LEGE nr. 189 din 2 noiembrie 2000

privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 105/1999 pentru modificarea si completarea Decretului-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurata cu incepere de la 6 martie 1945, precum si celor deportate in strainatate ori constituite in prizonieri, republicat, cu modificarile ulterioare

EMITENT: PARLAMENTUL

PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 553 din 8 noiembrie 2000

Data intrarii in vigoare : 8 noiembrie 2000

Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

ARTICOL UNIC

Se aproba Ordonanta Guvernului nr. 105 din 30 august 1999 pentru modificarea si completarea Decretului-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurata cu incepere de la 6 martie 1945, precum si celor deportate in strainatate ori constituite in prizonieri, republicat, cu modificarile ulterioare, emisa in temeiul ;art. 1 lit. N pct. 1 din Legea nr. 140/1999 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante si publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 426 din 31 august 1999, cu urmatoarele modificari si completari:

1. Titlul ordonantei va avea urmatorul cuprins:

„Ordonanta privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de catre regimurile instaurate in Romania cu incepere de la 6 septembrie 1940 pana la 6 martie 1945 din motive etnice”

2. Articolul unic devine articolul 1 cu urmatorul cuprins:

„Art. 1. – (1) Beneficiaza de prevederile prezentei ordonante persoana, cetatean roman, care in perioada regimurilor instaurate cu incepere de la 6 septembrie 1940 pana la 6 martie 1945 a avut de suferit persecutii din motive etnice, dupa cum urmeaza:

a) a fost deportata in ghetouri si lagare de concentrare din strainatate;

b) a fost privata de libertate in locuri de detentie sau in lagare de concentrare;

c) a fost refugiata, expulzata sau stramutata in alta localitate*);

d) a facut parte din detasamentele de munca fortata;

e) a fost supravietuitoare a trenului mortii;

f) este sotul sau sotia persoanei asasinate ori executate din motive etnice sau in urma masacrelor indreptate impotriva populatiei minoritare, daca ulterior nu s-a recasatorit;

g) a fost evacuata din locuinta pe care o detinea.

(2) De aceleasi drepturi beneficiaza, la cerere, si persoanele care aveau domiciliul pe teritoriul statului roman sau pe teritoriile romanesti vremelnic ocupate de catre alte state, indiferent daca localitatea in care au fost refugiate, expulzate sau stramutate se afla sub administratie romaneasca ori sub administratia acelor state, ale caror cereri anterioare au fost solutionate prin hotarari de respingere ale comisiei prevazute la art. 7 alin. (1) si alin. (1^1).

3. Dupa articolul 1 se introduc articolele 2-11 cu urmatorul cuprins:

Art. 2. – (1) Persoanele care s-au aflat in situatiile prevazute la art. 1 lit. a)-d) si g) au dreptul la o indemnizatie lunara de 100 lei pentru fiecare an de deportare, de detentie, de stramutare in alte localitati, de munca fortata sau de evacuare din locuinta pe care o detineau.

(2) Persoanele care s-au aflat in situatiile prevazute la art. 1 lit. e) si f) au dreptul la o indemnizatie lunara de 100 lei.

Art. 3. – Sotul supravietuitor al celui decedat, din categoria persoanelor prevazute la art. 1 lit. a)-e) si g), va beneficia incepand cu data de intai a lunii urmatoare celei in care a fost depusa cererea, in conditiile prezentei ordonante, de o indemnizatie lunara de 100 lei neimpozabila, daca ulterior nu s-a recasatorit.

Art. 4. – Nivelul indemnizatiilor acordate potrivit art. 2 si 3 vor fi indexate prin hotarare a Guvernului, in functie de evolutia preturilor si a tarifelor.

Art. 5. – Persoanele prevazute la art. 1 si 3 vor beneficia de prevederile prezentei ordonante cu incepere de la data de 1 a lunii urmatoare celei in care a fost depusa cererea si de urmatoarele drepturi:

a) asistenta medicala si medicamente, in mod gratuit si prioritar, atat in tratament ambulatoriu, cat si pe timpul spitalizarilor;

b) transport urban gratuit cu mijloace de transport in comun apartinand unitatilor cu capital de stat (autobuz, troleibuz, tramvai, metrou);

c) 6 calatorii dus-intors gratuite, anual, pe calea ferata romana, clasa I, cu mijloace de transport auto sau, dupa caz, cu mijloace fluviale, la alegere; in cadrul numarului de calatorii stabilit pentru titular acesta poate oferi gratuitatea calatoriei si pentru o persoana care sa il insoteasca si sa il ajute pe timpul calatoriei;

e) un bilet pe an, gratuit, pentru tratament intr-o statiune balneoclimaterica;

f) scutire de plata taxelor de abonament pentru radio si televizor;

g) prioritate la instalarea unui post telefonic, precum si scutire de plata taxei de abonament;

h) acordarea, la cerere, cu titlu gratuit, a unui loc de veci.

