a art. 103 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal a fost abrogat de lit. D a art. I din HOTaRaREA nr. 791 din 2 august 2010, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 542 din 3 august 2010.

 

Codul fiscal:

Optiunea de a plati impozit pe veniturile microintreprinderii

Art. 104. – (1) Impozitul reglementat de prezentul titlu este optional.

(2) Microintreprinderile platitoare de impozit pe profit pot opta pentru plata impozitului reglementat de prezentul titlu incepand cu anul fiscal urmator, daca indeplinesc conditiile prevazute la art. 103 si daca nu au mai fost platitoare de impozit pe veniturile microintreprinderilor.

(3) O persoana juridica romana care este nou-infiintata poate opta sa plateasca impozit pe venitul microintreprinderilor, incepand cu primul an fiscal, daca cerintele prevazute la art. 103 lit. a) si d) sunt indeplinite la data inregistrarii la registrul comertului si conditia prevazuta la art. 103 lit. b) este indeplinita in termen de 60 de zile inclusiv de la data inregistrarii.

(4) Microintreprinderile platitoare de impozit pe venitul microintreprinderilor nu mai aplica acest sistem de impunere incepand cu anul fiscal urmator anului in care nu mai indeplinesc una dintre conditiile prevazute la art. 103.

(5) Nu pot opta pentru sistemul de impunere reglementat de prezentul titlu persoanele juridice romane care:

 1. a) desfasoara activitati in domeniul bancar;
 2. b) desfasoara activitati in domeniile asigurarilor si reasigurarilor, al pietei de capital, cu exceptia persoanelor juridice care desfasoara activitati de intermediere in aceste domenii;
 3. c) desfasoara activitati in domeniile jocurilor de noroc, pariurilor sportive, cazinourilor;
 4. d) au capitalul social detinut de un actionar sau asociat persoana juridica cu peste 250 de angajati.

(6) Microintreprinderile platitoare de impozit pe veniturile microintreprinderilor pot opta pentru plata impozitului pe profit incepand cu anul fiscal urmator. Optiunea se exercita pana la data de 31 ianuarie a anului fiscal urmator celui pentru care s-a datorat impozit pe veniturile microintreprinderilor.

————–

Alin. (6) al art. 104 a fost introdus de pct. 4 al art. I din ORDONANTA DE URGENTA nr. 138 din 29 decembrie 2004, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 1.281 din 30 decembrie 2004.

————

Art. 104 a fost abrogat de pct. 7 al art. I din LEGEA nr. 76 din 6 mai 2010, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 307 din 11 mai 2010, care completeaza art. I din ORDONANtA DE URGENta nr. 109 din 7 octombrie 2009, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 689 din 13 octombrie 2009, cu pct. 79^1.

 

Norme metodologice:

 1. Abrogat.

————–

Pct 5 din Normele metodologice de aplicare a art. 104 din Legea nr. 571/2003 este reprodus in forma prevazuta de sectiunea C a art. I din HOTARAREA nr. 84 din 3 februarie 2005, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 147 din 18 februarie 2005.

Pct. 5 din Normele metodologice de aplicare a art. 104 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal a fost abrogat de lit. D a art. I din HOTaRaREA nr. 791 din 2 august 2010, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 542 din 3 august 2010.

 

 1. Abrogat.

—————

Pct. 6 din Normele metodologice de aplicare a art. 104 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal a fost abrogat de lit. D a art. I din HOTaRaREA nr. 791 din 2 august 2010, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 542 din 3 august 2010.

 

 1. Abrogat.

—————

Pct. 7 din Normele metodologice de aplicare a art. 104 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal a fost abrogat de lit. D a art. I din HOTaRaREA nr. 791 din 2 august 2010, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 542 din 3 august 2010.

 

 1. Abrogat.

—————

Pct. 8 din Normele metodologice de aplicare a art. 104 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal a fost abrogat de lit. D a art. I din HOTaRaREA nr. 791 din 2 august 2010, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 542 din 3 august 2010.

 

Codul fiscal:

Anul fiscal

Art. 106. – (1) Anul fiscal al unei microintreprinderi este anul calendaristic.

(2) In cazul unei persoane juridice care se infiinteaza sau isi inceteaza existenta, anul fiscal este perioada din anul calendaristic in care pesoana juridica a existat.

————

Art. 106 a fost abrogat de pct. 7 al art. I din LEGEA nr. 76 din 6 mai 2010, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 307 din 11 mai 2010, care completeaza art. I din ORDONANtA DE URGENta nr. 109 din 7 octombrie 2009, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 689 din 13 octombrie 2009, cu pct. 79^1.

 

Norme metodologice:

 1. Abrogat.

—————

Pct. 9 din Normele metodologice de aplicare a art. 106 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal a fost abrogat de lit. D a art. I din HOTaRaREA nr. 791 din 2 august 2010, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 542 din 3 august 2010.

 

 1. Abrogat.

—————

Pct. 10 din Normele metodologice de aplicare a art. 106 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal a fost abrogat de lit. D a art. I din HOTaRaREA nr. 791 din 2 august 2010, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 542 din 3 august 2010.

 

Codul fiscal:

Impunerea microintreprinderilor care realizeaza venituri mai mari de 100.000 euro

ART. 107^1

Prin exceptie de la prevederile art. 109 alin. (2) si (3), daca in cursul unui an fiscal o microintreprindere realizeaza venituri mai mari de 100.000 euro sau ponderea veniturilor realizate din consultanta si management in veniturile totale este de peste 50% inclusiv, aceasta va plati impozit pe profit luand in calcul veniturile si cheltuielile realizate de la inceputul anului fiscal, fara posibilitatea de a mai beneficia pentru perioada urmatoare de prevederile prezentului titlu. Calculul si plata impozitului pe profit se efectueaza incepand cu trimestrul in care s-a depasit oricare dintre limitele prevazute in acest articol, fara a se datora majorari de intarziere. La determinarea impozitului pe profit datorat se scad platile reprezentand impozitul pe veniturile microintreprinderilor efectuate in cursul anului fiscal.

———–

Art. 107^1 a fost modificat de pct. 4 al art. I din ORDONANtA DE URGENta nr. 110 din 21 decembrie 2006, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 1.028 din 27 decembrie 2006.

————

Art. 107^1 a fost abrogat de pct. 7 al art. I din LEGEA nr. 76 din 6 mai 2010, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 307 din 11 mai 2010, care completeaza art. I din ORDONANtA DE URGENta nr. 109 din 7 octombrie 2009, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 689 din 13 octombrie 2009, cu pct. 79^1.

 

Norme metodologice:

10^1. Abrogat.

————–

Pct. 10^1 din Normele metodologice de aplicare a art. 107^1 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal a fost introdus de pct. 2 al lit. D a art. I din HOTARAREA nr. 1.861 din 21 decembrie 2006, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 1.044 din 29 decembrie 2006.

Pct. 10^1 din Normele metodologice de aplicare a art. 107^1 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal a fost abrogat de lit. D a art. I din HOTaRaREA nr. 791 din 2 august 2010, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 542 din 3 august 2010.

 

Codul fiscal:

Baza impozabila

Art. 108. – (1) Baza impozabila a impozitului pe veniturile microintreprinderilor*) o constituie veniturile din orice sursa, din care se scad:

 1. a) veniturile din variatia stocurilor;
 2. b) veniturile din productia de imobilizari corporale si necorporale;
 3. c) veniturile din exploatare, reprezentand cota-parte a subventiilor guvernamentale si a altor resurse pentru finantarea investitiilor;
 4. d) veniturile din provizioane;
 5. e) veniturile rezultate din anularea datoriilor si a majorarilor datorate bugetului statului, care nu au fost cheltuieli deductibile la calculul profitului impozabil, conform reglementarilor legale;
 6. f) veniturile realizate din despagubiri, de la societatile de asigurare, pentru pagubele produse la activele corporale proprii.

(2) In cazul in care o microintreprindere achizitioneaza case de marcat, valoarea de achizitie a acestora se deduce din baza impozabila, in conformitate cu documentul justificativ, in trimestrul in care au fost puse in functiune, potrivit legii.

————

Art. 108 a fost abrogat de pct. 7 al art. I din LEGEA nr. 76 din 6 mai 2010, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 307 din 11 mai 2010, care completeaza art. I din ORDONANtA DE URGENta nr. 109 din 7 octombrie 2009, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 689 din 13 octombrie 2009, cu pct. 79^1.

 

Norme metodologice:

 1. Abrogat.

—————

Pct. 11 din Normele metodologice de aplicare a art. 108 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal a fost abrogat de lit. D a art. I din HOTaRaREA nr. 791 din 2 august 2010, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 542 din 3 august 2010.

 

 1. Abrogat.

—————

Pct. 12 din Normele metodologice de aplicare a art. 108 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal a fost abrogat de lit. D a art. I din HOTaRaREA nr. 791 din 2 august 2010, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 542 din 3 august 2010.

 

 1. Abrogat.

—————

Pct. 13 din Normele metodologice de aplicare a art. 108 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal a fost abrogat de lit. D a art. I din HOTaRaREA nr. 791 din 2 august 2010, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 542 din 3 august 2010.

 

 1. Abrogat.

————

Pct. 14 din Normele metodologice de aplicare a art. 108 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal a fost modificat de pct. 1 al lit. D a art. I din HOTaRaREA nr. 1.579 din 19 decembrie 2007, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 894 din 28 decembrie 2007.

 

 1. Abrogat.

—————

Pct. 15 din Normele metodologice de aplicare a art. 108 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal a fost abrogat de lit. D a art. I din HOTaRaREA nr. 791 din 2 august 2010, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 542 din 3 august 2010.

————-

*) Conform art. 107 din Legea nr. 571/2003 – Codul fiscal in forma prevazuta de Ordonanta de urgenta nr. 138/2004, cota de impozit pe veniturile microintreprinderilor este de 3%.

 

Codul fiscal:

Procedura de declarare a optiunii

Art. 109. – (1) Persoanele juridice platitoare de impozit pe profit comunica optiunea organelor fiscale teritoriale la inceputul anului fiscal, prin depunerea declaratiei de mentiuni pentru persoanele juridice, asociatiile familiale si asociatiile fara personalitate juridica, pana la data de 31 ianuarie inclusiv.

(2) Persoanele juridice care se infiinteaza in cursul unui an fiscal inscriu optiunea in cererea de inregistrare la registrul comertului. Optiunea este definitiva pentru anul fiscal respectiv.

(3) In cazul in care, in cursul anului fiscal, una dintre conditiile impuse nu mai este indeplinita, microintreprinderea are obligatia de a pastra pentru anul fiscal respectiv regimul de impozitare pentru care a optat, fara posibilitatea de a beneficia pentru perioada urmatoare de prevederile prezentului titlu, chiar daca ulterior indeplineste conditiile prevazute la art. 103.

(4) Pot opta pentru plata impozitului reglementat de prezentul titlu si microintreprinderile care desfasoara activitati in zonele libere si/sau in zonele defavorizate.

————–

Alin. (2) al art. 109 a fost modificat de pct. 36 al art. I din LEGEA nr. 163 din 1 iunie 2005, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 466 din 1 iunie 2005.

————

Art. 109 a fost abrogat de pct. 7 al art. I din LEGEA nr. 76 din 6 mai 2010, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 307 din 11 mai 2010, care completeaza art. I din ORDONANtA DE URGENta nr. 109 din 7 octombrie 2009, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 689 din 13 octombrie 2009, cu pct. 79^1.

 

Norme metodologice:

 1. Abrogat.

—————

Pct. 16 din Normele metodologice de aplicare a art. 109 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal a fost abrogat de lit. D a art. I din HOTaRaREA nr. 791 din 2 august 2010, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 542 din 3 august 2010.

 

Codul fiscal:

Impozitarea persoanelor fizice asociate cu o microintreprindere

Art. 111. – In cazul unei asocieri fara personalitate juridica dintre o microintreprindere platitoare de impozit, conform prezentului titlu, si o persoana fizica, rezidenta sau nerezidenta, microintreprinderea are obligatia de a calcula, de a retine si de a varsa la bugetul de stat impozitul datorat de persoana fizica, impozit calculat prin aplicarea cotei de 1,5% la veniturile ce revin acesteia din asociere.

————

Art. 111 a fost abrogat de pct. 7 al art. I din LEGEA nr. 76 din 6 mai 2010, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 307 din 11 mai 2010, care completeaza art. I din ORDONANtA DE URGENta nr. 109 din 7 octombrie 2009, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 689 din 13 octombrie 2009, cu pct. 79^1.

 

Norme metodologice:

 1. Abrogat.

—————

Pct. 17 din Normele metodologice de aplicare a art. 111 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal a fost abrogat de lit. D a art. I din HOTaRaREA nr. 791 din 2 august 2010, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 542 din 3 august 2010.

 

Codul fiscal:

 

TITLUL V

Impozitul pe veniturile obtinute din Romania de nerezidenti si impozitul pe reprezentantele firmelor straine infiintate in Romania

 

CAPITOLUL I

Impozitul pe veniturile obtinute din Romania de nerezidenti

 

Venituri impozabile obtinute din Romania

Art. 115*). – (1) Veniturile impozabile obtinute din Romania, indiferent daca veniturile sunt primite in Romania sau in strainatate, sunt urmatoarele:

 1. a) dividende de la un rezident;
 2. b) dobanzi de la un rezident;
 3. c) dobanzi de la un nerezident care are un sediu permanent in Romania, daca dobanda este o cheltuiala a sediului permanent;

————-

Litera a) a alin. (1) al art. 115 a fost modificata de pct. 80 al art. I din ORDONANtA DE URGENta nr. 109 din 7 octombrie 2009, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 689 din 13 octombrie 2009.

 

Norme metodologice:

 1. Veniturile de natura dobanzilor, redeventelor sau comisioanelor realizate de catre nerezidenti si care sunt cheltuieli atribuibile sediului permanent din Romania al unui nerezident sunt venituri impozabile in Romania potrivit titlului V din Codul fiscal.

 

Codul fiscal:

 1. d) redevente de la un rezident;

 

Norme metodologice:

 1. (1) Termenul redeventa cuprinde orice suma care trebuie platita in bani sau in natura pentru folosirea sau dreptul de a folosi orice proprietate sau drept prevazut la art. 7 alin. (1) pct. 28 din Codul fiscal, indiferent daca suma trebuie platita conform unui contract sau ca urmare a copierii ilegale sau a incalcarii drepturilor legale ale unei alte persoane.

(1^1) Nu reprezinta redevente sumele platite in schimbul obtinerii drepturilor exclusive de distributie a unui produs sau serviciu, deoarece acestea nu sunt efectuate in schimbul folosintei sau dreptului de folosinta a unui element de proprietate inclus in definitie. Intermediarul distribuitor rezident nu plateste dreptul de a folosi marca sau numele sub care sunt vandute bunurile, el obtine doar dreptul exclusiv de a vinde bunurile pe care le cumpara de la producator.

————–

Alin. (1^1) al pct. 2 din Normele metodologice de aplicare a art. 115 alin. (1) din Legea nr. 571/2003 a fost introdus de pct. 1 al lit. D a art. I din HOTaRaREA nr. 1.620 din 29 decembrie 2009, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 927 din 31 decembrie 2009.

 

(2) In cazul unei tranzactii care implica transferul de software, incadrarea ca redeventa a sumei care trebuie platita depinde de natura drepturilor transferate.

(3) In cazul transferului unui drept partial dintr-un copyright pentru software, suma care trebuie platita este o redeventa daca primitorul dobandeste dreptul de a utiliza acel software, astfel incat lipsa acestui drept constituie o incalcare a copyright-ului. Exemple de astfel de tranzactii sunt transferurile de drepturi de a reproduce si distribui catre public orice software, precum si transferurile de drept de a modifica si a face public orice software.

(4) In analiza caracterului unei tranzactii care implica transferul de software nu se tine cont de dreptul de a copia un program exclusiv in scopul de a permite exploatarea efectiva a programului de catre utilizator. In consecinta, o suma care trebuie platita nu este o redeventa daca singurul drept transferat este un drept limitat de a copia un program, in scopul de a permite utilizatorului sa-l exploateze. Acelasi rezultat se aplica si pentru „drepturi de retea sau site”, in care primitorul obtine dreptul de a face multiple copii ale unui program, exclusiv in scopul de a permite exploatarea programului pe mai multe computere sau in reteaua primitorului.

(5) In cazul achizitiei tuturor drepturilor dintr-un copyright pentru software, suma care trebuie platita nu este pentru folosirea sau dreptul de a folosi acel software, in consecinta nefiind o redeventa.

(5^1) Nu reprezinta redevente sumele platite de intermediarii distribuitori ai unui software in baza unui contract prin care se acorda frecvent dreptul de distributie a unor exemplare ale software-ului, fara a da dreptul de reproducere. Distributia poate fi facuta pe suporturi tangibile sau pe cale electronica, fara ca distribuitorul sa aiba dreptul de a reproduce software-ul. De asemenea, nu reprezinta redeventa suma platita pentru un software ce urmeaza a fi supus unui proces de personalizare in vederea instalarii sale. in aceste tranzactii, intermediarii distribuitori platesc numai pentru achizitionarea exemplarelor de software si nu pentru a exploata un drept de autor pentru software.

————–

Alin. (5^1) al pct. 2 din Normele metodologice de aplicare a art. 115 alin. (1) din Legea nr. 571/2003 a fost introdus de pct. 2 al lit. D a art. I din HOTaRaREA nr. 1.620 din 29 decembrie 2009, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 927 din 31 decembrie 2009.

 

(6) Suma care trebuie platita pentru folosirea sau dreptul de a folosi ideile sau principiile cu privire la un software, cum ar fi schemele logice, algoritmii sau limbajele de programare, este o redeventa.

(7) In intelesul acestei norme, software este orice program sau serie de programe care contine instructiuni pentru un computer, atat pentru operarea computerului (software de operare) cat si pentru indeplinirea altor sarcini (software de aplicatie).

(8). a) In cazul unei tranzactii care permite unei persoane sa descarce electronic imagini, sunete sau texte, suma care trebuie platita nu este redeventa daca folosirea acestor materiale se limiteaza la drepturile necesare pentru a permite descarcarea, stocarea si exploatarea computerului, retelei sau a altui echipament de stocare, operare sau afisare a utilizatorului. In caz contrar, suma care trebuie platita pentru transferul dreptului de a reproduce si a face public un produs digital este o redeventa.

 1. b) tranzactiile ce permit clientului sa descarce electronic produse digitale pot duce la folosirea dreptului de autor de catre client, deoarece un drept de a efectua una sau mai multe copii ale continutului digital este acordat prin contract. Atunci cand compensatia este esential platita pentru altceva decat pentru folosirea, sau pentru dreptul de a folosi drepturile de autor, cum ar fi pentru dobandirea altor tipuri de drepturi contractuale, date sau servicii, si folosirea dreptului de autor este limitata la drepturile necesare pentru a putea descarca, stoca si opera pe computerul, reteaua sau alte medii de stocare, rulare sau proiectare ale clientului, aceasta folosire a dreptului de autor nu trebuie sa influenteze analiza caracterului platii atunci cand se urmareste aplicarea definitiei „redeventei”.
 2. c) se considera redeventa situatia tranzactiilor in care plata este facuta in scopul acordarii dreptului de folosinta a dreptului de autor asupra unui produs digital ce este descarcat electronic. Acesta ar fi situatia, unei edituri care plateste pentru a obtine dreptul de a reproduce o fotografie protejata de drept de autor pe care o va descarca electronic in scopul includerii ei pe coperta unei carti pe care o editeaza. In aceasta tranzactie, motivatia esentiala a platii este achizitionarea dreptului de a folosi dreptul de autor asupra produsului digital, adica a dreptului de a reproduce si distribui fotografia, si nu simpla achizitie a continutului digital.

(9) In cazul unui contract care implica folosirea sau dreptul de a folosi orice proprietate sau drept prevazut la art. 7 alin. (1) pct. 28 din Codul fiscal, precum si transferul unei alte proprietati sau altui serviciu, suma care trebuie platita conform contractului trebuie sa fie impartita, conform diverselor portiuni de contract, pe baza conditiilor contractului sau pe baza unei impartiri rezonabile, fiecarei portiuni aplicandu-i-se tratamentul fiscal corespunzator. Daca totusi o anumita parte din ceea ce urmeaza a se asigura prin contract constituie de departe scopul principal al contractului, cealalta portiune fiind auxiliara, tratamentul aplicat portiunii principale de contract se aplica intregii sume care trebuie platita conform contractului.

(10) Este considerata redeventa si suma platita in cadrul contractului de know-how, in baza caruia vanzatorul accepta sa impartaseasca cunostintele si experienta sa cumparatorului, astfel incat cumparatorul sa le poata folosi in interesul sau si sa nu le dezvaluie publicului. In acelasi timp vanzatorul nu joaca nici un rol in aplicarea cunostintelor puse la dispozitie cumparatorului si nu garanteaza rezultatele aplicarii acestora.

(11) In cazul contractului de prestari de servicii in care una dintre parti se angajeaza sa utilizeze cunostintele sale pentru executarea unei lucrari pentru cealalta parte, suma platita nu constituie redeventa.

—————

Alin. (10) si (11) ale pct. 2 din Normele metodologice de aplicare a art. 115, alin. (1), lit. d) din Legea nr. 571/2003 au fost introduse de pct. 4, subpct. 1 al art. I din HOTARAREA nr. 1.840 din 28 octombrie 2004, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 1.074 din 18 noiembrie 2004.

Alin. (8) al pct. 2 din Normele metodologice de aplicare a art. 115, alin. (1) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal a fost modificat de pct. 1 al lit. E a art. I din HOTARAREA nr. 1.861 din 21 decembrie 2006, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 1.044 din 29 decembrie 2006.

 

Codul fiscal:

 1. e) redevente de la un nerezident care are un sediu permanent in Romania, daca redeventa este o cheltuiala a sediului permanent;
 2. f) comisioane de la un rezident;
 3. g) comisioane de la un nerezident care are un sediu permanent in Romania, daca comisionul este o cheltuiala a sediului permanent;
 4. h) venituri din activitati sportive si de divertisment desfasurate in Romania, indiferent daca veniturile sunt primite de catre persoanele care participa efectiv la asemenea activitati sau de catre alte persoane;
 5. i) venituri din prestarea de servicii de management sau de consultanta din orice domeniu, daca aceste venituri sunt obtinute de la un rezident sau daca veniturile respective sunt cheltuieli ale unui sediu permanent in Romania;

———–

Litera i) a alin. (1) al art. 115 a fost modificata de pct. 67 al art. I din ORDONANTA nr. 83 din 19 august 2004, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 793 din 27 august 2004.

 

Norme metodologice:

 1. Veniturile obtinute din Romania din prestari de servicii de management sau de consultanta in orice domeniu, care nu sunt efectuate in Romania, sau veniturile care sunt cheltuieli atribuibile unui sediu permanent din Romania al unui nerezident sunt impozabile potrivit titlului V atunci cand nu sunt incheiate conventii de evitare a dublei impuneri intre Romania si statul de rezidenta al beneficiarului de venit sau cand beneficiarul de venit nu prezinta documentul care atesta rezidenta sa fiscala.

————–

Pct. 3 din Normele metodologice de aplicare a art. 115, alin. (1), lit. e)-i) din Legea nr. 571/2003 este reprodus in forma prevazuta de pct. 1 al sectiunii D a art. I din HOTARAREA nr. 84 din 3 februarie 2005, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 147 din 18 februarie 2005.

 

Codul fiscal:

 1. j) venituri reprezentand remuneratii primite de nerezidenti ce au calitatea de administrator, fondator sau membru al consiliului de administratie al unei persoane juridice romane;
 2. k) venituri din servicii prestate in Romania, exclusiv transportul international si prestarile de servicii accesorii acestui transport;
 3. l) venituri din profesii independente desfasurate in Romania – doctor, avocat, inginer, dentist, arhitect, auditor si alte profesii similare -, in cazul cand sunt obtinute in alte conditii decat prin intermediul unui sediu permanent sau intr-o perioada sau in mai multe perioade care nu depasesc in total 183 de zile pe parcursul oricarui interval de 12 luni consecutive care se incheie in anul calendaristic vizat;
 4. m) veniturile din pensii primite de la bugetul asigurarilor sociale sau de la bugetul de stat, in masura in care pensia lunara depaseste plafonul prevazut la art. 69;
 5. n) abrogata;
 6. o) venituri din premii acordate la concursuri organizate in Romania;

————-

Literele k) si m) ale alin. (1) al art. 115 au fost modificate de pct. 36 al art. I din LEGEA nr. 163 din 1 iunie 2005, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 466 din 1 iunie 2005.

Litera n) a alin. (1) a fost abrogata de pct. 36 al art. I din LEGEA nr. 163 din 1 iunie 2005, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 466 din 1 iunie 2005.

 

Norme metodologice:

 1. Prin concursuri organizate in Romania se intelege concursuri organizate in orice domeniu in Romania.

 

Codul fiscal:

 1. p) venituri obtinute la jocurile de noroc practicate in Romania, de la fiecare joc de noroc, obtinute de la acelasi organizator intr-o singura zi de joc.
 2. q) venituri realizate de nerezidenti din lichidarea unei persoane juridice romane. Venitul brut realizat din lichidarea unei persoane juridice romane reprezinta suma excedentului distributiilor in bani sau in natura care depaseste aportul la capitalul social al persoanei fizice/juridice beneficiare.

————–

Litera q) a alin. (1) al art. 115 a fost introdusa de pct. 70 al art. I din LEGEA nr. 343 din 17 iulie 2006, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 662 din 1 august 2006.

Lit. q) a alin. (1) al art. 115 a fost modificata de pct. 31 al art. I din ORDONANtA DE URGENta nr. 106 din 4 octombrie 2007, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 703 din 18 octombrie 2007.

 

Norme metodologice:

 1. Venituri obtinute la jocuri de noroc inseamna castiguri in bani si/sau in natura acordate participantilor de catre orice persoana juridica romana, autorizata sa organizeze si sa exploateze jocuri de noroc.

 

Codul fiscal:

(2) Urmatoarele venituri impozabile obtinute din Romania nu sunt impozitate potrivit prezentului capitol si se impoziteaza conform titlului II sau III, dupa caz:

————

Partea introductiva a alin. (2) al art. 115 a fost modificata de pct. 39 al art. I din ORDONANtA DE URGENta nr. 58 din 26 iunie 2010, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 431 din 28 iunie 2010.

 

 1. a) veniturile unui nerezident, care sunt atribuibile unui sediu permanent in Romania;
 2. b) veniturile unei persoane juridice straine obtinute din proprietati imobiliare situate in Romania sau din transferul titlurilor de participare detinute intr-o persoana juridica romana;

 

Norme metodologice:

 1. Venituri din proprietati imobiliare inseamna venituri din vanzarea, precum si din cedarea dreptului de folosinta asupra proprietatii imobiliare sau a unei cote-parti din aceasta proprietate (inchiriere, concesionare sau arendare).

 

Codul fiscal:

 1. c) venituri ale unei persoane fizice nerezidente, obtinute dintr-o activitate dependenta desfasurata in Romania;
 2. d) veniturile unei persoane fizice nerezidente obtinute din inchirierea sau din alta forma de cedare a dreptului de folosinta a unei proprietati imobiliare situate in Romania, din transferul proprietatilor imobiliare situate in Romania, din transferul titlurilor de participare detinute la o persoana juridica romana si din transferul titlurilor de valoare, altele decat titlurile de participare.

————-

Lit. d) a alin. (2) al art. 115 a fost modificata de pct. 32 al art. I din ORDONANtA DE URGENta nr. 106 din 4 octombrie 2007, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 703 din 18 octombrie 2007.

 

(2) Urmatoarele venituri impozabile obtinute din Romania nu sunt impozitate potrivit prezentului capitol si se impoziteaza conform titlurilor II, III sau IV, dupa caz:

 1. a) veniturile unui nerezident, care sunt atribuibile unui sediu permanent in Romania;
 2. b) veniturile unei persoane juridice straine obtinute din proprietati imobiliare situate in Romania sau din transferul titlurilor de participare, asa cum sunt definite la art. 7 alin. (1) pct. 31, detinute intr-o persoana juridica romana;
 3. c) venituri ale unei persoane fizice nerezidente, obtinute dintr-o activitate dependenta desfasurata in Romania;
 4. d) veniturile unei persoane fizice nerezidente obtinute din inchirierea sau din alta forma de cedare a dreptului de folosinta a unei proprietati imobiliare situate in Romania, din transferul proprietatilor imobiliare situate in Romania, din transferul titlurilor de participare, asa cum sunt definite la art. 7 alin. (1) pct. 31, detinute la o persoana juridica romana, si din transferul titlurilor de valoare, asa cum sunt definite la art. 65 alin. (1) lit. c);
 5. e) veniturile obtinute de nerezidenti dintr-o asociere constituita in Romania.

————

Alin. (2) al art. 115 a fost modificat de pct. 11 al art. I din ORDONANtA DE URGENta nr. 127 din 8 octombrie 2008, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 705 din 16 octombrie 2008.

Lit. e) a alin. (2) al art. 115 a fost modificata de pct. 39 al art. I din ORDONANtA DE URGENta nr. 58 din 26 iunie 2010, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 431 din 28 iunie 2010.

 

(3) Veniturile obtinute de organismele nerezidente de plasament colectiv fara personalitate juridica din transferul titlurilor de valoare, asa cum sunt definite la art. 65 alin. (1) lit. c), respectiv al titlurilor de participare, asa cum sunt definite la art. 7 alin. (1) pct. 31, detinute direct sau indirect intr-o persoana juridica romana, nu reprezinta venituri impozabile in Romania.

————-

Alin. (3) al art. 115 a fost introdus de pct. 12 al art. I din ORDONANtA DE URGENta nr. 127 din 8 octombrie 2008, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 705 din 16 octombrie 2008.

 

(4) Abrogat.

————-

Alin. (4) al art. 115 a fost introdus de pct. 12 al art. I din ORDONANtA DE URGENta nr. 127 din 8 octombrie 2008, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 705 din 16 octombrie 2008.

Alin. (4) al art. 115 a fost abrogat de pct. 40 al art. I din ORDONANtA DE URGENta nr. 58 din 26 iunie 2010, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 431 din 28 iunie 2010.

 

(5) Veniturile obtinute de nerezidenti pe piete de capital straine din transferul titlurilor de participare, asa cum sunt definite la art. 7 alin. (1) pct. 31, detinute la o persoana juridica romana, precum si din transferul titlurilor de valoare, asa cum sunt definite la art. 65 alin. (1) lit. c), emise de rezidenti romani, nu reprezinta venituri impozabile in Romania.

————-

Alin. (5) al art. 115 a fost introdus de pct. 12 al art. I din ORDONANtA DE URGENta nr. 127 din 8 octombrie 2008, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 705 din 16 octombrie 2008.

 

Norme metodologice:

 1. Prin cedarea dreptului de folosinta a unei proprietati imobiliare se intelege si arendarea sau concesionarea proprietatii imobiliare sau a unei cote-parti din aceasta proprietate.

————-

*) Pct. 39 al art. I din LEGEA nr. 163 din 1 iunie 2005, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 466 din 1 iunie 2005

prevede:

„Cota de impozit de 16% se aplica incepand cu data de 1 ianuarie 2006 si pentru veniturile realizate de persoanele fizice si juridice nerezidente, prevazute la art. 115, cu exceptia veniturilor obtinute din jocuri de noroc pentru care se mentine cota de impozit de 20%.”

 

Codul fiscal:

Retinerea impozitului din veniturile impozabile obtinute din Romania de nerezidenti

Art. 116. – (1) Impozitul datorat de nerezidenti pentru veniturile impozabile obtinute din Romania se calculeaza, se retine si se varsa la bugetul de stat de catre platitorii de venituri.

 

Norme metodologice:

 1. (1) Pentru veniturile obtinute de nerezidenti din Romania, platitorii de venituri au obligatia calcularii si retinerii impozitelor datorate prin stopaj la sursa si virarii lor la bugetul de stat in termenul stabilit la art. 116 alin. (5) din Codul fiscal.

(2) In cazurile prevazute la art. 115 alin. (1) lit. c), e), g) si i) din Codul fiscal, platitorul impozitului prevazut la titlul V din Codul fiscal este nerezidentul care are sediul permanent in Romania in evidenta caruia sunt inregistrate respectivele cheltuieli deductibile.

————–

Alin. (1) al pct. 8 din Normele metodologice de aplicare a art. 116, alin. (1) din Legea nr. 571/2003 a fost modificat de pct. 2 al sectiunii D a art. I din HOTARAREA nr. 84 din 3 februarie 2005, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 147 din 18 februarie 2005.

 

Codul fiscal:

(2) Impozitul datorat se calculeaza prin aplicarea urmatoarelor cote asupra veniturilor brute:

 1. a) 10% pentru veniturile din dobanzi si redevente, daca beneficiarul efectiv al acestor venituri este o persoana juridica rezidenta intr-un stat membru al Uniunii Europene sau intr-unul dintre statele Asociatiei Europene a Liberului Schimb, respectiv Islanda, Principatul Liechtenstein, Regatul Norvegiei, sau un sediu permanent al unei intreprinderi dintr-un stat membru al Uniunii Europene sau dintr-un stat al Asociatiei Europene a Liberului Schimb, respectiv Islanda, Principatul Liechtenstein, Regatul Norvegiei, situat intr-un alt stat membru al Uniunii Europene sau al Asociatiei Europene a Liberului Schimb. Aceasta cota de impunere se aplica in perioada de tranzitie de la data aderarii Romaniei la Uniunea Europeana si pana la data de 31 decembrie 2010, cu conditia ca beneficiarul efectiv al dobanzilor sau redeventelor sa detina minimum 25% din valoarea/numarul titlurilor de participare la persoana juridica romana, pe o perioada neintrerupta de cel putin 2 ani, care se incheie la data platii dobanzii sau redeventelor;

a^1) 10% pentru dividendele platite de o intreprindere, care este persoana juridica romana, unei persoane juridice rezidente intr-un alt stat membru al Uniunii Europene sau in unul din statele Asociatiei Europene a Liberului Schimb, respectiv Islanda, Principatul Liechtenstein, Regatul Norvegiei, ori unui sediu permanent al unei intreprinderi dintr-un stat membru al Uniunii Europene sau dintr-un stat al Asociatiei Europene a Liberului Schimb, respectiv Islanda, Principatul Liechtenstein, Regatul Norvegiei, situat intr-un alt stat membru al Uniunii Europene ori al Asociatiei Europene a Liberului Schimb;

————

Lit. a^1) a alin. (2) al art. 116 a fost introdusa de pct. 6 al art. I din ORDONANtA DE URGENta nr. 91 din 24 iunie 2008, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 480 din 30 iunie 2008.

