HOTARARE nr. 956 din 19 august 2009 (*actualizata*)

privind nivelurile pentru valorile impozabile, impozitele si taxele locale si alte taxe asimilate acestora, precum si amenzile aplicabile incepand cu anul fiscal 2010

EMITENT:     GUVERNUL

PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL nr. 633 din 24 septembrie 2009

Data intrarii in vigoare : 24 septembrie 2009

 

 

Forma actualizata valabila la data de : 18 ianuarie 2011

Prezenta forma actualizata este valabila de la 30 martie 2010 pana la 18 ianuarie 2011

 

———-

*) Textul initial a fost publicat in MONITORUL OFICIAL nr. 633 din 24 septembrie 2009. Aceasta este forma actualizata de S.C. „Centrul Teritorial de Calcul Electronic” S.A. Piatra-Neamt pana la data de 18 ianuarie 2011, cu modificarile si completarile aduse de RECTIFICAREA nr. 956 din 19 august 2009.

 

In temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata, al art. 292, art. 294 alin. (7) si al art. 295 alin. (12) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare,

 

Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

 

ART. 1

(1) Nivelurile pentru valorile impozabile, impozitele si taxele locale si alte taxe asimilate acestora, precum si amenzile aplicabile incepand cu anul fiscal 2010 sunt prevazute in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.

(2) Nivelurile prevazute in anexa pentru impozitul pe mijloacele de transport mentionat la art. 263 alin. (4) si (5) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, sunt estimative, fiind calculate pe baza cursului mediu de schimb prognozat pentru anul 2010 de Comisia Nationala de Prognoza. Conform art. 10 alin. (1) din Directiva 1999/62/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 17 iunie 1999 de aplicare a taxelor la vehiculele grele de marfa pentru utilizarea anumitor infrastructuri, publicata in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 187 din 20 iulie 1999, cu modificarile ulterioare, aceste valori vor fi recalculate pentru a fi aplicate in anul 2010 luand in considerare rata de schimb intre euro si leu in vigoare la 1 octombrie 2009, publicata in Jurnalul Oficial al Comunitatilor Europene.

ART. 2

(1) in vederea stabilirii impozitului datorat, pentru fiecare mijloc de transport prevazut in anexa, intreprinderile si operatorii de transport rutier, asa cum sunt definiti in Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 109/2005 privind transporturile rutiere, aprobata cu modificari si completari prinLegea nr. 102/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, au obligatia sa depuna o declaratie la compartimentul de specialitate al autoritatii administratiei publice locale, in termen de 30 de zile de la efectuarea primei operatiuni de transport rutier international.

(2) Nivelurile aplicabile in anul 2010 ale impozitului pe mijloacele de transport mentionat la art. 263 alin. (4) si (5) din Legea nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, vor fi aprobate prin hotarare a Guvernului, dupa publicarea in Jurnalul Oficial al Comunitatilor Europene a ratei de schimb dintre euro si leu in vigoare la 1 octombrie 2009.

ART. 3

Autoritatile deliberative ale administratiei publice locale vor pune de acord hotararile privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2010, adoptate pana la data publicarii prezentei hotarari in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, in termen de 45 de zile, cu prevederile Legii nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, si cu cele ale prezentei hotarari.

ART. 4

(1) La data de 1 ianuarie 2010, anexa la Normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului IX din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 44/2004, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 112 din 6 februarie 2004, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se inlocuieste cu anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.

(2) incepand cu data de 1 ianuarie 2010, Hotararea Guvernului nr. 1.514/2006 privind nivelurile pentru valorile impozabile, impozitele si taxele locale si alte taxe asimilate acestora, precum si amenzile aplicabile in anul fiscal 2007, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 935 din 17 noiembrie 2006, se abroga.

 

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

 

Contrasemneaza:

—————

Viceprim-ministru,

ministrul administratiei si internelor,

Dan Nica

 

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Pogea

 

Ministrul transporturilor

si infrastructurii,

Radu Mircea Berceanu

 

seful Departamentului

pentru Afaceri Europene,

Vasile Puscas

 

Bucuresti, 19 august 2009.

Nr. 956.

 

 

ANEXa

 

 

TABLOUL

cuprinzand valorile impozabile, impozitele si taxele locale,

alte taxe asimilate acestora, precum si amenzile aplicabile

incepand cu anul fiscal 2010

 

  1. Codul fiscal – titlul IX „Impozite si taxe locale”

Valorile impozabile prevazute la art. 251 alin. (3), impozitele si taxele locale care constau intr-o anumita suma in lei si care se indexeaza/ajusteaza anual, in conditiile art. 292, si, respectiv, art. 295 alin. (12), precum si amenzile care se actualizeaza potrivit art. 294 alin. (7)

 

*T*

┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐

│                     CAPITOLUL II                                             │

│                Impozitul si taxa pe cladiri                                  │

├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│                    VALORILE IMPOZABILE                                       │

│      pe metru patrat de suprafata construita desfasurata la cladiri,         │

│                    in cazul persoanelor fizice                               │

│                                                                              │

│ Art. 251 alin. (3)                                                           │

├───────────────────────────────────────────────────┬──────────────────────────┤

│                                                   │   Valoarea impozabila    │

│                                                   │      – lei/mp –          │

│                                                   ├─────────────┬────────────┤

│                                                   │Cu instalatii│Fara        │

│         Tipul cladirii                            │de apa,      │instalatii  │

│                                                   │canalizare,  │de apa,     │

│                                                   │electrice si │canalizare, │

│                                                   │incalzire    │electrice   │

│                                                   │(conditii    │sau         │

│                                                   │cumulative)  │incalzire   │

├───────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────┤

│A. Cladire cu cadre din beton armat sau cu pereti  │             │            │

│exteriori din caramida arsa sau din orice alte     │             │            │

│materiale rezultate in urma unui tratament termic  │             │            │

│si/sau chimic                                      │       806   │      478   │

├───────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────┤

│B. Cladire cu peretii exteriori din lemn,          │             │            │

│din piatra naturala, din caramida nearsa,          │             │            │

│din valatuci sau din orice alte materiale nesupuse │             │            │

│unui tratament termic si/sau chimic                │       219   │      137   │

├───────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────┤

│C. Cladire-anexa cu cadre din beton armat sau cu   │             │            │

│pereti exteriori din caramida arsa sau din orice   │             │            │

│alte materiale rezultate in urma unui tratament    │             │            │

│termic si/sau chimic                               │       137   │      123   │

├───────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────┤

│D. Cladire-anexa cu peretii exteriori din lemn, din│             │            │

│piatra naturala, din caramida nearsa, din valatuci │             │            │

│sau din orice alte materiale nesupuse unui         │             │            │

│tratament termic si/sau chimic                     │        82   │       54   │

├───────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────┤

│E. in cazul contribuabilului care detine la aceeasi│75% din suma │75% din suma│

│adresa incaperi amplasate la subsol, demisol si/sau│care s-ar    │care s-ar   │

│la mansarda, utilizate ca locuinta, in oricare     │aplica       │aplica      │

│dintre tipurile de cladiri prevazute la lit. A-D   │cladirii     │cladirii    │

├───────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────┤

│F. in cazul contribuabilului care detine la aceeasi│50% din suma │50% din suma│

│adresa incaperi amplasate la subsol, la demisol    │care s-ar    │care s-ar   │

│si/sau la mansarda, utilizate in alte scopuri decat│aplica       │aplica      │

│cel de locuinta, in oricare dintre tipurile de     │cladirii     │cladirii    │

│cladiri prevazute la lit. A-D                      │             │            │

└───────────────────────────────────────────────────┴─────────────┴────────────┘

 

┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐

│                               CAPITOLUL III                                  │

│                          Impozitul si taxa pe teren                          │

├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│  Impozitul/taxa pe terenurile amplasate in intravilan –                      │

│                    terenuri cu constructii                                   │

│                                                                              │

│ Art. 258 alin. (2)                                                           │

├─────────────────────┬────────────────────────────────────────────────────────┤

│  Zona in cadrul     │ Nivelurile impozitului/taxei, pe ranguri de localitati │

│   localitatii       │                                                        │

│                     │                                             – lei/ha – │

│                     ├─────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┬──────┤

│                     │   0     │    I    │    II   │   III   │  IV     │   V  │

├─────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────┤

│          A          │  8.921  │  7.408  │  6.508  │  5.640  │  766    │  613 │

├─────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────┤

│          B          │  7.408  │  5.600  │  4.540  │  3.832  │  613    │  460 │

├─────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────┤

│          C          │  5.600  │  3.832  │  2.874  │  1.821  │  460    │  306 │

├─────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────┤

│          D          │  3.832  │  1.821  │  1.519  │  1.060  │  300    │  153 │

└─────────────────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┴──────┘

 

┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐

│              Impozitul/taxa pe terenurile amplasate in intravilan            │

│  – orice alta categorie de folosinta decat cea de terenuri cu constructii –  │

│                                                                              │

│ Art. 258 alin. (4)                                                           │

│                                                                   – lei/ha – │

├────┬─────────────────────┬─────────────┬──────────┬───────────┬──────────────┤

│Nr. │   .            Zona │             │          │           │              │

│crt.│      .              │             │          │           │              │

│    │         .           │       A     │    B     │     C     │     D        │

│    │Categoria    .       │             │          │           │              │

│    │de folosinta    .    │             │          │           │              │

├────┼─────────────────────┼─────────────┼──────────┼───────────┼──────────────┤

│ 1. │Teren arabil         │      24     │    18    │     16    │    13        │

├────┼─────────────────────┼─────────────┼──────────┼───────────┼──────────────┤

│ 2. │Pasune               │      18     │    16    │     13    │    11        │

├────┼─────────────────────┼─────────────┼──────────┼───────────┼──────────────┤

│ 3. │Faneata              │      18     │    16    │     13    │    11        │

├────┼─────────────────────┼─────────────┼──────────┼───────────┼──────────────┤

│ 4. │Vie                  │      40     │    30    │     24    │    16        │

├────┼─────────────────────┼─────────────┼──────────┼───────────┼──────────────┤

│ 5. │Livada               │      46     │    40    │     30    │    24        │

├────┼─────────────────────┼─────────────┼──────────┼───────────┼──────────────┤

│ 6. │Padure sau alt teren │             │          │           │              │

│    │cu vegetatie         │             │          │           │              │

│    │forestiera           │      24     │    18    │     16    │    13        │

├────┼─────────────────────┼─────────────┼──────────┼───────────┼──────────────┤

│ 7. │Teren cu ape         │      13     │    11    │      7    │     x        │

├────┼─────────────────────┼─────────────┼──────────┼───────────┼──────────────┤

│ 8. │Drumuri si cai ferate│       x     │     x    │      x    │     x        │

├────┼─────────────────────┼─────────────┼──────────┼───────────┼──────────────┤

│ 9. │Teren neproductiv    │       x     │     x    │      x    │     x        │

└────┴─────────────────────┴─────────────┴──────────┴───────────┴──────────────┘

 

┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐

│         Impozitul/taxa pe terenurile amplasate in extravilan                 │

│                                                                              │

│ Art. 258 alin. (6)                                                           │

│                                                                   – lei/ha – │

├────┬─────────────────────┬─────────────┬──────────┬───────────┬──────────────┤

│Nr. │   .            Zona │             │          │           │              │

│crt.│      .              │             │          │           │              │

│    │         .           │       A     │    B     │     C     │     D        │

│    │Categoria    .       │             │          │           │              │

│    │de folosinta    .    │             │          │           │              │

├────┼─────────────────────┼─────────────┼──────────┼───────────┼──────────────┤

│ 1. │Teren cu constructii │      27     │    24    │     22    │    19        │

├────┼─────────────────────┼─────────────┼──────────┼───────────┼──────────────┤

│ 2. │Teren arabil         │      43     │    41    │     39    │    36        │

├────┼─────────────────────┼─────────────┼──────────┼───────────┼──────────────┤

│ 3. │Pasune               │      24     │    22    │     19    │    17        │

├────┼─────────────────────┼─────────────┼──────────┼───────────┼──────────────┤

│ 4. │Faneata              │      24     │    22    │     19    │    17        │

├────┼─────────────────────┼─────────────┼──────────┼───────────┼──────────────┤

│ 5. │Vie pe rod, alta     │             │          │           │              │

│    │decat cea prevazuta  │             │          │           │              │

│    │la nr. crt. 5.1      │      48     │    46    │     43    │    41        │

├────┼─────────────────────┼─────────────┼──────────┼───────────┼──────────────┤

│5.1.│Vie pana la intrarea │             │          │           │              │

│    │pe rod               │      x      │    x     │      x    │     x        │

├────┼─────────────────────┼─────────────┼──────────┼───────────┼──────────────┤

│ 6. │Livada pe rod, alta  │             │          │           │              │

│    │decat cea prevazuta  │             │          │           │              │

│    │la nr. crt. 6.1      │      48     │    46    │     43    │     41       │

├────┼─────────────────────┼─────────────┼──────────┼───────────┼──────────────┤

│6.1.│Livada pana la       │             │          │           │              │

│    │intrarea pe rod      │      x      │     x    │     x     │      x       │

├────┼─────────────────────┼─────────────┼──────────┼───────────┼──────────────┤

│ 7. │Padure sau alt teren │             │          │           │              │

│    │cu vegetatie fores-  │             │          │           │              │

│    │tiera, cu exceptia   │             │          │           │              │

│    │celui prevazut la    │             │          │           │              │

│    │nr. crt. 7.1         │      14     │    12    │     10    │      7       │

├────┼─────────────────────┼─────────────┼──────────┼───────────┼──────────────┤

│7.1.│Padure in varsta de  │             │          │           │              │

│    │pana la 20 de ani si │             │          │           │              │

│    │padure cu rol de     │             │          │           │              │

│    │protectie            │       x     │     x    │      x    │      x       │

├────┼─────────────────────┼─────────────┼──────────┼───────────┼──────────────┤

│ 8. │Teren cu apa, altul  │             │          │           │              │

│    │decat cel cu amena-  │             │          │           │              │

│    │jari piscicole       │       5     │     4    │       2   │      1       │

├────┼─────────────────────┼─────────────┼──────────┼───────────┼──────────────┤

│8.1.│Teren cu amenajari   │             │          │           │              │

│    │piscicole            │      29     │    27    │      24   │     22       │

├────┼─────────────────────┼─────────────┼──────────┼───────────┼──────────────┤

│ 9. │Drumuri si cai ferate│       x     │     x    │       x   │      x       │

├────┼─────────────────────┼─────────────┼──────────┼───────────┼──────────────┤

│10. │Teren neproductiv    │       x     │     x    │       x   │      x       │

└────┴─────────────────────┴─────────────┴──────────┴───────────┴──────────────┘

 

┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐

│                          CAPITOLUL IV                                        │

│              Impozitul pe mijloacele de transport                            │

│                                                                              │

│ Art. 263 alin. (2)                                                           │

├────┬───────────────────────────────────────────────────────────┬─────────────┤

│Nr. │                                                           │- lei/200 cmc│

│crt.│      Mijloace de transport cu tractiune mecanica          │sau fractiune│

│    │                                                           │din aceasta -│

├────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤

│  1.│Motorete, scutere, motociclete si autoturisme cu           │             │

│    │capacitatea cilindrica de pana la 1.600 cmc inclusiv       │      8      │

├────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤

│  2.│Autoturisme cu capacitatea cilindrica intre 1.601 cmc      │             │

│    │si 2.000 cmc inclusiv                                      │      18     │

├────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤

│  3.│Autoturisme cu capacitatea cilindrica intre 2.001 cmc      │             │

│    │si 2.600 cmc inclusiv                                      │      36     │

├────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤

│  4.│Autoturisme cu capacitatea cilindrica intre 2.601 cmc      │             │

│    │si 3.000 cmc inclusiv                                      │      72     │

├────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤

│  5.│Autoturisme cu capacitatea cilindrica de peste 3.001 cmc   │     145     │

├────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤

│  6.│Autobuze, autocare, microbuze                              │      24     │

├────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤

│  7.│Alte vehicule cu tractiune mecanica cu masa totala maxima  │             │

│    │autorizata de pana la 12 tone inclusiv                     │      30     │

├────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤

│  8.│Tractoare inmatriculate                                    │      18     │

└────┴───────────────────────────────────────────────────────────┴─────────────┘

 

┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐

│  Art. 263 alin. (4)                                                          │

│  Autovehicule de transport marfa cu masa totala maxima autorizata egala      │

│  sau mai mare de 12 tone*1)                                                  │

├───┬────────────────────────────────┬────────────────────┬────────────────────┤

│   │                                │ Impozitul, in lei  │ Impozitul, in lei  │

│   │  Numarul axelor si masa totala │pentru vehiculele   │pentru vehiculele   │

│   │   maxima autorizata            │angajate exclusiv in│angajate in opera-  │

│   │                                │ operatiunile de    │tiunile de tran-    │

│   │                                │ transport intern   │sport intern si     │

│   │                                │                    │international       │

│   │                                ├──────────┬─────────┼──────────┬─────────┤

│   │                                │Vehicule  │Vehicule │Vehicule  │         │

│   │                                │cu sistem │cu alt   │cu sistem │Vehicule │

│   │                                │de suspen-│sistem de│de suspen-│cu alt   │

│   │                                │sie pneu- │suspensie│sie pneuma│sistem de│

│   │                                │matica sau│         │tica sau  │suspensie│

│   │                                │un echiva-│         │un echiva-│         │

│   │                                │lent      │         │lent      │         │

│   │                                │recunoscut│         │recunoscut│         │

├───┼────────────────────────────────┴──────────┴─────────┴──────────┴─────────┤

│I. │Vehicule cu doua axe                                                      │

├───┼──┬─────────────────────────────┬──────────┬─────────┬──────────┬─────────┤

│   │1.│Masa nu mai putin de 12 tone,│          │         │          │         │

│   │  │dar nu mai mult de 13 tone   │    0     │   102   │     0    │   127   │

├───┼──┼─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┤

│   │2.│Masa nu mai putin de 13 tone,│          │         │          │         │

│   │  │dar nu mai mult de 14 tone   │   102    │   282   │    127   │   352   │

├───┼──┼─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┤

│   │3.│Masa nu mai putin de 14 tone,│          │         │          │         │

│   │  │dar nu mai mult de 15 tone   │   282    │   396   │    352   │   495   │

├───┼──┼─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┤

│   │4.│Masa nu mai putin de 15 tone,│          │         │          │         │

│   │  │dar nu mai mult de 18 tone   │   396    │   897   │    495   │  1.121  │

├───┼──┴─────────────────────────────┴──────────┴─────────┴──────────┴─────────┤

│II.│Vehicule cu 3 axe                                                         │

├───┼──┬─────────────────────────────┬──────────┬─────────┬──────────┬─────────┤

│   │1.│Masa nu mai putin de 15 tone,│          │         │          │         │

│   │  │dar nu mai mult de 17 tone   │   102    │   177   │    127   │   221   │

├───┼──┼─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┤

│   │2.│Masa nu mai putin de 17 tone,│          │         │          │         │

│   │  │dar nu mai mult de 19 tone   │   177    │   364   │    221   │   454   │

├───┼──┼─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┤

│   │3.│Masa nu mai putin de 19 tone,│          │         │          │         │

│   │  │dar nu mai mult de 21 tone   │   364    │   472   │    454   │   589   │

├───┼──┼─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┤

│   │4.│Masa nu mai putin de 21 tone,│          │         │          │         │

│   │  │dar nu mai mult de 23 tone   │   472    │   727   │    589   │   908   │

├───┼──┼─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┤

│   │5.│Masa nu mai putin de 23 tone,│          │         │          │         │

│   │  │dar nu mai mult de 25 tone   │   727    │ 1.129   │    908   │  1.412  │

├───┼──┼─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┤

│   │6.│Masa nu mai putin de 25 tone,│          │         │          │         │

│   │  │dar nu mai mult de 26 tone   │   727    │ 1.129   │    908   │  1.412  │

├───┼──┴─────────────────────────────┴──────────┴─────────┴──────────┴─────────┤

│III│Vehicule cu 4 axe                                                         │

├───┼──┬─────────────────────────────┬──────────┬─────────┬──────────┬─────────┤

│   │1.│Masa nu mai putin de 23 tone,│          │         │          │         │

│   │  │dar nu mai mult de 25 tone   │   472    │   478   │    589   │   598   │

├───┼──┼─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┤

│   │2.│Masa nu mai putin de 25 tone,│          │         │          │         │

│   │  │dar nu mai mult de 27 tone   │   478    │   747   │    598   │   933   │

├───┼──┼─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┤

│   │3.│Masa nu mai putin de 27 tone,│          │         │          │         │

│   │  │dar nu mai mult de 29 tone   │   747    │  1.185  │    933   │  1.481  │

├───┼──┼─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┤

│   │4.│Masa nu mai putin de 29 tone,│          │         │          │         │

│   │  │dar nu mai mult de 31 tone   │  1.185   │  1.758  │   1.481  │  2.197  │

├───┼──┼─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┤

│   │5.│Masa nu mai putin de 31 tone,│          │         │          │         │

│   │  │dar nu mai mult de 32 tone   │  1.185   │  1.758  │   1.481  │  2.197  │

└───┴──┴─────────────────────────────┴──────────┴─────────┴──────────┴─────────┘

*ST*

————

*1) Sume estimative, calculate pe baza cursului mediu de schimb de 4,09 lei/euro, prognozat pentru anul 2010 de Comisia Nationala de Prognoza. Conform art. 10 alin. (1) din Directiva 1999/62/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 17 iunie 1999 de aplicare a taxelor la vehiculele grele de marfa pentru utilizarea anumitor infrastructuri, aceste valori vor fi recalculate pentru a fi aplicate in anul 2010 luandu-se in considerare rata de schimb intre euro si leu in vigoare la 1 octombrie 2009, publicata in Jurnalul Oficial al Comunitatilor Europene.

 

