LEGE nr. 117 din 30 iunie 1999 (*actualizata*)

privind taxele extrajudiciare de timbru

EMITENT: PARLAMENTUL

PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 321 din 6 iulie 1999

Data intrarii in vigoare : 4 octombrie 1999

Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

CAP. I

Dispozitii generale

ART. 1

Eliberarea certificatelor de orice fel, altele decat cele eliberate de instante, Ministerul Justitiei, Parchetul de pe langa Curtea Suprema de Justitie si de notarii publici, eliberarea sau preschimbarea actelor de identitate, eliberarea permiselor de vanatoare si de pescuit, examinarea conducatorilor de autovehicule in vederea obtinerii permisului de conducere, inmatricularea autovehiculelor si a remorcilor, precum si alte servicii prestate de unele institutii publice sunt supuse taxelor extrajudiciare de timbru.

CAP. II

Stabilirea si aplicarea taxelor extrajudiciare de timbru

ART. 2

Taxele extrajudiciare de timbru, stabilite in sume fixe pe tipuri de servicii prestate, datorate bugetului de stat sau bugetelor locale, dupa caz, de catre persoanele fizice sau juridice, precum si de catre alti solicitanti ai serviciilor supuse acestor taxe, sunt prevazute in anexa care face parte integranta din prezenta lege.

ART. 3

Taxele extrajudiciare de timbru se platesc anticipat.

ART. 4

(1) Taxele prevazute la cap. I-IV din anexa constituie venituri la bugetul local, cu exceptia cazurilor in care, prin lege, se prevede altfel.

(2) Taxele prevazute la alin. (1) pot fi majorate cu pana la 40% de catre consiliul local in a carui raza teritoriala se afla sediul prestatorului de servicii.

(3) Consiliile locale stabilesc majorarea prevazuta la alin. (2), in functie de necesitatile functionarii normale a serviciilor publice si de indeplinirea atributiilor ce revin autoritatilor administratiei publice locale.

(4) In cazul in care nivelul taxelor prevazute la alin. (1) se modifica prin dispozitii legale, majorarea de pana la 40% se va aplica la noile niveluri.

(5) Taxa prevazuta la cap. V din anexa constituie venit la bugetul de stat*).

ART. 5

(1) Sunt scutite de taxe extrajudiciare de timbru:

a) eliberarea certificatelor care atesta un fapt sau o situatie decurgand din raporturi de munca, eliberarea, in conditiile legii a certificatelor destinate obtinerii unor drepturi cu caracter reparatoriu pentru persoanele persecutate din motive politice de dictatura instaurata cu incepere de la 6 martie 1945, precum si cele deportate in strainatate ori constituite in prizonieri, pentru veteranii de razboi si pentru persoanele persecutate din motive etnice in perioada 6 septembrie 1940 – 6 martie 1945, eliberarea certificatelor destinate obtinerii unor drepturi privind asistenta sociala, asigurarile sociale si protectia sociala, unicatele certificatelor eliberate de institutiile de invatamant, certificatele eliberate pentru a servi in armata, scoli, gradinite, crese si in alte asemenea institutii;

b) eliberarea certificatelor originale de stare civila;

c) atestarile in legatura cu primirea unor sume de bani;

d) eliberarea certificatelor, adeverintelor si a oricaror alte inscrisuri medicale, cu exceptia celor folosite in justitie;

e) eliberarea certificatelor medico-legale prin care se atesta decesul;

f) eliberarea certificatelor ca urmare a actiunilor sanitar-veterinare obligatorii si gratuite;

g) inscrierea mentiunilor privind schimbarea domiciliului sau a resedintei in actele de identitate ale minorilor orfani, internati in case de copii;

h) eliberarea unei noi carti de identitate, in cazul schimbarii denumirii localitatilor si/sau a strazilor;

i) examinarea, in vederea obtinerii permisului de conducere auto, a urmatoarelor categorii de persoane:

– persoanele cu handicap fizic, pentru obtinerea permisului de conducere valabil pentru autovehiculele din categoriile A, A1, B si B1, adaptate infirmitatii lor;

– membrii misiunilor diplomatice si ai oficiilor consulare acreditati in Romania, pe baza de reciprocitate;

j) inmatricularea:

– autovehiculelor si remorcilor apartinand misiunilor diplomatice, oficiilor consulare si membrilor acestora, precum si altor organizatii si persoane cu statut diplomatic, care isi desfasoara activitatea in Romania, pe baza de reciprocitate;

– autovehiculelor din categoriile A, A1, B si B1, apartinand persoanelor cu handicap fizic, adaptate infirmitatii lor;

k) serviciile, cu exceptia celor prevazute la cap. IV din anexa, prestate la cererea institutiilor publice.