 

 1. b) 20% pentru veniturile obtinute din jocuri de noroc, prevazute la art. 115 alin. (1) lit. p);
 2. c) 25% pentru veniturile obtinute din jocuri de noroc, prevazute la art. 115 alin. (1) lit. p);

————

Lit. c) a alin. (2) al art. 116 a fost modificata de pct. 41 al art. I din ORDONANtA DE URGENta nr. 58 din 26 iunie 2010, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 431 din 28 iunie 2010.

 

(3) Abrogat.

(4) Prin derogare de la alin. (2), impozitul ce trebuie retinut se calculeaza dupa cum urmeaza:

 1. a) pentru veniturile ce reprezinta remuneratii primite de nerezidenti care au calitatea de administrator, fondator sau membru al consiliului de administratie al unei persoane juridice romane, potrivit art. 57;

————-

Litera a) a alin. (2) al art. 116 a fost modificata de pct. 36 al art. I din LEGEA nr. 163 din 1 iunie 2005, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 466 din 1 iunie 2005.

Literele a) a alin. (4) al art. 116 a fost modificata de pct. 36 al art. I din LEGEA nr. 163 din 1 iunie 2005, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 466 din 1 iunie 2005.

Alin. (2) al art. 116 a fost modificat de pct. 71 al art. I din LEGEA nr. 343 din 17 iulie 2006, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 662 din 1 august 2006.

Alin. (3) al art. 116 a fost abrogat de pct. 72 al art. I din LEGEA nr. 343 din 17 iulie 2006, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 662 din 1 august 2006.

Lit. a) a alin. (2) al art. 116 a fost modificata de pct. 5 al art. I din ORDONANtA DE URGENta nr. 91 din 24 iunie 2008, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 480 din 30 iunie 2008.

————–

Retinerea impozitului din veniturile impozabile obtinute din Romania de nerezidenti

Art. 116. – (1) Impozitul datorat de nerezidenti pentru veniturile impozabile obtinute din Romania se calculeaza, se retine si se plateste la bugetul de stat de catre platitorii de venituri.

(2) Impozitul datorat se calculeaza prin aplicarea urmatoarelor cote asupra veniturilor brute:

 1. a) 10% pentru veniturile din dobanzi si redevente, daca beneficiarul efectiv al acestor venituri este o persoana juridica rezidenta intr-un stat membru al Uniunii Europene sau in unul dintre statele Asociatiei Europene a Liberului Schimb, respectiv Islanda, Principatul Liechtenstein, Regatul Norvegiei, sau un sediu permanent al unei intreprinderi dintr-un stat membru al Uniunii Europene sau dintr-un stat al Asociatiei Europene a Liberului Schimb, respectiv Islanda, Principatul Liechtenstein, Regatul Norvegiei, situat intr-un alt stat membru al Uniunii Europene sau al Asociatiei Europene a Liberului Schimb. Aceasta cota de impunere se aplica in perioada de tranzitie de la data aderarii Romaniei la Uniunea Europeana si pana la data de 31 decembrie 2010, cu conditia ca beneficiarul efectiv al dobanzilor sau redeventelor sa detina minimum 25% din valoarea/numarul titlurilor de participare la persoana juridica romana, pe o perioada neintrerupta de cel putin 2 ani, care se incheie la data platii dobanzii sau redeventelor;
 2. b) 10% pentru dividendele platite de o intreprindere, care este persoana juridica romana sau persoana juridica cu sediul social in Romania, infiintata potrivit legislatiei europene, unei persoane juridice rezidente intr-un alt stat membru al Uniunii Europene sau in unul dintre statele Asociatei Europene a Liberului Schimb, respectiv Islanda, Principatul Liechtenstein, Regatul Norvegiei, ori unui sediu permanent al unei itreprinderi dintr-un stat membru al Uniunii Europene sau dintr-un stat al Asociatiei Europene a Liberului Schimb, respectiv Islanda, Principatul Liechtenstein, Regatul Norvegiei, situat intr-un alt stat membru al Uniunii Europene ori al Asociatiei Europene a Liberului Schimb;
 3. c) 25% pentru veniturile obtinute din jocuri de noroc, prevazute la art. 115 alin. (1) lit. p);

————

Lit. c) a alin. (2) al art. 116 a fost modificata de pct. 41 al art. I din ORDONANtA DE URGENta nr. 58 din 26 iunie 2010, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 431 din 28 iunie 2010.

 

 1. d) 16% in cazul oricaror altor venituri impozabile obtinute din Romania, asa cum sunt enumerate la art. 115.

————

Lit. d) a alin. (2) al art. 116 a fost modificata de pct. 41 al art. I din ORDONANtA DE URGENta nr. 58 din 26 iunie 2010, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 431 din 28 iunie 2010.

 

(3) Prin derogare de la alin. (2), impozitul ce trebuie retinut se calculeaza dupa cum urmeaza:

 1. a) pentru veniturile ce reprezinta remuneratii primite de nerezidenti care au calitatea de administrator, fondator sau membru al consiliului de administratie al unei persoane juridice romane, potrivit art. 57;
 2. b) pentru veniturile din pensii primite de la bugetul asigurarilor sociale sau de la bugetul de stat, potrivit art. 70.

(4) Impozitul se calculeaza, respectiv se retine in momentul platii venitului si se plateste la bugetul de stat pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare celei in care s-a platit venitul. Impozitul se calculeaza, se retine si se plateste, in lei, la bugetul de stat, la cursul de schimb al pietei valutare comunicat de Banca Nationala a Romaniei, valabil in ziua retinerii impozitului pentru nerezidenti. in cazul dividendelor distribuite, dar care nu au fost platite actionarilor sau asociatilor pana la sfarsitul anului in care s-au aprobat situatiile financiare anuale, impozitul pe dividende se declara si se plateste pana la data de 25 ianuarie a anului urmator.

(5) Pentru veniturile sub forma de dobanzi la depozitele la vedere/conturi curente, la depozitele la termen, certificate de depozit si alte instrumente de economisire la banci si la alte institutii de credit autorizate si situate in Romania, impozitul se calculeaza si se retine de catre platitorii de astfel de venituri la momentul inregistrarii in contul curent sau in contul de depozit al titularului, respectiv la momentul rascumpararii, in cazul certificatelor de depozit si al instrumentelor de economisire. Virarea impozitului pentru veniturile din dobanzi se face lunar, pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare inregistrarii/rascumpararii.

————

Alin. (5) al art. 116 a fost modificat de pct. 42 al art. I din ORDONANtA DE URGENta nr. 58 din 26 iunie 2010, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 431 din 28 iunie 2010.

 

(6) Reinnoirea depozitelor/instrumentelor de economisire va fi asimilata cu constituirea unui nou depozit/achizitionarea unui nou instrument de economisire.

(7) Impozitul asupra dobanzilor capitalizate se calculeaza de platitorul acestor venituri in momentul inregistrarii in contul curent sau in contul de depozit al titularului, respectiv in momentul rascumpararii in cazul unor instrumente de economisire sau in momentul in care dobanda se transforma in imprumut ori in capital, dupa caz.

(8) Modul de determinare si/sau de declarare a veniturilor obtinute din transferul titlurilor de participare la o persoana juridica romana va fi stabilit prin norme.

(9) Pentru orice venit impozitul ce trebuie retinut, in conformitate cu prezentul capitol, este impozit final.

————–

Art. 116 a fost modificat de pct. 81 al art. I din ORDONANtA DE URGENta nr. 109 din 7 octombrie 2009, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 689 din 13 octombrie 2009.

 

8^1. Cota prevazuta pentru veniturile din dobanzi si redevente la art. 116 alin. (2) lit. a) se aplica asupra veniturilor provenind din Romania. In acest sens, o plata facuta de o intreprindere din Romania sau de un sediu permanent situat in Romania se va considera ca provine din Romania. Aceasta prevedere se va aplica numai daca intreprinderea platitoare sau intreprinderea al carui sediu permanent este considerat platitor de dobanzi sau redevente este o intreprindere asociata, in intelesul art. 124^20 din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, cu intreprinderea care este beneficiarul efectiv sau al carui sediu permanent este considerat beneficiar efectiv al acelor dobanzi sau redevente.

Conditia privitoare la perioada minima de detinere de 2 ani va fi inteleasa luandu-se in considerare hotararea Curtii Europene de Justitie in cazurile conexate: Denkavit International BV, VITIC Amsterdam BV and Voormeer BV v Bundesamt fur Finanzen – C-284/94, C – 291/94 si C – 292/94 si anume:

Daca la data platii, perioada minima de detinere de 2 ani nu este incheiata, cota redusa prevazuta la art. 116 alin. (2) lit. a) din Codul Fiscal nu se va aplica.

In situatia in care, persoana juridica romana, respectiv sediul permanent din Romania pot face dovada ca perioada minima de detinere a fost indeplinita dupa data platii, persoana juridica romana, respectiv sediul permanent din Romania pot cere restituirea impozitelor platite in plus.

—————-

Pct. 8^1 din Normele metodologice de aplicare a art. 116, alin. (2), lit. a) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal a fost introdus de pct. 2 al lit. E a art. I din HOTARAREA nr. 1.861 din 21 decembrie 2006, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 1.044 din 29 decembrie 2006.

 

Norme metodologice:

 1. La impunerea veniturilor ce reprezinta remuneratii primite de persoanele fizice nerezidente pentru activitatea desfasurata in calitate de administrator, fondator sau membru al consiliului de administratie al unei persoane juridice romane sunt aplicabile dispozitiile titlului III din Codul fiscal.

 

Codul fiscal:

(2) Impozitul datorat se calculeaza prin aplicarea urmatoarelor cote asupra veniturilor brute:

 1. a) 10% pentru veniturile din dobanzi si redevente, daca beneficiarul efectiv al acestor venituri este o persoana juridica rezidenta intr-un stat membru al Uniunii Europene sau in unul dintre statele Asociatiei Europene a Liberului Schimb, respectiv Islanda, Principatul Liechtenstein, Regatul Norvegiei, sau un sediu permanent al unei intreprinderi dintr-un stat membru al Uniunii Europene sau dintr-un stat al Asociatiei Europene a Liberului Schimb, respectiv Islanda, Principatul Liechtenstein, Regatul Norvegiei, situat intr-un alt stat membru al Uniunii Europene sau al Asociatiei Europene a Liberului Schimb. Aceasta cota de impunere se aplica in perioada de tranzitie de la data aderarii Romaniei la Uniunea Europeana si pana la data de 31 decembrie 2010, cu conditia ca beneficiarul efectiv al dobanzilor sau redeventelor sa detina minimum 25% din valoarea/numarul titlurilor de participare la persoana juridica romana, pe o perioada neintrerupta de cel putin 2 ani, care se incheie la data platii dobanzii sau redeventelor;
 2. b) 10% pentru dividendele platite de o intreprindere, care este persoana juridica romana sau persoana juridica cu sediul social in Romania, infiintata potrivit legislatiei europene, unei persoane juridice rezidente intr-un alt stat membru al Uniunii Europene sau in unul dintre statele Asociatiei Europene a Liberului Schimb, respectiv Islanda, Principatul Liechtenstein, Regatul Norvegiei, ori unui sediu permanent al unei intreprinderi dintr-un stat membru al Uniunii Europene sau dintr-un stat al Asociatiei Europene a Liberului Schimb, respectiv Islanda, Principatul Liechtenstein, Regatul Norvegiei, situat intr-un alt stat membru al Uniunii Europene ori al Asociatiei Europene a Liberului Schimb;
 3. c) 25% pentru veniturile obtinute din jocuri de noroc, prevazute la art. 115 alin. (1) lit. p);
 4. d) 16% in cazul oricaror altor venituri impozabile obtinute din Romania, asa cum sunt enumerate la art. 115.

(3) Prin derogare de la alin. (2), impozitul ce trebuie retinut se calculeaza dupa cum urmeaza:

 1. a) pentru veniturile ce reprezinta remuneratii primite de nerezidenti care au calitatea de administrator, fondator sau membru al consiliului de administratie al unei persoane juridice romane, potrivit art. 57;
 2. b) pentru veniturile din pensii primite de la bugetul asigurarilor sociale sau de la bugetul de stat, potrivit art. 70.

(4) Impozitul se calculeaza, respectiv se retine in momentul platii venitului si se plateste la bugetul de stat pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare celei in care s-a platit venitul. Impozitul se calculeaza, se retine si se plateste, in lei, la bugetul de stat, la cursul de schimb al pietei valutare comunicat de Banca Nationala a Romaniei, valabil in ziua retinerii impozitului pentru nerezidenti. in cazul dividendelor distribuite, dar care nu au fost platite actionarilor sau asociatilor pana la sfarsitul anului in care s-au aprobat situatiile financiare anuale, impozitul pe dividende se declara si se plateste pana la data de 25 ianuarie a anului urmator.

 

Norme metodologice:

9^1. Veniturile sub forma de dobanzi la depozitele la vedere/conturi curente, la depozitele la termen, certificate de depozit si alte instrumente de economisire la banci si la alte institutii de credit autorizate si situate in Romania, realizate incepand cu data de 1 iulie 2010, se impun cu o cota de 16% din suma acestora, indiferent de data constituirii raportului juridic.

Veniturile sub forma de dobanzi realizate pana la data de 30 iunie 2010 inclusiv sunt venituri neimpozabile.

Baza de calcul asupra careia se aplica cota de impozit de 16% este constituita din veniturile calculate incepand cu data de 1 iulie 2010 pana la data scadentei depozitului si inregistrate in contul curent sau in contul de depozit al titularului. Aceleasi prevederi se aplica si in cazul dobanzilor aferente depozitelor la vedere, conturilor curente, certificatelor de depozit si altor instrumente de economisire.

Cota de 16% se aplica si altor venituri de natura dobanzilor, cum ar fi: dobanzile la credite, dobanzile in cazul contractelor de leasing financiar, dobanzile la creditele intragrup, precum si dobanzilor aferente depozitelor colaterale, conturilor escrow, considerate dobanzi pentru depozite la termen potrivit normelor Bancii Nationale a Romaniei, dobanda la instrumente/titluri de creanta emise de societatile comerciale romane, constituite potrivit Legii nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

—————-

Pct. 9^1 din Normele metodologice de aplicare a art. 116, alin. (2) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal a fost modificat de pct. 3 al lit. E a art. I din HOTARAREA nr. 1.861 din 21 decembrie 2006, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 1.044 din 29 decembrie 2006.

Pct. 9^1 din Normele metodologice de aplicare a art. 116, alin. (2), (3) si (4) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal a fost modificat de pct. 1 al lit. E a art. I din HOTaRaREA nr. 791 din 2 august 2010, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 542 din 3 august 2010.

 

9^2. Abrogat.

—————-

Pct. 9^2 din Normele metodologice de aplicare a art. 116, alin. (2) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal a fost modificat de pct. 4 al lit. E a art. I din HOTARAREA nr. 1.861 din 21 decembrie 2006, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 1.044 din 29 decembrie 2006.

Pct. 9^2 din Normele metodologice de aplicare a art. 116 din Legea nr. 571/2003 a fost abrogat de pct. 3 al lit. D a art. I din HOTaRaREA nr. 1.620 din 29 decembrie 2009, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 927 din 31 decembrie 2009.

 

9^3. Abrogat.

9^4. Abrogat.

—————-

Pct. 9^4 din Normele metodologice de aplicare a art. 116, alin. (2) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal a fost abrogat de pct. 5 al lit. E a art. I din HOTARAREA nr. 1.861 din 21 decembrie 2006, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 1.044 din 29 decembrie 2006.

—————-

Pct. 9^1, 9^2, 9^3 si 9^4 din Normele metodologice de aplicare a art. 116, alin. (2), (3) si (4) lit. a) din Legea nr. 571/2003 au fost introduse de pct. 4, subpct. 2 al art. I din HOTARAREA nr. 1.840 din 28 octombrie 2004, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 1.074 din 18 noiembrie 2004.

Pct. 9^2 din Normele metodologice de aplicare a art. 116, alin. (2), (3) si (4) din Legea nr. 571/2003 a fost modificat de pct. 1 din sectiunea C a art. I din HOTARAREA nr. 610 din 23 iunie 2005, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 575 din 4 iulie 2005.

Pct. 9^3 din Normele metodologice de aplicare a art. 116 din Legea nr. 571/2003 a fost abrogat de pct. 3 al lit. D a art. I din HOTaRaREA nr. 1.620 din 29 decembrie 2009, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 927 din 31 decembrie 2009.

 

(5) Impozitul se calculeaza, respectiv se retine in momentul platii venitului si se vireaza la bugetul de stat pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare celei in care s-a platit venitul. Impozitul se calculeaza, se retine si se varsa, in lei, la bugetul de stat, la cursul de schimb al pietei valutare, comunicat de Banca Nationala a Romaniei, valabil in ziua retinerii impozitului pentru nerezidenti. In cazul dividendelor distribuite, dar care nu au fost platite actionarilor sau asociatilor pana la sfarsitul anului in care s-au aprobat situatiile financiare anuale, impozitul pe dividende se declara si se plateste pana la data de 31 decembrie a anului respectiv.

(5^1) Pentru veniturile sub forma de dobanzi la depozitele la termen, certificate de depozit si alte instrumente de economisire la banci si la alte institutii de credit autorizate si situate in Romania, impozitul se calculeaza si se retine de catre platitorii de astfel de venituri la momentul inregistrarii in contul de depozit al titularului, respectiv la momentul rascumpararii, in cazul certificatelor de depozit si al instrumentelor de economisire. Virarea impozitului pentru veniturile din dobanzi se face lunar, pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare inregistrarii/rascumpararii.

(5^2) Modul de determinare si/sau declarare a veniturilor obtinute din transferul titlurilor de participare la o persoana juridica romana va fi stabilit prin norme.

———–

Alin. (5) al art. 116 a fost modificat de pct. 68 al art. I din ORDONANTA nr. 83 din 19 august 2004, publicata in  MONITORUL OFICIAL nr. 793 din 27 august 2004.

Alin. (5) al art. 116 a fost modificat de pct. 10 din LEGEA nr. 494 din 12 noiembrie 2004, publicata in  MONITORUL OFICIAL nr. 1.092 din 24 noiembrie 2004.

Alin. (5) al art. 116 a fost modificat de pct. 73 al art. I din LEGEA nr. 343 din 17 iulie 2006, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 662 din 1 august 2006.

Alin. (5^1) si (5^2) ale art. 116 au fost introduse de pct. 74 al art. I din LEGEA nr. 343 din 17 iulie 2006, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 662 din 1 august 2006.

————–

Art. 116 a fost modificat de pct. 81 al art. I din ORDONANtA DE URGENta nr. 109 din 7 octombrie 2009, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 689 din 13 octombrie 2009, avand continutul prevazut mai sus.

 

Norme metodologice:

9^5. a) Conversia in lei a impozitului in valuta aferent veniturilor obtinute din Romania de nerezidenti se face la cursul de schimb al pietei valutare comunicat de Banca Nationala a Romaniei, valabil in ziua in care s-a platit venitul catre nerezident si impozitul in lei rezultat se varsa la bugetul de stat pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare celei in care s-a platit venitul.

 1. b) Pentru impozitul in valuta aferent dobanzilor capitalizate realizate din Romania de nerezidenti, conversia se face, de asemenea, la cursul de schimb al pietei valutare comunicat de Banca Nationala a Romaniei, valabil in ziua in care s-a capitalizat dobanda, respectiv la cursul valutar din momentul inregistrarii in contul curent sau in contul de depozit al titularului dobanzii capitalizate sau din momentul rascumpararii, in cazul unor instrumente de economisire, ori in momentul in care dobanda se transforma in imprumut. Impozitul in lei astfel calculat se varsa la bugetul de stat pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare celei in care s-a inregistrat venitul/rascumparat instrumentul de economisire.

—————-

Pct. 9^5 din Normele metodologice de aplicare a art. 116, alin. (5), (5^1) si (5^2) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal a fost modificat de pct. 6 al lit. E a art. I din HOTARAREA nr. 1.861 din 21 decembrie 2006, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 1.044 din 29 decembrie 2006.

 

9^6. a) Pentru aplicarea prevederilor conventiilor de evitare a dublei impuneri in cazul castigurilor din transferul valorilor mobiliare in cazul societatilor inchise si din transferul partilor sociale, certificatul de rezidenta fiscala sau documentul prevazut la pct. 13 alin. (1) prezentat de nerezident se depune la reprezentantul lui fiscal/imputernicitul desemnat in Romania pentru indeplinirea obligatiilor fiscale si declarative. O copie a certificatului de rezidenta fiscala sau a documentului prevazut la pct. 13 alin. (1), legalizata si tradusa de organul autorizat din Romania, se va depune si la societatea ale carei valori mobiliare/parti sociale sunt transferate.

in cazul persoanelor fizice nerezidente care obtin castiguri din transferul titlurilor de valoare, altele decat partile sociale si valorile mobiliare in cazul societatilor inchise, certificatul de rezidenta fiscala sau documentul prevazut la pct. (13) alin. (1) se depune la reprezentantul fiscal/imputernicitul desemnat in Romania pentru indeplinirea obligatiilor fiscale si declarative. O copie a certificatului de rezidenta fiscala sau a documentului prevazut la pct. 13 alin. (1), legalizata si tradusa de organul autorizat din Romania, se va anexa la declaratia de impunere.

Pentru aplicarea prevederilor conventiilor de evitare a dublei impuneri in cazul castigurilor din transferul titlurilor de participare obtinute de o persoana juridica nerezidenta, atunci cand acest castig este generat de transferul titlurilor de participare, certificatul de rezidenta fiscala sau documentul prevazut la pct. 13 alin. (1) prezentat de nerezident se depune la reprezentantul lui fiscal/imputernicitul desemnat in Romania pentru indeplinirea obligatiilor fiscale si declarative. O copie a certificatului de rezidenta fiscala sau a documentului prevazut la pct. 13 alin. (1), legalizata si tradusa de organul autorizat din Romania, se va depune si la societatea ale carei titluri de participare sunt transferate.

 1. b) in cazul in care dobanditorul valorilor mobiliare ale unei societati inchise sau al partilor sociale este o persoana juridica nerezidenta/persoana fizica nerezidenta, iar beneficiarul castigurilor din transferul acestor valori mobiliare, respectiv al partilor sociale este o persoana fizica rezidenta, obligatia calcularii, retinerii si virarii impozitului pe castigul determinat din transferul acestor valori mobiliare sau parti sociale revine dobanditorului, respectiv persoanei juridice nerezidente/persoanei fizice nerezidente, direct sau prin reprezentat fiscal/imputernicit, desemnat conform legii pentru indeplinirea obligatiilor fiscale si declarative.
 2. c) in cazul tranzactiilor cu titluri de valoare, respectiv titluri de participare efectuate intre nerezidenti, sunt aplicabile prevederile mentionate in titlurile II si III din Codul fiscal in ceea ce priveste obligatiile de calcul, retinere si virare a impozitului in conditiile neprezentarii certificatului de rezidenta fiscala sau atunci cand Romania nu are incheiata conventie de evitare a dublei impuneri cu statul de rezidenta al beneficiarului castigurilor din transferul titlurilor de valoare, respectiv al titlurilor de participare ori in cazul in care, prin conventie, Romania are dreptul de impunere asupra castigului.
 3. d) in cazul in care transferul oricaror titluri de valoare, detinute de o persoana fizica nerezidenta, se realizeaza printr-un intermediar, obligatia de calcul si virare a impozitului pe castigul din transferul unor astfel de titluri, precum si celelalte obligatii declarative revin beneficiarului nerezident al castigului sau reprezentantului fiscal/imputernicitului desemnat de beneficiar pentru cazurile prevazute astfel in titlul III din Codul fiscal. in acest caz, intermediarul va indeplini obligatiile ce ii revin potrivit art. 66 alin. (6) din Codul fiscal, iar beneficiarul nerezident al castigului sau reprezentantul fiscal/imputernicitul desemnat va depune declaratia de impunere, va calcula si va vira impozitul pe castigul din transferul unor astfel de titluri si va anexa la declaratia de impunere certificatul de rezidenta fiscala.

in situatiile prevazute in mod expres in titlul III din Codul fiscal, cand intermediarul are obligatia de a calcula, de a retine si de a vira impozitul pe castigul din transferul oricaror titluri de valoare, acesta are obligatia de a pastra certificatul de rezidenta fiscala al beneficiarului venitului, precum si de a indeplini celelalte obligatii declarative.

in situatia in care beneficiarul castigului din transferul oricaror titluri de valoare este o persoana fizica nerezidenta, iar transferul acestor titluri nu se face printr-un intermediar, obligatia de calcul, retinere si virare a impozitului, precum si celelalte obligatii declarative si de pastrare a certificatului de rezidenta fiscala al beneficiarului castigului revin, dupa caz, reprezentantului fiscal/imputernicitului desemnat de beneficiar.

 1. e) Detinerile persoanelor juridice straine la fondurile inchise de investitii se impun potrivit prevederilor privind asocierile de la titlul II din Codul fiscal.

————–

Pct. 9^5 si 9^6 al din Normele metodologice de aplicare a art. 116, alin. (5) din Legea nr. 571/2003 au fost introduse de pct. 3 al sectiunii D a art. I din HOTARAREA nr. 84 din 3 februarie 2005, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 147 din 18 februarie 2005.

Pct. 9^6 din Normele metodologice de aplicare a art. 116, alin. (5), (5^1) si (5^2) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal a fost modificat de pct. 7 al lit. E a art. I din HOTARAREA nr. 1.861 din 21 decembrie 2006, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 1.044 din 29 decembrie 2006.

Litera d) a pct. 9^6 din Normele metodologice de aplicare a art. 116 din Legea nr. 571/2003 a fost modificata de pct. 4 al lit. D a art. I din HOTaRaREA nr. 1.620 din 29 decembrie 2009, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 927 din 31 decembrie 2009.

Literele a)-d) ale pct. 9^6 din Normele metodologice de aplicare a art. 116 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal au fost modificate de pct. 2 al lit. E a art. I din HOTaRaREA nr. 791 din 2 august 2010, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 542 din 3 august 2010.

 

9^7. Abrogat.

————-

Pct. 9^7 din Normele metodologice de aplicare a art. 116 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal a fost abrogat de pct. 3 al lit. E a art. I din HOTaRaREA nr. 791 din 2 august 2010, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 542 din 3 august 2010.

 

9^8. Abrogat.

————-

Pct. 9^7 si 9^8 din Normele metodologice de aplicare a art. 116, alin. (2) lit. a) din Legea nr. 571/2003 au fost introduse de pct. 2 din sectiunea C a art. I din HOTARAREA nr. 610 din 23 iunie 2005, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 575 din 4 iulie 2005.

Pct. 9^8 din Normele metodologice de aplicare a art. 116, alin. (5), (5^1) si (5^2) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal a fost modificat de pct. 8 al lit. E a art. I din HOTARAREA nr. 1.861 din 21 decembrie 2006, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 1.044 din 29 decembrie 2006.

Pct. 9^8 din Normele metodologice de aplicare a art. 116 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal a fost abrogat de pct. 3 al lit. E a art. I din HOTaRaREA nr. 791 din 2 august 2010, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 542 din 3 august 2010.

 

Codul fiscal:

Scutiri de la impozitul prevazut in prezentul capitol

Art. 117. – Sunt scutite de impozitul pe veniturile obtinute din Romania de nerezidenti urmatoarele venituri:

 1. a) abrogata;
 2. b) dobanda aferenta instrumentelor de datorie publica in lei si in valuta si veniturile obtinute din tranzactionarea titlurilor de stat si a obligatiunilor emise de catre unitatile administrativteritoriale, in lei si in valuta pe piata interna si/sau pe pietele financiare internationale, precum si dobanda aferenta instrumentelor emise de catre Banca Nationala a Romaniei in scopul atingerii obiectivelor de politica monetara si veniturile obtinute din tranzactionarea valorilor mobiliare emise de catre Banca Nationala a Romaniei;
 3. c) abrogata;

———–

Lit. b) a art. 117 a fost modificata de pct. 69 al art. I din ORDONANTA nr. 83 din 19 august 2004, publicata in  MONITORUL OFICIAL nr. 793 din 27 august 2004.

Lit. a) a art. 117 a fost modificata de pct. 36 al art. I din LEGEA nr. 163 din 1 iunie 2005, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 466 din 1 iunie 2005.

Lit. a) si c) ale art. 117 au fost modificate de pct. 75 al art. I din LEGEA nr. 343 din 17 iulie 2006, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 662 din 1 august 2006.

Lit. b) a art. 117 a fost modificata de pct. 7 al art. I din ORDONANtA DE URGENta nr. 91 din 24 iunie 2008, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 480 din 30 iunie 2008.

Lit. a) a art. 117 a fost abrogata de pct. 43 al art. I din ORDONANtA DE URGENta nr. 58 din 26 iunie 2010, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 431 din 28 iunie 2010.

 

Norme metodologice:

9^9. Abrogat.

————

Pct. 9^9 din Normele metodologice de aplicare a art. 117, lit. a), b) si c) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal a fost modificat de pct. 9 al lit. E a art. I din HOTARAREA nr. 1.861 din 21 decembrie 2006, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 1.044 din 29 decembrie 2006.

Pct. 9^9 din Normele metodologice de aplicare a art. 117, lit. a), b) si c) din Legea nr. 571/2003 a fost abrogat de pct. 5 al lit. D a art. I din HOTaRaREA nr. 1.620 din 29 decembrie 2009, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 927 din 31 decembrie 2009.

 

9^10. Abrogat.

————

Pct. 9^10 din Normele metodologice de aplicare a art. 117, lit. a), b) si c) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal a fost modificat de pct. 10 al lit. E a art. I din HOTARAREA nr. 1.861 din 21 decembrie 2006, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 1.044 din 29 decembrie 2006.

Pct. 9^10 din Normele metodologice de aplicare a art. 117, lit. a), b) si c) din Legea nr. 571/2003 a fost abrogat de pct. 5 al lit. D a art. I din HOTaRaREA nr. 1.620 din 29 decembrie 2009, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 927 din 31 decembrie 2009.

 

9^11. Abrogat.

————

Pct. 9^11 din Normele metodologice de aplicare a art. 117, lit. a), b) si c) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal a fost modificat de pct. 11 al lit. E a art. I din HOTARAREA nr. 1.861 din 21 decembrie 2006, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 1.044 din 29 decembrie 2006.

Pct. 9^11 din Normele metodologice de aplicare a art. 117, lit. a), b) si c) din Legea nr. 571/2003 a fost abrogat de pct. 5 al lit. D a art. I din HOTaRaREA nr. 1.620 din 29 decembrie 2009, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 927 din 31 decembrie 2009.

————-

Pct. 9^9, 9^10 si 9^11 din Normele metodologice de aplicare a art. 117 lit. a) din Legea nr. 571/2003 au fost introduse de pct. 2 din sectiunea C a art. I din HOTARAREA nr. 610 din 23 iunie 2005, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 575 din 4 iulie 2005.

 

Codul fiscal:

Scutiri de la impozitul prevazut in prezentul capitol

Art. 117. – Sunt scutite de impozitul pe veniturile obtinute din Romania de nerezidenti urmatoarele venituri:

[…]

 1. c) abrogata;

————

Lit. c) a art. 117 a fost abrogata de pct. 43 al art. I din ORDONANtA DE URGENta nr. 58 din 26 iunie 2010, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 431 din 28 iunie 2010.

 

Norme metodologice:

9^12. Abrogat.

————

Pct. 9^12 din Normele metodologice de aplicare a art. 117, lit. h) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal a fost introdus de pct. 12 al lit. E a art. I din HOTARAREA nr. 1.861 din 21 decembrie 2006, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 1.044 din 29 decembrie 2006.

Pct. 9^12 din Normele metodologice de aplicare a art. 117, lit. h) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal a fost modificat de pct. 1 al lit. E a art. I din HOTaRaREA nr. 1.579 din 19 decembrie 2007, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 894 din 28 decembrie 2007.

Pct. 9^12 din Normele metodologice de aplicare a art. 117, lit. c) din Legea nr. 571/2003 a fost modificat de pct. 6 al lit. D a art. I din HOTaRaREA nr. 1.620 din 29 decembrie 2009, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 927 din 31 decembrie 2009.

Pct. 9^12 din Normele metodologice de aplicare a art. 117, lit. c) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal a fost abrogat de pct. 3 al lit. E a art. I din HOTaRaREA nr. 791 din 2 august 2010, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 542 din 3 august 2010.

 

Norme metodologice:

9^13. Premiile prevazute la art. 117 lit. d) si e) din Codul fiscal sunt premii de natura celor platite de la bugetul de stat sau de la bugetele consiliilor locale prin intermediul institutiilor publice centrale si locale.

————–

Pct. 9^13 din Normele metodologice de aplicare a art. 117, lit. d) si e) din Legea nr. 571/2003 a fost modificat de pct. 6 al lit. D a art. I din HOTaRaREA nr. 1.620 din 29 decembrie 2009, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 927 din 31 decembrie 2009.

 

Codul fiscal:

 1. f) abrogata;

————

Lit. f) a art. 117 a fost abrogata de pct. 43 al art. I din ORDONANtA DE URGENta nr. 58 din 26 iunie 2010, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 431 din 28 iunie 2010.

 

Norme metodologice:

9^14. Abrogat.

————

Pct. 9^14 din Normele metodologice de aplicare a art. 117, lit. j) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal a fost introdus de pct. 12 al lit. E a art. I din HOTARAREA nr. 1.861 din 21 decembrie 2006, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 1.044 din 29 decembrie 2006.

Pct. 9^14 din Normele metodologice de aplicare a art. 117, lit. f) din Legea nr. 571/2003 a fost modificat de pct. 6 al lit. D a art. I din HOTaRaREA nr. 1.620 din 29 decembrie 2009, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 927 din 31 decembrie 2009.

Pct. 9^14 din Normele metodologice de aplicare a art. 117, lit. f) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal a fost abrogat de pct. 3 al lit. E a art. I din HOTaRaREA nr. 791 din 2 august 2010, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 542 din 3 august 2010.