*T*

┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐

│  Art. 263 alin. (5)                                                          │

│  Combinatii de autovehicule (autovehicule articulate sau trenuri rutiere)    │

│  de transport marfa cu masa totala maxima autorizata egala sau mai mare      │

│  de 12 tone*2)                                                               │

├───┬────────────────────────────────┬────────────────────┬────────────────────┤

│   │                                │ Impozitul, in lei  │ Impozitul, in lei  │

│   │  Numarul axelor si masa totala │pentru vehiculele   │pentru vehiculele   │

│   │   maxima autorizata            │angajate exclusiv in│angajate in opera-  │

│   │                                │ operatiunile de    │tiunile de tran-    │

│   │                                │ transport intern   │sport intern si     │

│   │                                │                    │international       │

│   │                                ├──────────┬─────────┼──────────┬─────────┤

│   │                                │Vehicule  │Vehicule │Vehicule  │         │

│   │                                │cu sistem │cu alt   │cu sistem │Vehicule │

│   │                                │de suspen-│sistem de│de suspen-│cu alt   │

│   │                                │sie pneu- │suspensie│sie pneuma│sistem de│

│   │                                │matica sau│         │tica sau  │suspensie│

│   │                                │un echiva-│         │un echiva-│         │

│   │                                │lent      │         │lent      │         │

│   │                                │recunoscut│         │recunoscut│         │

├───┼────────────────────────────────┴──────────┴─────────┴──────────┴─────────┤

│I. │Vehicule cu 2+1 axe                                                       │

├───┼──┬─────────────────────────────┬──────────┬─────────┬──────────┬─────────┤

│   │1.│Masa nu mai putin de 12 tone,│          │         │          │         │

│   │  │dar nu mai mult de 14 tone   │    0     │    0    │    0     │    0    │

├───┼──┼─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┤

│   │2.│Masa nu mai putin de 14 tone,│          │         │          │         │

│   │  │dar nu mai mult de 16 tone   │    0     │    0    │    0     │    0    │

├───┼──┼─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┤

│   │3.│Masa nu mai putin de 16 tone,│          │         │          │         │

│   │  │dar nu mai mult de 18 tone   │    0     │    46   │    0     │   58    │

├───┼──┼─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┤

│   │4.│Masa nu mai putin de 18 tone,│          │         │          │         │

│   │  │dar nu mai mult de 20 tone   │   46     │   105   │    58    │   131   │

├───┼──┼─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┤

│   │5.│Masa nu mai putin de 20 tone,│          │         │          │         │

│   │  │dar nu mai mult de 22 tone   │  105     │   246   │   131    │   307   │

├───┼──┼─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┤

│   │6.│Masa nu mai putin de 22 tone,│          │         │          │         │

│   │  │dar nu mai mult de 23 tone   │  246     │   318   │   307    │   397   │

├───┼──┼─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┤

│   │7.│Masa nu mai putin de 23 tone,│          │         │          │         │

│   │  │dar nu mai mult de 25 tone   │  318     │   573   │   397    │   716   │

├───┼──┼─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┤

│   │8.│Masa nu mai putin de 25 tone,│          │         │          │         │

│   │  │dar nu mai mult de 28 tone   │  573     │ 1.005   │   716    │ 1.256   │

├───┼──┴─────────────────────────────┴──────────┴─────────┴──────────┴─────────┤

│II.│Vehicule cu 2+2 axe                                                       │

├───┼──┬─────────────────────────────┬──────────┬─────────┬──────────┬─────────┤

│   │1.│Masa nu mai putin de 23 tone,│          │         │          │         │

│   │  │dar nu mai mult de 25 tone   │   99     │   230   │   123    │   287   │

├───┼──┼─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┤

│   │2.│Masa nu mai putin de 25 tone,│          │         │          │         │

│   │  │dar nu mai mult de 26 tone   │  230     │   377   │   287    │   471   │

├───┼──┼─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┤

│   │3.│Masa nu mai putin de 26 tone,│          │         │          │         │

│   │  │dar nu mai mult de 28 tone   │  377     │   553   │   471    │   692   │

├───┼──┼─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┤

│   │4.│Masa nu mai putin de 28 tone,│          │         │          │         │

│   │  │dar nu mai mult de 29 tone   │  553     │   668   │   692    │   835   │

├───┼──┼─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┤

│   │5.│Masa nu mai putin de 29 tone,│          │         │          │         │

│   │  │dar nu mai mult de 31 tone   │  668     │  1.097  │   835    │ 1.371   │

├───┼──┼─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┤

│   │6.│Masa nu mai putin de 31 tone,│          │         │          │         │

│   │  │dar nu mai mult de 33 tone   │ 1.097    │  1.522  │ 1.371    │ 1.902   │

├───┼──┼─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┤

│   │7.│Masa nu mai putin de 33 tone,│          │         │          │         │

│   │  │dar nu mai mult de 36 tone   │ 1.522    │  2.311  │ 1.902    │ 2.888   │

├───┼──┼─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┤

│   │8.│Masa nu mai putin de 36 tone,│          │         │          │         │

│   │  │dar nu mai mult de 38 tone   │ 1.522    │  2.311  │ 1.902    │ 2.888   │

├───┼──┴─────────────────────────────┴──────────┴─────────┴──────────┴─────────┤

│III│ Vehicule cu 2+3 axe                                                      │

├───┼──┬─────────────────────────────┬──────────┬─────────┬──────────┬─────────┤

│   │1.│Masa nu mai putin de 36 tone,│          │         │          │         │

│   │  │dar nu mai mult de 38 tone   │ 1.211    │  1.686  │ 1.514    │ 2.107   │

├───┼──┼─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┤

│   │2.│Masa nu mai putin de 38 tone,│          │         │          │         │

│   │  │dar nu mai mult de 40 tone   │ 1.686    │  2.291  │ 2.107    │ 2.863   │

├───┼──┴─────────────────────────────┴──────────┴─────────┴──────────┴─────────┤

│IV.│Vehicule cu 3+2 axe                                                       │

├───┼──┬─────────────────────────────┬──────────┬─────────┬──────────┬─────────┤

│   │1.│Masa nu mai putin de 36 tone,│          │         │          │         │

│   │  │dar nu mai mult de 38 tone   │ 1.070    │  1.486  │ 1.338    │ 1.857   │

├───┼──┼─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┤

│   │2.│Masa nu mai putin de 38 tone,│          │         │          │         │

│   │  │dar nu mai mult de 40 tone   │ 1.486    │  2.055  │ 1.857    │ 2.569   │

├───┼──┼─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┤

│   │3.│Masa nu mai putin de 40 tone,│          │         │          │         │

│   │  │dar nu mai mult de 44 tone   │ 2.055    │  3.040  │ 2.569    │ 3.800   │

├───┼──┴─────────────────────────────┴──────────┴─────────┴──────────┴─────────┤

│V. │Vehicule cu 3+3 axe                                                       │

├───┼──┬─────────────────────────────┬──────────┬─────────┬──────────┬─────────┤

│   │1.│Masa nu mai putin de 36 tone,│          │         │          │         │

│   │  │dar nu mai mult de 38 tone   │   609    │    737  │   761    │   921   │

├───┼──┼─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┤

│   │2.│Masa nu mai putin de 38 tone,│          │         │          │         │

│   │  │dar nu mai mult de 40 tone   │   737    │  1.100  │   921    │ 1.375   │

├───┼──┼─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┤

│   │3.│Masa nu mai putin de 40 tone,│          │         │          │         │

│   │  │dar nu mai mult de 44 tone   │ 1.100    │  1.751  │ 1.375    │ 2.189   │

└───┴──┴─────────────────────────────┴──────────┴─────────┴──────────┴─────────┘

*ST*

———–

*2) Sume estimative, calculate pe baza cursului mediu de schimb de 4,09 lei/euro, prognozat pentru anul 2010 de Comisia Nationala de Prognoza. Conform art. 10 alin. (1) din Directiva 1999/62/CE, aceste valori vor fi recalculate pentru a fi aplicate in anul 2010 luandu-se in considerare rata de schimb intre euro si leu in vigoare la 1 octombrie 2009, publicata in Jurnalul Oficial al Comunitatilor Europene.

 

*T*

┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐

│  Art. 263 alin. (6)                                                          │

│  Remorci, semiremorci sau rulote                                             │

├───────────────────────────────────────────────────────┬──────────────────────┤

│             Masa totala maxima autorizata             │       Impozit        │

│                                                       │               – lei -│

├───────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│a) Pana la 1 tona inclusiv                             │           8          │

├───────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│b) Peste 1 tona, dar nu mai mult de 3 tone             │          29          │

├───────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│c) Peste 3 tone, dar nu mai mult de 5 tone             │          45          │

├───────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│d) Peste 5 tone                                        │          55          │

├───────────────────────────────────────────────────────┴──────────────────────┤

├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│ Art. 263 alin. (7)                                                           │

│ Mijloace de transport pe apa                                                 │

├───────────────────────────────────────────────────────┬──────────────────────┤

│1. Luntre, barci fara motor, folosite pentru pescuit   │                      │

│   si uz personal                                      │          18          │

├───────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│2. Barci fara motor, folosite in alte scopuri          │          48          │

├───────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│3. Barci cu motor                                      │         181          │

├───────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│4. Nave de sport si agrement*)                         │   intre 0 si 964     │

├───────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│5. Scutere de apa                                      │         181          │

├───────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│6. Remorchere si impingatoare:                         │          x           │

├───────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│  a) pana la 500 CP inclusiv                           │         482          │

├───────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│  b) peste 500 CP si pana la 2.000 CP inclusiv         │         783          │

├───────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│  c) peste 2.000 CP si pana la 4.000 CP inclusiv       │       1.205          │

├───────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│  d) peste 4.000 CP                                    │       1.928          │

├───────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│7. Vapoare – pentru fiecare 1.000 tdw sau fractiune    │                      │

│   din acesta                                          │         157          │

├───────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│8. Ceamuri, slepuri si barje fluviale:                 │          x           │

├───────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│  a) cu capacitatea de incarcare pana la 1.500 de      │                      │

│     tone inclusiv                                     │         157          │

├───────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│  b) cu capacitatea de incarcare de peste 1.500 de     │                      │

│     tone si pana la 3.000 de tone inclusiv            │         241          │

├───────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│  c) cu capacitatea de incarcare de peste 3.000 de tone│         422          │

└───────────────────────────────────────────────────────┴──────────────────────┘

 

┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐

│                              CAPITOLUL V                                     │

│    Taxa pentru eliberarea certificatelor, avizelor si a autorizatiilor       │

├────────────────────────────────────────────────────────┬─────────────────────┤

│  Art. 267 alin. (1)                                    │                     │

│  Taxa pentru eliberarea certificatului de urbanism     │                     │

│  in mediul urban                                       │                     │

│                                                        │           – lei –   │

├────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤

│Suprafata pentru care se obtine certificatul de urbanism│                     │

├────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤

│  a) pana la 150 mp inclusiv                            │          4-5        │

├────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤

│  b) intre 151 si 250 mp inclusiv                       │          5-6        │

├────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤

│  c) intre 251 si 500 mp inclusiv                       │          6-8        │

├────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤

│  d) intre 501 si 750 mp inclusiv                       │          8-10       │

├────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤

│  e) intre 751 si 1.000 mp inclusiv                     │         10-12       │

├────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤

│  f) peste 1.000 mp                                     │ 12 + 0,01 lei/mp    │

│                                                        │ pentru fiecare mp   │

│                                                        │   care depaseste    │

│                                                        │     1.000 mp        │

├────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤

│Art. 267 alin. (4)                                      │intre 0 si 7 lei     │

│Taxa pentru eliberarea autorizatiei de foraje           │inclusiv pentru      │

│sau excavari                                            │fiecare mp afectat   │

├────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤

│Art. 267 alin. (7)                                      │                     │

│Taxa pentru eliberarea autorizatiei de construire       │intre 0 si 7 lei     │

│pentru chioscuri, tonete, cabine, spatii de expunere,   │inclusiv pentru      │

│situate pe caile si in spatiile publice, precum si      │fiecare mp de        │

│pentru amplasarea corpurilor si a panourilor de afisaj, │suprafata ocupata    │

│a firmelor si reclamelor                                │de constructie       │

├────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤

│Art. 267 alin. (11)                                     │                     │

│Taxa pentru eliberarea unei autorizatii privind         │intre 0 si 11 lei    │

│lucrarile de racorduri si bransamente la retelele       │inclusiv pentru      │

│publice de apa, canalizare, gaze, termice, energie      │fiecare racord       │

│electrica, telefonie si televiziune prin cablu          │                     │

├────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤

│Art. 267 alin. (12)                                     │                     │

│Taxa pentru avizarea certificatului de urbanism de      │ intre 0 si 13 lei   │

│catre comisia de urbanism si amenajarea teritoriului,   │   inclusiv          │

│de catre primari sau de structurile de specialitate din │                     │

│cadrul consiliului judetean                             │                     │

├────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤

│Art. 267 alin. (13)                                     │                     │

│Taxa pentru eliberarea certificatului de nomenclatura   │ intre 0 si 8 lei    │

│stradala si adresa                                      │  inclusiv           │

├────────────────────────────────────┬───────────────────┼─────────────────────┤

│Art. 268 alin. (1)                  │ 1. in mediul rural│intre 0 si 13 lei    │

│Taxa pentru eliberarea unei         │                   │  inclusiv           │

│autorizatii pentru desfasurarea     ├───────────────────┼─────────────────────┤

│unei activitati economice           │ 2. in mediul urban│intre 0 si 69 lei    │

│                                    │                   │  inclusiv           │

├────────────────────────────────────┴───────────────────┼─────────────────────┤

│Art. 268 alin. (2)                                      │intre 0 si 17 lei    │

│Taxa pentru eliberarea autorizatiilor de functionare    │  inclusiv           │

├────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤

│Art. 268 alin. (3)                                      │                     │

│Taxa pentru eliberarea de copii heliografice de pe      │ intre 0 si 28 lei   │

│planuri cadastrale sau de pe alte asemenea planuri,     │ inclusiv pentru     │

│detinute de consiliile locale                           │ fiecare mp sau      │

│                                                        │ fractiune de mp     │

├────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤

│Art. 268 alin. (4)                                      │                     │

│Taxa pentru eliberarea certificatului de producator     │intre 0 si 69 lei    │

│                                                        │  inclusiv           │

├────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤

│Art. 268 alin. (5)                                      │                     │

│Taxa pentru eliberarea/vizarea anuala a autorizatiei    │intre 0 si 3.615 lei │

│privind desfasurarea activitatii de alimentatie publica │ inclusiv            │

└────────────────────────────────────────────────────────┴─────────────────────┘

 

┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐

│                          CAPITOLUL VI                                        │

│       Taxa pentru folosirea mijloacelor de reclama si publicitate            │

├──────────────────┬──────────────────────────────────────┬────────────────────┤

│Art. 271 alin. (2)│Taxa pentru afisaj in scop de reclama │-lei/mp sau         │

│                  │si publicitate:                       │fractiune de mp –   │

│                  ├──────────────────────────────────────┼────────────────────┤

│                  │a) in cazul unui afisaj situat in     │intre 0 si 28       │

│                  │locul in care persoana deruleaza o    │inclusiv            │

│                  │activitate economica                  │                    │

│                  ├──────────────────────────────────────┼────────────────────┤

│                  │b) in cazul oricarui alt panou,       │intre 0 si 20       │

│                  │afisaj sau structura de afisaj pentru │inclusiv            │

│                  │reclama si publicitate                │                    │

├──────────────────┴──────────────────────────────────────┴────────────────────┤

│                                                                              │

├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│                           CAPITOLUL VII                                      │

│                       Impozitul pe spectacole                                │

├──────────────────┬──────────────────────────────────────┬────────────────────┤

│Art. 275 alin. (2)│Manifestarea artistica sau activitatea│          – lei/mp -│

│                  │distractiva:                          │                    │

│                  ├──────────────────────────────────────┼────────────────────┤

│                  │a) in cazul videotecilor              │intre 0 si 2        │

│                  │                                      │inclusiv            │

│                  ├──────────────────────────────────────┼────────────────────┤

│                  │b) in cazul discotecilor              │intre 0 si 3        │

│                  │                                      │inclusiv            │

└──────────────────┴──────────────────────────────────────┴────────────────────┘

 

┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐

│                            CAPITOLUL XIII                                    │

│                               Sanctiuni                                      │

├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│      Limitele minime si maxime ale amenzilor in cazul persoanelor fizice     │

├──────────────────┬───────────────────────────────────────────────────────────┤

│Art. 294 alin. (3)│Contraventia prevazuta la alin. (2) lit. a) se sanctioneaza│

│                  │cu amenda de la 60 lei la 240 lei, iar cele de la          │

│                  │lit. b)-d)cu amenda de la 240 lei la 600 lei               │

├──────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────┤

│Art. 294 alin. (4)│incalcarea normelor tehnice privind tiparirea,             │

│                  │inregistrarea vanzarea, evidenta si gestionarea, dupa caz, │

│                  │a abonamentelor si a biletelor de intrare la spectacole    │

│                  │constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la │

│                  │280 lei la 1.360 lei.                                      │

├──────────────────┴───────────────────────────────────────────────────────────┤

│    Limitele minime si maxime ale amenzilor in cazul persoanelor juridice     │

├──────────────────┬───────────────────────────────────────────────────────────┤

│Art. 294 alin. (6)│(6) in cazul persoanelor juridice, limitele minime si      │

│                  │maxime ale amenzilor prevazute la alin. (3) si (4)         │

│                  │se majoreaza cu 300%, respectiv:                           │

│                  │- contraventia prevazuta la alin. (2) lit. a) se           │

│                  │sanctioneaza cu amenda de la 240 lei la 960 lei, iar cele  │

│                  │de la lit. b)- d), cu amenda de la 960 lei la 2400 lei.    │

│                  │                                                           │

│                  │incalcarea normelor tehnice privind tiparirea, inregis-    │

│                  │trarea, vanzarea, evidenta si gestionarea, dupa caz, a     │

│                  │abonamentelor si a biletelor de intrare la spectacole      │

│                  │constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda       │

│                  │de la 1.100 lei la 5.450 lei.                              │

└──────────────────┴───────────────────────────────────────────────────────────┘

 

  1. Legea nr. 117/1999 privind taxele extrajudiciare de timbru,

cu modificarile ulterioare

 

┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐

│        Anexa – Lista cuprinzand taxele extrajudiciare de timbru              │

├────┬─────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────┤

│Nr. │                                                     │                   │

│crt.│              Extras din norma juridica              │        – lei-     │

├────┴─────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────┤

│                         CAPITOLUL I                                          │

│   Taxe pentru eliberarea certificatelor de orice fel, altele decat           │

│ cele eliberate de instante, Ministerul Justitiei si Libertatilor Cetatenesti,│

│ Parchetul de pe langa inalta Curte de Casatie si Justitie si de notarii      │

│ publici, precum si pentru alte servicii prestate de unele institutii publice │

├────┬─────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────┤

│ 1. │Eliberarea de catre organele administratiei publice  │                   │

│    │centrale si locale, de alte autoritati publice,      │                   │

│    │precum si de institutii de stat, care, in exercitarea│                   │

│    │atributiilor lor, sunt in drept sa certifice anumite │         2         │

│    │situatii de fapt, a certificatelor, adeverintelor si │                   │

│    │a oricaror altor inscrisuri prin care se atesta un   │                   │

│    │fapt sau o situatie, cu exceptia acelor acte pentru  │                   │

│    │care se plateste o alta taxa extrajudiciara de       │                   │

│    │timbru mai mare                                      │                   │

├────┼─────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────┤

│ 2. │Eliberarea certificatului de producator              │Punct abrogat prin │

│    │                                                     │art. 80 lit. j) din│

│    │                                                     │Ordonanta          │

│    │                                                     │Guvernului         │

│    │                                                     │nr. 36/2002 privind│

│    │                                                     │impozitele si      │

│    │                                                     │taxele locale      │

├────┼─────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────┤

│ 3. │Eliberarea certificatelor de proprietate asupra      │                   │

│    │animalelor, pe cap de animal:                        │         x         │

│    ├─────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────┤

│    │- pentru animale sub 2 ani                           │         2         │

│    ├─────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────┤

│    │- pentru animale peste 2 ani                         │         2         │

├────┼─────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────┤

│ 4. │Certificarea (transcrierea) transmisiunii            │                   │

│    │proprietatii asupra animalelor, pe cap de animal,    │                   │

│    │in bilete de proprietate:                            │         x         │

│    ├─────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────┤

│    │- pentru animale sub 2 ani                           │         2         │

│    ├─────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────┤

│    │- pentru animale peste 2 ani                         │         4         │

├────┼─────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────┤

│ 5. │Eliberarea certificatelor de inregistrare fiscala    │Punct abrogat prin │

│    │                                                     │art. 1 pct. 144 din│

│    │                                                     │Legea nr. 174/2004

│    │                                                     │pentru aprobarea   │

│    │                                                     │Ordonantei Guvernu-│

│    │                                                     │lui nr. 92/2003    │

│    │                                                     │privind Codul de   │

│    │                                                     │procedura fiscala  │

├────┼─────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────┤

│ 6. │Eliberarea, la cerere, a certificatelor medico-legale│                   │

│    │si a altor certificate medicale folosite in justitie │          2        │

├────┼─────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────┤

│ 7. │Eliberarea, la cerere, a certificatelor de cazier    │                   │

│    │judiciar                                             │          2        │

├────┼─────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────┤

│ 8. │inregistrarea, la cerere, in actele de stare civila  │                   │

│    │a schimbarii numelui si sexului                      │         13        │

├────┼─────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────┤

│ 9. │inregistrarea, la cerere, in actele de stare civila  │                   │

│    │ a desfacerii casatoriei                             │          2        │

├────┼─────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────┤

│10. │Transcrierea, la cerere, in registrele de stare      │                   │

│    │civila romane a actelor de stare civila intocmite    │                   │

│    │de autoritatile straine                              │          2        │

├────┼─────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────┤

│11. │Reconstituirea si intocmirea ulterioara, la cerere,  │                   │

│    │a actelor de stare civila                            │          2        │

├────┼─────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────┤

│12. │Eliberarea altor certificate de stare civila in      │                   │

│    │locul celor pierdute, sustrase, distruse sau         │                   │

│    │deteriorate                                          │          2        │

├────┴─────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────┤

├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│                           CAPITOLUL II                                       │

│   Taxe pentru eliberarea sau preschimbarea actelor de identitate si          │

│      inscrierea mentiunilor in acestea, precum si pentru                     │

│        eliberarea permiselor de vanatoare si de pescuit                      │

├────┬─────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────┤

│ 1. │Acte de identitate:                                  │          x        │

│    ├─────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────┤

│    │a) eliberarea sau preschimbarea actelor de identitate│                   │

│    │pentru cetatenii romani, eliberarea sau prelungirea  │                   │

│    │valabilitatii actelor de identitate pentru cetatenii │                   │

│    │straini si pentru persoanele fara cetatenie, precum  │                   │

│    │si inscrierea mentiunilor privind schimbarea         │                   │

│    │domiciliului sau a resedintei cetatenilor romani     │           4       │

│    ├─────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────┤

│    │b) inscrierea mentiunilor privind schimbarea         │Abrogat prin       │

│    │domiciliului sau a resedintei                        │Ordonanta de       │

│    │                                                     │urgenta            │

│    │                                                     │a Guvernului       │

│    │                                                     │nr. 70/2009        │

│    ├─────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────┤

│    │c) viza anuala a carnetelor de identitate ale        │                   │

│    │cetatenilor straini si ale persoanelor fara cetatenie│           5       │

│    ├─────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────┤

│    │d) eliberarea unor noi carti, buletine, carnete de   │Abrogat prin       │

│    │identitate si legitimatii provizorii in locul celor  │Ordonanta de       │

│    │pierdute, furate sau deteriorate                     │urgenta            │

│    │                                                     │a Guvernului       │

│    │                                                     │nr. 70/2009        │

├────┼─────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────┤

│ 2. │inregistrarea cererilor persoanelor fizice si        │Abrogat prin       │

│    │juridice privind furnizarea unor date din Registrul  │Ordonanta de       │

│    │permanent de evidenta a populatiei                   │urgenta a          │

│    │                                                     │Guvernului         │

│    │                                                     │nr. 70/2009        │

├────┼─────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────┤

│ 3. │Eliberarea sau viza anuala a permiselor de vanatoare │        3          │

├────┼─────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────┤

│ 4. │Eliberarea sau viza anuala a permiselor de pescuit   │        2          │

└────┴─────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────┘

 

