DECRET – LEGE nr. 118 din 30 martie 1990 (*republicat*)

privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurata cu incepere de la 6 martie 1945, precum si celor deportate in strainatate ori constituite in prizonieri

EMITENT: CONSILIUL PROVIZORIU DE UNIUNE NAŢIONALA

PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 631 din 23 septembrie 2009

Data intrarii in vigoare : 23 septembrie 2009

ART. 1

(1) Constituie vechime in munca si se ia in considerare la stabilirea pensiei si a celorlalte drepturi ce se acorda, in functie de vechimea in munca, timpul cat o persoana, dupa data de 6 martie 1945, pe motive politice:

a) a executat o pedeapsa privativa de libertate in baza unei hotarari judecatoresti ramase definitiva sau a fost lipsita de libertate in baza unui mandat de arestare preventiva pentru infractiuni politice;

b) a fost privata de libertate in locuri de detinere in baza unor masuri administrative sau pentru cercetari de catre organele de represiune;

c) a fost internata in spitale de psihiatrie;

d) a avut stabilit domiciliu obligatoriu;

e) a fost stramutata intr-o alta localitate.

(2) De aceleasi drepturi beneficiaza si persoana care:

a) a fost deportata in strainatate dupa 23 august 1944;

b) a fost constituita in prizonier de catre partea sovietica dupa data de 23 august 1944 ori, fiind constituita ca atare, inainte de aceasta data, a fost retinuta in captivitate dupa incheierea armistitiului.

(3) Fiecare an de detentie sau internare pentru situatiile prevazute la alin. (1) si (2) se considera ca vechime in munca un an si sase luni.

(4) Perioadele prevazute la alin. (1) lit. d) si e) constituie vechime in munca, daca persoanele in cauza fac dovada ca nu au putut sa se incadreze in munca in functii pentru care aveau pregatirea profesionala.

(5) Se considera vechime in munca si perioada in care o persoana aflata intr-una dintre situatiile prevazute la alin. (1) nu s-a putut incadra ca urmare a unei invaliditati de gradul I sau II survenite in timpul in care s-a aflat in acea situatie sau, ulterior, daca dovedeste ca aceasta s-a produs din cauza ori in legatura cu persecutia la care a fost supusa.

(6) Perioadele prevazute in prezentul articol constituie si vechime neintrerupta in munca si in aceeasi unitate si intra in calculul acestor vechimi.

ART. 2

(1) Persoanele prevazute la art. 1, incadrate in baza unui contract individual de munca sau a unui raport de serviciu, pot continua activitatea dupa indeplinirea conditiilor de pensionare pentru limita de varsta prevazuta de lege, pentru o perioada de timp egala cu cea in care persoana respectiva a fost privata de libertate.

(2) Continuarea activitatii in conditiile prevazute la alin. (1) se face la cerere, cu acordul angajatorului.

ART. 3

(1) De prevederile art. 1 beneficiaza si persoanele care au decizii de pensionare.

(2) În cazul celor decedati, urmasii acestora au dreptul la pensie de urmas in conditiile legii, cu luarea in calcul a vechimilor stabilite potrivit prezentului decret-lege.

ART. 4

(1) Persoanele care s-au aflat in situatiile prevazute la art. 1 alin. (1) lit. a), b) si e) si alin. (2) au dreptul la o indemnizatie lunara de 200 lei pentru fiecare an de detentie, stramutare in alte localitati, deportare in strainatate sau prizonierat, indiferent daca sunt sau nu sunt pensionate.

(2) Persoanele care s-au aflat in una dintre situatiile prevazute la art. 1 alin. (1) lit. c) si d) au dreptul la o indemnizatie lunara de 100 lei pentru fiecare an de internare abuziva in spitalele de psihiatrie sau de domiciliu obligatoriu, indiferent daca sunt sau nu sunt pensionate.