 

Codul fiscal:

[…]

 1. h) dividendele platite de o intreprindere, care este persoana juridica romana sau persoana juridica cu sediul social in Romania, infiintata potrivit legislatiei europene, unei persoane juridice rezidente intr-un alt stat membru al Uniunii Europene sau in unul dintre statele Asociatiei Europene a Liberului Schimb, respectiv Islanda, Principatul Liechtenstein, Regatul Norvegiei, ori unui sediu permanent al unei intreprinderi dintr-un stat membru al Uniunii Europene sau dintr-un stat al Asociatiei Europene a Liberului Schimb, respectiv Islanda, Principatul Liechtenstein, Regatul Norvegiei, situat intr-un alt stat membru al Uniunii Europene sau al Asociatiei Europene a Liberului Schimb, sunt scutite de impozit, daca persoana juridica straina beneficiara a dividendelor intruneste cumulativ urmatoarele conditii:
 2. are una dintre formele de organizare prevazute in art. 20^1 alin. (4);
 3. in conformitate cu legislatia fiscala a statului membru al Uniunii Europene sau a unuia dintre statele Asociatiei Europene a Liberului Schimb, respectiv Islanda, Principatul Liechtenstein, Regatul Norvegiei, este considerata a fi rezidenta a statului respectiv si, in temeiul unei conventii privind evitarea dublei impuneri incheiate cu un stat tert, nu se considera ca este rezident in scopul impunerii in afara Uniunii Europene sau Asociatiei Europene a Liberului Schimb, respectiv Islanda, Principatul Liechtenstein, Regatul Norvegiei;
 4. plateste, in conformitate cu legislatia fiscala a unui stat membru al Uniunii Europene sau a unuia dintre statele Asociatiei Europene a Liberului Schimb, respectiv Islanda, Principatul Liechtenstein, Regatul Norvegiei, impozit pe profit sau un impozit similar acestuia, fara posibilitatea unei optiuni sau exceptari;
 5. detine minimum 10% din capitalul social al intreprinderii persoana juridica romana pe o perioada neintrerupta de cel putin 2 ani, care se incheie la data platii dividendului.

Daca beneficiarul dividendelor este un sediu permanent al unei persoane juridice rezidente intr-un stat membru al Uniunii Europene sau intr-un stat al Asociatiei Europene a Liberului Schimb, respectiv Islanda, Principatul Liechtenstein, Regatul Norvegiei, situat intr-un alt stat membru al Uniunii Europene sau al Asociatiei Europene a Liberului Schimb, pentru acordarea acestei scutiri persoana juridica straina pentru care sediul permanent isi desfasoara activitatea trebuie sa intruneasca cumulativ conditiile prevazute la pct. 1-4.

Pentru acordarea acestei scutiri, persoana juridica romana care plateste dividendul trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii:

 1. este o societate infiintata in baza legii romane si are una dintre urmatoarele forme de organizare: „societate pe actiuni”, „societate in comandita pe actiuni”, „societate cu raspundere limitata”;
 2. plateste impozit pe profit, potrivit prevederilor titlului II, fara posibilitatea unei optiuni sau exceptari.

Pentru acordarea acestei scutiri, persoana juridica cu sediul social in Romania, infiintata potrivit legislatiei europene, care plateste dividendul, trebuie sa plateasca impozit pe profit, potrivit prevederilor titlului II, fara posibilitatea unei optiuni sau exceptari.

 

Norme metodologice:

 1. in aplicarea prevederilor art. 117 lit. h), conditia privitoare la perioada minima de detinere de 2 ani va fi inteleasa luandu-se in considerare hotararea Curtii Europene de Justitie in cazurile conexate: Denkavit International BV, VITIC Amsterdam BV and Voormeer BV v Bundesamt fⁿr Finanzen – C-284/94, C-291/94 si C-292/94, si anume:

Daca la data platii perioada minima de detinere de 2 ani nu este incheiata, scutirea prevazuta in Codul fiscal nu se va acorda.

in situatia in care persoana juridica romana, respectiv sediul permanent din Romania poate face dovada ca perioada minima de detinere a fost indeplinita dupa data platii, persoana juridica romana, respectiv sediul permanent din Romania poate cere restituirea impozitelor platite in plus.

Intra sub incidenta prevederilor art. 117 lit. h) si dividendele distribuite si platite dupa data de 1 ianuarie 2007, chiar daca acestea sunt distribuite din profiturile nerepartizate ale exercitiilor financiare anterioare anului 2007, in masura in care beneficiarul dividendelor indeplineste conditiile prevazute de lege.

in sensul prevederilor art. 117 lit. h), conditia privitoare la perioada de detinere a participatiei minime are in vedere o perioada de 2 ani consecutivi, impliniti la data platii dividendelor.

————–

Alin. (3) al pct. 10 din Normele metodologice de aplicare a art. 117, lit. a), b) si c) din Legea nr. 571/2003 a fost introdus de pct. 4 al sectiunii D a art. I din HOTARAREA nr. 84 din 3 februarie 2005, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 147 din 18 februarie 2005.

Alin. (1) si (2) ale pct. 10 din Normele metodologice de aplicare a art. 117, lit. c) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal au fost modificate de pct. 13 al lit. E a art. I din HOTARAREA nr. 1.861 din 21 decembrie 2006, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 1.044 din 29 decembrie 2006.

Pct. 10 din Normele metodologice de aplicare a art. 117, lit. h) din Legea nr. 571/2003 a fost modificat de pct. 6 al lit. D a art. I din HOTaRaREA nr. 1.620 din 29 decembrie 2009, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 927 din 31 decembrie 2009.

 

Codul fiscal:

 1. i) abrogata;

————

Lit. i) a art. 117 a fost abrogata de pct. 43 al art. I din ORDONANtA DE URGENta nr. 58 din 26 iunie 2010, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 431 din 28 iunie 2010.

 

Norme metodologice:

 1. Abrogat.

—————–

Pct. 11 din Normele metodologice de aplicare a art. 117, lit. i) din Legea nr. 571/2003 a fost modificat de pct. 6 al lit. D a art. I din HOTaRaREA nr. 1.620 din 29 decembrie 2009, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 927 din 31 decembrie 2009.

Pct. 11 din Normele metodologice de aplicare a art. 117, lit. i) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal a fost abrogat de pct. 3 al lit. E a art. I din HOTaRaREA nr. 791 din 2 august 2010, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 542 din 3 august 2010.

 

Codul fiscal:

 1. j) incepand cu data de 1 ianuarie 2011, veniturile din dobanzi sau redevente, asa cum sunt definite la art. 124^19, obtinute din Romania de persoane juridice rezidente in statele membre ale Uniunii Europene sau ale Asociatiei Europene a Liberului Schimb, respectiv Islanda, Principatul Liechtenstein, Regatul Norvegiei, sau de un sediu permanent al unei intreprinderi dintr-un stat membru al Uniunii Europene sau dintr-un stat al Asociatiei Europene a Liberului Schimb, respectiv Islanda, Principatul Liechtenstein, Regatul Norvegiei, situat intr-un alt stat membru al Uniunii Europene sau al Asociatiei Europene a Liberului Schimb, sunt scutite de impozit, daca beneficiarul efectiv al dobanzilor sau redeventelor detine minimum 25% din valoarea/numarul titlurilor de participare la persoana juridica romana, pe o perioada neintrerupta de cel putin 2 ani, care se incheie la data platii dobanzii sau redeventelor;

 

Norme metodologice:

11^1. in aplicarea prevederilor art. 117 lit. j), conditia privitoare la perioada minima de detinere de 2 ani va fi inteleasa luandu-se in considerare hotararea Curtii Europene de Justitie in cazurile conexate: Denkavit International BV, VITIC Amsterdam BV and Voormeer BV v Bundesamt fⁿr Finanzen – C-284/94, C-291/94 si C-292/94, si anume:

Daca la data platii perioada minima de detinere de 2 ani nu este incheiata, scutirea prevazuta in Codul fiscal nu se va acorda.

in situatia in care persoana juridica romana, respectiv sediul permanent din Romania poate face dovada ca perioada minima de detinere a fost indeplinita dupa data platii, persoana juridica romana, respectiv sediul permanent din Romania poate cere restituirea impozitelor platite in plus.

—————-

Pct. 11^1 din Normele metodologice de aplicare a art. 117 lit. f) din Legea nr. 571/2003 a fost introdus de pct. 4, subpct. 3 al art. I din HOTARAREA nr. 1.840 din 28 octombrie 2004, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 1.074 din 18 noiembrie 2004.

Pct. 11^1 din Normele metodologice de aplicare a art. 117, lit. j) din Legea nr. 571/2003 a fost modificat de pct. 6 al lit. D a art. I din HOTaRaREA nr. 1.620 din 29 decembrie 2009, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 927 din 31 decembrie 2009.

 

Codul fiscal:

Coroborarea prevederilor Codului fiscal cu cele ale conventiilor de evitare a dublei impuneri

Art. 118. – (1) In intelesul art. 116, daca un contribuabil este rezident al unei tari cu care Romania a incheiat o conventie pentru evitarea dublei impuneri cu privire la impozitele pe venit si capital, cota de impozit care se aplica venitului impozabil obtinut de catre acel contribuabil din Romania nu poate depasi cota de impozit, prevazuta in conventie, care se aplica asupra acelui venit, potrivit alin. (2). In situatia in care cotele de impozitare din legislatia interna sunt mai favorabile decat cele din conventiile de evitare a dublei impuneri se aplica cotele de impozitare mai favorabile.

—————

Coroborarea prevederilor Codului fiscal cu cele ale conventiilor de evitare a dublei impuneri si a legislatiei Uniunii Europene

ART. 118

(1) in intelesul art. 116, daca un contribuabil este rezident al unei tari cu care Romania a incheiat o conventie pentru evitarea dublei impuneri, cota de impozit care se aplica venitului impozabil obtinut de catre acel contribuabil din Romania nu poate depasi cota de impozit prevazuta in conventie care se aplica asupra acelui venit. in situatia in care sunt cote diferite de impozitare in legislatia interna sau in conventiile de evitare a dublei impuneri, se aplica cotele de impozitare mai favorabile. Daca un contribuabil este rezident al unei tari din Uniunea Europeana, cota de impozit care se aplica venitului impozabil obtinut de acel contribuabil din Romania este cota mai favorabila prevazuta in legislatia interna, legislatia Uniunii Europene sau in conventiile de evitare a dublei impuneri. Legislatia Uniunii Europene se aplica in relatia Romaniei cu statele membre ale Uniunii Europene sau ale Asociatiei Europene a Liberului Schimb.

(2) Pentru aplicarea prevederilor conventiei de evitare a dublei impuneri si a legislatiei Uniunii Europene, nerezidentul are obligatia de a prezenta platitorului de venit, in momentul realizarii venitului, certificatul de rezidenta fiscala eliberat de catre autoritatea competenta din statul sau de rezidenta, precum si, dupa caz, o declaratie pe propria raspundere in care se indica indeplinirea conditiei de beneficiar in situatia aplicarii legislatiei Uniunii Europene. Daca certificatul de rezidenta fiscala, respectiv declaratia ce va indica calitatea de beneficiar nu se prezinta in acest termen, se aplica prevederile titlului V. in momentul prezentarii certificatului de rezidenta fiscala si, dupa caz, a declaratiei prin care se indica calitatea de beneficiar se aplica prevederile conventiei de evitare a dublei impuneri sau ale legislatiei Uniunii Europene si se face regularizarea impozitului in cadrul termenului legal de prescriptie. in acest sens, certificatul de rezidenta fiscala trebuie sa mentioneze ca beneficiarul venitului a avut, in termenul de prescriptie, rezidenta fiscala in statul contractant cu care este incheiata conventia de evitare a dublei impuneri, intr-un stat al Uniunii Europene sau al Asociatiei Europene a Liberului Schimb pentru toata perioada in care s-au realizat veniturile din Romania. Calitatea de beneficiar in scopul aplicarii legislatiei Uniunii Europene va fi dovedita prin certificatul de rezidenta fiscala si, dupa caz, declaratia pe propria raspundere a acestuia de indeplinire cumulativa a conditiilor referitoare la: perioada minima de detinere, conditia de participare minima in capitalul persoanei juridice romane, incadrarea in una dintre formele de organizare prevazute in titlul II sau titlul V, dupa caz, calitatea de contribuabil platitor de impozit pe profit sau un impozit similar acestuia, fara posibilitatea unei optiuni sau exceptari. Certificatul de rezidenta fiscala prezentat in cursul anului pentru care se fac platile este valabil si in primele 60 de zile calendaristice din anul urmator, cu exceptia situatiei in care se schimba conditiile de rezidenta.

(3) in cazul in care s-au facut retineri de impozit ce depasesc cotele din conventiile de evitare a dublei impuneri, respectiv din legislatia Uniunii Europene, suma impozitului retinut in plus poate fi restituita la cererea beneficiarului de venit, respectiv a persoanei nerezidente.

Pentru restituirea impozitului retinut in plus din veniturile platite de un rezident roman persoanelor nerezidente, acestea depun o cerere de restituire a impozitului platit in plus la platitorul de venit rezident roman.

Cererea de restituire a impozitului va fi depusa de persoana nerezidenta in termenul legal de prescriptie, stabilit prin legislatia statului roman.

Restituirea impozitului retinut in plus fata de sarcina fiscala rezultata din aplicarea prevederilor conventiilor de evitare a dublei impuneri, respectiv a legislatiei Uniunii Europene coroborat cu legislatia interna, dupa caz, se efectueaza independent de situatia obligatiilor fiscale ale contribuabilului rezident roman, platitor al venitului catre nerezident, obligat potrivit legii sa faca stopajul la sursa.

(4) Macheta certificatului de rezidenta fiscala pentru rezidentii romani, precum si termenul de depunere de catre nerezidenti a documentelor de rezidenta fiscala, emise de autoritatea din statul de rezidenta al acestora, se stabilesc prin norme.

————

Art. 118 a fost modificat de pct. 84 al art. I din ORDONANtA DE URGENta nr. 109 din 7 octombrie 2009, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 689 din 13 octombrie 2009.

 

Norme metodologice:

 1. (1) Dispozitiile alin. 2 ale articolelor «Dividende», «Dobanzi», «Comisioane», «Redevente» din conventiile de evitare a dublei impuneri incheiate de Romania cu alte state, care reglementeaza impunerea in tara de sursa a acestor venituri, se aplica cu prioritate. In cazul cand legislatia interna prevede in mod expres o cota de impozitare mai favorabila sunt aplicabile prevederile legislatiei interne.

(2) Dispozitiile alin. 2 ale articolelor «Dividende», «Dobanzi», «Comisioane», «Redevente» din conventiile de evitare a dublei impuneri deroga de la prevederile paragrafului 1 al acestor articole din conventiile respective.

(3) Aplicarea alin. 2 al articolelor „Dividende”, „Dobanzi”, „Comisioane”, „Redevente” din conventiile de evitare a dublei impuneri care prevad impunerea in statul de sursa nu conduce la o dubla impunere pentru acelasi venit, intrucat statul de rezidenta acorda credit fiscal pentru impozitul platit in Romania, in conformitate cu prevederile conventiei de evitare a dublei impuneri.

(4) In cazul cand in Romania s-au facut retineri de impozit ce depasesc prevederile din conventiile de evitare a dublei impuneri, suma impozitului retinut in plus poate fi restituita*) la cererea beneficiarului de venit, respectiv a persoanei nerezidente.

(5) Pentru restituirea impozitului retinut in plus din veniturile platite de un rezident roman persoanelor nerezidente, acestea depun o cerere de restituire la platitorul de venit rezident roman. Restituirea impozitului catre persoana nerezidenta se va face prin intermediul rezidentului roman platitor al venitului. Procedura de restituire se va realiza conform prevederilor Codului de procedura fiscala.

————-

Alin. (5) al pct. 12 din Normele metodologice de aplicare a art. 118 din Legea nr. 571/2003 a fost modificat de pct. 7 al lit. D a art. I din HOTaRaREA nr. 1.620 din 29 decembrie 2009, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 927 din 31 decembrie 2009.

 

(6) Abrogat.

————-

Alin. (6) al pct. 12 din Normele metodologice de aplicare a art. 118 din Legea nr. 571/2003 a fost abrogat de pct. 8 al lit. D a art. I din HOTaRaREA nr. 1.620 din 29 decembrie 2009, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 927 din 31 decembrie 2009.

 

(7) Abrogat.

————-

Alin. (7) al pct. 12 din Normele metodologice de aplicare a art. 118 din Legea nr. 571/2003 a fost abrogat de pct. 8 al lit. D a art. I din HOTaRaREA nr. 1.620 din 29 decembrie 2009, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 927 din 31 decembrie 2009.

 

(7^1) Abrogat.

————-

Alin. (7^1) al pct. 12 din Normele metodologice de aplicare a art. 118 din Legea nr. 571/2003 a fost abrogat de pct. 8 al lit. D a art. I din HOTaRaREA nr. 1.620 din 29 decembrie 2009, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 927 din 31 decembrie 2009.

 

(8) Dispozitiile titlurilor II si III din Codul fiscal reprezinta legislatia interna si se aplica atunci cand Romania are incheiata conventie de evitare a dublei impuneri cu statul al carui rezident este beneficiarul venitului realizat din Romania si acesta prezinta certificatul de rezidenta fiscala sau documentul prevazut la pct. 13 alin. (1).

in acest sens, se vor avea in vedere veniturile mentionate la art. 115 alin. (2) din Codul fiscal, veniturile obtinute de artisti si sportivi, precum si alte venituri pentru care Romania are potrivit conventiilor de evitare a dublei impuneri drept de impozitare.

————-

Alin. (8) al pct. 12 din Normele metodologice de aplicare a art. 118 din Legea nr. 571/2003 a fost modificat de pct. 9 al lit. D a art. I din HOTaRaREA nr. 1.620 din 29 decembrie 2009, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 927 din 31 decembrie 2009.

 

(9) Prevederile titlului V din Codul fiscal se aplica atunci cand beneficiarul venitului obtinut din Romania este rezident al unui stat cu care Romania nu are incheiata conventie de evitare a dublei impuneri sau cand beneficiarul venitului obtinut din Romania, rezident al unui stat cu care Romania are incheiata conventie de evitare a dublei impuneri, nu prezinta certificatul de rezidenta fiscala sau documentul prevazut la pct. 13 alin. (1) ori atunci cand impozitul datorat de nerezident este suportat de catre platitorul de venit.

(10) In situatia in care pentru acelasi venit sunt cote diferite de impunere in legislatia interna, legislatia comunitara sau in conventiile de evitare a dublei impuneri se aplica cota de impozit mai favorabila.

—————-

Alin. (1) si (2) ale pct. 12 din Normele metodologice de aplicare a art. 118 alin. (1) din Legea nr. 571/2003 au fost modificate de pct. 4, subpct. 4 al art. I din HOTARAREA nr. 1.840 din 28 octombrie 2004, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 1.074 din 18 noiembrie 2004.

*) La pct. 12, din Normele metodologice de aplicare a art. 118 alin. (1) din Legea nr. 571/2003, la alineatele (4), (5), (6) si (7), cuvantul „rambursare” s-a inlocuit cu „restituire” de catre pct. 5 al sectiunii D a art. I din HOTARAREA nr. 84 din 3 februarie 2005, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 147 din 18 februarie 2005.

Alin. (7^1) al pct. 12 din Normele metodologice de aplicare a art. 118 alin. (1) din Legea nr. 571/2003 a fost introdus de pct. 6 al sectiunii D a art. I din HOTARAREA nr. 84 din 3 februarie 2005, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 147 din 18 februarie 2005.

Alin. (9) al pct. 12 din Normele metodologice de aplicare a art. 118 alin. (1) din Legea nr. 571/2003 a fost modificat de pct. 6 al sectiunii D a art. I din HOTARAREA nr. 84 din 3 februarie 2005, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 147 din 18 februarie 2005.

Alin. (10) al pct. 12 din Normele metodologice de aplicare a art. 118, alin. (1) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal a fost introdus de pct. 14 al lit. E a art. I din HOTARAREA nr. 1.861 din 21 decembrie 2006, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 1.044 din 29 decembrie 2006.

 

Codul fiscal:

(2) Pentru aplicarea prevederilor conventiei de evitare a dublei impuneri nerezidentul are obligatia de a prezenta platitorului de venit, in momentul realizarii venitului, certificatul de rezidenta fiscala eliberat de catre autoritatea competenta din statul sau de rezidenta. In cazul in care certificatul de rezidenta fiscala nu se prezinta in acest termen, se aplica prevederile titlului V. In momentul prezentarii certificatului de rezidenta fiscala se aplica prevederile conventiei de evitare a dublei impuneri si se face regularizarea impozitului in cadrul termenului legal de prescriptie, in conditiile in care certificatul de rezidenta fiscala mentioneaza ca beneficiarul venitului a avut, in termenul de prescriptie, rezidenta fiscala in statul contractant cu care este incheiata conventia de evitare a dublei impuneri, pentru toata perioada in care s-au realizat veniturile din Romania. Certificatul de rezidenta fiscala prezentat in cursul anului pentru care se fac platile este valabil si in primele 60 de zile calendaristice din anul urmator, cu exceptia situatiei in care se schimba conditiile de rezidenta.

—————

Alin. (2) al art. 118 a fost modificat de pct. 77 al art. I din LEGEA nr. 343 din 17 iulie 2006, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 662 din 1 august 2006.

————

Art. 118 a fost modificat de pct. 84 al art. I din ORDONANtA DE URGENta nr. 109 din 7 octombrie 2009, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 689 din 13 octombrie 2009, avand continutul prevazut mai sus.

 

Norme metodologice:

 1. (1) Nerezidentul beneficiar al veniturilor din Romania trebuie sa justifice in Romania dreptul de a beneficia de prevederile conventiei de evitare a dublei impuneri, incheiata intre Romania si statul sau de rezidenta, prin prezentarea certificatului de rezidenta fiscala eliberat de autoritatea fiscala din statul respectiv. Pentru dovedirea rezidentei se poate prezenta si un alt document eliberat de catre o alta autoritate decat cea fiscala, care are atributii in domeniul certificarii rezidentei conform legislatiei interne a acelui stat.

(2) Nerezidentii care sunt beneficiarii veniturilor din Romania vor depune la platitorul de venit originalul sau copia certificatului de rezidenta fiscala ori documentul mentionat la alin. (1), tradus si legalizat de organul autorizat din Romania.

(3) Abrogat.

(4) In ipoteza in care nerezidentul beneficiar al veniturilor din Romania transmite un singur original al certificatului de rezidenta fiscala sau al documentului prevazut la alin. (1) unui platitor de venituri rezident roman care are filiale, sucursale sau puncte de lucru in diferite localitati din Romania si care fac plati, la randul lor, catre beneficiarul de venituri nerezident, primitorul certificatului de rezidenta fiscala sau al documentului prevazut la alin. (1), in original, va transmite la fiecare subunitate o copie tradusa si legalizata a certificatului de rezidenta fiscala in original al beneficiarului de venituri din Romania sau a documentului prevazut la alin. (1). Pe copia legalizata primitorul certificatului de rezidenta fiscala sau al documentului prevazut la alin. (1), in original, va semna cu mentiunea ca detine originalul acestuia.

(5) Prevederile alin. (4) sunt valabile si in situatia in care nerezidentul beneficiar al veniturilor din Romania are infiintata o filiala in Romania care are relatii contractuale cu diversi clienti din localitati diferite din Romania si care primeste un singur original al certificatului de rezidenta fiscala sau al documentului prevazut la alin. (1). Filiala apartinand persoanei nerezidente va face copii legalizate pe care le va distribui clientilor romani.

—————-

Alin. (3) al pct. 13 din Normele metodologice de aplicare a art. 118 alin. (2) din Legea nr. 571/2003 a fost abrogat de pct. 4, subpct. 5 al art. I din HOTARAREA nr. 1.840 din 28 octombrie 2004, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 1.074 din 18 noiembrie 2004.

Alin. (1) al pct. 13 din Normele metodologice de aplicare a art. 118 alin. (2) din Legea nr. 571/2003 a fost modificat de pct. 7 al sectiunii D a art. I din HOTARAREA nr. 84 din 3 februarie 2005, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 147 din 18 februarie 2005.

 

Codul fiscal:

(3) Macheta certificatului de rezidenta fiscala pentru rezidentii romani, precum si termenul de depunere de catre nerezidenti a documentelor de rezidenta fiscala, emise de autoritatea din statul de rezidenta al acestora, se stabilesc prin norme.

———–

Alin. (3) al art. 118 a fost modificat de pct. 70 al art. I din ORDONANTA nr. 83 din 19 august 2004, publicata in  MONITORUL OFICIAL nr. 793 din 27 august 2004.

————

Art. 118 a fost modificat de pct. 84 al art. I din ORDONANtA DE URGENta nr. 109 din 7 octombrie 2009, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 689 din 13 octombrie 2009, avand continutul prevazut mai sus.

 

Norme metodologice:

 1. Ministrul finantelor publice aproba prin ordin macheta certificatului de rezidenta fiscala atat pentru rezidenti, cat si pentru persoanele fizice nerezidente care au indeplinit conditiile de rezidenta prevazute la art. 7 alin. (1) pct. 23 lit. b) si c) din Codul fiscal timp de 3 ani consecutiv, fiind supusi impozitului pe veniturile obtinute din orice sursa, atat din Romania, cat si din afara Romaniei, incepand cu al patrulea an fiscal, deci avand in Romania obligatie fiscala integrala.

14^1. Pentru sediile permanente din Romania ale nerezidentilor, la cererea acestora se poate elibera un document de catre organul fiscal teritorial in raza caruia este inregistrat sediul permanent ca platitor de impozite si taxe, prin care se atesta ca sediul permanent a desfasurat activitate in Romania.

—————-

Pct. 14^1 din Normele metodologice de aplicare a art. 118 alin. (3) din Legea nr. 571/2003 a fost introdus de pct. 4, subpct. 6 al art. I din HOTARAREA nr. 1.840 din 28 octombrie 2004, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 1.074 din 18 noiembrie 2004.

Pct. 14 din Normele metodologice de aplicare a art. 118 alin. (3) din Legea nr. 571/2003 a fost modificat de pct. 8 al sectiunii D a art. I din HOTARAREA nr. 84 din 3 februarie 2005, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 147 din 18 februarie 2005.

Pct. 14 din Normele metodologice de aplicare a art. 118 din Legea nr. 571/2003 a fost modificat de pct. 10 al lit. D a art. I din HOTaRaREA nr. 1.620 din 29 decembrie 2009, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 927 din 31 decembrie 2009.

 

 1. (1) Pentru a beneficia de prevederile conventiilor de evitare a dublei impuneri si de prevederile legislatiei Uniunii Europene, nerezidentii care au realizat venituri din Romania vor depune in momentul realizarii venitului la platitorul de venituri originalul sau copia certificatului de rezidenta fiscala sau a documentului prevazut la pct. 13 alin. (1), tradus si legalizat de organul autorizat din Romania, precum si, dupa caz, o declaratie pe propria raspundere in care se indica indeplinirea conditiei de beneficiar in situatia aplicarii legislatiei Uniunii Europene.

————

Alin. (1) al pct. 15 din Normele metodologice de aplicare a art. 118, alin. (3) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal a fost modificat de pct. 2 al lit. E a art. I din HOTaRaREA nr. 1.579 din 19 decembrie 2007, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 894 din 28 decembrie 2007.

Alin. (1) al pct. 15 din Normele metodologice de aplicare a art. 118 din Legea nr. 571/2003 a fost modificat de pct. 11 al lit. D a art. I din HOTaRaREA nr. 1.620 din 29 decembrie 2009, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 927 din 31 decembrie 2009.

 

(1^1) Pana la prezentarea certificatului de rezidenta fiscala sau a documentului prevazut la pct. (13) alin. (1), precum si, dupa caz, a declaratiei pe propria raspundere in care se indica indeplinirea conditiei de beneficiar potrivit legislatiei Uniunii Europene, se aplica prevederile titlului V din Codul fiscal.

————-

Alin. (1^1) al pct. 15 din Normele metodologice de aplicare a art. 118 din Legea nr. 571/2003 a fost modificat de pct. 11 al lit. D a art. I din HOTaRaREA nr. 1.620 din 29 decembrie 2009, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 927 din 31 decembrie 2009.

 

(1^2) Dupa prezentarea certificatului de rezidenta fiscala sau a documentului prevazut la pct. (13) alin. (1) si, dupa caz, a declaratiei pe propria raspundere in care se indica indeplinirea conditiei de beneficiar, se aplica prevederile conventiei de evitare a dublei impuneri sau ale legislatiei Uniunii Europene si se face regularizarea impozitului in cadrul termenului legal de prescriptie. in acest sens, certificatul de rezidenta fiscala trebuie sa mentioneze ca beneficiarul venitului a avut, in termenul de prescriptie, rezidenta fiscala in statul contractant cu care este incheiata conventia de evitare a dublei impuneri, intr-un stat al Uniunii Europene sau al Asociatiei Europene a Liberului Schimb pentru toata perioada in care s-au realizat veniturile din Romania. Calitatea de beneficiar in scopul aplicarii legislatiei Uniunii Europene va fi dovedita prin certificatul de rezidenta fiscala si, dupa caz, declaratia pe propria raspundere a acestuia de indeplinire cumulativa a conditiilor referitoare la: perioada minima de detinere, conditia de participare minima in capitalul persoanei juridice romane, incadrarea in una dintre formele de organizare prevazute in titlul II sau V, dupa caz, calitatea de contribuabil platitor de impozit pe profit sau un impozit similar acestuia, fara posibilitatea unei optiuni sau exceptari.

Certificatul de rezidenta fiscala prezentat in cursul anului pentru care se fac platile este valabil si in primele 60 de zile calendaristice din anul urmator, cu exceptia situatiei in care se schimba conditiile de rezidenta.”

————-

Alin. (1^2) al pct. 15 din Normele metodologice de aplicare a art. 118 din Legea nr. 571/2003 a fost modificat de pct. 11 al lit. D a art. I din HOTaRaREA nr. 1.620 din 29 decembrie 2009, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 927 din 31 decembrie 2009.

 

(1^3) Un nerezident poate fi considerat rezident al unui stat si ca urmare a informatiilor primite pe baza schimbului de informatii initiat/procedurii amiabile declansate de o tara partenera de conventie de evitare a dublei impuneri.

(2) In certificatul de rezidenta fiscala sau in documentul prevazut la pct. 13 alin. (1), prezentat de nerezidentii care au obtinut venituri din Romania, trebuie sa se ateste ca acestia au fost rezidenti in statele cu care Romania are incheiate conventii de evitare a dublei impuneri, in anul/perioada obtinerii veniturilor sau in anul/perioada pentru care a fost emis certificatul de rezidenta fiscala sau documentul prevazut la pct. 13 alin. (1).

(3) Platitorul de venit este raspunzator pentru primirea in termenul stabilit a originalului sau a copiei certificatului de rezidenta fiscala ori a documentului prevazut la pct. 13 alin. (1) si pentru aplicarea prevederilor din conventiile de evitare a dublei impuneri incheiate de Romania cu diverse state.

————

Alin. (3) al pct. 15 din Normele metodologice de aplicare a art. 118, alin. (3) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal a fost modificat de pct. 2 al lit. E a art. I din HOTaRaREA nr. 1.579 din 19 decembrie 2007, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 894 din 28 decembrie 2007.

 

(4) Forma si continutul certificatului de rezidenta fiscala sau ale documentului prevazut la pct. 13 alin. (1) pentru nerezidenti sunt cele emise de autoritatea din statul de rezidenta al beneficiarului venitului. Certificatul de rezidenta fiscala sau documentul prevazut la pct. 13 alin. (1) trebuie sa cuprinda, in principal, elemente de identificare a nerezidentului, precum si a autoritatii care a emis certificatul de rezidenta fiscala sau documentul prevazut la pct. 13 alin. (1), ca de exemplu: numele, denumirea, adresa, codul de identificare fiscala, mentiunea ca este rezident fiscal in statul emitent, precum si data emiterii certificatului sau a documentului.

—————-

Alin. (1) al pct. 15 din Normele metodologice de aplicare a art. 118 alin. (3) din Legea nr. 571/2003 a fost modificat de pct. 4, subpct. 7 al art. I din HOTARAREA nr. 1.840 din 28 octombrie 2004, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 1.074 din 18 noiembrie 2004.

Alin. (1^1), (1^2) si (1^3) ale pct. 15 din Normele metodologice de aplicare a art. 118 alin. (3) din Legea nr. 571/2003 au fost introduse de pct. 4, subpct. 8 al art. I din HOTARAREA nr. 1.840 din 28 octombrie 2004, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 1.074 din 18 noiembrie 2004.

Alin. (2) al pct. 15 din Normele metodologice de aplicare a art. 118 alin. (3) din Legea nr. 571/2003 a fost modificat de pct. 4, subpct. 9 al art. I din HOTARAREA nr. 1.840 din 28 octombrie 2004, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 1.074 din 18 noiembrie 2004.

Alin. (2) al pct. 15 din Normele metodologice de aplicare a art. 118 alin. (3) din Legea nr. 571/2003 a fost modificat de pct. 9 al sectiunii D a art. I din HOTARAREA nr. 84 din 3 februarie 2005, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 147 din 18 februarie 2005.

Alin. (4) al pct. 15 din Normele metodologice de aplicare a art. 118 alin. (3) din Legea nr. 571/2003 a fost introdus de pct. 10 al sectiunii D a art. I din HOTARAREA nr. 84 din 3 februarie 2005, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 147 din 18 februarie 2005.

*) Conform art. III din  HOTARAREA nr. 84 din 3 februarie 2005, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 147 din 18 februarie 2005, anul obtinerii venitului pentru anul 2004 este perioada 1 ianuarie – 31 decembrie. In situatia in care prezentarea certificatului de rezidenta fiscala in anul 2004 s-a facut cu depasirea termenului prevazut la pct. 15 alin. (1) din Normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului V din Codul fiscal, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 44/2004, cu modificarile ulterioare, acesta se va reconsidera potrivit procedurii instituite prin prezenta hotarare.

Alin. (1), (1^1) si (1^2) ale pct. 15 din Normele metodologice de aplicare a art. 118, alin. (3) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal au fost modificate de pct. 15 al lit. E a art. I din HOTARAREA nr. 1.861 din 21 decembrie 2006, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 1.044 din 29 decembrie 2006.

 

Codul fiscal:

Declaratii anuale privind retinerea la sursa

ART. 119

(1) Platitorii de venituri cu regim de retinere la sursa a impozitelor, cu exceptia platitorilor de venituri din salarii, conform prezentului titlu, au obligatia sa depuna o declaratie privind calcularea si retinerea impozitului pentru fiecare beneficiar de venit la organul fiscal competent, pana la data de 30 iunie a anului fiscal curent pentru anul expirat.

————

Alin. (1) al art. 119 a fost modificat de pct. 85 al art. I din ORDONANtA DE URGENta nr. 109 din 7 octombrie 2009, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 689 din 13 octombrie 2009.

 

Norme metodologice:

15^1 Declaratia depusa de platitorii de venituri care au obligatia sa retina la sursa impozitul pentru veniturile obtinute de nerezidenti din Romania, are continutul din anexa de mai jos:

 

*T*

ANEXA:

DECLARATIE INFORMATIVA

PRIVIND IMPOZITUL RETINUT SI PLATIT

PENTRU VENITURILE CU REGIM DE RETINERE LA SURSA/VENITURI

SCUTITE,

PE BENEFICIARI DE VENIT NEREZIDENTI

Anul_________

 

 1. DATE DE IDENTIFICARE ALE PLATITORULUI DE VENIT

Denumire/Nume,prenume                    Cod de identificare fiscala/CNP

┌────────────────────────────────────────┬────┬───────────────────────────┐

└────────────────────────────────────────┴────┴───────────────────────────┘

Adresa:

Judet             Sector       Localitate

┌─────────────────────────────────┬──────────┬────────────────────────────┐

└─────────────────────────────────┴──────────┴────────────────────────────┘

Strada          Nr.    Bloc    Scara    Etaj    Ap.

