Ordinul nr. 863/2015 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului „Decizia de reverificare” 

În vigoare de la 17 aprilie 2015

Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 259 din 17 aprilie 2015. Nu există modificări până la 04 ianuarie 2016.

 

    În temeiul prevederilor: 

art. 11 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu modificările ulterioare;

art. 1051 şi art. 228 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:
Art. 1. –   Se aprobă modelul şi conţinutul formularului „Decizia de reverificare”, cuprins în anexa nr. 1.

Art. 2. –   Instrucţiunile de completare şi utilizare a formularului „Decizia de reverificare” sunt prevăzute în anexa nr. 2.

Art. 3. –   Caracteristicile de tipărire, modul de difuzare, de utilizare şi de păstrare a formularului „Decizia de reverificare” sunt prevăzute în anexa nr. 3.

Art. 4. –   Anexele nr. 1, 2 şi 3 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 5. –   Direcţia generală coordonare inspecţie fiscală, Direcţia generală de administrare a marilor contribuabili, Direcţia generală de tehnologia informaţiei din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, precum şi direcţiile generaleregionale ale finanţelor publice, inclusiv administraţiile judeţene ale finanţelor publice, administraţiile sectoarelor finanţelor publice ale municipiului Bucureşti, administraţia finanţelor publice pentru contribuabili mijlocii din municipiul Bucureşti vorduce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 6. –   Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
 

   
  Preşedintele Agenţiei Naţionale de AdministrareFiscală,
Gelu-Ştefan Diaconu

 

Bucureşti, 7 aprilie 2015.

Nr. 863.

ANEXA Nr. 1

 

       
  ANAF    
  Sigla
DGRFP
DGAMC
Direcţia Generală . . . . . . . . . .
Administraţia . . . . . . . . . .
Nr. înregistrare . . . . . . . . . .
Data . . . . . . . . . .
Număr operator
de date cu
caracter personal
. . . . . . . . . .

 

DECIZIA DE REVERIFICARE
Către

Denumirea contribuabilului: . . . . . . . . . .

Cod de identificare fiscală . . . . . . . . . .

Domiciliul fiscal: . . . . . . . . . .
În conformitate cu prevederile art. 1051 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se dispune reverificarea următoarelor obligaţii fiscale pentruurmătoarele perioade:
 

     
  Denumirea obligaţiei fiscale
. . . . . . . . . .
. . . . . . . . . .
Perioada de reverificat
ZZ.LL.AAAA – ZZ.LL.AAAA
ZZ.LL.AAAA – ZZ.LL.AAAA

 

Motivul reverificării:

De la data ultimei verificări şi până în prezent au apărut elemente suplimentare necunoscute organului de inspecţie la data efectuării inspecţiei fiscale care influenţează rezultatele inspecţiei fiscale anterioare, constând în . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Actul administrativ fiscal ce cuprinde obligaţiile fiscale supuse reverificării:

Organul fiscal emitent: . . . . . . . . . .

Denumirea actului administrativ fiscal: . . . . . . . . . .

Data şi numărul de înregistrare: . . . . . . . . . .

Obligaţii fiscale verificate şi supuse reverificării:
 

       
  Denumirea Perioada pentru care au fost calculate Valoarea
  . . . . . . . . . . ZZ.LL.AAAA – ZZ.LL.AAAA . . . . . . . . . .
  . . . . . . . . . . ZZ.LL.AAAA – ZZ.LL.AAAA . . . . . . . . . .

 

Inspecţia fiscală privind obligaţiile fiscale menţionate mai sus va începe la data de . . . . . . . . . . şi va avea ca obiective verificarea modului de îndeplinire a obligaţiilor prevăzute de legislaţia fiscală sau legislaţia contabilă şi implicaţiile în stabilireastării de fapt fiscale privind obligaţiile fiscale supuse reverificării.

Pentru buna desfăşurare a inspecţiei fiscale, vă rugăm să pregătiţi, pentru a fi puse la dispoziţia organelor de inspecţie fiscală, toate documentele contabile şi fiscale şi alte elemente justificative relevante pentru stabilirea situaţiei fiscale.

În măsura în care contabilitatea dumneavoastră este informatizată, urmează să asiguraţi ansamblul informaţiilor, datelor şi documentelor arhivate în format electronic, precum şi aplicaţiile informatice cu ajutorul cărora s-au întocmit.

Pe parcursul inspecţiei fiscale aveţi dreptul de a beneficia de asistenţă de specialitate şi/sau juridică.

Vă transmitem alăturat, pentru informarea dumneavoastră, un exemplar al Cartei drepturilor şi obligaţiilor contribuabililor pe perioada desfăşurării inspecţiei fiscale.

Inspecţia fiscală se va desfăşura cu respectarea prevederilor Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, Ordonanţei Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi a altorreglementări legale în materie, precum şi a prevederilor codului etic al inspectorului de control fiscal.

Menţionăm că aveţi posibilitatea de a solicita, o singură dată, amânarea datei de începere a inspecţiei fiscale pentru motive justificate.

În conformitate cu prevederile art. 205, 207 şi 209 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, împotriva prezentei decizii de reverificare se poate formula contestaţie, care se depune în termen de 30 de zile de la comunicare, la organul fiscal emitent, sub sancţiunea decăderii.
 