┌────┬─────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────┐

│Nr. │                                                     │                   │

│crt.│             Extras din norma juridica               │         – lei-    │

├────┴─────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────┤

│                              CAPITOLUL III                                   │

│   Taxe pentru examinarea conducatorilor de autovehicule in vederea           │

│                obtinerii permiselor de conducere                             │

├────┬─────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────┤

│ 1. │Taxe pentru examinarea candidatilor care au absolvit │                   │

│    │o scoala de conducatori de autovehicule:             │           x       │

│    ├─────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────┤

│    │a) obtinerea permisului de conducere pentru          │                   │

│    │autovehicule din categoriile si subcategoriile       │                   │

│    │A, A1, B, B1 si B+E                                  │           5       │

│    ├─────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────┤

│    │b) obtinerea permisului de conducere valabil pentru  │Abrogat prin       │

│    │autovehicule din categoria A                         │Ordonanta de       │

│    │                                                     │urgenta a          │

│    │                                                     │Guvernului         │

│    │                                                     │nr. 70/2009        │

│    ├─────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────┤

│    │c) obtinerea permisului de conducere valabil pentru  │Abrogat prin       │

│    │autovehicule apartinand uneia dintre categoriile sau │Ordonanta de       │

│    │subcategoriile B, B1, B+E                            │urgenta a          │

│    │                                                     │Guvernului         │

│    │                                                     │nr. 70/2009        │

│    ├─────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────┤

│    │d) obtinerea permisului de conducere pentru          │                   │

│    │autovehicule din categoriile si subcategoriile C,    │                   │

│    │C1, Tr, D, D1, C+E, D+E, C1+E, D1+E, Tb si Tv        │       24          │

│    ├─────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────┤

│    │e) obtinerea permisului de conducere valabil pentru  │Abrogat prin       │

│    │autovehicule apartinand uneia dintre categoriile sau │Ordonanta de       │

│    │subcategoriile C1+E, D1+E, C, D, Tb, Tv              │urgenta a          │

│    │                                                     │Guvernului         │

│    │                                                     │nr. 70/2009        │

│    ├─────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────┤

│    │f) obtinerea permisului de conducere valabil pentru  │Abrogat prin       │

│    │autovehicule din categoriile C+E, D+E                │Ordonanta de       │

│    │                                                     │urgenta a          │

│    │                                                     │Guvernului         │

│    │                                                     │nr. 70/2009        │

├────┼─────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────┤

│ 2. │Taxe pentru examinarea persoanelor carora le-a fost  │                   │

│    │anulat permisul de conducere, pentru categoriile     │                   │

│    │cuprinse in permisul anulat, precum si a persoanelor │                   │

│    │care au fost respinse de 3 ori la examenul pentru    │                   │

│    │obtinerea aceleiasi categorii a permisului de        │                   │

│    │conducere, precum si pentru persoanele care nu au    │                   │

│    │absolvit o scoala de conducatori de autovehicule,    │                   │

│    │cu exceptia celor pentru categoriile B, B1, B+E      │        72         │

├────┼─────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────┤

│ 3. │Taxe pentru examinarea persoanelor carora le-a fost  │Abrogat prin       │

│    │anulat permisul de conducere, pentru categoriile     │Ordonanta de       │

│    │cuprinse in permisul anulat                          │urgenta a          │

│    │                                                     │Guvernului         │

│    │                                                     │nr. 70/2009        │

├────┼─────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────┤

│ 4. │Taxe pentru examinarea persoanelor care au fost      │Abrogat prin       │

│    │respinse de 3 ori la examenul pentru obtinerea       │Ordonanta de       │

│    │aceleiasi categorii a permisului de conducere        │urgenta a          │

│    │                                                     │Guvernului         │

│    │                                                     │nr. 70/2009        │

├────┴─────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────┤

│                          CAPITOLUL IV                                        │

│     Taxe de inmatriculare a autovehiculelor si remorcilor, autorizare        │

│          provizorie de circulatie si autorizare de circulatie                │

│                         pentru probe                                         │

├────┬─────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────┤

│ 1. │Taxe de inmatriculare permanenta sau temporara a     │                   │

│    │autovehiculelor si remorcilor:                       │         x         │

│    ├─────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────┤

│    │a) autovehicule si remorci cu masa totala maxima     │                   │

│    │autorizata de pana la 3.500 kg inclusiv              │        52         │

│    ├─────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────┤

│    │b) autovehicule si remorci cu masa totala maxima     │Abrogat prin       │

│    │autorizata cuprinsa intre 750 kg si 3.500 kg inclusiv│Ordonanta de       │

│    │                                                     │urgenta a          │

│    │                                                     │Guvernului         │

│    │                                                     │nr. 70/2009        │

│    ├─────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────┤

│    │c) autovehicule si remorci cu masa totala maxima     │                   │

│    │autorizata mai mare de 3.500 kg                      │       125         │

├────┼─────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────┤

│ 2. │Taxa de autorizare provizorie a circulatiei          │                   │

│    │autovehiculelor si remorcilor neinmatriculate        │                   │

│    │permanent sau temporar                               │        8          │

├────┼─────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────┤

│ 3. │Taxe de autorizare a circulatiei pentru probe a      │                   │

│    │autovehiculelor si remorcilor                        │       357         │

├────┴─────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────┤

│                       CAPITOLUL IV^1                                         │

│                   Taxa pentru furnizare date                                 │

├────┬─────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────┤

│ 1. │inregistrarea cererilor persoanelor fizice si        │                   │

│    │juridice privind furnizarea unor date din Registrul  │                   │

│    │national de evidenta a persoanelor, precum si din    │        4          │

│    │Registrul national de evidenta a permiselor de       │                   │

│    │conducere si certificatelor de inmatriculare si din  │                   │

│    │registrele judetene si al municipiului Bucuresti de  │                   │

│    │evidenta a permiselor de conducere si certificatelor │                   │

│    │de inmatriculare                                     │                   │

├────┴─────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────┤

│                         CAPITOLUL V                                          │

│    Taxe pentru eliberarea titlurilor de proprietate asupra terenurilor       │

│         dobandite in baza Legii fondului funciar nr. 18/1991,                │

│        republicata, cu modificarile si completarile ulterioare               │

├────┬─────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────┤

│ 1. │Taxe pentru eliberarea titlurilor de proprietate     │                   │

│    │asupra terenurilor dobandite in baza Legii fondului  │                   │

│    │funciar nr. 18/1991, republicata, cu modificarile si │        13         │

│    │completarile ulterioare, cu exceptia celor pentru    │                   │

│    │terenurile agricole si forestiere*3)                 │                   │

└────┴─────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────┘

*ST*

————

*3) Potrivit prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 105/2004 privind unele masuri pentru eliberarea si inmanarea titlurilor de proprietate asupra terenurilor agricole si forestiere, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 1.097 din 24 noiembrie 2004, aprobata prinLegea nr. 34/2005, in scopul finalizarii eliberarii titlurilor de proprietate, eliberarea si inmanarea titlurilor de proprietate asupra terenurilor agricole si forestiere se fac gratuit.

————

Nr. crt. 5 de la Cap. I, Partea a II-a din anexa a fost modificat de RECTIFICAREA nr. 956 din 19 august 2009, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 199 din 30 martie 2010.

 

————–