┌─────────────────────────────────┬───────┬────────┬───────┬───────┬──────┐

└─────────────────────────────────┴───────┴────────┴───────┴───────┴──────┘

Cod postal           Telefon         fax              Email

┌──────────────────┬────────────────┬────────────────┬────────────────────┐

└──────────────────┴────────────────┴────────────────┴────────────────────┘

 

 1. DATE DE IDENTIFICARE A BENEFICIARULUI DE VENIT NEREZIDENT

┌────┬────────────────────────┬───────────────┬──────────────────────────┐

│Nr. │ Denumirea statului de  │ Denumire/Nume,│  Date de identificare a  │

│Crt.│      rezidenta al      │    prenume    │  beneficiarului de venit │

│    │beneficiarului de venit │               │        nerezident        │

├────┼────────────────────────┼───────────────┼──────────────────────────┤

├────┼────────────────────────┼───────────────┼──────────────────────────┤

├────┼────────────────────────┼───────────────┼──────────────────────────┤

├────┼────────────────────────┼───────────────┼──────────────────────────┤

└────┴────────────────────────┴───────────────┴──────────────────────────┘

 

 1. DATE INFORMATIVE PRIVIND IMPOZITUL RETINUT LA SURSA/VENITURI SCUTITE PE

BENEFICIARI DE VENIT NEREZIDENTI

┌────┬──────────────┬─────────┬──────────┬──────────────────┬─────────────┐

│Nr. │Denumire/Nume,│ Natura  │  Venitul │Impozit retinut si│Actul norma- │

│crt.│prenume bene- │venitului│beneficia-│varsat la bugetul │ tiv care    │

│    │ficiar de ve- │         │ rului de │statului/scutire  │reglementeaza│

│    │nit nerezident│         │  venit   │   de impozit     │ impunerea / │

│    │              │         │nerezident│                  │  scutire    │

│    │              │         │  (suma   │                  │             │

│    │              │         │  bruta)  │                  │             │

├────┼──────────────┼─────────┼──────────┼──────────────────┼─────────────┤

├────┼──────────────┼─────────┼──────────┼──────────────────┼─────────────┤

├────┼──────────────┼─────────┼──────────┼──────────────────┼─────────────┤

├────┼──────────────┼─────────┼──────────┼──────────────────┼─────────────┤

└────┴──────────────┴─────────┴──────────┴──────────────────┴─────────────┘

__________________________________________________________________

Sub sanctiunile aplicate faptei de fals in acte publice, declar ca

datele inscrise in acest formular sunt corecte si complete.

 

Nume, prenume________________            Semnatura si stampila

 

Functia     __________________

 

__________________________________________________________________________

Loc rezervat organului fiscal              Numar de Inregistrare__________

Data                 __________

 

Declaratia se completeaza in doua exemplare:

– Originalul se depune la organul fiscal in a carui raza teritoriala se

afla domiciliul fiscal al platitorului de venit.

– Copia se pastreaza de catre platitorul de venit

*ST*

————–

Pct. 15^1 din Normele metodologice de aplicare a art. 119, alin. (1) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal a fost introdus de pct. 16 al lit. E a art. I din HOTaRaREA nr. 1.861 din 21 decembrie 2006, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 1.044 din 29 decembrie 2006.

 

Codul fiscal:

Certificatele de atestare a impozitului platit de nerezidenti

ART. 120

(1) Orice nerezident poate depune, personal sau printr-un imputernicit, o cerere la autoritatea fiscala competenta, prin care va solicita eliberarea certificatului de atestare a impozitului platit catre bugetul de stat de el insusi sau de o alta persoana, in numele sau.

————

Alin. (1) al art. 120 a fost modificat de pct. 86 al art. I din ORDONANtA DE URGENta nr. 109 din 7 octombrie 2009, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 689 din 13 octombrie 2009.

 

Norme metodologice:

 1. Cererea de eliberare a certificatului de atestare a impozitului platit de nerezidenti se depune la organul fiscal teritorial in raza caruia platitorul de venit este inregistrat ca platitor de impozite si taxe.

 

Codul fiscal:

(2) Autoritatea fiscala competenta are obligatia de a elibera certificatul de atestare a impozitului platit de nerezidenti.

(3) Forma cererii si a certificatului de atestare a impozitului platit de nerezident, precum si conditiile de depunere, respectiv de eliberare se stabilesc prin norme.

 

Norme metodologice:

 1. (1) Certificatul de atestare a impozitului platit de nerezidenti se elibereaza de catre organul fiscal teritorial in raza caruia platitorul de venit este inregistrat ca platitor de impozite si taxe, pe baza cererii depuse de beneficiarul venitului sau de platitorul de venit in numele acestuia.

(2) Forma cererii si a certificatului de atestare a impozitului platit de nerezident, precum si instructiunile de completare si eliberare se aproba prin ordin al ministrului finantelor publice.

————-

Alin. (1) al pct. 17 din Normele metodologice de aplicare a art. 120 alin. (2) si (3) din Legea nr. 571/2003 a fost modificat de pct. 4, subpct. 10 al art. I din HOTARAREA nr. 1.840 din 28 octombrie 2004, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 1.074 din 18 noiembrie 2004.

Alin. (1) al pct. 17 din Normele metodologice de aplicare a art. 120, alin. (2) si (3) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal a fost modificat de pct. 17 al lit. E a art. I din HOTARAREA nr. 1.861 din 21 decembrie 2006, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 1.044 din 29 decembrie 2006.

 

Codul fiscal:

 

CAPITOLUL II

Impozitul pe reprezentante

 

Contribuabili

Art. 122. – Orice persoana juridica straina, care are o reprezentanta autorizata sa functioneze in Romania, potrivit legii, are obligatia de a plati un impozit anual, conform prezentului capitol.

 

Norme metodologice:

 1. (1) Persoanele juridice straine, prin reprezentante infiintate in Romania, nu sunt abilitate sa faca fapte de comert, aceste reprezentante neavand calitatea de persoana juridica.

(2) Persoanele juridice straine care doresc sa-si infiinteze o reprezentanta in Romania trebuie sa obtina autorizatia prevazuta de lege.

(3) Autorizatia obtinuta poate fi anulata in conditiile care sunt stabilite prin acelasi act normativ.

 

Codul fiscal:

Stabilirea impozitului

Art. 123. –  (1) Impozitul pe reprezentanta pentru un an fiscal este egal cu echivalentul in lei al sumei de 4.000 euro, stabilita pentru un an fiscal, la cursul de schimb al pietei valutare, comunicat de Banca Nationala a Romaniei, valabil in ziua in care se efectueaza plata impozitului catre bugetul de stat.

(2) In cazul unei persoane juridice straine, care in cursul unui an fiscal infiinteaza sau desfiinteaza o reprezentanta in Romania, impozitul datorat pentru acest an se calculeaza proportional cu numarul de luni de existenta a reprezentantei in anul fiscal respectiv.

———–

Alin. (1) al art. 123 a fost modificat de pct. 73 al art. I din ORDONANTA nr. 83 din 19 august 2004, publicata in  MONITORUL OFICIAL nr. 793 din 27 august 2004.

Alin. (1) al art. 123 a fost modificat de pct. 11 din LEGEA nr. 494 din 12 noiembrie 2004, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 1.092 din 24 noiembrie 2004.

 

Norme metodologice:

 1. In cazul persoanelor juridice straine care infiinteaza o reprezentanta in Romania in cursul unei luni din anul de impunere, impozitul pentru anul de impunere se calculeaza incepand cu data de 1 a lunii in care reprezentanta a fost infiintata pana la sfarsitul anului respectiv. Pentru reprezentantele care se desfiinteaza in cursul anului de impunere impozitul anual se recalculeaza pentru perioada de activitate de la inceputul anului pana la data de 1 a lunii urmatoare celei in care a avut loc desfiintarea reprezentantei.

 

Codul fiscal:

Plata impozitului si depunerea declaratiei fiscale

Art. 124. – (1) Orice persoana juridica straina are obligatia de a plati impozitul pe reprezentanta la bugetul de stat, in doua transe egale, pana la datele de 25 iunie si 25 decembrie inclusiv.

————-

Alin. (1) al art. 124 a fost modificat de pct. 87 al art. I din ORDONANtA DE URGENta nr. 109 din 7 octombrie 2009, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 689 din 13 octombrie 2009.

 

Norme metodologice:

 1. Abrogat.

————-

Pct. 20 din Normele metodologice de aplicare a art. 124 alin. (1) din Legea nr. 571/2003 a fost abrogat de pct. 12 al lit. D a art. I din HOTaRaREA nr. 1.620 din 29 decembrie 2009, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 927 din 31 decembrie 2009.

 

20^1. Impozitul datorat la data de 25 iunie de reprezentantele care sunt infiintate in primul semestru al anului este proportional cu numarul de luni de activitate desfasurata de reprezentanta in cursul semestrului I. Pentru semestrul II, impozitul reprezentand echivalentul in lei al sumei de 2.000 de euro se va plati pana la data de 25 decembrie inclusiv.

————-

Pct. 20^1 din Normele metodologice de aplicare a art. 124 alin. (1) din Legea nr. 571/2003 a fost introdus de pct. 4, subpct. 11 al art. I din HOTARAREA nr. 1.840 din 28 octombrie 2004, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 1.074 din 18 noiembrie 2004.

Pct. 20^1 din Normele metodologice de aplicare a art. 124 alin. (1) din Legea nr. 571/2003 a fost modificat de pct. 13 al lit. D a art. I din HOTaRaREA nr. 1.620 din 29 decembrie 2009, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 927 din 31 decembrie 2009.

 

Codul fiscal:

(2) Orice persoana juridica straina care datoreaza impozitul pe reprezentanta are obligatia de a depune o declaratie anuala la autoritatea fiscala competenta, pana la data de 28, respectiv 29 februarie a anului de impunere.

 

Norme metodologice:

 1. (1) Forma declaratiei fiscale care va fi depusa anual la autoritatea fiscala competenta si instructiunile de completare se aproba prin ordin al ministrului finantelor publice.

(2) Declaratia anuala de impunere, precum si declaratia fiscala in cazul infiintarii sau desfiintarii reprezentantei in cursul anului pot fi depuse in numele persoanei juridice straine si de reprezentantul reprezentantei la organul fiscal teritorial in raza caruia reprezentanta isi desfasoara activitatea.

 

Codul fiscal:

(3) Orice persoana juridica straina, care infiinteaza sau desfiinteaza o reprezentanta in cursul anului fiscal, are obligatia de a depune o declaratie fiscala la autoritatea fiscala competenta, in termen de 30 de zile de la data la care reprezentanta a fost infiintata sau desfiintata.

 

Norme metodologice:

 1. (1) Forma declaratiei fiscale care va fi depusa la autoritatea fiscala competenta in caz de infiintare sau de desfiintare a reprezentantei si instructiunile de completare vor fi aprobate prin ordin al ministrului finantelor publice.

(2) In termen de 30 de zile de la data depunerii declaratiei fiscale de infiintare sau de desfiintare a reprezentantei, organul fiscal teritorial stabileste sau recalculeaza impozitul stabilit pentru perioada in care reprezentanta va desfasura sau isi va inceta activitatea, dupa caz.

 

Codul fiscal:

(4) Reprezentantele sunt obligate sa conduca evidenta contabila prevazuta de legislatia in vigoare din Romania.

 

Norme metodologice:

 1. (1) Reprezentantele vor conduce contabilitatea in partida simpla, conform prevederilor legislatiei din Romania.

(2) Cheltuielile efectuate pentru exercitarea activitatii reprezentantelor vor fi justificate cu documente financiar-contabile intocmite in conditiile legii.

(3) Impozitul pe venitul reprezentantelor pentru anul 2003 va fi definitivat potrivit actelor normative care au reglementat sistemul de impunere a acestor entitati pana la 31 decembrie 2003.

 

Codul fiscal

Definitia intreprinderii, intreprinderii asociate si a sediului permanent

Art. 124^20 – In sensul prezentului capitol:

 1. a) termenul intreprindere a unui stat membru inseamna orice intreprindere:

[…]

(iii) care este supusa unuia dintre urmatoarele impozite, fara a fi scutita de impozit, sau unui impozit care este identic ori, in esenta, similar si care este stabilit dupa data de intrare in vigoare a prezentului articol, in plus sau in locul acelor impozite existente:

– impozitul societatilor/vennootschapsbelasting, in Belgia;

– selskabsskat, in Danemarca;

– Korperschaftsteuer, in Germania;

– phdros eisodematos uomikou prosopon, in Grecia;

– impuesto sobre sociedades, in Spania;

– impot sur les societes, in Franta;

– corporation tax, in Irlanda;

– imposta sul reddito delle persone giuridiche, in Italia;

– impot sur le revenu des collectivites, in Luxemburg;

– vennootschapsbelasting, in Olanda;

– Korperschaftsteuer, in Austria;

– imposto sobre o rendimento da pessoas colectivas, in Portugalia;

– vhteisoien tulovero/in komstskatten, in Finlanda;

– statlin g in komstskatt, in Suedia;

– Corporation tax, in Regatul Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord;

– dan z prijmu pravnickych osob, in Republica Ceha;

– tulumaks, in Estonia;

– phdros eisodematos, in Cipru;

– uznemumu ienakuma nodoklis, in Letonia;

– pelno mokestis, in Lituania;

– tarsasagi ado, in Ungaria;

– taxxa fuq I-income, in Malta;

– todatek dochodowy od osob prawnych, in Polonia;

– davek od dobicka praznih oseb, in Slovenia;

– dan z prijmov pravnickych osob, in Slovacia;

– impozitul pe profit, in Romania;

– (text in limba bulgara) in Bulgaria;”

—————

Ultima liniuta a pct. (iii) al lit. a) a art. 124^20 a fost introdusa de pct. 91 al art. I din ORDONANtA DE URGENta nr. 109 din 7 octombrie 2009, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 689 din 13 octombrie 2009.

 

Norme metodologice:

 1. Abrogat.

—————

Pct. 24 din Normele metodologice de aplicare a art. 124^20, lit. a), pct. (iii) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal a fost introdus de pct. 18 al lit. E a art. I din HOTARAREA nr. 1.861 din 21 decembrie 2006, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 1.044 din 29 decembrie 2006.

Pct. 24 din Normele metodologice de aplicare a art. 124^20, lit. a), pct. (iii) din Legea nr. 571/2003 a fost abrogat de pct. 14 al lit. D a art. I din HOTaRaREA nr. 1.620 din 29 decembrie 2009, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 927 din 31 decembrie 2009.

 

„Codul fiscal

Lista societatilor acoperite de prevederile art. 124^20 lit. a) pct. (iii)

Art. 124^26 Societatile acoperite de prevederile art. 124^20 lit. a) pct. (iii) sunt urmatoarele:

[…]”

 

Norme metodologice:

 1. Abrogat.

—————

Pct. 25 din Normele metodologice de aplicare a art. 124^26 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal a fost introdus de pct. 19 al lit. E a art. I din HOTARAREA nr. 1.861 din 21 decembrie 2006, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 1.044 din 29 decembrie 2006.

Pct. 25 din Normele metodologice de aplicare a art. 124^26 din Legea nr. 571/2003 a fost abrogat de pct. 14 al lit. D a art. I din HOTaRaREA nr. 1.620 din 29 decembrie 2009, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 927 din 31 decembrie 2009.

 

Codul fiscal:

Prevederi generale

Art. 124^28

[…]

(3) Impozitele la care se face referire la alin. (2) sunt in prezent, in mod special:

[…]”

 

Norme metodologice:

 1. In cazul Romaniei, impozitele la care sunt aplicabile prevederile Capitolului V sunt:

– impozitul pe venit;

– impozitul pe profit;

– impozitul pe veniturile obtinute din Romania de nerezidenti;

– impozitul pe veniturile microintreprinderilor;

– impozitul pe cladiri;

– impozitul pe teren.

In cazul Bulgariei, impozitele la care sunt aplicabile prevederile Capitolului V sunt:

– text in limba bulgara*);

– text in limba bulgara*);

– text in limba bulgara*);

– text in limba bulgara*);

– text in limba bulgara*).”

 

NOTA(CTCE)

*) Textul este in limba bulgara si se gaseste in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, Nr. 1440 din 29.12.2006, la pagina 37.

—————

Pct. 26 din Normele metodologice de aplicare a art. 124^28, alin. (3) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal a fost introdus de pct. 20 al lit. E a art. I din HOTARAREA nr. 1.861 din 21 decembrie 2006, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 1.044 din 29 decembrie 2006.

 

Codul fiscal:

Prevederi generale

Art. 124^28

[…]

(5) Sintagma autoritate competenta inseamna:

[…]

 

Norme metodologice:

 1. In cazul Bulgariei autoritate competenta inseamna (text in limba bulgara*)).

 

NOTA(CTCE)

*) Textul este in limba bulgara si se gaseste in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, Nr. 1440 din 29.12.2006, la pagina 37.

—————

Pct. 27 din Normele metodologice de aplicare a art. 124^28, alin. (5) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal a fost introdus de pct. 21 al lit. E a art. I din HOTARAREA nr. 1.861 din 21 decembrie 2006, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 1.044 din 29 decembrie 2006.

 

Codul fiscal:

 

TITLUL VI

Taxa pe valoarea adaugata

—————-

Normele metodologice de aplicare a Titlului VI din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal sunt reproduse astfel cum au fost modificate de lit. F a art. I din HOTaRaREA nr. 1.861 din 21 decembrie 2006, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 1.044 din 29 decembrie 2006.

 

Codul fiscal:

Semnificatia unor termeni si expresii

Art. 125^1

[…]

(2) in intelesul prezentului titlu:

 1. a) o persoana impozabila care are sediul activitatii economice in Romania este considerata a fi stabilita in Romania;
 2. b) o persoana impozabila care are sediul activitatii economice in afara Romaniei se considera ca este stabilita in Romania daca are un sediu fix in Romania, respectiv daca dispune in Romania de suficiente resurse tehnice si umane pentru a efectua regulat livrari de bunuri si/sau prestari de servicii impozabile;
 3. c) o persoana impozabila care are sediul activitatii economice in afara Romaniei si care are un sediu fix in Romania conform lit. b) este considerata persoana impozabila care nu este stabilita in Romania pentru livrarile de bunuri sau prestarile de servicii realizate la care sediul fix de pe teritoriul Romaniei nu participa.

 

Norme metodologice:

 1. (1) Locul unde o persoana impozabila isi are stabilit sediul activitatii economice este locul unde sunt adoptate deciziile esentiale privind managementul persoanei impozabile si unde sunt exercitate functiile administratiei sale centrale. Pentru a stabili locul unde o persoana impozabila isi are stabilit sediul activitatii sale economice este necesar sa se aiba in vedere o serie de factori, cum ar fi, in cazul persoanelor juridice, sediul inregistrat al acestora, locul unde se desfasoara administratia centrala, locul unde se intrunesc directorii si locul, de regula acelasi, unde se stabileste politica generala a companiei. De asemenea, mai pot fi avuti in vedere si alti factori, cum ar fi locul unde domiciliaza principalii directori, locul unde se intrunesc adunarile generale, locul unde sunt stocate documentele administrative si contabile, precum si locul unde tranzactiile financiare si in special cele bancare sunt realizate in principal. Faptul ca locul de la care sunt realizate efectiv activitatile de persoana impozabila nu este situat intr-un stat membru nu exclude posibilitatea ca persoana impozabila sa aiba stabilit sediul activitatii sale economice in statul membru respectiv. Prezenta unei cutii postale sau a unor reprezentante comerciale nu poate fi considerata ca sediu al activitatii economice a unei persoane impozabile, daca nu sunt indeplinite conditiile mentionate in tezele anterioare.

(2) in cazul persoanelor fizice care sunt persoane impozabile pentru care nu poate fi identificat un sediu al activitatii economice in sensul alin. (1), domiciliul stabil al acestor persoane va fi considerat sediul activitatii economice, in scopul determinarii statului in care acestea sunt stabilite, in sensul art. 125^1 alin. (2) lit. a) din Codul Fiscal.

(3) in scopul aplicarii prevederilor art. 125^1 alin. (2) lit. c) si art. 150 din Codul fiscal:

 1. a) daca sediul fix din Romania al unei persoane impozabile care are sediul activitatii economice in afara Romaniei nu participa la livrarea de bunuri sau prestarea de servicii, respectiv resursele tehnice si/sau umane din Romania nu sunt utilizate pentru realizarea acestor operatiuni, se considera ca persoana impozabila nu este stabilita in Romania pentru respectivele operatiuni;
 2. b) daca sediul fix din Romania al unei persoane impozabile care are sediul activitatii economice in afara Romaniei participa la livrarea de bunuri sau prestarea de servicii inainte sau in timpul realizarii acestor operatiuni sau conform unor intelegeri este prevazut ca sediul fix poate sa intervina ulterior derularii operatiunilor pentru operatiuni post-vanzare ori pentru respectarea unor clauze contractuale de garantie si aceasta potentiala participare nu constituie o operatiune separata din perspectiva TVA, masura in care sunt utilizate resursele umane si/sau materiale in legatura cu aceste operatiuni nu este relevanta, deoarece se va considera ca in orice situatie acest sediu fix participa la realizarea operatiunilor respective;
 3. c) atunci cand resursele tehnice si/sau umane ale sediului fix din Romania al unei persoane impozabile care are sediul activitatii economice in afara Romaniei sunt utilizate numai pentru scopuri administrative-suport, cum sunt serviciile de contabilitate, de emitere a facturilor si colectarea titlurilor de creanta, utilizarea acestor resurse nu va fi considerata ca participare la realizarea de livrari de bunuri sau prestari de servicii, fiind tratate doar ca servicii-suport necesare indeplinirii obligatiilor legate de aceste operatiuni. in aceasta situatie, se va considera ca persoana impozabila nu este stabilita in Romania pentru aceste operatiuni;
 4. d) atunci cand factura este emisa indicand codul de inregistrare in scopuri de TVA al sediului fix din Romania, acesta va fi considerat ca a participat la livrarea de bunuri sau la prestarea de servicii, cu exceptia situatiei in care persoana impozabila poate face dovada contrariului.

(4) Atunci cand gazul sau energia electrica sunt livrate de o persoana impozabila sau catre o persoana impozabila care detine in Romania o licenta care ii permite sa desfasoare activitatea economica in sectorul gazului sau al energiei electrice, incluzand si cumparari si revanzari ale gazului natural sau ale energiei electrice, existenta licentei in sine nu este suficienta pentru a considera ca respectiva persoana impozabila are un sediu fix in Romania. Pentru ca sediul fix sa existe in Romania este necesar ca persoana impozabila sa indeplineasca conditiile art. 125^1 alin. (2) lit. b).

———–

Pct. 1 din Normele metodologice de aplicare a art. 125^2 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal a fost modificat de pct. 1 al lit. F a art. I din HOTaRaREA nr. 1.579 din 19 decembrie 2007, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 894 din 28 decembrie 2007.

Pct. 1 din Normele metodologice de aplicare a art. 125^1 alin. (2) din Legea nr. 571/2003 a fost modificat de pct. 1 al lit. E a art. I din HOTaRaREA nr. 1.620 din 29 decembrie 2009, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 927 din 31 decembrie 2009.

*) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamt:

Conform alin. (1) al art. II din HOTaRaREA nr. 1.620 din 29 decembrie 2009, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 927 din 31 decembrie 2009, prevederile art. I lit. E se aplica incepand cu data de 1 ianuarie 2010.

 

Codul fiscal:

Aplicare teritoriala

Art. 125^2. – (1) in sensul prezentului titlu:

 1. a) Comunitate si teritoriu comunitar inseamna teritoriile statelor membre, astfel cum sunt definite in prezentul articol;
 2. b) stat membru si teritoriul statului membru inseamna teritoriul fiecarui stat membru al Comunitatii pentru care se aplica Tratatul de infiintare a Comunitatii Europene, in conformitate cu art. 299 din acesta, cu exceptia teritoriilor prevazute la alin. (2) si (3);
 3. c) teritorii terte sunt teritoriile prevazute la alin. (2) si (3);
 4. d) tara terta inseamna orice stat sau teritoriu pentru care nu se aplica prevederile Tratatului de infiintare a Comunitatii Europene.

(2) Urmatoarele teritorii care nu fac parte din teritoriul vamal al Comunitatii se exclud din teritoriul comunitar din punct de vedere al taxei:

 1. a) Republica Federala Germania:
 2. Insula Heligoland;
 3. teritoriul Busingen;
 4. b) Regatul Spaniei:
 5. Ceuta;
 6. Melilla;
 7. c) Republica Italiana:
 8. Livigno;
 9. Campione d’Italia;
 10. apele italiene ale Lacului Lugano.

(3) Urmatoarele teritorii care fac parte din teritoriul vamal al Comunitatii se exclud din teritoriul comunitar din punct de vedere al taxei:

 1. a) Insulele Canare;
 2. b) Republica Franceza: teritoriile din strainatate;
 3. c) Muntele Athos;
 4. d) Insulele Aland;
 5. e) Insulele Channel.

(4) Se considera ca fiind incluse in teritoriile urmatoarelor state membre teritoriile mentionate mai jos:

 1. a) Republica Franceza: Principatul Monaco;
 2. b) Regatul Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord: Insula Man;
 3. c) Republica Cipru: zonele Akrotiri si Dhekelia aflate sub suveranitatea Regatului Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord.

 

Norme metodologice:

1^1*). (1) Bunurile de origine din teritoriile excluse prevazute la art. 125^2 alin. (2) si (3) din Codul fiscal trebuie importate din perspectiva taxei, daca sunt transportate in teritoriul Comunitatii.

(2) Insula Man, Principatul Monaco si zonele aflate sub suveranitatea Regatului Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord de la Akrotiri si Dhekelia sunt considerate teritorii ale statelor membre, iar operatiunile cu originea sau destinatia in:

 1. a) Insula Man sunt considerate cu originea sau destinatia in Regatul Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord;
 2. b) Principatul Monaco sunt considerate cu originea sau destinatia in Republica Franceza;
 3. c) zonele aflate sub suveranitatea Regatului Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord de la Akrotiri si Dhekelia sunt considerate cu originea sau cu destinatia in Republica Cipru.

—————–

Pct. 1^1 din Normele metodologice de aplicare a art. 125^1 alin. (2) din Legea nr. 571/2003 a fost introdus de pct. 2 al lit. E a art. I din HOTaRaREA nr. 1.620 din 29 decembrie 2009, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 927 din 31 decembrie 2009.

*) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamt:

Conform alin. (1) al art. II din HOTaRaREA nr. 1.620 din 29 decembrie 2009, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 927 din 31 decembrie 2009, prevederile art. I lit. E se aplica incepand cu data de 1 ianuarie 2010.

 

Codul fiscal:

Operatiuni impozabile

Art. 126. – (1) Din punct de vedere al taxei sunt operatiuni impozabile in Romania cele care indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii:

 1. a) operatiunile care, in sensul art. 128-130, constituie sau sunt asimilate cu o livrare de bunuri sau o prestare de servicii, in sfera taxei, efectuate cu plata;
 2. b) locul de livrare a bunurilor sau de prestare a serviciilor este considerat a fi in Romania, in conformitate cu prevederile art. 132 si 133;
 3. c) livrarea bunurilor sau prestarea serviciilor este realizata de o persoana impozabila, astfel cum este definita la art. 127 alin. (1), actionand ca atare;
 4. d) livrarea bunurilor sau prestarea serviciilor sa rezulte din una dintre activitatile economice prevazute la art. 127 alin. (2).

(2) Este, de asemenea, operatiune impozabila si importul de bunuri efectuat in Romania de orice persoana, daca locul importului este in Romania, potrivit art. 132^2.

(3) Sunt, de asemenea, operatiuni impozabile si urmatoarele operatiuni efectuate cu plata, pentru care locul este considerat a fi in Romania, potrivit art. 132^1:

 1. a) o achizitie intracomunitara de bunuri, altele decat mijloace de transport noi sau produse accizabile, efectuata de o persoana impozabila ce actioneaza ca atare sau de o persoana juridica neimpozabila, care nu beneficiaza de derogarea prevazuta la alin. (4), care urmeaza unei livrari intracomunitare efectuate in afara Romaniei de catre o persoana impozabila ce actioneaza ca atare si care nu este considerata intreprindere mica in statul sau membru, si careia nu i se aplica prevederile art. 132 alin. (1) lit. b) cu privire la livrarile de bunuri care fac obiectul unei instalari sau unui montaj sau ale art. 132 alin. 2) cu privire la vanzarile la distanta;
 2. b) o achizitie intracomunitara de mijloace de transport noi, efectuata de orice persoana;
 3. c) o achizitie intracomunitara de produse accizabile, efectuata de o persoana impozabila, care actioneaza ca atare, sau de o persoana juridica neimpozabila.

(4) Prin derogare de la prevederile alin. (3) lit. a), nu sunt considerate operatiuni impozabile in Romania achizitiile intracomunitare de bunuri care indeplinesc urmatoarele conditii:

 1. a) sunt efectuate de o persoana impozabila care efectueaza numai livrari de bunuri sau prestari de servicii pentru care taxa nu este deductibila sau de o persoana juridica neimpozabila;
 2. b) valoarea totala a acestor achizitii intracomunitare nu depaseste pe parcursul anului calendaristic curent sau nu a depasit pe parcursul anului calendaristic anterior plafonul de 10.000 euro, al carui echivalent in lei este stabilit prin norme.

(5) Plafonul pentru achizitii intracomunitare prevazut la alin. (4) lit. b) este constituit din valoarea totala, exclusiv taxa pe valoarea adaugata, datorata sau achitata in statul membru din care se expediaza sau se transporta bunurile, a achizitiilor intracomunitare de bunuri, altele decat mijloace de transport noi sau bunuri supuse accizelor.

(6) Persoanele impozabile si persoanele juridice neimpozabile, eligibile pentru derogarea prevazuta la alin. (4), au dreptul sa opteze pentru regimul general prevazut la alin. (3) lit. a). Optiunea se aplica pentru cel putin doi ani calendaristici.

(7) Regulile aplicabile in cazul depasirii plafonului pentru achizitii intracomunitare, prevazut la alin. (4) lit. b), sau al exercitarii optiunii sunt stabilite prin norme.

(8) Nu sunt considerate operatiuni impozabile in Romania:

 1. a) achizitiile intracomunitare de bunuri a caror livrare in Romania ar fi scutita conform art. 143 alin. (1) lit. h)-m);
 2. b) achizitia intracomunitara de bunuri, efectuata in cadrul unei operatiuni triunghiulare, pentru care locul este in Romania in conformitate cu prevederile art. 132^1 alin. (1), atunci cand sunt indeplinite urmatoarele conditii:
 3. achizitia de bunuri este efectuata de catre o persoana impozabila, denumita cumparator revanzator, care nu este stabilita in Romania, dar este inregistrata in scopuri de TVA in alt stat membru;
 4. achizitia de bunuri este efectuata in scopul unei livrari ulterioare a bunurilor respective, in Romania, de catre cumparatorul revanzator prevazut la pct. 1;
 5. bunurile astfel achizitionate de catre cumparatorul revanzator prevazut la pct. 1 sunt expediate sau transportate direct in Romania, dintr-un alt stat membru decat cel in care cumparatorul revanzator este inregistrat in scopuri de TVA, catre persoana careia urmeaza sa-i efectueze livrarea ulterioara, denumita beneficiarul livrarii ulterioare;
 6. beneficiarul livrarii ulterioare este o alta persoana impozabila sau o persoana juridica neimpozabila, inregistrata in scopuri de TVA in Romania;
 7. beneficiarul livrarii ulterioare a fost desemnat in conformitate cu art. 150 alin. (4) ca persoana obligata la plata taxei pentru livrarea efectuata de cumparatorul revanzator prevazut la pct. 1;
 8. c) achizitiile intracomunitare de bunuri second-hand, opere de arta, obiecte de colectie si de antichitati, in sensul prevederilor art. 152^2, atunci cand vanzatorul este o persoana impozabila revanzatoare, care actioneaza in aceasta calitate, iar bunurile au fost taxate in statul membru de unde sunt furnizate, conform regimului special pentru intermediarii persoane impozabile, in sensul art. 313 si 326 din Directiva 112, sau vanzatorul este organizator de vanzari prin licitatie publica, care actioneaza in aceasta calitate, iar bunurile au fost taxate in statul membru furnizor, conform regimului special, in sensul art. 333 din Directiva 112;
 9. d) achizitia intracomunitara de bunuri care urmeaza unei livrari de bunuri aflate in regim vamal suspensiv sau sub o procedura de tranzit intern, daca pe teritoriul Romaniei se incheie aceste regimuri sau aceasta procedura pentru respectivele bunuri.

(9) Operatiunile impozabile pot fi:

 1. a) operatiuni taxabile, pentru care se aplica cotele prevazute la art. 140;
 2. b) operatiuni scutite de taxa cu drept de deducere, pentru care nu se datoreaza taxa, dar este permisa deducerea taxei datorate sau achitate pentru achizitii. in prezentul titlu aceste operatiuni sunt prevazute la art. 143-144^1;
 3. c) operatiuni scutite de taxa fara drept de deducere, pentru care nu se datoreaza taxa si nu este permisa deducerea taxei datorate sau achitate pentru achizitii. in prezentul titlu aceste operatiuni sunt prevazute la art. 141;
 4. d) importuri si achizitii intracomunitare, scutite de taxa, conform art. 142;
 5. e) operatiuni prevazute la lit. a)-c), care sunt scutite fara drept de deducere, fiind efectuate de intreprinderile mici care aplica regimul special de scutire prevazut la art. 152, pentru care nu se datoreaza taxa si nu este permisa deducerea taxei datorate sau achitate pentru achizitii.

 

Norme metodologice:

 1. (1) in sensul art. 126 alin. (1) din Codul fiscal, operatiunea nu este impozabila in Romania daca cel putin una dintre conditiile prevazute la lit. a)-d) nu este indeplinita.