   
  Conducătorul activităţii de inspecţie fiscală
Funcţia . . . . . . . . . .
Numele şi prenumele . . . . . . . . . .
Semnătura şi ştampila unităţii . . . . . . . . . .

 

ANEXA Nr. 2

INSTRUCŢIUNI
de completare şi utilizare a formularului „Decizia de reverificare”

 1. Formularul „Decizia de reverificare” esteactuladministrativ fiscal care are ca obiectdispunereareverificăriiuneianumiteperioade, înbaza art. 1051 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare (Codul de procedură fiscală), de către conducătorul inspecţiei fiscale, ca urmare a apariţiei unor date suplimentare necunoscute inspectorilor fiscali la data efectuării verificărilor, care influenţează rezultatele acestora.
 2. Formularul se completeazăînsituaţiaîn care suntîndeplinitecondiţiileprevăzute la art. 1051 alin. (3) din Codul de procedură fiscală, respectiv în baza unor informaţii, documente sau alte înscrisuri obţinute ca urmare a unor controaleîncrucişate, inopinate ori comunicate organului fiscal de către organele de urmărire penală sau de alte autorităţi publice ori obţinute în orice mod de organele de inspecţie, de natură să modifice rezultatele inspecţiei fiscale anterioare.
 3. Decizia de reverificareesteemisă de organele de inspecţiefiscalăînaplicareaprevederilor art. 1051 alin. (4) din Codul de procedură fiscală şi cuprinde posibilitatea de a fi contestată, precum şi dispoziţiile referitoare la avizul de inspecţieprevăzute la art. 101 din Codul de procedură fiscală.
 4. Decizia de reverificare se comunicăcontribuabilului, cu respectareaprevederilorart. 102 din Codul de procedură fiscală, respectiv înainte de începerea inspecţiei fiscale cu 30 de zile pentru marii contribuabili sau cu 15 zile pentru ceilalţicontribuabili.
 5. Informaţiile din conţinutulformularului se completeazădupă cum urmează:

5.1. Denumirea organului fiscal emitent: se completează cu denumirea exactă a organului fiscal şi a structurii de inspecţie fiscală care emite formularul „Decizia de reverificare”.

5.2. Numărul şi data înregistrării formularului: se completează numărul şi data emiterii Deciziei de reverificare.

5.3. Denumirea completă şi datele de identificare ale contribuabilului: cuprinde denumirea completă a contribuabilului, codul de identificare fiscală şi domiciliul fiscal ale acestuia.

5.4. Denumirea obligaţiilor fiscale şi perioadele aferente fiecărei obligaţii pentru care se dispune reverificarea: se va completa câte un rând pentru fiecare impozit, taxă, contribuţie, precum şi perioada cuprinsă în reverificare aferentă obligaţieifiscale.

5.5. Motivul reverificării: va cuprinde datele suplimentare care influenţează rezultatele inspecţiei fiscale anterioare.

5.6. Date despre actul administrativ fiscal supus reverificării: cuprinde denumirea organului fiscal emitent al actului administrativ, denumirea completă, numărul şi data înregistrării, precum şi câte un rând pentru fiecare obligaţie fiscală supusăreverificării, perioada pentru care aceasta a fost calculată şi suma stabilită în actul administrativ fiscal supus reverificării.

5.7. Formularul cuprinde şi data programată pentru începerea inspecţiei fiscale.

5.8. Date privind conducătorul de inspecţie fiscală care aprobă formularul: se completează cu funcţia, numele şi prenumele, semnătura persoanei care aprobă formularul, precum şi ştampila unităţii emitente.

 1. Formularul „Decizia de reverificare” se întocmeşte, în 3 exemplare, de echipa de inspecţiefiscală, se avizează de şeful de serviciucoordonatorşi se aprobă de conducătorulactivităţii de inspecţie, câte un exemplar pentru:

organul fiscal cu atribuţii de administrare competent;

echipa de inspecţie fiscală, exemplar care cuprinde şi numele, prenumele şi semnătura persoanelor care au întocmit formularul, precum şi numele, prenumele şi semnătura şefului de serviciu coordonator care avizează formularul;

contribuabilul verificat.

ANEXA Nr. 3

Caracteristicile de tipărire, modul de difuzare, de utilizare şi de păstrare a formularului „Decizia de reverificare”

 1. Denumire: Decizia de reverificare
 2. Format: A4/t1 (număr variabil de pagini)
 3. Caracteristici de tipărire: se tipăreştepe o singurăfaţăutilizându-se echipamenteinformaticepentrueditare; poateaveanumărvariabil de pagini, înfuncţie de informaţiileînscrise.
 4. Se difuzează gratuit.
 5. Se utilizează pentru dispunerea reverificării de către conducătorul activităţii de inspecţie fiscală al organului fiscal competent să efectueze acţiunea de inspecţie fiscală.
 6. Se întocmeşte în 3 exemplare (toate cu titlu de original) de organul fiscal cu atribuţii de inspecţie fiscală.
 7. Circulă:

un exemplar la contribuabil;

un exemplar la structura de inspecţie fiscală care a efectuat acţiunea de reverificare, pentru a fi anexat la raportul de inspecţie;

un exemplar la organul fiscal cu atribuţii de administrare competent.

 1. Se arhivează la dosarul fiscal al contribuabilului.