(3) În functie de evolutia preturilor si a tarifelor, indemnizatiile prevazute la alin. (1) si (2) se actualizeaza prin hotarare a Guvernului, o data cu indexarile aplicate pensiilor si celorlalte drepturi de asigurari sociale de stat.

ART. 5

(1) Sotul (sotia) celui decedat, din categoria celor disparuti sau exterminati in timpul detentiei, internati abuziv in spitale de psihiatrie, deportati, prizonieri sau carora li s-a stabilit domiciliu obligatoriu, are dreptul la o indemnizatie lunara de 200 lei neimpozabila, daca ulterior nu s-a recasatorit.

(2) De aceleasi drepturi beneficiaza sotul (sotia) celui decedat dupa iesirea din inchisoare, din spitalul de psihiatrie, dupa intoarcerea din stramutare, din deportare, din prizonierat sau dupa incetarea masurii de stabilire a domiciliului obligatoriu, daca ulterior nu s-a recasatorit.

(3) Aceasta indemnizatie se indexeaza prin hotarare a Guvernului si se poate cumula cu orice pensie.

(4) Beneficiaza de indemnizatia prevazuta la alin. (1) si sotul (sotia) celui decedat in conditiile prevazute la alineatele precedente si care, din motive de supravietuire, a fost nevoit (nevoita) sa divorteze de cel inchis, internat abuziv in spitale de psihiatrie, deportat, prizonier, stramutat sau caruia i s-a stabilit domiciliu obligatoriu, daca nu s-a recasatorit si daca poate face dovada ca a convietuit cu victima pana la decesul acesteia.

ART. 6

Persoanele care s-au aflat in una dintre situatiile prevazute la art. 1 alin. (1) si (2) nu pot beneficia si de drepturile prevazute la art. 5.

ART. 7

Indemnizatiile lunare acordate in baza prezentului decret-lege nu afecteaza plafoanele de venituri in functie de care se stabilesc chiriile pentru locuintele din fondul locativ de stat, bursele pentru elevi si studenti si ajutoarele sociale.

ART. 8

(1) Persoanele aflate in una dintre situatiile prevazute la art. 1 sunt scutite de plata impozitelor si a taxelor locale.

(2) De asemenea, persoanele aflate in una dintre situatiile prevazute la art. 1 vor beneficia de urmatoarele drepturi:

a) asistenta medicala si medicamente, in mod gratuit si prioritar, atat in tratament ambulatoriu, cat si pe timpul spitalizarilor;

b) transport urban gratuit cu mijloacele de transport in comun apartinand societatilor cu capital de stat sau privat (autobuz, troleibuz, tramvai, metrou); in cazul societatilor cu capital privat, costul abonamentelor de transport se deconteaza integral de la bugetul local al unitatii administrativ-teritoriale in a carei raza domiciliaza beneficiarul;

c) douasprezece calatorii gratuite, anual, pe calea ferata romana, cu clasa I, pe toate categoriile de trenuri de persoane, cu mijloace de transport auto sau cu mijloace de transport fluviale, dupa caz, la alegere, folosirea acestora fiind posibila si de catre insotitori, membri de familie, in cadrul numarului de calatori stabilit pentru titular;

d) un bilet pe an, gratuit, pentru tratament intr-o statiune balneoclimaterica;

e) scutire de plata taxelor de abonament pentru radio si televizor;

f) prioritate la instalarea unui post telefonic, precum si scutire de plata taxei de abonament;

g) acordarea la cerere, cu titlu gratuit, a unui loc de veci.

(3) De drepturile prevazute la alin. (1) si (2) beneficiaza si persoanele prevazute la art. 5.