(2) in sensul art. 126 alin. (1) lit. a) din Codul fiscal, o livrare de bunuri si/sau o prestare de servicii trebuie sa se efectueze cu plata. Conditia referitoare la „plata” implica existenta unei legaturi directe intre operatiune si contrapartida obtinuta. O operatiune este impozabila in conditiile in care aceasta operatiune aduce un avantaj clientului, iar contrapartida obtinuta, este aferenta avantajului primit, dupa cum urmeaza:

 1. a) conditia referitoare la existenta unui avantaj pentru un client este indeplinita in cazul in care furnizorul de bunuri sau prestatorul de servicii se angajeaza sa furnizeze bunuri si/sau servicii determinabile persoanei ce efectueaza plata sau, in absenta platii, cand operatiunea a fost realizata pentru a permite stabilirea unui astfel de angajament. Aceasta conditie este compatibila cu faptul ca serviciile au fost colective, nu au fost masurabile cu exactitate sau au facut parte dintr-o obligatie legala;
 2. b) conditia existentei unei legaturi intre operatiune si contrapartida obtinuta este indeplinita chiar daca pretul nu reflecta valoarea normala a operatiunii, respectiv ia forma unor cotizatii, bunuri sau servicii, reduceri de pret, sau nu este platit direct de beneficiar, ci de un tert.

(3) in sensul art. 126 alin. (3) lit. b) din Codul fiscal, achizitia intracomunitara de mijloace noi de transport efectuata de orice persoana impozabila ori neimpozabila sau de orice persoana juridica neimpozabila este intotdeauna considerata o operatiune impozabila in Romania, pentru care nu sunt aplicabile regulile referitoare la plafonul de achizitii intracomunitare prevazut la art. 126 alin. (4) lit. b) din Codul fiscal, daca locul respectivei achizitii intracomunitare este in Romania, conform art. 132^1 din Codul fiscal.

(4) in sensul art. 126 alin. (3) lit. c) din Codul fiscal, achizitia intracomunitara de produse accizabile efectuata de o persoana impozabila sau de o persoana juridica neimpozabila este intotdeauna considerata o operatiune impozabila in Romania, pentru care nu sunt aplicabile regulile referitoare la plafonul de achizitii intracomunitare prevazut la art. 126 alin. (4) lit. b) din Codul fiscal, daca locul respectivei achizitii intracomunitare este in Romania, conform art. 132^1 din Codul fiscal.

(5) Echivalentul in lei al plafonului pentru achizitii intracomunitare de 10.000 euro, prevazut la art. 126 alin. (4) lit. b) din Codul fiscal, aplicabil in cursul unui an calendaristic, se determina pe baza cursului valutar de schimb comunicat de Banca Nationala a Romaniei la data aderarii si se rotunjeste la cifra miilor. Rotunjirea se face prin majorare cand cifra sutelor este egala sau mai mare decat 5 si prin reducere cand cifra sutelor este mai mica de 5, prin urmare plafonul este de 34.000 lei.

(6) in aplicarea art. 126 alin. (5), pentru calculul plafonului de achizitii intracomunitare se iau in considerare urmatoarele elemente:

 1. a) valoarea tuturor achizitiilor intracomunitare, cu exceptia achizitiilor intracomunitare prevazute la alin. (7);
 2. b) valoarea tranzactiei ce conduce la depasirea plafonului pentru achizitii intracomunitare;
 3. c) valoarea oricarui import efectuat de persoana juridica neimpozabila in alt stat membru, pentru bunurile transportate in Romania dupa import.

(7) La calculul plafonului pentru achizitii intracomunitare nu se vor lua in considerare:

 1. a) valoarea achizitiilor intracomunitare de produse accizabile;
 2. b) valoarea achizitiilor intracomunitare de mijloace noi de transport;
 3. c) valoarea achizitiilor de bunuri a caror livrare a fost o livrare de bunuri cu instalare sau montaj, pentru care locul livrarii se considera a fi in Romania, in conformitate cu prevederile art. 132 alin. (1) lit. b) din Codul fiscal;
 4. d) valoarea achizitiilor de bunuri a caror livrare a fost o vanzare la distanta, pentru care locul livrarii se considera a fi in Romania, in conformitate cu prevederile art. 132 alin. (2) si (3) din Codul fiscal;
 5. e) valoarea achizitiilor de bunuri second-hand, de opere de arta, de obiecte de colectie si antichitati, asa cum sunt definite la art. 152^2 din Codul fiscal, in cazul in care aceste bunuri au fost taxate conform unui regim special similar celui prevazut la art. 152^2 din Codul fiscal in statul membru din care au fost livrate;
 6. f) valoarea achizitiilor de gaze naturale si energie electrica a caror livrare a fost efectuata in conformitate cu prevederile art. 132 alin. (1) lit. e) si f) din Codul fiscal.

(8) in cazul in care plafonul pentru achizitii intracomunitare este depasit, persoana prevazuta la art. 126 alin. (4) lit. a) din Codul fiscal va solicita inregistrarea in scopuri de TVA conform art. 153^1 alin. (1) lit. a) din Codul fiscal. inregistrarea va ramane valabila pentru perioada pana la sfarsitul anului calendaristic in care a fost depasit plafonul de achizitii si cel putin pentru anul calendaristic urmator.

(9) Persoana prevazuta la art. 126 alin. (4) lit. a) din Codul fiscal poate solicita anularea inregistrarii oricand dupa incheierea anului calendaristic urmator celui in care s-a inregistrat, conform art. 153^1 alin. (5) din Codul fiscal. Prin exceptie, persoana respectiva ramane inregistrata in scopuri de TVA conform art. 153^1 din Codul fiscal pentru toate achizitiile intracomunitare efectuate cel putin pentru inca un an calendaristic, daca plafonul pentru achizitii intracomunitare este depasit si in anul calendaristic care a urmat celui in care persoana a fost inregistrata.

(10) Daca dupa expirarea anului calendaristic urmator celui in care persoana a fost inregistrata persoana respectiva efectueaza o achizitie intracomunitara in baza codului de inregistrare in scopuri de TVA obtinut conform art. 153^1 din Codul fiscal, se considera ca persoana a optat conform art. 126 alin. (6) din Codul fiscal, cu exceptia cazului in care este obligata sa ramana inregistrata in urma depasirii plafonului pentru achizitii intracomunitare in anul urmator anului in care s-a inregistrat, situatie in care se aplica prevederile alin. (9).

(11) in sensul art. 126 alin. (6) din Codul fiscal, persoanele impozabile care efectueaza numai operatiuni pentru care taxa nu este deductibila si persoanele juridice neimpozabile, care nu sunt inregistrate in scopuri de TVA conform art. 153 din Codul fiscal, care nu depasesc plafonul pentru achizitii intracomunitare, pot opta pentru regimul general prevazut la art. 126 alin. (3) lit. a) din Codul fiscal. Aceste persoane sunt obligate la plata taxei in Romania pentru toate achizitiile intracomunitare de la data la care isi exercita optiunea si vor solicita un cod de inregistrare in scopuri de TVA conform art. 153^1 alin. (2) din Codul fiscal. Aceste persoane pot solicita anularea inregistrarii oricand dupa incheierea a 2 ani calendaristici ce urmeaza celui in care s-au inregistrat, conform art. 153^1 alin. (6) din Codul fiscal.

(12) in cazul in care dupa incheierea a 2 ani calendaristici consecutivi de la inregistrare persoanele prevazute la alin. (11) efectueaza o achizitie intracomunitara in baza codului de inregistrare in scopuri de TVA obtinut conform art. 153^1 din Codul fiscal, se considera ca aceste persoane si-au reexercitat optiunea in conditiile art. 126 alin. (6) si art. 153^1 alin. (7) din Codul fiscal, cu exceptia cazului in care aceste persoane sunt obligate sa ramana inregistrate in urma depasirii plafonului pentru achizitii intracomunitare in anul calendaristic anterior, situatie in care se aplica prevederile alin. (9).

(13) in scopul aplicarii prevederilor art. 126 alin. (8) lit. b) din Codul fiscal, relatia de transport al bunurilor din primul stat membru in Romania trebuie sa existe intre furnizor si cumparatorul revanzator, oricare dintre acestia putand fi responsabil pentru transportul bunurilor, in conformitate cu conditiile Incoterms sau in conformitate cu prevederile contractuale. Daca transportul este realizat de beneficiarul livrarii, nu sunt aplicabile masurile de simplificare pentru operatiuni triunghiulare. Obligatiile ce revin beneficiarului livrarii ulterioare, daca Romania este al treilea stat membru:

 1. a) sa plateasca taxa aferenta livrarii efectuate de cumparatorul revanzator care nu este stabilit in Romania in conformitate cu prevederile art. 150 alin. (4) si art. 157 alin. (1) sau (2), dupa caz;
 2. b) sa inscrie achizitia efectuata in rubricile alocate achizitiilor intracomunitare de bunuri din decontul de taxa prevazut la art. 156^2 sau 156^3 din Codul fiscal, precum si in declaratia recapitulativa prevazuta la art. 156^4 din Codul fiscal.

(14) in cazul operatiunilor triunghiulare efectuate in conditiile art. 126 alin. (8) lit. b), daca Romania este al doilea stat membru al cumparatorului revanzator si acesta a transmis furnizorului din primul stat membru codul sau de inregistrare in scopuri de TVA acordat conform art. 153 din Codul fiscal, cumparatorul revanzator trebuie sa indeplineasca urmatoarele obligatii:

 1. a) sa emita factura prevazuta la art. 155 din Codul fiscal, in care sa fie inscris codul sau de inregistrare in scopuri de TVA in Romania si codul de inregistrare in scopuri de TVA din al treilea stat membru al beneficiarului livrarii;
 2. b) sa nu inscrie achizitia intracomunitara de bunuri care ar avea loc in Romania ca urmare a transmiterii codului de inregistrare in scopuri de TVA acordat conform art. 153 din Codul fiscal in declaratia recapitulativa privind achizitiile intracomunitare, prevazuta la art. 156^4 din Codul fiscal, aceasta fiind neimpozabila. in decontul de taxa aceste achizitii se inscriu la rubrica rezervata achizitiilor neimpozabile;
 3. c) sa inscrie livrarea efectuata catre beneficiarul livrarii din al treilea stat membru in rubrica rezervata livrarilor intracomunitare de bunuri scutite de taxa a decontului de taxa si in declaratia recapitulativa prevazuta la art. 156^4 din Codul fiscal urmatoarele date:
 4. codul de inregistrare in scopuri de TVA, din al treilea stat membru, al beneficiarului livrarii;
 5. codul T in rubrica corespunzatoare;
 6. valoarea livrarii efectuate.

————–

Alin. (3) al pct. 2 din Normele metodologice de aplicare a art. 126 alin. (3) lit. b) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal a fost modificat de pct. 2 al lit. F a art. I din HOTaRaREA nr. 1.579 din 19 decembrie 2007, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 894 din 28 decembrie 2007.

Alin. (4) al pct. 2 din Normele metodologice de aplicare a art. 126 alin. (3) lit. c) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal a fost modificat de pct. 2 al lit. F a art. I din HOTaRaREA nr. 1.579 din 19 decembrie 2007, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 894 din 28 decembrie 2007.

Alin. (5) al pct. 2 din Normele metodologice de aplicare a art. 126 alin. (4) lit. b) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal a fost modificat de pct. 2 al lit. F a art. I din HOTaRaREA nr. 1.579 din 19 decembrie 2007, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 894 din 28 decembrie 2007.

Alin. (13) al pct. 2 din Normele metodologice de aplicare a art. 126 alin. (8) lit. b) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal a fost modificat de pct. 2 al lit. F a art. I din HOTaRaREA nr. 1.579 din 19 decembrie 2007, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 894 din 28 decembrie 2007.

Alin. (15) al pct. 2 din Normele metodologice de aplicare a art. 126 alin. (14) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal a fost modificat de pct. 2 al lit. F a art. I din HOTaRaREA nr. 1.579 din 19 decembrie 2007, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 894 din 28 decembrie 2007.

Alin. (16) al pct. 2 din Normele metodologice de aplicare a art. 126 alin. (13) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal a fost modificat de pct. 2 al lit. F a art. I din HOTaRaREA nr. 1.579 din 19 decembrie 2007, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 894 din 28 decembrie 2007.

Alin. (13) si (16) ale pct. 2 din Normele metodologice de aplicare a art. 126 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal au fost modificate de pct. 1 al literei B a art. I din HOTARAREA nr. 213 din 28 februarie 2007, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 153 din 2 martie 2007.

Pct. 2 din Normele metodologice de aplicare a art. 126 din Legea nr. 571/2003 a fost modificat de pct. 3 al lit. E a art. I din HOTaRaREA nr. 1.620 din 29 decembrie 2009, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 927 din 31 decembrie 2009.

*) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamt:

Conform alin. (1) al art. II din HOTaRaREA nr. 1.620 din 29 decembrie 2009, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 927 din 31 decembrie 2009, prevederile art. I lit. E se aplica incepand cu data de 1 ianuarie 2010.

 

Codul fiscal:

Persoane impozabile si activitatea economica

Art. 127. – (1) Este considerata persoana impozabila orice persoana care desfasoara, de o maniera independenta si indiferent de loc, activitati economice de natura celor prevazute la alin. (2), oricare ar fi scopul sau rezultatul acestei activitati.

(2) in sensul prezentului titlu, activitatile economice cuprind activitatile producatorilor comerciantilor sau prestatorilor de servicii, inclusiv activitatile extractive, agricole si activitatile profesiilor libere sau asimilate acestora. De asemenea, constituie activitate economica exploatarea bunurilor corporale sau necorporale in scopul obtinerii de venituri cu caracter de continuitate.

(2^1) Situatiile in care persoanele fizice care efectueaza livrari de bunuri imobile devin persoane impozabile sunt explicitate prin norme.

(3) Nu actioneaza de o maniera independenta angajatii sau oricare alte persoane legate de angajator printr-un contract individual de munca sau prin orice alte instrumente juridice care creeaza un raport angajator/angajat in ceea ce priveste conditiile de munca, remunerarea sau alte obligatii ale angajatorului.

(4) Institutiile publice nu sunt persoane impozabile pentru activitatile care sunt desfasurate in calitate de autoritati publice, chiar daca pentru desfasurarea acestor activitati se percep cotizatii, onorarii, redevente, taxe sau alte plati, cu exceptia acelor activitati care ar produce distorsiuni concurentiale daca institutiile publice ar fi tratate ca persoane neimpozabile, precum si a celor prevazute la alin. (5) si (6).

(5) Institutiile publice sunt persoane impozabile pentru activitatile desfasurate in calitate de autoritati publice, dar care sunt scutite de taxa, conform art. 141.

(6) Institutiile publice sunt, de asemenea, persoane impozabile pentru urmatoarele activitati:

 1. a) telecomunicatii;
 2. b) furnizarea de apa, gaze, energie electrica, energie termica, agent frigorific si altele de aceeasi natura;
 3. c) transport de bunuri si de persoane;
 4. d) servicii prestate in porturi si aeroporturi;
 5. e) livrarea de bunuri noi, produse pentru vanzare;
 6. f) activitatea targurilor si expozitiilor comerciale;
 7. g) depozitarea;
 8. h) activitatile organismelor de publicitate comerciala;
 9. i) activitatile agentiilor de calatorie;
 10. j) activitatile magazinelor pentru personal, cantine, restaurante si alte localuri asemanatoare;
 11. k) operatiunile posturilor publice de radio si televiziune.

(7) Prin exceptie de la prevederile alin. (1), orice persoana care efectueaza ocazional o livrare intracomunitara de mijloace de transport noi va fi considerata persoana impozabila pentru orice astfel de livrare.

(8) in conditiile si in limitele prevazute in norme, este considerat drept grup fiscal unic un grup de persoane impozabile stabilite in Romania care, independente fiind din punct de vedere juridic, sunt in relatii stranse una cu alta din punct de vedere organizatoric, financiar si economic.

(9) Orice asociat sau partener al unei asocieri sau organizatii fara personalitate juridica este considerat persoana impozabila separata pentru acele activitati economice care nu sunt desfasurate in numele asocierii sau organizatiei respective.

(10) Asocierile in participatiune nu dau nastere unei persoane impozabile separate. Asocierile de tip joint venture, consortium sau alte forme de asociere in scopuri comerciale, care nu au personalitate juridica si sunt constituite in temeiul legii, sunt tratate drept asocieri in participatiune.

 

Norme metodologice:

 1. (1) in sensul art. 127 alin. (2) din Codul fiscal, exploatarea bunurilor corporale sau necorporale, in concordanta cu principiul de baza al sistemului de TVA potrivit caruia taxa trebuie sa fie neutra, se refera la orice tip de tranzactii, indiferent de forma lor juridica, astfel cum se mentioneaza in constatarile Curtii Europene de Justitie in cazurile C-186/89 Van Tiem, C-306/94 Regie dauphinoise, C-77/01 Empresa de Desenvolvimento Mineiro SA (EDM).

(2) in aplicarea prevederilor alin. (1), persoanele fizice nu se considera ca realizeaza o activitate economica in sfera de aplicare a taxei atunci cand obtin venituri din vanzarea locuintelor proprietate personala sau a altor bunuri care au fost folosite de catre acestea pentru scopuri personale. in categoria bunurilor utilizate in scopuri personale se includ constructiile si, dupa caz, terenul aferent acestora, proprietate personala a persoanelor fizice care au fost utilizate in scop de locuinta, inclusiv casele de vacanta, orice alte bunuri utilizate in scop personal de persoana fizica, precum si bunurile de orice natura mostenite legal sau dobandite ca urmare a masurilor reparatorii prevazute de legile privind reconstituirea dreptului de proprietate.

(3) Persoana fizica, care nu a devenit deja persoana impozabila pentru alte activitati, se considera ca realizeaza o activitate economica din exploatarea bunurilor corporale sau necorporale, daca actioneaza ca atare, de o maniera independenta, si activitatea respectiva este desfasurata in scopul obtinerii de venituri cu caracter de continuitate, in sensul art. 127 alin. (2) din Codul fiscal.

(4) in cazul construirii de bunuri imobile de catre persoanele fizice, in vederea vanzarii, activitatea economica este considerata inceputa in momentul in care persoana fizica respectiva intentioneaza sa efectueze o astfel de activitate, iar intentia persoanei respective trebuie apreciata in baza elementelor obiective, de exemplu, faptul ca aceasta incepe sa angajeze costuri si/sau sa faca investitii pregatitoare initierii activitatii economice. Activitatea economica este considerata continua din momentul inceperii sale, incluzand si livrarea bunului sau partilor din bunul imobil construit, chiar daca este un singur bun imobil.

(5) in cazul achizitiei de terenuri si/sau de constructii de catre persoana fizica in scopul vanzarii, livrarea acestor bunuri reprezinta o activitate cu caracter de continuitate daca persoana fizica realizeaza mai mult de o singura tranzactie in cursul unui an calendaristic. Totusi, daca persoana fizica deruleaza deja constructia unui bun imobil in vederea vanzarii, conform alin. (4), activitatea economica fiind deja considerata inceputa si continua, orice alte tranzactii efectuate ulterior nu vor mai avea caracter ocazional. Desi prima livrare este considerata ocazionala, daca intervine o a doua livrare in cursul aceluiasi an, prima livrare nu va fi impozitata dar va fi luata in considerare la calculul plafonului prevazut la art. 152 din Codul fiscal. Livrarile de constructii si terenuri, scutite de taxa conform art. 141 alin. (2) lit. f) din Codul fiscal, sunt avute in vedere atat la stabilirea caracterului de continuitate al activitatii economice, cat si la calculul plafonului de scutire prevazut la art. 152 din Codul fiscal.

Exemplul nr. 1: O persoana fizica, care nu a mai realizat tranzactii cu bunuri imobile in anii precedenti, a livrat in cursul anului 2010 doua terenuri care nu sunt construibile. Desi persoana fizica a devenit persoana impozabila pentru aceste livrari, totusi livrarile respective fiind scutite de taxa conform art. 141 alin. (2) lit. f) din Codul fiscal, persoana fizica nu are obligatia inregistrarii in scopuri de taxa conform art. 153 din Codul fiscal. Daca aceeasi persoana fizica livreaza in cursul anului 2010 o constructie noua in sensul art. 141 alin. (2) lit. f) din Codul fiscal, va avea obligatia sa se inregistreze in scopuri de taxa daca livrarea respectiva cumulata cu livrarile anterioare depaseste plafonul de scutire prevazut la art. 152 din Codul fiscal.

Exemplul nr. 2: O persoana fizica (familie) vinde in cursul anului 2010 un teren construibil sau o constructie noua in sensul art. 141 alin. (2) lit. f) din Codul fiscal. Desi in principiu operatiunea nu ar fi scutita de taxa conform art. 141 alin. (2) lit. f) din Codul fiscal, indiferent de valoarea livrarii, daca persoana fizica nu realizeaza si alte operatiuni pentru care ar deveni persoana impozabila in cursul anului 2010, aceasta operatiune este considerata ocazionala si persoana fizica nu ar avea obligatia inregistrarii in scopuri de taxa. Daca in acelasi an, aceeasi persoana fizica livreaza un teren construibil sau o constructie noua in sensul art. 141 alin. (2) lit. f) din Codul fiscal, respectiva persoana va deveni persoana impozabila si va avea obligatia sa se inregistreze in scopuri de taxa inainte de efectuarea celei de-a doua livrari, daca prima livrare a depasit plafonul de scutire prevazut la art. 152 din Codul fiscal. Daca a doua livrare ar fi scutita conform art. 141 alin. (2) lit. f) din Codul fiscal, fiind o constructie care nu este noua sau un teren care nu este construibil, persoana fizica ar avea obligatia sa se inregistreze in scopuri de taxa conform art. 153 inainte de realizarea celei de-a doua livrari daca prima livrare depaseste plafonul de scutire prevazut la art. 152 din Codul fiscal.

Exemplul nr. 3: O persoana fizica realizeaza in cursul anului 2010 doua livrari care ar fi scutite conform art. 141 alin. (2) lit. f) din Codul fiscal. Daca nu mai realizeaza nicio operatiune in anul 2010, iar in anul 2011 va livra o constructie noua sau un teren construibil in sensul art. 141 alin. (2) lit. f) din Codul fiscal, va avea obligatia sa se inregistreze in scopuri de taxa in anul 2011 numai daca va depasi plafonul de scutire prevazut la art. 152 din Codul fiscal.

Exemplul nr. 4: O persoana fizica a inceput in cursul anului 2009 constructia unui bun imobil cu intentia de a vinde aceasta constructie. in cursul anului 2009 nu a incasat avansuri si in principiu nu are obligatia sa solicite inregistrarea in scopuri de taxa. Daca in anul 2010, inainte sa inceapa sa incaseze avansuri sau inainte sa faca livrari ale unor parti ale bunului imobil sau livrarea respectivului imobil in integralitatea sa, livreaza un teren construibil sau o constructie noua in sensul art. 141 alin. (2) lit. f) din Codul fiscal, persoana fizica ar avea obligatia sa se inregistreze in scopuri de taxa atunci cand depaseste plafonul de scutire prevazut la art. 152 din Codul fiscal. Aceasta livrare nu este considerata ocazionala, activitatea economica fiind considerata continua din momentul inceperii constructiei, respectiv din anul 2009.

in cazul exemplelor prezentate au fost avute in vedere numai persoanele fizice care nu sunt considerate persoane impozabile pentru alte activitati economice desfasurate si faptul ca orice livrare de locuinte personale, de case de vacanta sau de alte bunuri prevazute la alin. (2) nu este luata in considerare pentru stabilirea caracterului de continuitate al activitatii nefiind considerata operatiune in sfera de aplicare a taxei.

(6) in cazul in care bunurile imobile sunt detinute in coproprietate de o familie, daca exista obligatia inregistrarii in scopuri de taxa pentru vanzarea acestor bunuri imobile, unul dintre soti va fi desemnat sa indeplineasca aceasta obligatie.

(7) Transferul in patrimoniul afacerii al bunurilor sau serviciilor achizitionate sau dobandite de persoanele fizice si care au fost folosite in scopuri personale, in vederea utilizarii pentru desfasurarea de activitati economice, nu este o operatiune asimilata unei livrari de bunuri/prestari de servicii, efectuate cu plata, iar persoana fizica nu poate deduce taxa aferenta bunurilor/serviciilor respective prin aplicarea procedurii de ajustare prevazuta la art. 148 si 149 din Codul fiscal.

(7^1) in sensul art. 127 alin. (3) din Codul fiscal, se considera ca nu actioneaza de o maniera independenta persoana care desfasoara o activitate dependenta potrivit art. 7 din Codul fiscal.

————-

Alin. (7^1) al pct. 3 din Normele metodologice de aplicare a art. 127 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal a fost introdus de pct. 1 al lit. F a art. I din HOTaRaREA nr. 791 din 2 august 2010, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 542 din 3 august 2010.

 

(8) Nu sunt considerate activitati economice:

 1. a) acordarea de bunuri si/sau servicii in mod gratuit de organizatiile fara scop patrimonial;
 2. b) livrarea urmatoarelor obiecte de cult religios: vase liturgice, icoane metalice sau litografiate, cruci, crucifixe, cruciulite si medalioane cu imagini religioase specifice cultului, obiecte de colportaj religios, calendare religioase, produse necesare exercitarii activitatii de cult religios, precum tamaia, lumanarile, dar cu exceptia celor decorative si a celor pentru nunti si botezuri.

(9) in sensul art. 127 alin. (4) din Codul fiscal, distorsiuni concurentiale rezulta atunci cand aceeasi activitate este desfasurata de mai multe persoane, dintre care unele beneficiaza de un tratament fiscal preferential, astfel incat contravaloarea bunurilor livrate si/sau a serviciilor prestate de acestea nu este grevata de taxa, fata de alte persoane care sunt obligate sa greveze cu taxa contravaloarea livrarilor de bunuri si/sau a prestarilor de servicii efectuate.

(10) in situatia in care institutia publica desfasoara activitati pentru care este tratata ca persoana impozabila, institutia publica este considerata persoana impozabila in legatura cu acele activitati sau, dupa caz, cu partea din structura organizatorica prin care sunt realizate acele activitati. Prin exceptie, in scopul stabilirii locului prestarii serviciilor conform art. 133 din Codul fiscal, o persoana juridica neimpozabila care este inregistrata in scopuri de TVA este considerata persoana impozabila.

(11) in sensul art. 127 alin. (7) din Codul fiscal, persoana fizica devine persoana impozabila in cazul unei livrari intracomunitare de mijloace de transport noi. De asemenea, orice alta persoana juridica neimpozabila se considera persoana impozabila pentru livrarea intracomunitara de mijloace de transport noi. Aceste persoane nu sunt obligate sa se inregistreze in scopuri de TVA conform art. 153 din Codul fiscal pentru aceste livrari intracomunitare de mijloace de transport noi in conformitate cu prevederile art. 153 alin. (3) din Codul fiscal.

————–

Alin. (4) si (5) ale pct. 3 din Normele metodologice de aplicare a art. 127 alin. (7) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal au fost modificate de pct. 3 al lit. F a art. I din HOTaRaREA nr. 1.579 din 19 decembrie 2007, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 894 din 28 decembrie 2007.

Pct. 3 din Normele metodologice de aplicare a art. 127 din Legea nr. 571/2003 a fost modificat de pct. 4 al lit. E a art. I din HOTaRaREA nr. 1.620 din 29 decembrie 2009, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 927 din 31 decembrie 2009.

*) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamt:

Conform alin. (1) al art. II din HOTaRaREA nr. 1.620 din 29 decembrie 2009, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 927 din 31 decembrie 2009, prevederile art. I lit. E se aplica incepand cu data de 1 ianuarie 2010.

 

 1. (1) in sensul art. 127 alin. (8) din Codul fiscal, grupul de persoane impozabile stabilite in Romania, independente din punct de vedere juridic si aflate in stransa legatura din punct de vedere financiar, economic si organizatoric, poate opta sa fie tratat drept grup fiscal, cu urmatoarele conditii:
 2. a) o persoana impozabila nu poate face parte decat dintr-un singur grup fiscal; si
 3. b) optiunea trebuie sa se refere la o perioada de cel putin 2 ani; si
 4. c) toate persoanele impozabile din grup trebuie sa aplice aceeasi perioada fiscala.

(2) Optiunea prevazuta la alin. (1) lit. b) se refera la grup, nu la fiecare membru al grupului.

(3) Grupul fiscal se poate constitui din minimum doua persoane impozabile.

(4) Pana la data de 1 ianuarie 2012, grupul fiscal se poate constitui numai de catre persoane impozabile care sunt considerate mari contribuabili.

(5) Se considera, conform alin. (1), in stransa legatura din punct de vedere financiar, economic si organizatoric persoanele impozabile al caror capital este detinut direct sau indirect in proportie de mai mult de 50% de catre aceeasi actionari. indeplinirea acestei conditii se dovedeste prin certificatul constatator eliberat de catre Registrul Comertului si/sau, dupa caz, alte documente justificative.

(6) in vederea implementarii grupului fiscal se depune la organul fiscal competent o cerere semnata de catre reprezentantii legali ai tuturor membrilor grupului, care sa cuprinda urmatoarele:

 1. a) numele, adresa, obiectul de activitate si codul de inregistrare in scopuri de TVA al fiecarui membru;
 2. b) dovada ca membrii sunt in stransa legatura conform alin. (5);
 3. c) numele membrului numit reprezentant.

(7) Organul fiscal competent va lua o decizie oficiala prin care sa aprobe sau sa refuze implementarea grupului fiscal si va comunica acea decizie reprezentantului grupului, precum si fiecarui organ fiscal in jurisdictia caruia se afla membrii grupului fiscal, in termen de 60 de zile de la data primirii cererii mentionate la alin. (6).

(8) Implementarea grupului fiscal va intra in vigoare in prima zi din cea de-a doua luna urmatoare datei deciziei mentionate la alin. (7).

(9) Reprezentantul grupului va notifica organului fiscal competent oricare dintre urmatoarele evenimente:

 1. a) incetarea optiunii prevazute la alin. (1) de a forma un grup fiscal unic, cu cel putin 30 de zile inainte de producerea evenimentului;
 2. b) neindeplinirea conditiilor prevazute la alin. (1)-(5), care conduc la anularea tratamentului persoanelor impozabile ca grup fiscal sau a unei persoane ca membru al grupului fiscal, in termen de 15 zile de la producerea evenimentului care a generat aceasta situatie;
 3. c) numirea unui alt reprezentant al grupului fiscal cu cel putin 30 de zile inainte de producerea evenimentului;
 4. d) parasirea grupului fiscal de catre unul dintre membri, cu cel putin 30 de zile inainte de producerea evenimentului;
 5. e) intrarea unui nou membru in grupul fiscal, cu cel putin 30 de zile inainte de producerea evenimentului.

(10) in situatiile prevazute la alin. (9) lit. a) si b), organul fiscal competent va anula tratamentul persoanelor impozabile ca grup fiscal sau, dupa caz, al unei persoane ca membru al grupului fiscal, astfel:

 1. a) in cazul prevazut la alin. (9) lit. a), de la data de 1 a lunii urmatoare celei in care a incetat optiunea;
 2. b) in cazul prevazut la alin. (9) lit. b), de la data de 1 a lunii urmatoare celei in care s-a produs evenimentul care a generat aceasta situatie.

(11) in situatiile prevazute la alin. (9) lit. c)-e) organul fiscal competent va lua o decizie oficiala in termen de 30 de zile de la data primirii notificarii si va comunica aceasta decizie reprezentantului, precum si fiecarui organ fiscal competent in jurisdictia caruia se afla membrii grupului fiscal. Aceasta decizie va intra in vigoare din prima zi a lunii urmatoare celei in care a fost transmisa reprezentantului. Pana la primirea deciziei, persoanele impozabile care au solicitat parasirea sau intrarea in grup a unui membru sunt tratate ca grup fiscal unic format din membri care au depus initial optiunea de a fi tratati ca grup fiscal unic si au fost acceptati in acest sens de catre organul fiscal competent. in situatia in care se solicita numirea unui alt reprezentant al grupului, organul fiscal competent anuleaza calitatea reprezentantului grupului fiscal si in aceeasi notificare va numi un alt reprezentant propus de membri grupului.

(12) Organul fiscal competent va putea in urma verificarilor efectuate:

 1. a) sa anuleze tratamentul unei persoane ca membru al unui grup fiscal in cazul in care acea persoana nu mai intruneste criteriile de eligibilitate pentru a fi considerata un asemenea membru in conformitate cu prevederile alin. (1). Aceasta anulare va intra in vigoare incepand cu prima zi a lunii urmatoare celei in care situatia a fost constatata de organele fiscale competente;
 2. b) sa anuleze tratamentul persoanelor impozabile ca grup fiscal in cazul in care acele persoane impozabile nu mai intrunesc criteriile de eligibilitate pentru a fi considerate un asemenea grup. Aceasta anulare va intra in vigoare incepand cu prima zi a lunii urmatoare celei in care situatia a fost constatata de organele fiscale competente;

(13) De la data implementarii grupului fiscal unic conform alin. (8):

 1. a) fiecare membru al grupului fiscal, altul decat reprezentantul:
 2. va raporta in decontul de taxa mentionat la art. 156^2 din Codul fiscal orice livrare de bunuri, prestare de servicii, import sau achizitie intracomunitara de bunuri sau orice alta operatiune realizata de sau catre acesta pe parcursul perioadei fiscale;
 3. va trimite decontul sau de taxa reprezentantului, iar o copie a acestui document organului fiscal de care apartine;
 4. nu va plati nicio taxa datorata si nu va solicita nicio rambursare conform decontului sau de taxa.
 5. b) reprezentantul:
 6. va raporta in propriul decont de taxa, mentionat in art. 156^2 din Codul fiscal, orice livrare de bunuri, prestare de servicii, import sau achizitie intracomunitara de bunuri sau de servicii, precum si orice alta operatiune realizata de sau catre acesta pe parcursul perioadei fiscale;
 7. va raporta intr-un decont consolidat rezultatele din toate deconturile de TVA primite de la alti membri ai grupului fiscal, precum si rezultatele din propriul decont de taxa pentru perioada fiscala respectiva;
 8. va depune la organul fiscal de care apartine toate deconturile de taxa ale membrilor, precum si formularul de decont de taxa consolidat;
 9. va plati sau, dupa caz, va cere rambursarea taxei care rezulta din decontul de taxa consolidat.

(14) Fiecare membru al grupului fiscal trebuie:

 1. a) sa depuna declaratia recapitulativa prevazuta la art. 156^4 din Codul fiscal, la organul fiscal de care apartine;
 2. b) sa se supuna controlului organului fiscal de care apartine;
 3. c) sa raspunda separat si in solidar pentru orice taxa datorata de el sau de orice membru al grupului fiscal pentru perioada cat apartine respectivului grup fiscal.

(15) Livrarile de bunuri si prestarile de servicii realizate de fiecare membru al grupului sunt supuse regimului normal de impozitare prevazut de titlul VI din Codul fiscal, indiferent daca sunt realizate catre terti sau catre ceilalti membri ai grupului fiscal, fiecare membru al grupului fiind considerat o persoana impozabila separata.