(2) Scutirile de taxe de timbru prevazute in legi speciale pentru serviciile mentionate in anexa la prezenta lege se confirma ca scutiri de taxe extrajudiciare de timbru.

ART. 6

(1) Taxele extrajudiciare de timbru se platesc in numerar, prin ordin de plata si, cu exceptia taxei prevazute la cap. V din anexa, prin aplicarea si anularea timbrelor fiscale mobile, pentru taxele de pana la 50.000 lei.

(2) Taxele extrajudiciare de timbru vor putea fi incasate si de institutiile care primesc, intocmesc sau elibereaza acte ori presteaza servicii supuse acestor taxe, in conditiile stabilite prin normele metodologice pentru aplicarea prezentei legi.

ART. 7

(1) Sumele achitate cu titlu de taxe extrajudiciare de timbru se restituie sau se compenseaza, la cerere, in urmatoarele cazuri:

a) atunci cand taxa platita nu era datorata;

b) atunci cand s-a platit mai mult decat cuantumul legal;

c) atunci cand serviciul nu poate fi prestat.

(2) Taxele extrajudiciare de timbru, platite prin aplicarea si anularea timbrelor fiscale mobile, nu se restituie.

ART. 8

(1) Termenele de prescriptie a dreptului de a cere restituirea sau compensarea taxelor extrajudiciare de timbru, precum si a dreptului de a cere executarea silita a creantelor bugetare provenite din taxele extrajudiciare de timbru sunt cele prevazute de legislatia privind executarea creantelor bugetare.

(2) Termenul de prescriptie a dreptului de a cere plata taxei extrajudiciare de timbru este de 5 ani calculati de la data la care s-a constatat ca aceasta nu a fost achitata.

ART. 9

Prestatorii de servicii supuse taxelor extrajudiciare de timbru au urmatoarele obligatii:

a) sa nu primeasca sau sa nu elibereze acte ori sa presteze servicii fara ca taxa extrajudiciara de timbru, datorata potrivit dispozitiilor legale, sa fi fost achitata;

b) sa vireze, in termen de 10 zile de la data incasarii, la bugetul de stat sau la bugetul local, dupa caz, sumele incasate cu titlu de taxe extrajudiciare de timbru*);

c) sa pastreze documentele care atesta indeplinirea obligatiei privind timbrarea si sa conduca evidentele necesare in vederea identificarii actelor, lucrarilor si serviciilor eliberate sau prestate.

CAP. III

Sanctiuni

ART. 10

Încalcarea dispozitiilor prevazute la art. 9 atrage raspunderea administrativ-disciplinara a persoanelor vinovate.

ART. 11

Controlul asupra respectarii prevederilor prezentei legi se face de catre:

a) organele de specialitate ale consiliilor locale, pentru taxele extrajudiciare de timbru care constituie venituri la bugetul local.

Pana la organizarea de catre consiliile locale a organelor de specialitate, atributiile ce le revin privind controlul asupra respectarii prevederilor prezentei legi se vor efectua in cursul anului 1999 de catre organele fiscale teritoriale ale Ministerului Finantelor;

b) organele de specialitate ale Ministerului Finantelor, pentru taxele extrajudiciare de timbru care constituie venituri la bugetul de stat*).

ART. 12

Impotriva masurilor dispuse prin procesele-verbale de control sau prin alte acte ale organelor cu atributii de control se pot exercita caile de atac prevazute de procedura de solutionare a obiectiunilor, contestatiilor si plangerilor la actele de control sau de impunere ale organelor consiliului local sau ale Ministerului Finantelor, dupa caz.

CAP. IV

Dispozitii finale

ART. 13

Taxele extrajudiciare de timbru, prevazute de prezenta lege, se actualizeaza periodic, in functie de rata inflatiei, prin:

a) hotarare a consiliilor locale, in conditiile stabilite prin legea privind impozitele si taxele locale, pentru taxele extrajudiciare de timbru care constituie venituri la bugetele locale;

b) hotarare a Guvernului, pentru taxele extrajudiciare de timbru care constituie venit la bugetul de stat.

ART. 14

Prezenta lege intra in vigoare la 90 de zile de la publicarea ei in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

ART. 15

Pentru aplicarea legii Ministerul Finantelor, cu avizul Departamentului pentru Administratie Publica Locala si al Ministerului de Interne, va elabora norme metodologice in termen de 90 de zile de la publicarea acesteia in Monitorul Oficial al Romaniei.