Art. 6. – Perioada in care persoana persecutata din motive etnice nu s-a putut incadra in munca, ca urmare a unei invaliditati de gradul I sau II survenite ca urmare a persecutiei, constituie vechime in munca si se ia in considerare la stabilirea pensiei si a celorlalte drepturi ce se acorda in functie de vechimea in munca.

Art. 6^1. – Dovedirea situatiilor prevazute la art. 1 se face de catre persoanele interesate, cu acte oficiale eliberate, la cerere, de catre organele competente, iar in cazul in care aceasta nu este posibil, prin orice mijloc de proba prevazut de lege.

Art. 7. – (1) Stabilirea si plata drepturilor prevazute in prezenta ordonanta se fac de casa judeteana de pensii sau, dupa caz, de Casa de pensii a municipiului Bucuresti. Pentru stabilirea situatiilor prevazute la art. 1 se infiinteaza, in cadrul fiecarei case judetene de pensii, o comisie alcatuita din presedinte si 3 membri. Presedintele trebuie sa fie jurist. În luarea hotararilor referitoare la stabilirea drepturilor prevazute de lege, comisia solicita avizul organizatiilor minoritatilor nationale legal constituite. Comisia lucreaza in prezenta a doua treimi din numarul total al persoanelor care o alcatuiesc si adopta hotarari cu acordul majoritatii membrilor prezenti.

(1^1) La nivelul Casei de pensii a municipiului Bucuresti, comisia prevazuta la alin. (1) este formata din presedinte si 10 membri.

(1^2) Avizul organizatiilor minoritatilor nationale se va elibera in 30 de zile de la solicitare.

(2) Cererile pentru stabilirea drepturilor prevazute in prezenta ordonanta se depun la casa judeteana de pensii sau, dupa caz, la Casa de Pensii a Municipiului Bucuresti.

(3) Comisia este obligata sa se pronunte asupra cererii in termen de cel mult 30 de zile de la sesizare, printr-o hotarare motivata.

(4) Impotriva hotararii persoana interesata poate face contestatie la Curtea de apel in termen de 30 de zile de la data comunicarii hotararii, potrivit Legii contenciosului administrativ nr. 29/1990. Hotararea Curtii de apel este definitiva. Contestatiile sunt scutite de taxa judiciara de timbru.

Art. 8. – Prevederile prezentei ordonante nu se aplica persoanelor condamnate pentru infractiuni contra pacii si omenirii, celor care inainte de 23 august 1944 au desfasurat o activitate fascista in cadrul unei organizatii sau miscari de acest fel, precum si celor care in perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989 au facut parte din aparatul de represiune, securitate, militie si din instantele militare care au instrumentat si au judecat procese politice ale opozantilor regimului comunist.

Art. 9. – Membrilor comisiei constituite in baza art. 7 li se acorda o indemnizatie lunara de 500.000 lei. Plata indemnizatiilor pentru membrii comisiei se face de casa judeteana de pensii sau, dupa caz, de Casa de pensii a municipiului Bucuresti din bugetul de stat si inceteaza in 60 de zile de la expirarea termenului de depunere a cererilor.

Art. 10. – (1) Casa judeteana de pensii sau, dupa caz, Casa de pensii a municipiului Bucuresti, atunci cand este sesizata sau din proprie initiativa, va verifica legalitatea drepturilor acordate beneficiarilor prezentei ordonante, pana la data publicarii acesteia in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

(2) In cazul in care se constata incalcari ale prevederilor legale se va emite decizie de revizuire.

(3) Impotriva deciziei de revizuire emise in conditiile alin. (1) si (2) persoana interesata poate introduce contestatie in conditiile Legii contenciosului administrativ nr. 29/1990. Contestatiile sunt scutite de taxa judiciara de timbru.

Art. 11. – Ministerul Finantelor Publice va introduce in structura bugetului de stat sumele necesare care decurg din aplicarea prezentei ordonante.

Art. 12. – Ministerul Muncii si Solidaritatii Sociale, cu consultarea Ministerului Informatiilor Publice, Ministerului de Interne si Ministerului Apararii Nationale, va elabora normele metodologice de aplicare a prezentei ordonante, pe care le va supune spre aprobare Guvernului.

Aceasta lege a fost adoptata de Senat in sedinta din 2 octombrie 2000, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia Romaniei.

PREŞEDINTELE SENATULUI

MIRCEA IONESCU-QUINTUS

Aceasta lege a fost adoptata de Camera Deputatilor in sedinta din 3 octombrie 2000, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia Romaniei.

p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,

VASILE LUPU