————–

Alin. (1) al pct. 4 din Normele metodologice de aplicare a art. 127 alin. (8) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal a fost modificat de pct. 4 al lit. F a art. I din HOTaRaREA nr. 1.579 din 19 decembrie 2007, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 894 din 28 decembrie 2007.

Alin. (6) al pct. 4 din Normele metodologice de aplicare a art. 127 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal a fost modificat de pct. 4 al lit. F a art. I din HOTaRaREA nr. 1.579 din 19 decembrie 2007, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 894 din 28 decembrie 2007.

Alin. (7) al pct. 4 din Normele metodologice de aplicare a art. 127 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal a fost modificat de pct. 4 al lit. F a art. I din HOTaRaREA nr. 1.579 din 19 decembrie 2007, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 894 din 28 decembrie 2007.

Alin. (8) al pct. 4 din Normele metodologice de aplicare a art. 127 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal a fost modificat de pct. 4 al lit. F a art. I din HOTaRaREA nr. 1.579 din 19 decembrie 2007, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 894 din 28 decembrie 2007.

Alin. (9) al pct. 4 din Normele metodologice de aplicare a art. 127 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal a fost modificat de pct. 4 al lit. F a art. I din HOTaRaREA nr. 1.579 din 19 decembrie 2007, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 894 din 28 decembrie 2007.

Alin. (14) al pct. 4 din Normele metodologice de aplicare a art. 127 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal a fost introdus de pct. 5 al lit. F a art. I din HOTaRaREA nr. 1.579 din 19 decembrie 2007, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 894 din 28 decembrie 2007.

Alin. (3) al pct. 4 din Normele metodologice de aplicare a art. 127 alin. (8) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal a fost modificat de pct. 1 al lit. A a articolului unic din HOTaRaREA nr. 1.618 din 4 decembrie 2008, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 865 din 22 decembrie 2008.

Pct. 4 din Normele metodologice de aplicare a art. 127 din Legea nr. 571/2003 a fost modificat de pct. 4 al lit. E a art. I din HOTaRaREA nr. 1.620 din 29 decembrie 2009, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 927 din 31 decembrie 2009.

*) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamt:

Conform alin. (1) al art. II din HOTaRaREA nr. 1.620 din 29 decembrie 2009, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 927 din 31 decembrie 2009, prevederile art. I lit. E se aplica incepand cu data de 1 ianuarie 2010.

 

 1. Obligatiile si drepturile din punct de vedere al taxei pentru operatiunile derulate de asocierile prevazute la art. 127 alin. (10) din Codul fiscal sunt prevazute la pct. 79^1.

————–

Pct. 5 din Normele metodologice de aplicare a art. 127 alin. (10) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal a fost modificat de pct. 6 al lit. F a art. I din HOTaRaREA nr. 1.579 din 19 decembrie 2007, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 894 din 28 decembrie 2007.

Pct. 5 din Normele metodologice de aplicare a art. 127 din Legea nr. 571/2003 a fost modificat de pct. 4 al lit. E a art. I din HOTaRaREA nr. 1.620 din 29 decembrie 2009, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 927 din 31 decembrie 2009.

*) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamt:

Conform alin. (1) al art. II din HOTaRaREA nr. 1.620 din 29 decembrie 2009, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 927 din 31 decembrie 2009, prevederile art. I lit. E se aplica incepand cu data de 1 ianuarie 2010.

 

Codul fiscal:

Livrarea de bunuri

Art. 128. – (1) Este considerata livrare de bunuri transferul dreptului de a dispune de bunuri ca si un proprietar.

(2) Se considera ca o persoana impozabila, care actioneaza in nume propriu, dar in contul altei persoane, in calitate de intermediar, intr-o livrare de bunuri, a achizitionat si livrat bunurile respective ea insasi, in conditiile stabilite prin norme.

(3) Urmatoarele operatiuni sunt considerate, de asemenea, livrari de bunuri, in sensul alin. (1):

 1. a) predarea efectiva a bunurilor catre o alta persoana, ca urmare a unui contract care prevede ca plata se efectueaza in rate sau a oricarui alt tip de contract care prevede ca proprietatea este atribuita cel mai tarziu in momentul platii ultimei sume scadente, cu exceptia contractelor de leasing;
 2. b) transferul dreptului de proprietate asupra bunurilor, in urma executarii silite;
 3. c) trecerea in domeniul public a unor bunuri din patrimoniul persoanelor impozabile, in conditiile prevazute de legislatia referitoare la proprietatea publica si regimul juridic al acesteia, in schimbul unei despagubiri.

(4) Sunt asimilate livrarilor de bunuri efectuate cu plata urmatoarele operatiuni:

 1. a) preluarea de catre o persoana impozabila a bunurilor mobile achizitionate sau produse de catre aceasta pentru a fi utilizate in scopuri care nu au legatura cu activitatea economica desfasurata, daca taxa aferenta bunurilor respective sau partilor lor componente a fost dedusa total sau partial;
 2. b) preluarea de catre o persoana impozabila a bunurilor mobile achizitionate sau produse de catre aceasta pentru a fi puse la dispozitie altor persoane in mod gratuit, daca taxa aferenta bunurilor respective sau partilor lor componente a fost dedusa total sau partial;
 3. c) preluarea de catre o persoana impozabila de bunuri mobile corporale achizitionate sau produse de catre aceasta, altele decat bunurile de capital prevazute la art. 149 alin. (1) lit. a), pentru a fi utilizate in scopul unor operatiuni care nu dau drept integral de deducere, daca taxa aferenta bunurilor respective a fost dedusa total sau partial la data achizitiei;
 4. d) bunurile constatate lipsa din gestiune, cu exceptia celor la care se face referire la alin. (8) lit. a)-c).

(5) Orice distribuire de bunuri din activele unei persoane impozabile catre asociatii sau actionarii sai, inclusiv o distribuire de bunuri legata de lichidarea sau de dizolvarea fara lichidare a persoanei impozabile, cu exceptia transferului prevazut la alin. (7), constituie livrare de bunuri efectuata cu plata, daca taxa aferenta bunurilor respective sau partilor lor componente a fost dedusa total sau partial.

(6) in cazul a doua sau mai multe transferuri succesive ale dreptului de proprietate asupra unui bun, fiecare transfer este considerat o livrare separata a bunului, chiar daca bunul este transportat direct beneficiarului final.

(7) Transferul tuturor activelor sau al unei parti a acestora, efectuat cu ocazia transferului de active sau, dupa caz, si de pasive, indiferent daca este realizat ca urmare a vanzarii sau ca urmare a unor operatiuni precum divizarea, fuziunea ori ca aport in natura la capitalul unei societati, nu constituie livrare de bunuri daca primitorul activelor este o persoana impozabila. Primitorul activelor este considerat a fi succesorul cedentului in ceea ce priveste ajustarea dreptului de deducere prevazuta de lege.

(8) Nu constituie livrare de bunuri, in sensul alin. (1):

 1. a) bunurile distruse ca urmare a unor calamitati naturale sau a unor cauze de forta majora, precum si bunurile pierdute ori furate, dovedite legal, astfel cum sunt prevazute prin norme;
 2. b) bunurile de natura stocurilor degradate calitativ, care nu mai pot fi valorificate, precum si activele corporale fixe casate, in conditiile stabilite prin norme;
 3. c) perisabilitatile, in limitele prevazute prin lege;
 4. d) bunurile acordate gratuit din rezerva de stat ca ajutoare umanitare externe sau interne;
 5. e) acordarea in mod gratuit de bunuri ca mostre in cadrul campaniilor promotionale, pentru incercarea produselor sau pentru demonstratii la punctele de vanzare, precum si alte bunuri acordate in scopul stimularii vanzarilor in conditiile stabilite prin norme;
 6. f) acordarea de bunuri de mica valoare, in mod gratuit, in cadrul actiunilor de sponsorizare, de mecenat, de protocol/reprezentare, precum si alte destinatii prevazute de lege, in conditiile stabilite prin norme.

(9) Livrarea intracomunitara reprezinta o livrare de bunuri, in intelesul alin. (1), care sunt expediate sau transportate dintr-un stat membru in alt stat membru de catre furnizor sau de persoana catre care se efectueaza livrarea ori de alta persoana in contul acestora.

(10) Este asimilat cu livrarea intracomunitara cu plata transferul de catre o persoana impozabila de bunuri apartinand activitatii sale economice din Romania intr-un alt stat membru, cu exceptia nontransferurilor prevazute la alin. (12).

(11) Transferul prevazut la alin. (10) reprezinta expedierea sau transportul oricaror bunuri mobile corporale din Romania catre alt stat membru, de persoana impozabila sau de alta persoana in contul sau, pentru a fi utilizate in scopul desfasurarii activitatii sale economice.

(12) in sensul prezentului titlu, nontransferul reprezinta expedierea sau transportul unui bun din Romania in alt stat membru, de persoana impozabila sau de alta persoana in contul sau, pentru a fi utilizat in scopul uneia din urmatoarele operatiuni:

 1. a) livrarea bunului respectiv realizata de persoana impozabila pe teritoriul statului membru de destinatie a bunului expediat sau transportat in conditiile prevazute la art. 132 alin. (5) si (6) privind vanzarea la distanta;
 2. b) livrarea bunului respectiv, realizata de persoana impozabila pe teritoriul statului membru de destinatie a bunului expediat sau transportat, in conditiile prevazute la art. 132 alin. (1) lit. b) privind livrarile cu instalare sau asamblare, efectuate de catre furnizor sau in numele acestuia;
 3. c) livrarea bunului respectiv, realizata de persoana impozabila la bordul navelor, aeronavelor sau trenurilor, pe parcursul transportului de persoane efectuat in teritoriul Comunitatii, in conditiile prevazute la art. 132 alin. (1) lit. d);
 4. d) livrarea bunului respectiv, realizata de persoana impozabila, in conditiile prevazute la art. 143 alin. (2) cu privire la livrarile intracomunitare scutite, la art. 143 alin. (1) lit. a) si b) cu privire la scutirile pentru livrarile la export si la art. 143 alin. (1) lit. h), i), j), k) si m) cu privire la scutirile pentru livrarile destinate navelor, aeronavelor, misiunilor diplomatice si oficiilor consulare, precum si organizatiilor internationale si fortelor NATO;
 5. e) livrarea de gaz prin reteaua de distributie a gazelor naturale sau de electricitate, in conditiile prevazute la art. 132 alin. (1) lit. e) si f) privind locul livrarii acestor bunuri;
 6. f) prestarea de servicii in beneficiul persoanei impozabile, care implica lucrari asupra bunurilor corporale efectuate in statul membru in care se termina expedierea sau transportul bunului, cu conditia ca bunurile, dupa prelucrare, sa fie reexpediate persoanei impozabile din Romania de la care fusesera expediate sau transportate initial;
 7. g) utilizarea temporara a bunului respectiv pe teritoriul statului membru de destinatie a bunului expediat sau transportat, in scopul prestarii de servicii in statul membru de destinatie, de catre persoana impozabila stabilita in Romania;
 8. h) utilizarea temporara a bunului respectiv, pentru o perioada care nu depaseste 24 de luni, pe teritoriul unui alt stat membru, in conditiile in care importul aceluiasi bun dintr-un stat tert, in vederea utilizarii temporare, ar beneficia de regimul vamal de admitere temporara cu scutire integrala de drepturi de import.

(13) in cazul in care nu mai este indeplinita una din conditiile prevazute la alin. (12), expedierea sau transportul bunului respectiv este considerat ca un transfer din Romania in alt stat membru. in acest caz, transferul se considera efectuat in momentul in care conditia nu mai este indeplinita.

(14) Prin ordin al ministrului finantelor publice, se pot introduce masuri de simplificare cu privire la aplicarea alin. (10)-(13).

 

Norme metodologice:

 1. (1) in sensul art. 128 alin. (1) din Codul fiscal, preluarea de bunuri produse de catre o persoana impozabila pentru a fi folosite in cursul desfasurarii activitatii sale economice sau pentru continuarea acesteia nu se considera ca fiind o livrare de bunuri, cu exceptia operatiunilor prevazute la art. 128 alin. (4) lit. c) din Codul fiscal. Aceleasi prevederi se aplica si prestarilor de servicii.

(2) Valorificarea produselor scoase din rezerva de mobilizare constituie livrare de bunuri in sensul art. 128 alin. (1) din Codul fiscal.

(3) in sensul art. 128 alin. (2) din Codul fiscal, persoana impozabila care actioneaza in calitate de comisionar, primind facturi pe numele sau de la comitentul vanzator sau, dupa caz, de la furnizor si emitand facturi pe numele sau catre comitentul cumparator ori, dupa caz, catre client, se considera ca actioneaza in nume propriu, dar in contul comitentului. Comisionarul este considerat din punctul de vedere al taxei cumparator si revanzator al bunurilor, indiferent daca actioneaza in contul vanzatorului sau al cumparatorului, respectiv se considera ca furnizorul ori, dupa caz, comitentul vanzator face o livrare de bunuri catre comisionar si, la randul sau, comisionarul face o alta livrare de bunuri catre comitentul cumparator sau, dupa caz, catre client. Daca, potrivit contractului, comisionarul actioneaza in numele si in contul comitentului ca mandatar, dar primeste si/sau emite facturi pe numele sau, acest fapt il transforma in cumparator revanzator din punctul de vedere al taxei.

(4) Prevederile alin. (3) se aplica sub denumirea de structura de comisionar in cazurile prevazute la pct. 19 alin. (4).

(5) in sensul art. 128 alin. (4) lit. d) din Codul fiscal, casarea activelor corporale fixe de natura bunurilor de capital prevazute la art. 149 din Codul fiscal nu constituie livrare de bunuri. Se aplica prevederile art. 149 din Codul fiscal pentru activele corporale fixe de natura bunurilor de capital casate, daca la achizitia sau, dupa caz, transformarea, modernizarea, fabricarea, constructia acestora taxa a fost dedusa total ori partial si daca urmatoarele operatiuni au intervenit in legatura cu un bun de capital dupa data aderarii: achizitia sau, dupa caz, fabricarea, constructia, prima utilizare dupa modernizare ori transformare.

(6) Pierderile tehnologice stabilite potrivit legii sau, dupa caz, stabilite de persoana impozabila in norma proprie de consum nu intra sub incidenta prevederilor art. 128 alin. (4) lit. d) din Codul fiscal. Deducerea taxei pentru achizitiile de bunuri utilizate in activitati economice care dau nastere la pierderi tehnologice se realizeaza pe baza prevederilor generale ale art. 145 alin. (2) sau, dupa caz, ale art. 147 din Codul fiscal. Pierderile care depasesc normele de consum sunt asimilate livrarilor de bunuri conform art. 128 alin. (4) lit. d) din Codul fiscal. Atunci cand norma de consum este stabilita de persoana impozabila, organul de inspectie fiscala poate modifica coeficientul stabilit in scopul aplicarii art. 128 alin. (4) lit. d) din Codul fiscal, daca sunt indicii obiective ca pierderea tehnologica a fost supradimensionata

(7) in sensul art. 128 alin. (3) lit. b) din Codul fiscal, transferul dreptului de proprietate asupra bunurilor in urma executarii silite se considera livrare de bunuri numai daca debitorul executat silit este o persoana impozabila.

(8) Transferul de active prevazut la art. 128 alin. (7) din Codul fiscal este un transfer universal de bunuri si/sau servicii, acestea nemaifiind tratate individual, ci ca un tot unitar la persoana impozabila cedenta, indiferent daca este un transfer total sau partial de active. Se considera transfer partial de active in sensul art. 128 alin. (7) din Codul fiscal transferul tuturor activelor sau al unei parti din activele investite intr-o anumita ramura a activitatii economice, daca acestea constituie din punct de vedere tehnic o structura independenta, capabila sa efectueze activitati economice separate, indiferent daca este realizat ca urmare a vanzarii sau ca urmare a unor operatiuni precum divizarea, fuziunea ori ca aport in natura la capitalul unei societati. De asemenea, se considera ca transferul partial are loc si in cazul in care bunurile imobile in care sunt situate activele transferate de cedent nu sunt instrainate, ci realocate altor ramuri ale activitatii aflate in uzul cedentului. Simplul transfer al unor active nu garanteaza posibilitatea continuarii unei activitati economice in orice situatie. Pentru ca o operatiune sa poata fi considerata transfer de active, in sensul art. 128 alin. (7) din Codul fiscal, primitorul activelor trebuie sa intentioneze sa desfasoare activitatea economica sau partea din activitatea economica care i-a fost transferata, si nu sa lichideze imediat activitatea respectiva si, dupa caz, sa vanda eventualele stocuri. Pentru calificarea unei activitati ca transfer de active, nu este relevant daca primitorul activelor este autorizat pentru desfasurarea activitatii care i-a fost transferata sau daca are in obiectul de activitate respectiva activitate. in acest sens a fost pronuntata hotararea Curtii Europene de Justitie in cazul C-497/01 – Zita Modes.

(9) Persoana impozabila care este beneficiarul transferului prevazut la alin. (8) este considerata ca fiind succesorul cedentului, indiferent daca este inregistrat in scopuri de taxa sau nu. Beneficiarul va prelua toate drepturile si obligatiile cedentului, inclusiv cele privind livrarile catre sine prevazute la art. 128 alin. (4) din Codul fiscal, ajustarile deducerii prevazute la art. 148 si 149 din Codul fiscal. Daca beneficiarul transferului este o persoana impozabila care nu este inregistrata in scopuri de TVA conform art. 153 din Codul fiscal si nu se va inregistra in scopuri de TVA ca urmare a transferului, va trebui sa plateasca la bugetul de stat suma rezultata ca urmare a ajustarilor conform art. 128 alin. (4), art. 148, 149 sau 161, dupa caz. Prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala se va stabili procedura de declarare si plata a sumelor rezultate din ajustarea taxei. Momentul de referinta pentru determinarea datei de la care incepe ajustarea taxei, in cazul bunurilor de capital, nu este data transferului, ci data obtinerii bunului de catre cedent, conform art. 149 sau 161, dupa caz. Cedentul va trebui sa transmita cesionarului o copie de pe registrul bunurilor de capital, daca acestea sunt obtinute dupa data aderarii.

(10) in sensul art. 128 alin. (8) lit. a) din Codul fiscal:

 1. a) prin cauze de forta majora se intelege:
 2. incendiu, dovedit prin documente de asigurare si/sau alte rapoarte oficiale;
 3. razboi, razboi civil, acte de terorism;
 4. orice alte evenimente pentru care se poate invoca forta majora;
 5. b) prin bunuri pierdute se intelege bunurile disparute in urma unor calamitati naturale, cum ar fi inundatiile, alunecarile de teren, sau a unor cauze de forta majora;
 6. c) prin bunuri furate se intelege bunurile lipsa din gestiune, neimputabile, pentru care persoana impozabila poate prezenta dovada constatarii furtului de catre organele de politie, care este acceptata la despagubire de societatile de asigurari.

(11) in sensul art. 128 alin. (8) lit. b) din Codul fiscal, nu se considera livrare de bunuri cu plata bunurile de natura stocurilor degradate calitativ, care nu mai pot fi valorificate, daca sunt indeplinite in mod cumulativ urmatoarele conditii:

 1. a) bunurile nu sunt imputabile;
 2. b) degradarea calitativa a bunurilor se datoreaza unor cauze obiective dovedite cu documente. Sunt incluse in aceasta categorie si produsele accizabile pentru care autoritatea competenta a emis decizie de aprobare a distrugerii in cadrul antrepozitului fiscal;
 3. c) se face dovada ca s-au distrus bunurile si nu mai intra in circuitul economic.

(12) Prevederile art. 148 si 149 din Codul fiscal, referitoare la ajustarea dreptului de deducere, nu se aplica in situatiile in care, conform art. 128 alin. (8) din Codul fiscal, nu se considera ca are loc o livrare de bunuri cu plata.

(13) in sensul art. 128 alin. (8) lit. e) din Codul fiscal, se cuprind in categoria bunurilor acordate in mod gratuit in scopul stimularii vanzarilor:

 1. a) pe langa bunurile oferite in mod gratuit ca mostre in cadrul campaniilor promotionale, pentru incercarea produselor sau pentru demonstratii la punctele de vanzare, si orice alte bunuri care sunt destinate pentru reclama si publicitate;
 2. b) in alte cazuri decat cele prevazute la lit. a), bunurile care sunt produse de persoana impozabila in vederea vanzarii sau sunt comercializate in mod obisnuit de catre persoana impozabila, acordate in mod gratuit clientului, numai in masura in care sunt bunuri de acelasi fel ca si cele care sunt sau au fost livrate clientului. Atunci cand bunurile acordate gratuit in vederea stimularii vanzarilor nu sunt produse de persoana impozabila si/sau nu sunt bunuri comercializate in mod obisnuit de persoana impozabila, acordarea gratuita a acestora nu va fi considerata livrare de bunuri daca:
 3. se poate face dovada obiectiva a faptului ca acestea pot fi utilizate de catre client in legatura cu bunurile/serviciile pe care le-a achizitionat de la respectiva persoana impozabila; sau
 4. bunurile/serviciile sunt furnizate catre consumatorul final si valoarea bunurilor acordate gratuit este mai mica decat valoarea bunurilor/serviciilor furnizate clientului.

(14) in sensul art. 128 alin. (8) lit. f) din Codul fiscal:

 1. a) bunurile acordate gratuit in cadrul actiunilor de protocol nu sunt considerate livrari de bunuri daca valoarea totala a bunurilor acordate gratuit in cursul unui an calendaristic este sub plafonul in care aceste cheltuieli sunt deductibile la calculul impozitului pe profit, astfel cum este stabilit la titlul II din Codul fiscal. Aceleasi prevederi se aplica si in cazul microintreprinderilor;
 2. b) bunurile acordate gratuit in cadrul actiunilor de sponsorizare sau mecenat nu sunt considerate livrari de bunuri daca valoarea totala in cursul unui an calendaristic se incadreaza in limita a 3 la mie din cifra de afaceri determinata potrivit art. 152 alin. (2) din Codul fiscal;
 3. c) prin bunuri acordate in mod gratuit potrivit destinatiilor prevazute de lege se intelege bunurile pe care persoana impozabila este obligata prin lege sa le acorde gratuit angajatilor sai si care sunt legate de desfasurarea in conditii optime a activitatii economice, cum sunt, de exemplu: masa calda pentru mineri, echipamentul de protectie, materiale igienico-sanitare in vederea prevenirii imbolnavirilor. Plafonul pana la care nu sunt considerate livrari de bunuri cu plata este cel prevazut prin actele normative care instituie acordarea acestor bunuri, daca este cazul. Nu se incadreaza in prevederile art. 128 alin. (8) lit. f) din Codul fiscal orice gratuitati acordate propriilor angajati sau altor persoane, prin lege sau prin hotarari ale consiliilor locale, daca nu exista nicio legatura cu desfasurarea in conditii optime a activitatii economice, cum sunt: cotele gratuite de energie electrica acordate persoanelor pensionate din sectorul energiei electrice, abonamentele de transport acordate gratuit pentru diverse categorii de persoane si altele de aceeasi natura.

(15) incadrarea in plafoanele prevazute la alin. (14) lit. a) si b) se determina pe baza datelor raportate prin situatiile financiare anuale. Nu se iau in calcul pentru incadrarea in aceste plafoane sponsorizarile, actiunile de mecenat sau alte actiuni prevazute prin legi, acordate in numerar, precum si bunurile pentru care taxa nu a fost dedusa. Depasirea plafoanelor constituie livrare de bunuri cu plata si se colecteaza taxa, daca s-a exercitat dreptul de deducere a taxei aferente achizitiilor care depasesc plafoanele. Taxa colectata aferenta depasirii se calculeaza si se include in decontul intocmit pentru perioada fiscala in care persoana impozabila a depus sau trebuie sa depuna situatiile financiare anuale, respectiv in anul urmator celui in care au fost efectuate cheltuielile.

(16) in sensul art. 128 alin. (10) din Codul fiscal, transferul este o operatiune asimilata unei livrari intracomunitare cu plata de bunuri, fiind obligatoriu sa fie respectate toate conditiile si regulile aferente livrarilor intracomunitare, inclusiv cele referitoare la scutirea de taxa. Caracteristic acestei operatiuni este faptul ca in momentul expedierii bunurilor dintr-un stat membru in alt stat membru, acestea nu fac obiectul unei livrari in sensul art. 128 alin. (1) din Codul fiscal si pe cale de consecinta, aceeasi persoana impozabila care declara transferul in statul membru unde incepe transportul bunurilor va declara si achizitia intracomunitara asimilata in statul membru in care aceasta are loc. Exemple de transferuri: transportul in alt stat membru de bunuri importate in Romania, efectuat de persoana care a realizat importul, in lipsa unei tranzactii in momentul expedierii, transportul/expedierea de bunuri mobile corporale din Romania in alt stat membru in vederea constituirii unui stoc care urmeaza a fi vandut in respectivul stat membru, transportul de bunuri in alt stat membru in vederea incorporarii intr-un bun imobil in respectivul stat membru de catre persoana impozabila, precum si alte operatiuni care initial au constituit nontransferuri, dar ulterior au devenit transferuri.

(17) Nontransferul cuprinde si expedierea sau transportul de produse accizabile din Romania in alt stat membru, de catre persoana impozabila sau de alta persoana in contul sau, in vederea efectuarii unei vanzari la distanta catre persoane neimpozabile din acel stat membru, altele decat persoanele juridice neimpozabile.

(18) Furnizarea de programe informatice software standard pe discheta sau pe un alt purtator de date, insotita de licenta obisnuita care interzice copierea si distribuirea acestora si care permite doar instalarea lor pe un anumit numar de statii de lucru, care este egal cu numarul de dischete sau de alte suporturi purtatoare de date furnizate, constituie livrare de bunuri, conform art. 128 din Codul fiscal. Programele informatice software standard reprezinta orice software produs ca un bun de folosinta generala care contine date preinregistrate, este comercializat ca atare si, dupa instalare si eventual o perioada scurta de training, poate fi utilizat in mod independent de catre clienti in formatul standard pentru aceleasi aplicatii si functii.

(19) Procesarea fotografiilor digitale constituie livrare de bunuri conform art. 128 din Codul fiscal, atunci cand fotografiile tiparite sunt predate clientului.

————-

Alin. (4) al pct. 6 din Normele metodologice de aplicare a art. 128 alin. (4) lit. d) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal a fost modificat de pct. 7 al lit. F a art. I din HOTaRaREA nr. 1.579 din 19 decembrie 2007, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 894 din 28 decembrie 2007.

Alin. (6) al pct. 6 din Normele metodologice de aplicare a art. 128 alin. (7) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal a fost modificat de pct. 7 al lit. F a art. I din HOTaRaREA nr. 1.579 din 19 decembrie 2007, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 894 din 28 decembrie 2007.

Alin. (8) al pct. 6 din Normele metodologice de aplicare a art. 128 alin. (8) lit. a) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal a fost modificat de pct. 7 al lit. F a art. I din HOTaRaREA nr. 1.579 din 19 decembrie 2007, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 894 din 28 decembrie 2007.

Alin. (10) al pct. 6 din Normele metodologice de aplicare a art. 128 alin. (8) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal a fost modificat de pct. 7 al lit. F a art. I din HOTaRaREA nr. 1.579 din 19 decembrie 2007, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 894 din 28 decembrie 2007.

Pct. 6 din Normele metodologice de aplicare a art. 128 din Legea nr. 571/2003 a fost modificat de pct. 5 al lit. E a art. I din HOTaRaREA nr. 1.620 din 29 decembrie 2009, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 927 din 31 decembrie 2009.

*) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamt:

Conform alin. (1) al art. II din HOTaRaREA nr. 1.620 din 29 decembrie 2009, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 927 din 31 decembrie 2009, prevederile art. I lit. E se aplica incepand cu data de 1 ianuarie 2010.

 

Codul fiscal:

Prestarea de servicii

Art. 129. – (1) Se considera prestare de servicii orice operatiune care nu constituie livrare de bunuri, asa cum este definita la art. 128.

(2) Atunci cand o persoana impozabila care actioneaza in nume propriu, dar in contul altei persoane, ia parte la o prestare de servicii, se considera ca a primit si a prestat ea insasi serviciile respective.

(3) Prestarile de servicii cuprind operatiuni cum sunt:

 1. a) inchirierea de bunuri sau transmiterea folosintei bunurilor in cadrul unui contract de leasing;
 2. b) cesiunea bunurilor necorporale, indiferent daca acestea fac sau nu obiectul unui drept de proprietate, cum sunt: transferul si/sau cesiunea drepturilor de autor, brevetelor, licentelor, marcilor comerciale si a altor drepturi similare;
 3. c) angajamentul de a nu desfasura o activitate economica, de a nu concura cu alta persoana sau de a tolera o actiune ori o situatie;
 4. d) prestarile de servicii efectuate pe baza unui ordin emis de/sau in numele unei autoritati publice sau potrivit legii;
 5. e) servicii de intermediere efectuate de persoane care actioneaza in numele si in contul altei persoane, atunci cand intervin intr-o livrare de bunuri sau o prestare de servicii.

(4) Sunt asimilate prestarii de servicii efectuate cu plata urmatoarele:

 1. a) utilizarea temporara a bunurilor care fac parte din activele unei persoane impozabile, in scopuri care nu au legatura cu activitatea sa economica sau pentru a fi puse la dispozitie, in vederea utilizarii in mod gratuit, altor persoane, daca taxa pentru bunurile respective a fost dedusa total sau partial;
 2. b) serviciile care fac parte din activitatea economica a persoanei impozabile, prestate in mod gratuit pentru uzul personal al angajatilor sai sau pentru uzul altor persoane.

(5) Nu constituie prestare de servicii efectuata cu plata:

 1. a) utilizarea bunurilor rezultate din activitatea economica a persoanei impozabile, ca parte a unei prestari de servicii efectuate in mod gratuit, in cadrul actiunilor de sponsorizare, mecenat sau protocol, precum si pentru alte destinatii prevazute de lege, in conditiile stabilite prin norme;
 2. b) serviciile care fac parte din activitatea economica a persoanei impozabile, prestate in mod gratuit in scop de reclama sau in scopul stimularii vanzarilor;
 3. c) servicii prestate in mod gratuit in cadrul perioadei de garantie de catre persoana care a efectuat initial livrarea de bunuri sau prestarea de servicii.

(6) Abrogat.

(7) Prevederile art. 128 alin. (5) si (7) se aplica in mod corespunzator si prestarilor de servicii.

 

Norme metodologice:

 1. (1) in sensul art. 129 alin. (1) din Codul fiscal, atunci cand nu exista un contract de comision sau intermediere intre parti si nu se refactureaza cheltuielile conform pct. 19 alin. (4), dar pentru aceeasi prestare de servicii intervin mai multe persoane impozabile care actioneaza in nume propriu, prin tranzactii succesive, se considera ca fiecare persoana a primit si a prestat in nume propriu serviciul respectiv. Fiecare tranzactie se considera o prestare separata si se impoziteaza distinct, chiar daca serviciul respectiv este prestat direct catre beneficiarul final.

(2) Normele metodologice prevazute la pct. 6 alin. (3) si (4)

se aplica in mod corespunzator si pentru prestarile de servicii

prevazute la art. 129 alin. (2) din Codul fiscal.

(3) Transmiterea folosintei bunurilor in cadrul unui contract de leasing este considerata prestare de servicii conform art. 129 alin. (3) lit. a) din Codul fiscal. La sfarsitul perioadei de leasing, daca locatorul/finantatorul transfera locatarului/utilizatorului dreptul de proprietate asupra bunului, la solicitarea acestuia, operatiunea reprezinta o livrare de bunuri pentru valoarea la care se face transferul. Se considera a fi sfarsitul perioadei de leasing si data la care locatarul/utilizatorul poate opta pentru cumpararea bunului inainte de sfarsitul perioadei de leasing, dar nu mai devreme de 12 luni, situatie in care valoarea de transfer va cuprinde si suma ratelor care nu au mai ajuns la scadenta, inclusiv toate cheltuielile accesorii facturate odata cu rata de leasing. Daca optiunea de cumparare a bunului de catre locatar/utilizator se exercita inainte de derularea a 12 luni consecutive de la data inceperii contractului de leasing, respectiv data de la care bunul este pus la dispozitia locatarului/utilizatorului, se considera ca nu a mai avut loc o operatiune de leasing, ci o livrare de bunuri la data la care bunul a fost pus la dispozitia locatarului/utilizatorului. Daca in cursul derularii unui contract de leasing financiar intervine o cesiune intre utilizatori cu acceptul locatorului/finantatorului sau o cesiune a contractului de leasing financiar prin care se schimba locatorul/finantatorul, operatiunea nu constituie livrare de bunuri, considerandu-se ca persoana care preia contractul de leasing continua persoana cedentului. Operatiunea este considerata in continuare prestare de servicii, persoana care preia contractul de leasing avand aceleasi obligatii ca si cedentul in ceea ce priveste taxa.

(4) Este considerata prestare de servicii, conform art. 129 alin. (3) lit. e) din Codul fiscal, intermedierea efectuata de o persoana care actioneaza in numele si in contul altei persoane atunci cand intervine intr-o livrare de bunuri sau o prestare de servicii. in sensul prezentelor norme, intermediarul care actioneaza in numele si in contul altei persoane este persoana care actioneaza in calitate de mandatar potrivit Codului comercial. in cazul in care mandatarul intermediaza livrari de bunuri sau prestari de servicii, furnizorul/prestatorul efectueaza livrarea de bunuri/prestarea de servicii catre beneficiar, pentru care emite factura direct pe numele beneficiarului, iar mandatarul efectueaza o prestare de servicii, pentru care intocmeste factura de comision care reprezinta contravaloarea serviciului de intermediere prestat catre mandant, respectiv catre beneficiar sau, dupa caz, catre furnizor/prestator.

(5) Emiterea de catre mandatar a unei facturi in numele sau catre cumparator, pentru livrarea de bunuri intermediata, este suficienta pentru a-l transforma in cumparator revanzator din punctul de vedere al taxei pe valoarea adaugata, astfel cum este prevazut la pct. 6 alin. (3). De asemenea, mandatarul devine din punctul de vedere al taxei pe valoarea adaugata un cumparator revanzator, daca primeste de la vanzator o factura intocmita pe numele sau.

(6) Prevederile alin. (5) sunt aplicabile si in cazul in care mandatarul intermediaza o prestare de servicii.

(7) Prevederile pct. 6 alin. (13)-(15) se aplica corespunzator si pentru operatiunile prevazute la art. 129 alin. (5) lit. a) si b) din Codul fiscal.

(8) Prevederile pct. 6 alin. (8) si (9) se vor aplica corespunzator si pentru prevederile art. 129 alin. (7) din Codul fiscal.