ART. 16

Pe data intrarii in vigoare a prezentei legi se abroga:

– art. 1 lit. b) si d)-i), art. 2, art. 3 lit. m)-p), art. 5, precum si art. 4, art. 6 alin. 1, 4 si 5, art. 9, art. 9^1, art. 10-13, art. 14 alin. 2, insa numai in ceea ce priveste taxele extrajudiciare de timbru, din Decretul nr. 199/1955 privind taxele de timbru, publicat in Buletinul Oficial nr. 14 din 5 iunie 1955, cu modificarile ulterioare;

– pct. III (inclusiv notele nr. 1 si 2), VI, VII, X si XIX din anexa nr. 2 la Ordonanta Guvernului nr. 10/1993 privind actualizarea, in functie de rata inflatiei, a unor taxe stabilite in sume fixe pentru serviciile prestate in favoarea unor persoane fizice si juridice, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 201 din 23 august 1993 si aprobata prin Legea nr. 102/1994;

– orice alte dispozitii contrare.

Aceasta lege a fost adoptata de Senat in sedinta din 24 mai 1999, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia Romaniei.

p. PREŞEDINTELE SENATULUI,

DORU IOAN TARACILA

Aceasta lege a fost adoptata de Camera Deputatilor in sedinta din 1 iunie 1999, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia Romaniei.

p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,

PAULA IVANESCU

ANEXA

LISTA

cuprinzand taxele extrajudiciare de timbru

situatii de fapt, a certificatelor, adeverintelor si a oricaror altor înscrisuri prin care se atesta un fapt sau o situatie, cu exceptia acelor acte pentru care se plateste o alta taxa extrajudiciara de timbru mai mare

Anexa – Lista cuprinzând taxele extrajudiciare de timbru începand cu anul 2010
Nr. crt. Extras din norma juridica – lei-
CAPITOLUL I Taxe pentru eliberarea certificatelor de orice fel, altele decât cele eliberate de instante, Ministerul Justitiei si Libertatilor Cetatenesti, Parchetul de pe lânga Înalta Curte de Casatie si Justitie si de notarii publici, precum si pentru alte servicii prestate de unele institutii publice
1. Eliberarea de catre organele administratiei publice centrale si locale, de alte autoritati publice, precum si de institutii de stat, care, în exercitarea atributiilor lor, sunt în drept sa certifice anumite 2
2. Eliberarea certificatului de producator Punct abrogat prin art. 80 lit. j) din Ordonanta Guvernului nr. 36/2002 privind impozitele si taxele locale
3. Eliberarea certificatelor de proprietate asupra animalelor, pe cap de animal: x
– pentru animale sub 2 ani 2
– pentru animale peste 2 ani 2
4. Certificarea (transcrierea) transmisiunii proprietatii asupra animalelor, pe cap de animal, în bilete de proprietate: x
– pentru animale sub 2 ani 2
– pentru animale peste 2 ani 4
5. Eliberarea certificatelor de înregistrare fiscala Punct abrogat prin art. 1 pct. 144 din Legea nr. 174/2004 pentru aprobarea Ordonantei Guvernu- lui nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala
6. Eliberarea, la cerere, a certificatelor medico-legale si a altor certificate medicale folosite în justitie 2
7. Eliberarea, la cerere, a certificatelor de cazier judiciar 2
8. Înregistrarea, la cerere, în actele de stare civila a schimbarii numelui si sexului 13
9. Înregistrarea, la cerere, în actele de stare civila a desfacerii casatoriei 2
10. Transcrierea, la cerere, în registrele de stare civila române a actelor de stare civila întocmite de autoritatile straine 2
11. Reconstituirea si întocmirea ulterioara, la cerere, a actelor de stare civila 2
12. Eliberarea altor certificate de stare civila în locul celor pierdute, sustrase, distruse sau deteriorate 2
CAPITOLUL II Taxe pentru eliberarea sau preschimbarea actelor de identitate si înscrierea mentiunilor în acestea, precum si pentru eliberarea permiselor de vânatoare si de pescuit
1. Acte de identitate: x
a) eliberarea sau preschimbarea actelor de identitate pentru cetatenii români, eliberarea sau prelungirea valabilitatii actelor de identitate pentru cetatenii straini si pentru persoanele fara cetatenie, precum si înscrierea mentiunilor privind schimbarea domiciliului sau a resedintei cetatenilor români 4
b) înscrierea mentiunilor privind schimbarea Abrogat prin domiciliului sau a resedintei Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 70/2009
c) viza anuala a carnetelor de identitate ale cetatenilor straini si ale persoanelor fara cetatenie 5
d) eliberarea unor noi carti, buletine, carnete de Abrogat prin identitate si legitimatii provizorii în locul celor Ordonanta de pierdute, furate sau deteriorate urgenta a Guvernului nr. 70/2009
2. Înregistrarea cererilor persoanelor fizice si Abrogat prin juridice privind furnizarea unor date din Registrul Ordonanta de permanent de evidenta a populatiei urgenta a Guvernului nr. 70/2009
3. Eliberarea sau viza anuala a permiselor de vânatoare 3
4. Eliberarea sau viza anuala a permiselor de pescuit 2