ART. 9

Persoanele prevazute la art. 1 beneficiaza de:

a) prioritate la repartizarea de catre consiliile locale a unei locuinte din fondul locativ de stat;

b) prioritate la acordarea, prin unitatile CEC Bank, de credite avantajoase pentru cumpararea, construirea sau repararea de locuinte proprietate personala; acordarea creditului se va face in conditiile prevazute de Legea locuintei nr. 114/1996, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

ART. 10

(1) Dovedirea situatiilor prevazute la art. 1 se face, de catre persoanele interesate, cu acte oficiale eliberate de organele competente, iar in cazul in care nu este posibil, prin orice mijloc de proba prevazut de lege.

(2) Prevederile art. 1-9 se aplica, dupa caz, de catre conducerile unitatilor la care sunt incadrati cei in cauza, de catre directiile de munca si protectie sociala sau de catre consiliile locale, pe baza hotararilor comisiilor pentru aplicarea Decretului-lege nr. 118/1990, republicat, cu modificarile si completarile ulterioare, emise pana la data de 31 iulie 1997.

(3)*) Cererile pentru stabilirea drepturilor titularilor, prevazute de prezentul decret-lege, se pot depune la directiile generale de munca si protectie sociala judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, pana cel mai tarziu la data de 15 martie 2000. Dupa aceasta data directiile generale de munca si protectie sociala judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, vor primi spre rezolvare numai cererile depuse de sotii, sotiile celor decedati, prevazuti la art. 5, si de cetatenii romani cu domiciliul in strainatate, prevazuti la art. 12.

(4) Organele prevazute la alin. (3) sunt obligate sa se pronunte asupra cererilor in termen de 30 de zile, printr-o decizie motivata.

(5) Împotriva deciziei persoana interesata poate face contestatie potrivit Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificarile si completarile ulterioare.

ART. 11

Persoanele care fac dovada, prin hotarare judecatoreasca de constatare, ca nu au putut sa-si exercite profesia sau, dupa caz, ocupatia pe perioada in care au fost persecutate sau urmarite din motive politice beneficiaza de vechime in munca pe perioada in care s-au aflat in atare situatie.

ART. 12

(1) Beneficiaza de prevederile prezentului decret-lege si cetatenii romani cu domiciliul in strainatate.

(2) Stabilirea si plata acestor drepturi se fac de catre directiile de munca si protectie sociala, cu consultarea, dupa caz, a filialelor judetene ale Asociatiei Fostilor Detinuti Politici din Romania.

(3) Directiile de munca si protectie sociala sunt obligate sa se pronunte asupra cererii de dobandire a drepturilor prevazute de prezentul decret-lege, in termen de 30 de zile, printr-o decizie motivata.

(4) Împotriva deciziei persoana interesata poate face contestatie potrivit Legii nr. 554/2004, cu modificarile si completarile ulterioare.

(5) Drepturile persoanelor prevazute la alin. (1) se platesc titularului sau mandatarului desemnat de acesta prin procura speciala pentru incasarea drepturilor respective sau, la cererea titularului, se depun in contul personal deschis la CEC Bank sau la o alta institutie bancara cu care Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale a incheiat in acest sens conventie.

ART. 13

Prevederile prezentului decret-lege nu se aplica persoanelor condamnate pentru infractiuni contra umanitatii sau celor in cazul carora s-a dovedit ca au desfasurat o activitate fascista in cadrul unei organizatii sau miscari de acest fel.

ART. 14

(1) Directiile generale de munca si protectie sociala, atunci cand sunt sesizate sau din proprie initiativa, vor verifica legalitatea drepturilor acordate beneficiarilor prezentului decret-lege pana la data publicarii Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 41/1997, in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

(2) În cazul in care se constata incalcari ale prevederilor legale, se va emite decizie de revizuire.

(3) Împotriva deciziei de revizuire emise in conditiile alin. (1) si (2) persoana interesata poate introduce contestatie, in conditiile Legii nr. 554/2004, cu modificarile si completarile ulterioare.

ART. 15

Drepturile prevazute in prezentul decret-lege se acorda de la data de 1 a lunii urmatoare depunerii cererii.