(9) Transferul cu plata al unui sportiv de la un club sportiv la un alt club sportiv este considerat o prestare de servicii cu plata in sensul art. 129 din Codul fiscal. Sumele platite drept compensatie pentru incetarea contractului sau drept penalitati pentru neindeplinirea unor obligatii prevazute de partile contractante nu sunt considerate prestari de servicii efectuate cu plata.

(10) in sensul art. 129 din Codul fiscal, sunt considerate prestari de servicii urmatoarele:

 1. a) furnizarea de programe informatice software standard prin internet sau prin orice alta retea electronica si care este in principal automatizata, necesitand interventie umana minima, fiind un serviciu furnizat pe cale electronica, conform art. 125^1 alin. (1) pct. 26 din Codul fiscal;
 2. b) furnizarea de licente in cadrul unui contract de licenta privind programele informatice software, care permite clientului instalarea programului software pe diverse statii de lucru, impreuna cu furnizarea de programe software standard pe discheta sau pe un alt purtator de date, conform art. 129 alin. (3) lit. b) din Codul fiscal.
 3. c) furnizarea de programe informatice software personalizate, chiar si in cazul in care programul software este furnizat pe discheta sau pe un alt purtator de date. Programul software personalizat reprezinta orice program software creat sau adaptat nevoilor specifice ale clientilor, conform cerintelor exprimate de acestia.

—————-

Alin. (1) si (2) ale pct. 7 din Normele metodologice de aplicare a art. 129 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal au fost modificate de pct. 8 al lit. F a art. I din HOTaRaREA nr. 1.579 din 19 decembrie 2007, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 894 din 28 decembrie 2007.

Pct. 7 din Normele metodologice de aplicare a art. 129 din Legea nr. 571/2003 a fost modificat de pct. 6 al lit. E a art. I din HOTaRaREA nr. 1.620 din 29 decembrie 2009, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 927 din 31 decembrie 2009.

*) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamt:

Conform alin. (1) al art. II din HOTaRaREA nr. 1.620 din 29 decembrie 2009, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 927 din 31 decembrie 2009, prevederile art. I lit. E se aplica incepand cu data de 1 ianuarie 2010.

 

Codul fiscal:

Schimbul de bunuri sau servicii

Art. 130. – In cazul unei operatiuni care implica o livrare de bunuri si/sau o prestare de servicii in schimbul unei livrari de bunuri si/sau prestari de servicii, fiecare persoana impozabila se considera ca a efectuat o livrare de bunuri si/sau o prestare de servicii cu plata.

 

Norme metodologice:

 1. (1) Operatiunile prevazute la art. 130 din Codul fiscal, includ orice livrari de bunuri/prestari de servicii a caror plata se realizeaza printr-o alta livrare/prestare, precum:
 2. a) plata prin produse agricole, care constituie livrare de bunuri, a serviciului de prelucrare/obtinere a produselor agricole;
 3. b) plata prin produse agricole, care constituie livrare de bunuri, a arendei, care constituie o prestare de servicii.

(2) Fiecare operatiune din cadrul schimbului este tratata separat aplicandu-se prevederile prezentului titlu in functie de calitatea persoanei care realizeaza operatiunea, cotele si regulile aplicabile fiecarei operatiuni in parte.

 

Codul fiscal:

Achizitiile intracomunitare de bunuri

Art. 130^1. – (1) Se considera achizitie intracomunitara de bunuri obtinerea dreptului de a dispune, ca si un proprietar, de bunuri mobile corporale expediate sau transportate la destinatia indicata de cumparator, de catre furnizor, de catre cumparator sau de catre alta persoana, in contul furnizorului sau al cumparatorului, catre un stat membru, altul decat cel de plecare a transportului sau de expediere a bunurilor.

(2) Sunt asimilate unei achizitii intracomunitare cu plata urmatoarele:

 1. a) utilizarea in Romania, de catre o persoana impozabila, in scopul desfasurarii activitatii economice proprii, a unor bunuri transportate sau expediate de aceasta sau de alta persoana, in numele acesteia, din statul membru pe teritoriul caruia aceste bunuri au fost produse, extrase, achizitionate, dobandite ori importate de catre aceasta, in scopul desfasurarii activitatii economice proprii, daca transportul sau expedierea acestor bunuri, in cazul in care ar fi fost efectuat din Romania in alt stat membru, ar fi fost tratat ca transfer de bunuri in alt stat membru, in conformitate cu prevederile art. 128 alin. (10) si (11);
 2. b) preluarea de catre fortele armatei romane, pentru uzul acestora sau pentru personalul civil din cadrul fortelor armate, de bunuri pe care le-au dobandit in alt stat membru, care este parte a Tratatului Atlanticului de Nord, semnat la Washington la 4 aprilie 1949, si la a caror achizitie nu s-au aplicat regulile generale de impozitare din acel alt stat membru, in situatia in care importul bunurilor respective nu a putut beneficia de scutirea prevazuta la art. 142 alin. (1) lit. g).

(3) Se considera, de asemenea, ca este efectuata cu plata achizitia intracomunitara de bunuri a caror livrare, daca ar fi fost realizata in Romania, ar fi fost tratata drept o livrare de bunuri efectuata cu plata.

(4) Este asimilata unei achizitii intracomunitare si achizitionarea de catre o persoana juridica neimpozabila a unor bunuri importate de acea persoana in Comunitate si transportate sau expediate intr-un alt stat membru decat cel in care s-a efectuat importul. Persoana juridica neimpozabila va beneficia de rambursarea taxei platite in Romania pentru importul bunurilor, daca dovedeste ca achizitia sa intracomunitara a fost supusa taxei in statul membru de destinatie a bunurilor expediate sau transportate.

(5) Prin ordin al ministrului finantelor publice se pot reglementa masuri de simplificare cu privire la aplicarea alin. (2) lit. a).

 

Norme metodologice:

 1. (1) Art. 130^1 alin. (1) din Codul fiscal, este definitia „in oglinda” a definitiei livrarii intracomunitare de bunuri prevazuta la art. 128 alin. (9) din Codul fiscal, respectiv daca in statul membru din care incepe expedierea sau transportul bunurilor are loc o livrare intracomunitara de bunuri, intr-un alt stat membru are loc o achizitie intracomunitara de bunuri in functie de locul acestei operatiuni stabilit conform prevederilor de la art. 132^1 din Codul fiscal.

(2) Prevederea de la art. 130^1 alin. (2) lit. a) din Codul fiscal este prevederea „in oglinda” a celei de la art. 128 alin. (10) din Codul fiscal, cu privire la transferul bunurilor din Romania intr-un alt stat membru. Atunci cand un bun intra in Romania in aceste conditii, persoana impozabila trebuie sa analizeze daca din punct de vedere al legislatiei romane operatiunea ar fi constituit un transfer de bunuri daca operatiunea s-ar fi realizat din Romania in alt stat membru. In acest caz, transferul bunurilor din alt stat membru in Romania da nastere unei operatiuni asimilate unei achizitii intracomunitare cu plata. Tratarea acestor transferuri ca si achizitii intracomunitare nu depinde de tratamentul aplicat pentru acelasi transfer in statul membru de origine.

(3) Prevederile art. 130^1 alin. (2) lit. b) din Codul fiscal se aplica bunurilor achizitionate de fortele armate romane in alt stat membru, in situatia in care aceste bunuri, dupa ce au fost folosite de fortele armate, sunt expediate in Romania.

(4) In sensul art. 130^1 alin. (3) din Codul fiscal este considerata a fi efectuata cu plata achizitia intracomunitara de bunuri a caror livrare in tara ar fi fost asimilata unei livrari de bunuri cu plata.

(5) Conform art. 130^1 alin. (4) din Codul fiscal, daca o persoana juridica neimpozabila din Romania importa bunuri in alt stat membru, pe care apoi le transporta/expediaza in Romania, operatiunea respectiva este asimilata unei achizitii intracomunitare cu plata in Romania, chiar daca taxa aferenta importului a fost platita in statul membru de import. In temeiul dovezii achitarii taxei aferente achizitiei intracomunitare in Romania, persoana juridica neimpozabila poate solicita statului membru de import restituirea taxei achitate pentru import. In cazul invers, cand o persoana juridica neimpozabila stabilita in alt stat membru, importa bunuri in Romania, pe care apoi le transporta/expediaza in alt stat membru, poate solicita in Romania restituirea taxei achitate pentru importul respectiv, daca face dovada ca achizitia intracomunitara a bunurilor a fost supusa taxei in celalalt stat membru.

(6) Nu este asimilata unei achizitii intracomunitare efectuate cu plata, utilizarea in Romania de catre o persoana impozabila in vederea efectuarii unei vanzari la distanta catre persoane neimpozabile din Romania, altele decat persoanele juridice neimpozabile, de produse accizabile transportate sau expediate din alt stat membru de persoana impozabila sau de alta persoana, in numele acesteia.

 

Codul fiscal:

Locul livrarii de bunuri

Art. 132. – (1) Se considera a fi locul livrarii de bunuri:

 1. a) locul unde se gasesc bunurile in momentul cand incepe expedierea sau transportul, in cazul bunurilor care sunt expediate sau transportate de furnizor, de cumparator sau de un tert. Daca locul livrarii, stabilit conform prezentei prevederi, se situeaza in afara teritoriului comunitar, locul livrarii realizate de catre importator si locul oricarei livrari ulterioare se considera in statul membru de import al bunurilor, iar bunurile se considera a fi transportate sau expediate din statul membru de import;
 2. b) locul unde se efectueaza instalarea sau montajul, de catre furnizor sau de catre alta persoana in numele furnizorului, in cazul bunurilor care fac obiectul unei instalari sau unui montaj;
 3. c) locul unde se gasesc bunurile atunci cand sunt puse la dispozitia cumparatorului, in cazul bunurilor care nu sunt expediate sau transportate;
 4. d) locul de plecare a transportului de pasageri, in cazul in care livrarile de bunuri sunt efectuate la bordul unui vapor, avion sau tren, pentru partea din transportul de pasageri efectuata in interiorul Comunitatii, daca:
 5. partea transportului de pasageri efectuata in interiorul Comunitatii reprezinta partea transportului, efectuata fara nicio oprire in afara Comunitatii, intre locul de plecare si locul de sosire ale transportului de pasageri;
 6. locul de plecare a transportului de pasageri reprezinta primul punct de imbarcare a pasagerilor in interiorul Comunitatii, eventual dupa o oprire in afara Comunitatii;
 7. locul de sosire a transportului de pasageri reprezinta ultimul punct de debarcare prevazut in interiorul Comunitatii pentru pasagerii care s-au imbarcat in interiorul Comunitatii, eventual inainte de o oprire in afara Comunitatii;
 8. e) in cazul livrarii de gaze prin sistemul de distributie a gazelor naturale sau al livrarii de energie electrica, catre un comerciant persoana impozabila, locul livrarii se considera locul unde comerciantul persoana impozabila isi are sediul activitatii economice sau un sediu fix pentru care se livreaza bunurile sau, in absenta unui astfel de sediu, locul in care acesta are domiciliul stabil sau resedinta sa obisnuita. Comerciantul persoana impozabila reprezinta persoana impozabila a carei activitate principala in ceea ce priveste cumpararile de gaz si energie electrica o reprezinta revanzarea de astfel de produse si al carei consum propriu de astfel de produse este neglijabil;
 9. f) in cazul livrarii de gaze prin sistemul de distributie a gazelor naturale sau de energie electrica, in situatia in care o astfel de livrare nu se regaseste la lit. e), locul livrarii reprezinta locul in care cumparatorul utilizeaza si consuma efectiv gazul natural sau energia electrica. in situatia in care bunurile nu sunt consumate de cumparator, ci sunt livrate unei alte persoane, partea neutilizata de gaz sau energie electrica se considera ca fiind utilizata si consumata la locul in care noul cumparator isi are sediul activitatii economice sau are un sediu fix pentru care se livreaza bunurile. in absenta unui astfel de sediu, se considera ca acesta a utilizat si a consumat bunurile in locul in care isi are domiciliul sau resedinta sa obisnuita.

(2) Prin derogare de la prevederile alin. (1) lit. a), in cazul unei vanzari la distanta care se efectueaza dintr-un stat membru spre Romania, locul livrarii se considera in Romania daca livrarea este efectuata catre un cumparator persoana impozabila sau persoana juridica neimpozabila, care beneficiaza de derogarea de la art. 126 alin. (4), sau catre orice alta persoana neimpozabila si daca sunt indeplinite urmatoarele conditii:

 1. a) valoarea totala a vanzarilor la distanta al caror transport sau expediere in Romania se realizeaza de catre un furnizor, in anul calendaristic in care are loc o anumita vanzare la distanta, inclusiv valoarea respectivei vanzari la distanta, sau in anul calendaristic precedent, depaseste plafonul pentru vanzari la distanta de 35.000 euro, al carui echivalent in lei se stabileste prin norme; sau
 2. b) furnizorul a optat in statul membru din care se transporta bunurile pentru considerarea vanzarilor sale la distanta, care presupun transportul bunurilor din acel stat membru in Romania ca avand loc in Romania.

(3) Locul livrarii este intotdeauna in Romania, in cazul vanzarilor la distanta de produse accizabile, efectuate dintr-un stat membru catre persoane neimpozabile din Romania, altele decat persoanele juridice neimpozabile, fara sa se aplice plafonul prevazut la alin. (2) lit. a).

(4) Derogarea prevazuta la alin. (2) nu se aplica vanzarilor la distanta efectuate din alt stat membru in Romania:

 1. a) de mijloace de transport noi;
 2. b) de bunuri instalate sau asamblate de furnizor sau in numele acestuia;
 3. c) de bunuri taxate in statul membru de plecare, conform regimului special prevazut la art. 313, 326 sau 333 din Directiva 112, privind bunurile second-hand, operele de arta, obiectele de colectie si antichitatile, astfel cum sunt definite la art. 152^2 alin. (1);
 4. d) de gaz distribuit prin sistemul de distributie a gazului natural si de electricitate;
 5. e) de produse accizabile, livrate catre persoane impozabile si persoane juridice neimpozabile.

(5) Prin derogare de la prevederile alin. (1) lit. a), locul livrarii pentru vanzarile la distanta efectuate din Romania catre alt stat membru se considera in acest alt stat membru, in cazul in care livrarea este efectuata catre o persoana care nu ii comunica furnizorului un cod de inregistrare in scopuri de TVA, atribuit de statul membru in care se incheie transportul sau expedierea, daca sunt indeplinite urmatoarele conditii:

 1. a) valoarea totala a vanzarilor la distanta, efectuate de furnizor si care presupun transportul sau expedierea bunurilor din Romania catre un anumit stat membru, in anul calendaristic in care are loc o anumita vanzare la distanta, inclusiv valoarea respectivei vanzari la distanta, sau in anul calendaristic precedent, depaseste plafonul pentru vanzari la distanta, stabilit conform legislatiei privind taxa pe valoarea adaugata din statul membru respectiv, astfel de vanzari avand locul livrarii in statul respectiv; sau
 2. b) furnizorul a optat in Romania pentru considerarea tuturor vanzarilor sale la distanta, care presupun transportul bunurilor din Romania intr-un anumit stat membru, ca avand loc in respectivul stat membru. Optiunea se exercita in conditiile stabilite prin norme si se aplica tuturor vanzarilor la distanta, efectuate catre respectivul stat membru, in anul calendaristic in care se exercita optiunea si in urmatorii doi ani calendaristici.

(6) in cazul vanzarilor la distanta de produse accizabile efectuate din Romania catre persoane neimpozabile din alt stat membru, altele decat persoanele juridice neimpozabile, locul livrarii este intotdeauna in celalalt stat membru.

(7) Derogarea prevazuta la alin. (5) nu se aplica vanzarilor la distanta efectuate din Romania catre un alt stat membru:

 1. a) de mijloace de transport noi;
 2. b) de bunuri instalate sau asamblate de furnizor sau de alta persoana in numele acestuia;
 3. c) de bunuri taxate in Romania, conform regimului special pentru bunuri second-hand, opere de arta, obiecte de colectie si antichitati, prevazut la art. 152^2;
 4. d) de gaz distribuit prin sistemul de distributie a gazului natural si de electricitate;
 5. e) de produse accizabile, livrate catre persoane juridice neimpozabile si persoane impozabile.

(8) in aplicarea alin. (2)-(7), atunci cand o vanzare la distanta presupune expedierea sau transportul bunurilor vandute dintr-un teritoriu tert si importul de catre furnizor intr-un stat membru, altul decat statul membru in care se expediaza sau se transporta in vederea livrarii acestora catre client, se va considera ca bunurile au fost expediate sau transportate din statul membru in care se efectueaza importul.

 

Norme metodologice:

 1. (1) in sensul art. 132 alin. (1) lit. a) din Codul fiscal, bunurile sunt considerate a fi transportate de furnizor, de cumparator sau de un tert care actioneaza in numele si in contul unuia dintre acestia, daca transportul este in sarcina furnizorului sau a cumparatorului. Terta persoana care realizeaza transportul in numele si in contul furnizorului sau al cumparatorului este transportatorul sau orice alta persoana care intervine in numele si in contul furnizorului ori al cumparatorului in realizarea serviciului de transport.

(2) Prevederile art. 132 alin. (1) lit. b) din Codul fiscal nu se aplica in situatia in care cumparatorul a optat pentru calitatea de importator al bunurilor conform prevederilor pct. 59 alin. (1) lit. b).

(3) Conform art. 132 alin. (1) lit. c) din Codul fiscal, locul livrarii este locul unde bunurile sunt puse la dispozitia cumparatorului, in cazul in care bunurile nu sunt transportate sau expediate. in categoria bunurilor care nu sunt transportate sau expediate se cuprind bunurile imobile, precum si orice alte bunuri mobile corporale care, desi sunt livrate, intre vanzator si cumparator nu exista relatie de transport. Exemplu: o persoana impozabila A stabilita in Romania livreaza bunuri unei alte persoane impozabile B stabilite in alt stat membru sau in Romania. Bunurile sunt transportate direct la C, o alta persoana care cumpara bunurile de la B. in primul caz persoana obligata sa realizeze transportul este A sau B. Pe relatia A-B se considera o livrare cu transport, iar pe relatia B-C se considera o livrare fara transport. in al doilea caz, daca persoana obligata sa realizeze transportul este C, pe relatia A-B se considera o livrare fara transport, locul livrarii fiind locul unde bunurile sunt puse la dispozitia lui B, iar in relatia B-C se considera o livrare cu transport, locul livrarii fiind locul unde incepe transportul, respectiv in statul membru al furnizorului A, unde se afla bunurile atunci cand incepe transportul.

————–

Pct. 10 din Normele metodologice de aplicare a art. 132 alin. (1) lit. a), b) si c) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal a fost modificat de pct. 9 al lit. F a art. I din HOTaRaREA nr. 1.579 din 19 decembrie 2007, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 894 din 28 decembrie 2007.

Pct. 10 din Normele metodologice de aplicare a art. 132 din Legea nr. 571/2003 a fost modificat de pct. 7 al lit. E a art. I din HOTaRaREA nr. 1.620 din 29 decembrie 2009, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 927 din 31 decembrie 2009.

*) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamt:

Conform alin. (1) al art. II din HOTaRaREA nr. 1.620 din 29 decembrie 2009, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 927 din 31 decembrie 2009, prevederile art. I lit. E se aplica incepand cu data de 1 ianuarie 2010.

 

 1. (1) in sensul art. 132 alin. (2) lit. a) din Codul fiscal, echivalentul in lei al plafonului de 35.000 de euro pentru vanzarile la distanta se stabileste pe baza cursului valutar de schimb comunicat de Banca Nationala a Romaniei la data aderarii si se rotunjeste la cifra miilor. Rotunjirea se face prin majorare, cand cifra sutelor este egala cu sau mai mare decat 5, si prin reducere, cand cifra sutelor este mai mica de 5, prin urmare plafonul este de 118 000 lei.

(2) in cazul in care vanzarile la distanta efectuate de un furnizor dintr-un anumit stat membru in Romania depasesc plafonul prevazut la alin. (1), se considera ca toate vanzarile la distanta efectuate de furnizor din acel stat membru in Romania au loc in Romania pe perioada ramasa din anul calendaristic in care s-a depasit plafonul si pentru anul calendaristic urmator. Persoana obligata la plata taxei este furnizorul din alt stat membru, potrivit art. 150 alin. (1) din Codul fiscal, care trebuie sa se inregistreze in Romania in scopuri de TVA, conform art. 153 din Codul fiscal, la depasirea plafonului calculat conform alin. (4) si (5). inregistrarea ramane valabila pana la data de 31 decembrie a anului calendaristic urmator celui in care furnizorul a depasit plafonul pentru vanzari la distanta in Romania, cu exceptia situatiei prevazute la alin. (3).

(3) in cazul in care plafonul prevazut la alin. (1) este depasit si in anul calendaristic urmator se aplica prevederile alin. (2) referitoare la locul acestor vanzari.

(4) La calculul plafonului prevazut la alin. (1) se iau in considerare:

 1. a) valoarea tuturor vanzarilor la distanta efectuate de un furnizor dintr-un anumit stat membru in Romania, inclusiv valoarea vanzarilor de bunuri care au fost livrate dintr-un teritoriu tert si care sunt considerate ca au fost livrate in Romania din statul membru de import in conformitate cu prevederile art. 132 alin. (8) din Codul fiscal;
 2. b) valoarea vanzarii la distanta ce conduce la depasirea plafonului.

(5) La calculul plafonului prevazut la alin. (1) nu se iau in considerare:

 1. a) valoarea vanzarilor la distanta de bunuri accizabile;
 2. b) valoarea oricarei livrari intracomunitare de mijloace de transport noi;
 3. c) valoarea oricarei livrari de bunuri cu instalare sau montare, efectuata in Romania de catre furnizor sau de alta persoana in numele acestuia, conform art. 132 alin. (1) lit. b) din Codul fiscal;
 4. d) valoarea oricarei livrari efectuate de furnizor in statul membru de plecare in cadrul tranzactiei supuse regimului special al marjei profitului pentru bunuri second-hand, opere de arta, obiecte de colectie si antichitati prevazute la art. 152^2 din Codul fiscal;
 5. e) valoarea oricarei livrari de energie electrica si de gaz natural, distribuit prin sistemul de distributie a gazului natural, conform art. 132 alin. (1) lit. e) si f) din Codul fiscal.

(6) Furnizorul unei vanzari la distanta in Romania poate opta in statul membru in care este stabilit sa schimbe locul livrarii in Romania pentru toate vanzarile sale la distanta din acel stat membru in Romania. Optiunea se comunica si organelor fiscale competente din Romania printr-o scrisoare recomandata in care furnizorul va specifica data de la care intentioneaza sa aplice optiunea. Persoana obligata la plata taxei este furnizorul din alt stat membru, potrivit art. 150 alin. (1) din Codul fiscal, care trebuie sa se inregistreze in Romania in scopuri de TVA, conform art. 153 din Codul fiscal, inainte de prima livrare care va fi realizata ulterior exprimarii optiunii. inregistrarea ca urmare a optiunii ramane valabila pana la data de 31 decembrie a celui de-al doilea an calendaristic urmator celui in care furnizorul si-a exercitat optiunea, cu exceptia situatiei prevazute la alin. (7).

(7) Daca plafonul prevazut la alin. (1) este depasit in cel de-al doilea an calendaristic consecutiv prevazut la alin. (6), se aplica prevederile alin. (2)-(5) in privinta locului pentru vanzarile la distanta in Romania.

(8) Vanzarea la distanta are loc intr-un stat membru, altul decat Romania, conform art. 132 alin. (5) din Codul fiscal, daca valoarea totala a vanzarilor la distanta efectuate de furnizorul din Romania depaseste plafonul vanzarilor la distanta stabilit de statul membru de destinatie, care poate sa difere de cel stabilit la alin. (1), valabil pentru Romania, sau in cazul in care furnizorul si-a exercitat optiunea prevazuta la alin. (6). Plafonul pentru vanzari la distanta se calculeaza pe fiecare an calendaristic. in sensul art. 132 alin. (5) din Codul fiscal, persoanele din alt stat membru care nu comunica furnizorului din Romania un cod valabil de inregistrare in scopuri de TVA sunt persoanele care beneficiaza in statul lor membru de derogarea prevazuta la art. 3 alin. (2) din Directiva 112, al carei echivalent in Codul fiscal este art. 126 alin. (4).

(9) in cazul in care furnizorul depaseste plafonul pentru vanzari la distanta stabilit de statul membru de destinatie, se considera ca toate vanzarile la distanta efectuate de furnizorul din Romania in statul membru de destinatie au loc in acel stat membru pentru perioada ramasa din anul calendaristic in care s-a depasit plafonul si pentru anul calendaristic urmator. Daca se depaseste plafonul si in anul urmator, se aplica aceleasi reguli referitoare la locul acestor vanzari. Furnizorii trebuie sa comunice printr-o scrisoare recomandata transmisa catre organul fiscal competent din Romania, in termen de 30 de zile de la data inregistrarii in alt stat membru pentru vanzari la distanta ca urmare a depasirii plafonului pentru vanzari la distanta din alt stat membru, locul acestor livrari nemaifiind in Romania, ci in statul membru in care s-a depasit plafonul.

(10) La calculul plafonului pentru vanzari la distanta realizate de furnizori din Romania in alt stat membru se iau in considerare:

 1. a) valoarea tuturor vanzarilor la distanta efectuate de un furnizor din Romania catre un anumit stat membru, inclusiv valoarea vanzarilor de bunuri expediate dintr-un teritoriu tert si importate in Romania, care se considera ca au fost expediate din Romania, in conditiile art. 132 alin. (8) din Codul fiscal;
 2. b) valoarea vanzarii care conduce la depasirea plafonului in celalalt stat membru.

(11) La calculul plafonului pentru vanzari la distanta realizate de furnizori din Romania in alt stat membru nu se iau in considerare:

 1. a) valoarea vanzarilor la distanta de bunuri accizabile;
 2. b) valoarea oricarei livrari intracomunitare de mijloace de transport noi;
 3. c) valoarea livrarilor de bunuri cu instalare, efectuate in alt stat membru de catre furnizor sau de alta persoana in numele acestuia;
 4. d) valoarea oricarei livrari efectuate de un furnizor din Romania in cadrul unei tranzactii supuse regimului special al marjei profitului pentru bunuri second-hand, opere de arta, obiecte de colectie si antichitati, conform art. 152^2 din Codul fiscal.
 5. e) valoarea oricarei livrari de energie electrica si de gaz natural distribuit prin sistemul de distributie a gazului natural.

(12) Furnizorul poate opta sa schimbe locul livrarii intr-un alt stat membru pentru toate vanzarile sale la distanta efectuate din Romania catre acel stat membru. Optiunea se comunica printr-o scrisoare recomandata transmisa catre organul fiscal competent din Romania si se exercita de la data trimiterii scrisorii recomandate, ramanand valabila pana la data de 31 decembrie a celui de-al doilea an calendaristic urmator celui in care furnizorul si-a exercitat optiunea, cu exceptia situatiei prevazute la alin. (13).

(13) Daca plafonul pentru vanzari la distanta realizate de furnizori din Romania in alt stat membru este depasit si in cel de-al doilea an calendaristic consecutiv prevazut la alin. (12), se aplica prevederile alin. (9)-(11) pentru locul vanzarilor la distanta in celalalt stat membru.

————–

Alin. (1) al pct. 11 din Normele metodologice de aplicare a art. 132 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal a fost modificat de pct. 10 al lit. F a art. I din HOTaRaREA nr. 1.579 din 19 decembrie 2007, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 894 din 28 decembrie 2007.

Pct. 11 din Normele metodologice de aplicare a art. 132 din Legea nr. 571/2003 a fost modificat de pct. 7 al lit. E a art. I din HOTaRaREA nr. 1.620 din 29 decembrie 2009, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 927 din 31 decembrie 2009.

*) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamt:

Conform alin. (1) al art. II din HOTaRaREA nr. 1.620 din 29 decembrie 2009, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 927 din 31 decembrie 2009, prevederile art. I lit. E se aplica incepand cu data de 1 ianuarie 2010.

 

Codul fiscal:

Locul achizitiei intracomunitare de bunuri

Art. 132^1. – (1) Locul achizitiei intracomunitare de bunuri se considera a fi locul unde se gasesc bunurile in momentul in care se incheie expedierea sau transportul bunurilor.

(2) in cazul achizitiei intracomunitare de bunuri, prevazuta la art. 126 alin. (3) lit. a), daca cumparatorul ii comunica furnizorului un cod de inregistrare in scopuri de TVA valabil, emis de autoritatile unui stat membru, altul decat cel in care are loc achizitia intracomunitara, conform alin. (1), locul respectivei achizitii intracomunitare se considera in statul membru care a emis codul de inregistrare in scopuri de TVA.

(3) Daca o achizitie intracomunitara a fost supusa la plata taxei in alt stat membru, conform alin. (1), si in Romania, conform alin. (2), baza de impozitare se reduce in mod corespunzator in Romania.

(4) Prevederile alin. (2) nu se aplica daca cumparatorul face dovada ca achizitia intracomunitara a fost supusa la plata taxei pe valoarea adaugata in statul membru in care are loc achizitia intracomunitara, conform alin. (1).

(5) Prevederile alin. (2) nu se vor aplica in cazul operatiunilor triunghiulare atunci cand cumparatorul revanzator inregistrat in scopuri de TVA in Romania in conformitate cu art. 153 face dovada ca a efectuat o achizitie intracomunitara neimpozabila pe teritoriul altui stat membru in conditii similare celor prevazute la art. 126 alin. (8) lit. b) in vederea efectuarii unei livrari ulterioare in acel alt stat membru. Obligatiile persoanelor implicate in operatiuni triunghiulare sunt prevazute in norme.

 

Norme metodologice

 1. (1) Conform art. 132^1 alin. (1) din Codul fiscal, locul unei achizitii intracomunitare de bunuri este intotdeauna in statul membru in care se incheie expedierea sau transportul bunurilor. In cazul in care, conform art. 132 alin. (2) din Codul fiscal, cumparatorul furnizeaza un cod de inregistrare in scopuri de TVA dintr-un alt stat membru, decat cel in care se incheie expedierea sau transportul bunurilor, se aplica reteaua de siguranta, respectiv achizitia intracomunitara se considera ca are loc si in statul membru care a furnizat codul de inregistrare in scopuri de TVA si in statul membru in care se incheie expedierea sau transportul bunurilor.

(2) In sensul art. 132^1 alin. (3) din Codul fiscal, daca cumparatorul face dovada ca a supus la plata taxei achizitia intracomunitara si in statul membru in care se incheie expedierea sau transportul bunurilor si in statul membru care a furnizat un cod de inregistrare in scopuri de TVA, acesta poate solicita restituirea taxei achitate in statul membru care a furnizat codul de inregistrare in scopuri de TVA. Restituirea taxei aferente achizitiei intracomunitare se realizeaza astfel:

 1. a) in cazul persoanelor inregistrate in scopuri de TVA conform art. 153 din Codul fiscal, prin inregistrarea cu semnul minus in decontul de taxa prevazut la art. 156^2 din Codul fiscal a achizitiei intracomunitare si a taxei aferente;
 2. b) in cazul persoanelor inregistrate in scopuri de TVA conform art. 153^1 din Codul fiscal, restituirea taxei se realizeaza conform normelor procedurale in vigoare.

Exemplu: o persoana impozabila din Romania inregistrata in scopuri de TVA conform art. 153 sau art. 153^1 din Codul fiscal, achizitioneaza in Ungaria (locul unde se incheie transportul bunurilor) bunuri livrate din Franta. Persoana respectiva nu este inregistrata in Ungaria in scopuri de TVA, dar comunica furnizorului din Franta codul sau de inregistrare in scopuri de TVA din Romania, pentru a beneficia de scutirea de taxa aferenta livrarii intracomunitare realizata de furnizorul din Franta. Dupa inregistrarea in scopuri de TVA in Ungaria si plata TVA aferenta achizitiei intracomunitare conform art. 132^1 alin. (1) din Codul fiscal, persoana respectiva poate solicita restituirea taxei platite in Romania aferente achizitiei intracomunitare, care a avut loc si in Romania conform art. 132^1 alin. (2) din Codul fiscal.

(3) In conformitate cu prevederile art. 132^1 alin. (4) din Codul fiscal, in cazul in care pana la data la care intervine exigibilitatea taxei pentru achizitia intracomunitara efectuata in statul membru care a atribuit codul de inregistrare in scopuri de TVA, conform art. 132^1 alin. (2) din Codul fiscal, persoana impozabila face dovada ca achizitia intracomunitara a fost supusa la plata TVA in statul membru unde se incheie expedierea sau transportul bunurilor, nu se mai aplica prevederile art. 132^1 alin. (2) din Codul fiscal.

(4) Obligatiile partilor implicate in operatiuni triunghiulare prevazute la art. 132^1 alin. (5) din Codul fiscal sunt cele stabilite la pct. 2 alin. (13)-(14).

—————-

Alin. (4) al pct. 12 din Normele metodologice de aplicare a art. 132^1 din Legea nr. 571/2003 a fost modificat de pct. 8 al lit. E a art. I din HOTaRaREA nr. 1.620 din 29 decembrie 2009, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 927 din 31 decembrie 2009.

*) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamt:

Conform alin. (1) al art. II din HOTaRaREA nr. 1.620 din 29 decembrie 2009, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 927 din 31 decembrie 2009, prevederile art. I lit. E se aplica incepand cu data de 1 ianuarie 2010.

 

Codul fiscal:

Locul prestarii de servicii

Art. 133. – (1) in vederea aplicarii regulilor referitoare la locul de prestare a serviciilor:

 1. a) o persoana impozabila care desfasoara si activitati sau operatiuni care nu sunt considerate impozabile in conformitate cu art. 126 alin. (1)-(4) este considerata persoana impozabila pentru toate serviciile care i-au fost prestate;
 2. b) o persoana juridica neimpozabila care este inregistrata in scopuri de TVA este considerata persoana impozabila.

(2) Locul de prestare a serviciilor catre o persoana impozabila care actioneaza ca atare este locul unde respectiva persoana care primeste serviciile isi are stabilit sediul activitatii sale economice. Daca serviciile sunt furnizate catre un sediu fix al persoanei impozabile, aflat in alt loc decat cel in care persoana isi are sediul activitatii sale economice, locul de prestare a serviciilor este locul unde se afla respectivul sediu fix al persoanei care primeste serviciile. in absenta unui astfel de loc sau sediu fix, locul de prestare a serviciilor este locul unde persoana impozabila care primeste aceste servicii isi are domiciliul stabil sau resedinta obisnuita.