 

Nr. crt. Extras din norma juridica – lei-
CAPITOLUL III Taxe pentru examinarea conducatorilor de autovehicule în vederea obtinerii permiselor de conducere
1. Taxe pentru examinarea candidatilor care au absolvit o scoala de conducatori de autovehicule: x
a) obtinerea permisului de conducere pentru autovehicule din categoriile si subcategoriile A, A1, B, B1 si BE 5
b) obtinerea permisului de conducere valabil pentru Abrogat prin autovehicule din categoria A Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 70/2009
c) obtinerea permisului de conducere valabil pentru Abrogat prin autovehicule apartinând uneia dintre categoriile sau Ordonanta de subcategoriile B, B1, BE urgenta a Guvernului nr. 70/2009
d) obtinerea permisului de conducere pentru autovehicule din categoriile si subcategoriile C, C1, Tr, D, D1, CE, DE, C1E, D1E, Tb si Tv 24
e) obtinerea permisului de conducere valabil pentru Abrogat prin autovehicule apartinând uneia dintre categoriile sau Ordonanta de subcategoriile C1E, D1E, C, D, Tb, Tv urgenta a Guvernului nr. 70/2009
f) obtinerea permisului de conducere valabil pentru Abrogat prin autovehicule din categoriile CE, DE Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 70/2009
2. Taxe pentru examinarea persoanelor carora le-a fost anulat permisul de conducere, pentru categoriile cuprinse în permisul anulat, precum si a persoanelor care au fost respinse de 3 ori la examenul pentru obtinerea aceleiasi categorii a permisului de conducere, precum si pentru persoanele care nu au absolvit o scoala de conducatori de autovehicule, cu exceptia celor pentru categoriile B, B1, BE 72
3. Taxe pentru examinarea persoanelor carora le-a fost Abrogat prin anulat permisul de conducere, pentru categoriile Ordonanta de cuprinse în permisul anulat urgenta a Guvernului nr. 70/2009
4. Taxe pentru examinarea persoanelor care au fost Abrogat prin respinse de 3 ori la examenul pentru obtinerea Ordonanta de aceleiasi categorii a permisului de conducere urgenta a Guvernului nr. 70/2009
CAPITOLUL IV Taxe de înmatriculare a autovehiculelor si remorcilor, autorizare provizorie de circulatie si autorizare de circulatie pentru probe
1. Taxe de înmatriculare permanenta sau temporara a autovehiculelor si remorcilor: x
a) autovehicule si remorci cu masa totala maxima autorizata de pâna la 3.500 kg inclusiv 52
b) autovehicule si remorci cu masa totala maxima Abrogat prin autorizata cuprinsa între 750 kg si 3.500 kg inclusiv Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 70/2009
c) autovehicule si remorci cu masa totala maxima autorizata mai mare de 3.500 kg 125
2. Taxa de autorizare provizorie a circulatiei autovehiculelor si remorcilor neînmatriculate permanent sau temporar 8
3. Taxe de autorizare a circulatiei pentru probe a autovehiculelor si remorcilor 357
CAPITOLUL IV^1 Taxa pentru furnizare date
1. Înregistrarea cererilor persoanelor fizice si juridice privind furnizarea unor date din Registrul national de evidenta a persoanelor, precum si din Registrul national de evidenta a permiselor de conducere si certificatelor de înmatriculare si din registrele judetene si al municipiului Bucuresti de evidenta a permiselor de conducere si certificatelor de înmatriculare 4
CAPITOLUL V Taxe pentru eliberarea titlurilor de proprietate asupra terenurilor dobândite în baza Legii fondului funciar nr. 18/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare
1. 13 Taxe pentru eliberarea titlurilor de proprietate asupra terenurilor dobândite în baza Legii fondului funciar nr. 18/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, cu exceptia celor pentru terenurile agricole si forestiere*3) 13