(3) Locul de prestare a serviciilor catre o persoana neimpozabila este locul unde prestatorul isi are stabilit sediul activitatii sale economice. Daca serviciile sunt prestate de la un sediu fix al prestatorului, aflat in alt loc decat locul in care persoana impozabila si-a stabilit sediul activitatii economice, locul de prestare a serviciilor este locul unde se afla respectivul sediu fix. in absenta unui astfel de loc sau sediu fix, locul de prestare a serviciilor este locul unde prestatorul isi are domiciliul stabil sau resedinta obisnuita.

(4) Prin exceptie de la prevederile alin. (2) si (3), pentru urmatoarele prestari de servicii, locul prestarii este considerat a fi:

 1. a) locul unde sunt situate bunurile imobile, pentru prestarile de servicii efectuate in legatura cu bunurile imobile, inclusiv serviciile prestate de experti si agenti imobiliari, de cazare in sectorul hotelier sau in sectoare cu functie similara, precum tabere de vacanta sau locuri amenajate pentru camping, de acordare de drepturi de utilizare a bunurilor imobile, pentru servicii de pregatire si coordonare a lucrarilor de constructii, precum serviciile prestate de arhitecti si de societatile care asigura supravegherea pe santier;
 2. b) locul unde se efectueaza transportul, in functie de distantele parcurse, in cazul serviciilor de transport de calatori;
 3. c) locul prestarii efective, in cazul serviciilor principale si auxiliare legate de activitati culturale, artistice, sportive, stiintifice, educationale, de divertisment sau alte activitati similare, cum ar fi targurile si expozitiile, inclusiv serviciile prestate de organizatorii acestor activitati;
 4. d) locul prestarii efective, pentru serviciile de restaurant si catering, cu exceptia celor prestate efectiv la bordul navelor, al aeronavelor sau al trenurilor pe parcursul unei parti a unei operatiuni de transport de calatori efectuate in cadrul Comunitatii;
 5. e) locul unde mijlocul de transport este pus efectiv la dispozitia clientului, in cazul inchirierii pe termen scurt a unui mijloc de transport. Prin termen scurt se intelege posesia sau utilizarea continua a mijlocului de transport pe o perioada de maximum 30 de zile si, in cazul ambarcatiunilor maritime, pe o perioada de maximum 90 de zile;
 6. f) locul de plecare a transportului de calatori, pentru serviciile de restaurant si catering furnizate efectiv la bordul navelor, al aeronavelor sau al trenurilor in timpul unei parti a unei operatiuni de transport de calatori efectuata in Comunitate. Parte a unei operatiuni de transport de calatori efectuata in Comunitate inseamna acea parte a operatiunii efectuate, fara escala in afara Comunitatii, intre punctul de plecare si punctul de sosire a transportului de calatori. Punctul de plecare a unui transport de calatori inseamna primul punct stabilit pentru imbarcarea calatorilor in interiorul Comunitatii, daca este cazul, dupa o oprire in afara Comunitatii. Punctul de sosire a unui transport de calatori inseamna ultimul punct stabilit pentru debarcarea in interiorul Comunitatii a calatorilor care s-au imbarcat in Comunitate, daca este cazul inaintea unei opriri in afara Comunitatii. in cazul unei calatorii dus-intors, traseul de retur este considerat o operatiune de transport separata.

(5) Prin exceptie de la prevederile alin. (3), locul urmatoarelor servicii este considerat a fi:

 1. a) locul in care este efectuata operatiunea principala in conformitate cu prevederile prezentului titlu, in cazul serviciilor prestate de un intermediar care actioneaza in numele si in contul altei persoane si beneficiarul este o persoana neimpozabila;
 2. b) locul unde are loc transportul, proportional cu distantele parcurse, in cazul serviciilor de transport de bunuri, altul decat transportul intracomunitar de bunuri, catre persoane neimpozabile;
 3. c) locul de plecare a unui transport intracomunitar de bunuri, pentru serviciile de transport intracomunitar de bunuri prestate catre persoane neimpozabile. Prin transport intracomunitar de bunuri se intelege orice transport de bunuri ale carui loc de plecare si loc de sosire sunt situate pe teritoriile a doua state membre diferite. Loc de plecare inseamna locul unde incepe efectiv transportul de bunuri, indiferent de distantele parcurse pentru a ajunge la locul unde se gasesc bunurile, iar loc de sosire inseamna locul unde se incheie efectiv transportul de bunuri;
 4. d) locul in care se presteaza efectiv serviciile catre persoane neimpozabile, in cazul urmatoarelor:
 5. servicii constand in activitati accesorii transportului, precum incarcarea, descarcarea, manipularea si servicii similare acestora;
 6. servicii constand in lucrari asupra bunurilor mobile corporale;
 7. evaluari ale bunurilor mobile corporale;
 8. e) locul unde beneficiarul este stabilit sau isi are domiciliul stabil sau resedinta obisnuita, daca respectivul beneficiar este o persoana neimpozabila care este stabilita sau isi are domiciliul stabil sau resedinta obisnuita in afara Comunitatii, in cazul urmatoarelor servicii:
 9. inchirierea bunurilor mobile corporale, cu exceptia tuturor mijloacelor de transport;
 10. operatiunile de leasing avand ca obiect utilizarea bunurilor mobile corporale, cu exceptia tuturor mijloacelor de transport;
 11. transferul si/sau cesiunea drepturilor de autor, brevetelor, licentelor, marcilor comerciale si a altor drepturi similare;
 12. serviciile de publicitate;
 13. serviciile consultantilor, inginerilor, juristilor si avocatilor, contabililor si expertilor contabili, ale birourilor de studii si alte servicii similare, precum si prelucrarea de date si furnizarea de informatii;
 14. operatiunile de natura financiar-bancara si de asigurari, inclusiv reasigurari, cu exceptia inchirierii de seifuri;
 15. punerea la dispozitie de personal;
 16. acordarea accesului la sistemele de distributie a gazelor naturale si a energiei electrice, inclusiv serviciile de transport si transmitere prin intermediul acestor sisteme, precum si alte prestari de servicii legate direct de acestea;
 17. serviciile de telecomunicatii. Sunt considerate servicii de telecomunicatii serviciile avand ca obiect transmiterea, emiterea si receptia de semnale, inscrisuri, imagini si sunete sau informatii de orice natura, prin cablu, radio, mijloace optice sau alte mijloace electromagnetice, inclusiv cedarea dreptului de utilizare a mijloacelor pentru astfel de transmisii, emiteri sau receptii. Serviciile de telecomunicatii cuprind, de asemenea, si furnizarea accesului la reteaua mondiala de informatii. in cazul in care serviciile de telecomunicatii sunt prestate de catre o persoana care isi are stabilit sediul activitatii economice in afara Comunitatii sau care are un sediu fix in afara Comunitatii de la care serviciile sunt prestate sau care, in absenta unui sediu al activitatii economice sau a unui sediu fix, isi are domiciliul stabil sau resedinta obisnuita in afara Comunitatii, catre o persoana neimpozabila care este stabilita, are domiciliul stabil sau resedinta obisnuita in Comunitate, se considera ca locul prestarii este in Romania, daca serviciile au fost efectiv utilizate in Romania;
 18. serviciile de radiodifuziune si televiziune. in cazul in care serviciile de radiodifuziune si de televiziune sunt prestate de catre o persoana care isi are stabilit sediul activitatii sale economice in afara Comunitatii sau care are un sediu fix in afara Comunitatii de la care serviciile sunt prestate sau care, in absenta unui sediu al activitatii economice sau a unui sediu fix, isi are domiciliul stabil sau resedinta obisnuita in afara Comunitatii, catre o persoana neimpozabila care este stabilita, are domiciliul stabil sau resedinta obisnuita in Comunitate, se considera ca locul prestarii este in Romania, daca serviciile au fost efectiv utilizate in Romania;
 19. serviciile furnizate pe cale electronica. in cazul serviciilor furnizate pe cale electronica, prestate de o persoana care isi are sediul activitatii economice in afara Comunitatii sau care detine un sediu fix in afara Comunitatii de la care serviciile sunt prestate sau care, in absenta unui sediu al activitatii economice sau a unui sediu fix, isi are domiciliul stabil sau resedinta obisnuita in afara Comunitatii, catre o persoana neimpozabila care este stabilita, are domiciliul stabil sau resedinta obisnuita in Romania, se considera ca locul prestarii este in Romania;
 20. obligatia de a se abtine de la realizarea sau exercitarea, total sau partial, a unei activitati economice sau a unui drept prevazut la prezenta litera.

(6) Prin exceptie de la prevederile alin. (3), pentru serviciile de inchiriere de mijloace de transport, altele decat cele de inchiriere pe termen scurt, si pentru serviciile de leasing de mijloace de transport, se considera ca locul prestarii este:

 1. a) in Romania, cand aceste servicii sunt prestate de o persoana impozabila care isi are sediul activitatii economice sau care are un sediu fix in afara Comunitatii, de la care serviciile sunt prestate, catre un beneficiar persoana neimpozabila care este stabilit sau isi are domiciliul stabil sau resedinta obisnuita in Romania, daca utilizarea si exploatarea efectiva a serviciilor au loc in Romania;
 2. b) in afara Comunitatii, cand aceste servicii sunt prestate de o persoana impozabila care are sediul activitatii economice sau un sediul fix in Romania, de la care serviciile sunt prestate, catre un beneficiar persoana neimpozabila care este stabilit sau isi are domiciliul stabil sau resedinta obisnuita in afara Comunitatii, daca utilizarea si exploatarea efectiva a serviciilor au loc in afara Comunitatii.

(7) Prin exceptie de la prevederile alin. (2), pentru serviciile constand in activitati accesorii transportului, precum incarcarea, descarcarea, manipularea si servicii similare acestora, servicii constand in lucrari asupra bunurilor mobile corporale si evaluari ale bunurilor mobile corporale, servicii de transport de bunuri efectuate in Romania, cand aceste servicii sunt prestate catre o persoana impozabila nestabilita pe teritoriul Comunitatii, locul prestarii se considera a fi in Romania daca utilizarea si exploatarea efectiva a serviciilor au loc in Romania.

 

Norme metodologice:

 1. (1) Pentru stabilirea locului prestarii serviciilor potrivit prevederilor art. 133 alin. (2) si (3) din Codul fiscal, se are in vedere notiunea de persoana impozabila, astfel cum este aceasta definita din punctul de vedere al taxei pe valoarea adaugata. Identificarea altor elemente, cum ar fi faptul ca persoana impozabila realizeaza operatiuni scutite de taxa pe valoarea adaugata sau ca aceasta aplica regimul special de scutire pentru intreprinderi mici, nu influenteaza modul in care regulile care guverneaza locul prestarii se aplica atunci cand persoana impozabila presteaza sau primeste servicii. Regulile prevazute la art. 133 alin. (2) sau (3) din Codul fiscal se aplica numai in situatia in care serviciile nu se pot incadra pe niciuna dintre exceptiile prevazute la art. 133 alin. (4)-(7) din Codul fiscal. Daca serviciile pot fi incadrate pe una dintre exceptiile prevazute la art. 133 alin. (4)-(7), intotdeauna exceptia prevaleaza, nemaifiind aplicabile regulile generale stabilite la art. 133 alin. (2) si (3).

(2) Locul de prestare a serviciilor catre o persoana juridica neimpozabila se determina conform art. 133 alin. (3)-(6) din Codul fiscal, cu exceptia situatiei in care respectiva persoana este deja inregistrata in scopuri de TVA pentru achizitii intracomunitare conform art. 153^1 sau, pentru alte operatiuni, conform art. 153 din Codul fiscal ori conform echivalentului acestor articole din legislatia altui stat membru. in aceasta situatie, locul prestarii serviciilor catre persoana juridica neimpozabila se determina, ca regula generala, conform art. 133 alin. (2) din Codul fiscal.

(3) Pentru a se califica drept sediu fix al unei persoane impozabile, gradul de permanenta si structura acestuia in ceea ce priveste resursele tehnice si umane trebuie sa fie suficiente pentru a efectua regulat prestari de servicii impozabile, in cazul sediului fix de la care sunt prestate servicii conform art. 133 alin. (3) din Codul fiscal, sau pentru a fi capabil sa primeasca si sa utilizeze serviciile respective, in cazul sediului fix catre care sunt furnizate servicii, conform art. 133 alin. (2) din Codul fiscal.

(4) in situatia in care un prestator stabilit in Romania furnizeaza servicii care intra sub incidenta art. 133 alin. (2) din Codul fiscal catre:

 1. a) o persoana impozabila care are sediul activitatii economice in afara Romaniei, dar este stabilita in Romania prin sediu/sedii fixe, se va considera ca locul prestarii serviciilor este locul in care beneficiarul si-a stabilit sediul activitatii sale economice, sau, dupa caz, un sediu fix situat in alt stat, daca beneficiarul poate prezenta dovezi suficiente prestatorului pentru a demonstra ca aceste servicii au fost prestate catre sediul activitatii sale economice, sau catre un sediu fix stabilit in alt stat, si nu catre sediul/sediile fixe din Romania;
 2. b) o persoana impozabila care are sediul activitatii economice in Romania, dar este stabilita in afara Romaniei prin sediu/sedii fixe, se va considera ca locul prestarii serviciilor este sediul fix catre care serviciile sunt prestate, daca beneficiarul poate prezenta dovezi suficiente prestatorului pentru a demonstra ca aceste servicii nu au fost prestate catre sediul activitatii economice din Romania, ci catre sediul/sediile fixe din afara Romaniei.

Dovezile pe care beneficiarul poate sa le prezinte pentru a demonstra ca serviciile sunt in fapt prestate catre sediul activitatii sale economice sau catre un sediu fix pot consta in: contractul si/sau formularul de comanda care identifica sediul care primeste serviciile, faptul ca sediul respectiv este entitatea care plateste pentru serviciile respective sau costul serviciilor este in fapt suportat de respectiva entitate, natura serviciilor permite identificarea, in mod particular, a sediului/sediilor catre care serviciul este prestat, orice alte informatii relevante pentru stabilirea locului prestarii.

(5) in cazul serviciilor care intra sub incidenta art. 133 alin. (2) din Codul fiscal, prestate de o persoana impozabila nestabilita in Romania catre o persoana impozabila care are sediul activitatii economice in Romania, se considera ca locul prestarii nu este in Romania, daca beneficiarul poate face dovada ca serviciul este prestat catre un sediu fix situat in afara Romaniei. Dovezile pe care beneficiarul poate sa le prezinte pentru a demonstra ca serviciile sunt in fapt prestate catre un sediu fix sunt cele mentionate la alin. (4).

(6) Un contract global reprezinta un acord de afaceri care poate acoperi toate serviciile prestate catre o persoana impozabila. Pentru serviciile prestate in baza unui astfel de contract global, care urmeaza sa fie utilizate in mai multe locuri, locul de prestare este considerat in principiu locul in care beneficiarul si-a stabilit sediul activitatii sale economice. in situatia in care serviciile care fac obiectul unui astfel de contract sunt destinate a fi utilizate de catre un sediu fix si acest sediu fix suporta costurile respectivelor servicii, locul prestarii acestora este locul in care se afla respectivul sediu fix.

(7) Serviciile pentru care se aplica prevederile art. 133 alin. (2) din Codul fiscal, care sunt prestate de prestatori stabiliti in Romania catre beneficiari persoane impozabile care sunt stabiliti pe teritoriul Comunitatii, se numesc prestari de servicii intracomunitare si se declara in declaratia recapitulativa conform prevederilor art. 156^4 din Codul fiscal, daca nu beneficiaza de o scutire de taxa. Persoanele impozabile care presteaza astfel de servicii si care nu sunt inregistrate in scopuri de TVA trebuie sa indeplineasca obligatiile specifice de inregistrare in scopuri de TVA prevazute la art. 153 si 153^1 din Codul fiscal.

(8) Serviciile prevazute la art. 133 alin. (2) din Codul fiscal, prestate de prestatori stabiliti in Romania catre beneficiari persoane impozabile care sunt stabiliti in afara Comunitatii, sau, dupa caz, sunt prestate de prestatori stabiliti in afara Comunitatii catre beneficiari persoane impozabile care sunt stabiliti pe teritoriul Romaniei, urmeaza aceleasi reguli ca si serviciile intracomunitare in ceea ce priveste determinarea locului prestarii si celelalte obligatii impuse de prezentul titlu, dar nu implica obligatii referitoare la declararea in declaratia recapitulativa conform prevederilor art. 156^4 din Codul fiscal, indiferent daca sunt taxabile sau daca beneficiaza de scutire de taxa si nici obligatii referitoare la inregistrarea in scopuri de TVA specifice serviciilor intracomunitare prevazute la art. 153 si 153^1 din Codul fiscal.

(9) in cazul serviciilor pentru care se aplica prevederile art. 133 alin. (2) din Codul fiscal, prestate de persoane impozabile stabilite in Romania, atunci cand beneficiarul este o persoana impozabila stabilita in alt stat membru, si serviciul este prestat catre sediul activitatii economice sau un sediu fix, aflat in alt stat membru decat Romania, prestatorul trebuie sa faca dovada ca beneficiarul este o persoana impozabila si ca este stabilit in Comunitate. Se considera ca aceasta conditie este indeplinita atunci cand beneficiarul comunica prestatorului o adresa a sediului activitatii economice, sau, dupa caz, a unui sediu fix, din Comunitate, precum si un cod valabil de TVA atribuit de autoritatile fiscale din alt stat membru, inclusiv in cazul persoanelor juridice neimpozabile care sunt inregistrate in scopuri de TVA. Se considera ca prestatorul a actionat de buna credinta, in ceea ce priveste stabilirea faptului ca beneficiarul sau este o persoana impozabila, atunci cand a obtinut confirmarea validitatii codului de TVA atribuit beneficiarului sau de autoritatile fiscale din alt stat membru prin intermediul procedurilor de securitate existente la nivel comunitar. Daca beneficiarul, care este stabilit in alt stat membru decat Romania, nu comunica un cod valabil de TVA, si/sau prestatorul nu obtine confirmarea validitatii codului de TVA al clientului sau, se va considera ca prestarea de servicii este realizata catre o persoana neimpozabila, aplicandu-se celelalte reguli prevazute de art. 133, in functie de natura serviciului. Totusi, in situatia in care ulterior emiterii facturii de catre prestator, beneficiarul comunica un cod valabil de TVA atribuit de autoritatile fiscale din alt stat membru, prestatorul va aplica prevederile art. 133 alin. (2) din Codul fiscal, respectiv va considera ca operatiunea nu este impozabila in Romania, fiind impozabila la locul unde este stabilit beneficiarul, daca beneficiarul poate face dovada ca avea calitatea de persoana impozabila in momentul in care taxa a devenit exigibila. Dovada consta intr-o confirmare oficiala a autoritatii fiscale din statul membru in care beneficiarul este stabilit. in cazul reconsiderarii locului prestarii serviciului, prestatorul aplica prevederile art. 159 din Codul fiscal. Prevederile prezentului alineat se completeaza cu prevederile alin. (4).

(10) in cazul serviciilor pentru care se aplica prevederile art. 133 alin. (2) din Codul fiscal, prestate de o persoana impozabila stabilita in Romania catre un beneficiar persoana impozabila stabilit in alt stat membru care a comunicat prestatorului un cod valabil de TVA, pentru a stabili daca serviciile prestate sunt utilizate in scop personal sau pentru uzul personal al angajatilor persoanei impozabile, prestatorul va tine cont de natura serviciilor prestate. Numai atunci cand datorita naturii serviciilor prestate se prezuma ca acestea ar putea fi utilizate in scopuri personale, prestatorul va solicita o declaratie din partea clientului sau in ce priveste scopul in care serviciile vor fi utilizate. Daca din aceasta declaratie reiese ca beneficiarul nu va utiliza respectivele servicii in scop personal sau pentru uzul personal al angajatilor se considera ca prestatorul a actionat cu buna-credinta in ceea ce priveste determinarea locului prestarii serviciilor si este scutit de orice viitoare obligatie de plata a taxei. Atunci cand serviciul urmeaza a fi utilizat de beneficiar partial pentru scopuri personale sau pentru uzul personal al angajatilor persoanei impozabile si partial in scopul activitatii economice, sau integral in scopuri personale sau pentru uzul personal al angajatilor persoanei impozabile, prestarea respectivului serviciu va fi tratata ca fiind realizata in relatia cu o persoana neimpozabila. in ce priveste utilizarea fiecarui serviciu pentru stabilirea locului prestarii, vor fi luate in considerare numai circumstantele existente in momentul prestarii serviciului. Orice modificare subsecventa a uzului serviciului respectiv de catre beneficiar in sensul acestui alineat, nu va avea consecinte in ce priveste stabilirea locului prestarii, cu exceptia situatiei in care se poate face dovada abuzului de lege.

(11) Serviciile pentru care se aplica prevederile art. 133 alin. (5) lit. e) din Codul fiscal, prestate de o persoana impozabila stabilita in Romania catre un beneficiar persoana neimpozabila care nu este stabilit pe teritoriul Comunitatii, nu au locul in Romania. De asemenea, nu au locul in Romania aceleasi servicii care sunt prestate catre persoane impozabile stabilite in afara Comunitatii, fiind aplicabile prevederile art. 133 alin. (2) din Codul fiscal. in ambele situatii, este suficient ca prestatorul sa faca dovada ca beneficiarul, indiferent de statutul sau, este stabilit in afara Comunitatii. Aceasta conditie se considera indeplinita atunci cand clientul comunica prestatorului adresa sediului activitatii economice, sau a sediului fix, sau, in absenta acestora, a domiciliului stabil sau a resedintei obisnuite, din afara Comunitatii. Prestatorul trebuie sa verifice autenticitatea acestora prin procedurile curente de verificare existente.

(12) Pentru alte servicii decat cele prevazute la alin. (11), prestate de o persoana impozabila stabilita in Romania catre o persoana impozabila stabilita in afara Comunitatii si care intra sub incidenta art. 133 alin. (2) din Codul fiscal, locul prestarii nu este considerat a fi in Romania, daca prestatorul poate face dovada ca beneficiarul este o persoana impozabila si ca este stabilit in afara Comunitatii. in acest scop prestatorul trebuie sa obtina suficiente dovezi de la clientul sau care sa demonstreze ca este o persoana impozabila. Aceste dovezi pot consta in codul de inregistrare in scopuri de TVA al beneficiarului care este stabilit in tari terte care aplica TVA, sau un alt cod de inregistrare similar care identifica persoana impozabila, atribuit beneficiarului de tara in care este stabilit, insotite de alte informatii relevante cum sunt materiale printate de pe un website care confirma statutul de persoana impozabila al beneficiarului, informatii obtinute de la autoritatea fiscala din tara beneficiarului care confirma ca acesta este o persoana impozabila, formularul de comanda al beneficiarului care contine adresa sediului activitatii economice si codul de inregistrare comerciala sau informatii printate de pe website-ul beneficiarului din care sa rezulte ca acesta efectueaza o activitate economica. Daca prestatorul nu poate face dovada ca beneficiarul este o persoana impozabila, se va considera ca prestarea de servicii este realizata catre o persoana neimpozabila, aplicandu-se celelalte reguli prevazute de art. 133 din Codul fiscal in functie de natura serviciului. Prevederile prezentului alineat se completeaza cu prevederile alin. (4).

(13) Serviciile pentru care se aplica prevederile art. 133 alin. (2) din Codul fiscal de care beneficiaza persoane impozabile stabilite in Romania si care sunt prestate de un prestator persoana impozabila care nu este stabilit in Romania, au locul prestarii in Romania, fiind aplicabile cotele de TVA prevazute la art. 140 din Codul fiscal sau, dupa caz, scutirile de TVA prevazute la art. 141, 143, 144 sau 144^1 din Codul fiscal. Atunci cand prestatorul este o persoana impozabila stabilita in alt stat membru, beneficiarul persoana impozabila stabilita in Romania realizeaza o achizitie intracomunitara de servicii care se declara in declaratia recapitulativa prevazuta la art. 156^4 din Codul fiscal, daca serviciul nu este scutit de taxa. in situatia in care beneficiarul persoana impozabila stabilita in Romania nu este inregistrat in scopuri de taxa, trebuie sa indeplineasca obligatiile specifice de inregistrare pentru achizitii intracomunitare de servicii prevazute la art. 153 sau 153^1 din Codul fiscal.

(14) in aplicarea prevederilor art. 133 alin. (2), alin. (5) lit. d) si alin. (7) din Codul fiscal, lucrarile efectuate asupra bunurilor mobile corporale cuprind toate operatiunile umane si mecanice efectuate asupra unui bun mobil corporal, altele decat cele de natura intelectuala sau stiintifica, respectiv servicii ce constau, printre altele, in procesarea, prelucrarea, repararea bunurilor mobile corporale. Evaluarea bunurilor mobile corporale reprezinta examinarea unor bunuri mobile corporale in scopul stabilirii valorii acestora. Ambalajele sau alte bunuri utilizate, in legatura directa cu bunurile asupra carora au fost realizate lucrari ori evaluari, sau bunurile incorporate in acestea sunt accesorii serviciilor realizate si nu vor fi tratate ca livrari de bunuri separate, ci ca fiind parte a serviciului prestat. in situatia in care pe teritoriul Romaniei se efectueaza lucrari si evaluari ale bunurilor mobile corporale de origine comunitara, persoana care primeste bunurile in vederea realizarii lucrarilor trebuie sa inscrie bunurile in registrul bunurilor primite prevazut la pct. 79. Beneficiarul persoana impozabila stabilit in Romania care trimite bunuri mobile corporale pentru a fi efectuate lucrari sau evaluari intr-un alt stat membru, va tine evidenta bunurilor cu ajutorul registrului nontransferurilor prevazut la pct. 79. Pentru determinarea locului prestarii acestor servicii se vor aplica, in functie de statutul beneficiarului, prevederile art. 133 alin. (2), alin. (5) lit. d) sau alin. (7) din Codul fiscal.

(15) Tiparirea cartilor sau a altor tiparituri poate fi considerata fie o livrare de bunuri, fie o prestare de servicii, in functie de modul de derulare a operatiunilor, astfel:

 1. a) in situatia in care clientul care detine drepturile de editare a unei carti sau a altei tiparituri se limiteaza la a transmite continutul acestora pe hartie, pe CD, discheta sau alt suport, iar tipografia se obliga sa tipareasca sau, dupa caz, sa si editeze cartea sau alta tiparitura, utilizand hartia si/sau alte materiale proprii necesare realizarii cartii sau altei tiparituri, se considera ca tipografia realizeaza o livrare de bunuri catre clientul sau, in sensul art. 128 din Codul fiscal, locul livrarii bunurilor stabilindu-se conform prevederilor art. 132 din Codul fiscal;
 2. b) in situatia in care clientul care detine drepturile de editare a unei carti sau a altei tiparituri transmite tipografiei continutul acestora pe hartie, pe CD, discheta sau alt suport, precum si hartia necesara realizarii acestora si/sau, dupa caz, alte materiale care servesc la realizarea cartii/tipariturii, se considera ca tipografia realizeaza o prestare de servicii catre clientul sau, in sensul art. 129 din Codul fiscal. Locul prestarii serviciilor, in acest caz, se stabileste conform prevederilor art. 133 alin. (2), sau dupa caz, art. 133 alin. (5) lit. d) sau alin. (7) din Codul fiscal, in functie de statutul beneficiarului.

(16) Transferul certificatelor de emisii de gaze cu efect de sera efectuat cu plata de catre o persoana impozabila reprezinta o prestare de servicii, pentru care locul prestarii se stabileste conform prevederilor art. 133 alin. (2), sau dupa caz, art. 133 alin. (5) lit. e) din Codul fiscal. Daca locul prestarii pentru un astfel de serviciu este in Romania, niciuna dintre scutirile prevazute la art. 141 din Codul fiscal nu poate fi aplicata.

————–

Lit. a) a alin. (4) al pct. 13 din Normele metodologice de aplicare a art. 133 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal a fost modificata de pct. 11 al lit. F a art. I din HOTaRaREA nr. 1.579 din 19 decembrie 2007, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 894 din 28 decembrie 2007.

Pct. 13 din Normele metodologice de aplicare a art. 133 din Legea nr. 571/2003 a fost modificat de pct. 9 al lit. E a art. I din HOTaRaREA nr. 1.620 din 29 decembrie 2009, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 927 din 31 decembrie 2009.

*) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamt:

Conform alin. (1) al art. II din HOTaRaREA nr. 1.620 din 29 decembrie 2009, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 927 din 31 decembrie 2009, prevederile art. I lit. E se aplica incepand cu data de 1 ianuarie 2010.

 

Norme metodologice:

 1. (1) Serviciile prevazute la art. 133 alin. (4) din Codul fiscal fac exceptie de la regulile generale prevazute la art. 133 alin. (2) si (3) din Codul fiscal in ceea ce priveste stabilirea locului prestarii. Aceste servicii nu se declara in declaratia recapitulativa mentionata la art. 156^4 din Codul fiscal, indiferent de statutul beneficiarului, si nici nu se aplica prevederile referitoare la inregistrarea in scopuri de taxa, care sunt specifice prestarilor si achizitiilor intracomunitare de servicii.

(2) Serviciile efectuate in legatura directa cu un bun imobil au locul prestarii la locul unde este situat bunul imobil conform prevederilor art. 133 alin. (4) lit. a) din Codul fiscal. Pe langa serviciile mentionate la art. 133 alin. (4) lit. a) din Codul fiscal, serviciile efectuate in legatura cu bunurile imobile cuprind, printre altele, operatiuni precum:

 1. a) lucrarile de constructii-montaj, transformare, finisare, instalare, reparatii, intretinere, curatare si demolare, efectuate asupra unui bun imobil prin natura sa, precum si orice operatiune ce se efectueaza in legatura cu livrarea de bunuri mobile si incorporarea acestora intr-un bun imobil astfel incat bunurile mobile devin bunuri imobile prin destinatia lor;
 2. b) studiile si activitatile de supervizare, care fac parte in mod obisnuit din ocupatia arhitectilor, supervizorilor sau inginerilor si care au ca obiectiv pregatirea si coordonarea unei activitati prevazute la lit. a);
 3. c) activitatile de evaluare a unui bun imobil;
 4. d) punerea la dispozitie de spatii de parcare;
 5. e) punerea la dispozitie de spatii de depozitare a bunurilor;
 6. f) inchirierea de seifuri ce sunt bunuri imobile prin natura lor;
 7. g) operatiunile de inchiriere, arendare, concesionare sau leasing a bunurilor imobile;
 8. h) serviciile de administrare a bunurilor imobile prin natura lor;
 9. i) acordarea accesului si a drepturilor de folosinta pentru cai rutiere si structuri care fac parte din acestea, ca de exemplu poduri si tuneluri;
 10. j) serviciile de natura juridica in legatura cu cesiunea sau transferul titlului de proprietate asupra unui bun imobil, atata timp cat acestea au drept scop modificarea naturii juridice a bunurilor imobile;
 11. k) serviciile constand in elaborarea unui contract de vanzare sau de cumparare a unui bun imobil, chiar daca acestea reprezinta servicii distincte fata de cele mentionate la lit. j).

(3) Atunci cand sunt prestate servicii juridice avand drept scop transferul dreptului de proprietate asupra unui bun imobil, dar totusi tranzactia finala ce ar fi avut ca rezultat modificarea naturii juridice a respectivului bun imobil nu are loc, aceste servicii se incadreaza totusi in prevederile art. 133 alin. (4) lit. a) din Codul fiscal.

(4) Serviciile juridice mentionate la alin. (3) nu se cuprind in prevederile art. 133 alin. (4) lit. a) din Codul fiscal, atunci cand prestarea acestora are loc in legatura cu diferite aspecte referitoare la contracte, care, in termeni generali, pot privi orice alte chestiuni de natura juridica si care nu sunt specifice transferului proprietatii unui bun imobil.

(5) Pentru a determina daca prestarea unui serviciu juridic complex, format din diferite elemente, intra sau nu sub incidenta prevederilor art. 133 alin. (4) lit. a) din Codul fiscal, trebuie stabilit scopul final al acestui serviciu, de la caz la caz.

————–

Alin. (3)-(5) ale pct. 14 din Normele metodologice de aplicare a art. 133 alin. (2) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal au fost modificate de pct. 12 al lit. F a art. I din HOTaRaREA nr. 1.579 din 19 decembrie 2007, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 894 din 28 decembrie 2007.

Pct. 14 din Normele metodologice de aplicare a art. 133 din Legea nr. 571/2003 a fost modificat de pct. 9 al lit. E a art. I din HOTaRaREA nr. 1.620 din 29 decembrie 2009, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 927 din 31 decembrie 2009.

*) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamt:

Conform alin. (1) al art. II din HOTaRaREA nr. 1.620 din 29 decembrie 2009, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 927 din 31 decembrie 2009, prevederile art. I lit. E se aplica incepand cu data de 1 ianuarie 2010.

 

14^1. (1) Conform art. 133 alin. (4) lit. b) din Codul fiscal, locul prestarii pentru serviciile ce constau in transportul de calatori este locul in care se efectueaza transportul in functie de distantele parcurse.

(2) Transporturile nationale de calatori sunt transporturi care au locul prestarii in Romania, avand punctul de plecare si punctul de sosire pe teritoriul Romaniei.

(3) Transporturile internationale de calatori sunt transporturile care au fie punctul de plecare, fie punctul de sosire in afara tarii, fie ambele puncte sunt situate in afara tarii. Locul prestarii serviciilor de transport international de calatori este considerat a fi in Romania pentru partea din parcursul efectuat in interiorul tarii, denumita traseu national.

(4) Pentru transportul international de calatori, partea din parcursul efectuat in Romania este parcursul efectuat intre locul de plecare si locul de sosire al transportului de calatori, determinata dupa cum urmeaza:

 1. a) pentru transportul care are punctul de plecare in Romania, locul de plecare este considerat a fi primul punct de imbarcare al pasagerilor, iar locul de sosire este considerat a fi punctul de trecere al frontierei dinspre Romania in strainatate;
 2. b) pentru transportul care are punctul de plecare in afara Romaniei si punctul de sosire in Romania, locul de plecare este punctul de trecere a frontierei din strainatate spre Romania, iar locul de sosire este ultimul punct de debarcare a pasagerilor care au fost imbarcati in afara Romaniei;
 3. c) pentru transportul care tranziteaza Romania, fara a avea nici punctul de plecare, nici punctul de sosire in Romania, locul de plecare este considerat a fi locul de trecere a frontierei dinspre strainatate in Romania, iar locul de sosire este considerat a fi punctul de trecere a frontierei dinspre Romania in strainatate;
 4. d) in cazurile prevazute la lit. a)-c), pentru pasagerii care s-au imbarcat si debarcat in interiorul tarii, calatorind cu un mijloc de transport in trafic international, partea de transport dintre locul de imbarcare si locul de debarcare pentru acesti pasageri se considera a fi transport national.

————–

Pct. 14^1 din Normele metodologice de aplicare a a